Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»Сторінка4/9
Дата конвертації04.11.2016
Розмір1.56 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3.4. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ

Теми та плани семінарських занять.

Рекомендована література

Кількість годин - 64

Змістовий модуль 1. Становлення філософії

8

Семінарське заняття 1.

За темою стародавньої міфології (на прикладі міфів Єгипту) 1. Міфи про творення світу.

 2. Пантеон.

 3. Міфи про воскресаючих богів.

 4. Земне і післясмертне життя.

Джерела:

 1. Рак И. В. Мифы древнего Египта. — Спб.: “Петро – РИФ”, 1993. — 270 с.

Література:

 1. Жданов В.В. Проблема времени в древнеегипетской мысли // Вопросы философии, № 2, 2003. – С. 152–160.

 2. Камнев О.А. Мораль, нравственность и этика древнеегипетского общества (на материалах "Поучения Птаххотепа") // Древний Египет и христианство (К 2000-летию христианства): Материалы научной конференции 30.10.2000–2.11.2000. – М., 2000. – С. 62–70.

 3. Коростовцев М.А. Были ли начала материалистического мировоззрения в древнем Египте? // Переднеазиатский сборник. III. История и филология стран древнего Востока. – М., 1979 . – С. 142–149.

 4. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта. – М., 1983.

2

Семінарське заняття 2.

Філософія Стародавньої Індії 1. Філософські погляди в Рігведі.

 2. Філософські погляди в Брахманах.

 3. Філософські погляди в Араньяках.

 4. Філософські погляди в Упанішадах.

 5. Філософські погляди в Махабхараті.

 6. Філософія буддизму.

Джерела:

1. Філософія Стародавнього світу. Читанка з філософії. — Кн. 1. — К.: Довіра, 1992, 207 с.Література:

 1. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация: Философия, наука, религия. – М., 1980.

 2. Бродов В. В. Истоки философской мысли Индии. Йога. – М., 1990.

 3. Древнеиндийская философия. Начальный период. – М., 1972.

2

Семінарське заняття 3.

Філософія Стародавнього Китаю 1. Філософія даосизму.

 2. Конфуціанство.

 3. Філософія моїстів.

Джерела:

1. Філософія Стародавнього світу. Читанка з філософії. — Кн. 1. — К.: Довіра, 1992 – 207 с.Література:

 1. Буланже П.А. Будда. Конфуций: Жизнь и учение. – М., 1995.

 2. Вовк С.М. Даосизм: вчення і світогляд. – Чернівці, 2003.

 3. Дао и даосизм в Китае. – М., 1982.

 4. История китайской философии: Пер. с кит. / Общ. ред и послесл. М.Л.Титаренко. – М.: Прогресс, 1989. – 552 с.

2

Семінарське заняття 4.

Зародження філософії в Стародавній Греції 1. Передфілософські погляди Мусея та Ліна.

 2. «Сім» мудреців.

 3. Іонійська філософія.

 4. Філософія елеатів.

Ксенофан.

Парменід.

Зенон.


 1. Філософія Емпедокла.

 2. Філософія Анаксагора.


Джерела:

1.Філософія Стародавнього світу. Читанка з філософії. — Кн. 1. — К.: Довіра, 1992. – 207 с.

2. Фрагменты ранних греческих философов. — Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. — М.: Наука, 1989. — 576 с.

Література:

3. Брагінець А. С. Нариси історії філософії. – Львів, 1967.

4. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. – М., 1988.

5. Виндельбанд В. История древней философии: Пер. с нем. – К., 1995.2

Змістовий модуль 2. Розвиток античної філософії. Філософія Еллінізму та Римської імперії

8

Семінарське заняття 5.

Діалог Платона «Федон» 1. Еволюція філософських поглядів Сократа та розвиток його поглядів у філософії Платона.

 2. Відношення душі й тіла, життя й смерті; суть правильного життя (життя філософа).

 3. Чотири докази безсмертя душі.

 4. Етичні й космологічні уявлення у зв’язку з філософськими.

Джерела:

 1. Платон. Діалоги. – К., 1995.

 2. Платон. Діалог „Федон” // Всесвіт. – 1992. – №8.

Література:

 1. Асмус В. Ф. Античная философия. – М., 1999. – С. 123 – 172.

 2. Виндельбанд В. История древней философии. – К., 1995.

 3. Кондзьолка В. В. Нариси з історії античної філософії. – Львів, 1993. – С. 151 – 184.

 4. Лосев А. Ф. Федон // Платон. Собр. соч. в 3-х т. – Т. 2. – С. 415 – 428.

 5. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002. – С. 39 – 45.

2

Семінарське заняття 6.

Арістотель. «Нікомахова етика» 1. «Нікомахова етика» і її етичний горизонт.

 2. Предмет і метод етичного дослідження.

 3. Визначення доброчесностей.

 4. Про свободу волі. Про мужність. Про поміркованість.

 5. Часткові доброчесності і їх види.

 6. Доброчесність справедливість і її різновиди та прояви.

 7. Інтелектуальні доброчесності і їх різновиди.

 8. Про непоміркованість і поміркованість. Про насолоду і страждання.

 9. Проблема дружби.

 10. Про насолоду і блаженство.

Джерела:

  1. Арістотель. Нікомахова етика. – К.: «Аквілон-Плюс», 2002. – 480 с.

Література:

  1. Чанышев А.Н. Философия древнего мира. – М.: «Высшая школа», 2003.

  2. Этика Аристотеля /Перевод с греческого Э.Радлова – С.-Петербург, 1908.

  3. Кондзьолка В.В. Нариси з історії античної філософії. – Львів, 1993. – С.220-225.

  4. Чижевський Дм. Лекції з історії античної філософії. – Прага, 1927.

  5. Лосев А.Ф. История античной эстетики (софисты, Сократ, Платон). – М., 1969.

2

Семінарське заняття 7.

Тіт Лукрецій Кар. «Про природу речей» 1. Структура існуючого. Обґрунтування чинності атомістичного пояснення будови світу.

 2. Обґрунтування вічності й нескінченності матеріального світу; минущості речей.

 3. Уявлення про людину і душу.

 4. Теорія пізнання Лукреція Кара.

 5. Лукрецій про сенс життя, щастя та потребу подолання необґрунтованих страхів.

Джерела:

 1. Кар Т. Л. Про природу речей. – К., 1988.

Література:

 1. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: Підручник // Г. І. Волинка, В. І. Гусєв, І. В. Огородник, Ю. О. Федів / За ред. Г. І. Волинки. – К., 1999. – С. 139 – 144.

 2. Лукреций. О природе вещей. Т. II. Статьи, комментарии, фрагменты Эпикура и Эмпедокла / Сост. Ф. А. Петровский. – М., 1947. – 698 с.

 3. Чанышев А. Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. – С. 230 – 264.

 4. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002. – С. 58 – 59.

2

Семінарське заняття 8.

Сенека «Моральні листи до Луцілія» 1. Філософія та її структура.

 2. Аналіз вчення Платона.

 3. Сутнє (буття) і його структура.

 4. Теорія пізнання. Роль наук в житті людини.

 5. Ставлення до життя (і, відповідно, смерті) у зв’язку з уявленнями про сутнє.

Дже­ре­ла:

 1. Сенека. Моральні листи до Луцілія. – К., 1996: Листи LVIII, LXV, LXXI, LXXXVIII, LXXXIX, XC, CII, CVI.

Література:

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Конрад М. Нарис історії стародавної філософії. – Рим, 1974.

 3. Римские стоики: Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. – М., 1995.

2

Змістовий модуль 3. Становлення християнської філософії

8

Семінарське заняття 9.

Ціцерон «Про природу богів» 1. Аналіз Ціцерона щодо міркувань грецьких філософів про форми та властивості богів.

 2. Аналіз Ціцероном філософії Епікура.

 3. Аргументи щодо існування богів.

Джерела:

 1. Ціцерон М. Т. Про природу богів / Ціцерон М. Т. Про державу; Про закони; Про природу богів. — К.: Основи, 1998. — С. 245–401.

Література:

 1. Кондзьолка В. В. Нариси історії античної філософії. – Львів, 1993.

 2. Конрад М. Нарис історії стародавної філософії. – Рим, 1974.

 3. Хрестоматия по эллинистической римской философии. – Свердловск, 1987.

2

Семінарське заняття 10.

Амвросій Теодосій Макробій

«Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського»


 1. Аналіз проблеми безсмертя душі. Походження душ. Суть душі.

 2. Тлумачення життя й смерті.

 3. Класифікація чеснот.

 4. Природничі погляди Макробія (астрономія, географія, арифметика).

 5. Місце праці Амвросія Макробія «Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського» в історії середньовічної філософії.

Джерела:

 1. Макробій А. Т. Коментарі до сновидіння Сципіона Африканського. — К.: Тандем, 2000. — 176 с.

Література:

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 2. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

2

Семінарське заняття 11.

Аврелій Августин. «Сповідь» 1. Роль Аврелія Августина в систематизації християнського світогляду. Критика світогляду маніхейців.

 2. Людина і Бог. Онтологічний статус людини. Людина і душа.

 3. Категорії „матерія” і „час” у тлумаченні Августина.

 4. Співвідношення віри і розуму. Теорія пізнання Аврелія Августина.

 5. Гріховність людини і божественна благодать. Добро і зло. Моральна доктрина.

Джерела:

 1. Августин А. Сповідь. – К., 1996.

Література:

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Л., 2001. – С. 85 – 117.

 2. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997. – С. 39 – 63.

 3. Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии (латинская патристика). – М., 1979. – С. 186 – 330.

 4. Соколов В. В. Средневековая философия. – М., 1979. – С. 51 – 84.

 5. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002. – С. 69 – 71.

2

Семінарське заняття 12.

Северин Боецій. «Розрада від філософії» 1. Боецій (Аніцій Манлій Таркват Северин) і його епоха.

 2. Северин Боецій – «Останній римлянин» і «Вчитель Заходу».

 3. Северин Боецій і латинська схоластика.

 4. Політична кар’єра С.Боеція.

 5. Трагічний життєвий кінець.

 6. Вклад С. Боеція у філософське обґрунтування тогочасної системи освіти та у створення шкільних підручників.

 7. Філософія як мудрість у трактуванні С.Боеція.

 8. Людина і Бог. Проблема свободи. Благо. Фатум (Доля).

 9. С. Боецій та антична філософська спадщина.

Джерела:

 1. Северин Боецій. Розрада від філософії. – К.: видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002.

 2. Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. – М., 1990.

Література:

 1. Аристотель. Сочинения // в 4-х т. – М., 1975-1984.

 2. Кондзьолка В.В. Історія середньовічної філософії. – Львів: Видавництво «Світ», 2000.

 3. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.

 4. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 650 с.

 5. Этьен Жильсон. Философия в средние века. – М.: Изд-во «Республика», 2004.

2

Змістовий модуль 4. Розквіт та завершення схоластики. Філософія Відродження

8

Семінарське заняття 13.

Тома Аквінський «Про існуюче та суть» 1. Поняття суті та субстанції.

 2. Відношення між поняттями «матерія», «душа», «тіло», «суть».

 3. Відношення між суттю та різними типами ознак.

 4. Про суть у вільних від матерії субстанціях.

 5. Способи існування суті та субстанції.

Джерела:

 1. Фома Аквинский. О сущем и сущности / Историко-философский ежегодник-88. Москва, 1988.

Література:

 1. Боргош Ю. Фома Аквинский. – М., 1975.

 2. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 3. Свежавски С. Святой Фома, прочитанный заново // Символ. – Париж, 1995. - №33.

2

Семінарське заняття 14.

За працями української схоластики 1. Сакович К.: арістотелівські проблеми ( про природу людини).

 2. Транквіліон-Ставровецький К.: зерцало богословії.

 3. Галятовський І.: гріхи розмаїті.

 4. Гізель І.: метафізика.

Джерела:

 1. Україна: філософський спадок століть. – Т. 1. // Хроніка. – 2000. – Вип. 37-38. – С. 239-303.

Література:

 1. Кондзьолка В. В. Історія середньовічної філософії. – Львів, 2001.

 2. Коплстон Ф. Ч. История средневековой философии. – М., 1997.

 3. Пашук А. Нариси з історії філософії Середніх віків: навчальний посібник. – Львів, 2007.

 4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.2: Средневековье. – СПб., 1994.

 5. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 2001. – 352 с.

2

Семінарське заняття 15.

Томас Мор. «Утопія» 1. Поняття «утопія». Соціальні умови, які вплинули на появу утопій.

 2. Гуманістичний ідеал справедливого суспільства в «Утопії». Поняття «справедливість».

3. Соціальний критицизм та антиіндивідуалізм Томаса Мора.

 1. Фізична і розумова праця в «Утопії». Моральність і релігія в «Утопії».

Джерела:

 1. Мор Т. Утопія // Томас Мор, Томазо Кампанелла. Утопія. Місто Сонця. – К., 1988.

Література:

 1. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. – 132 – 140.

 2. Петруччани А. Вымысел и поучение. «Утопия» Томаса Мора как исходная модель // Утопия и утопическое мышление: онтология зарубежной литературы. – М., 1991.– С. 98 – 112.

 3. Соколов В. В. Европейская философия XV-XVIII веков. – М., 1984. – С. 8 – 15, 92 – 100.

 4. Шацкий Е. Утопия и традиция. – М., 1990. – С. 15 – 45.

2

Семінарське заняття 16.

Монтень. «Проби»

Міркування щодо теорії пізнання та спілкування.

1.1. Про те, що пристрасті душі виливаються на уявні предмети, коли їй бракує справжніх.

1.2. Про силу нашої уяви.

1.3. Про досвід.

1.4. Про передбачення.

1.5. Безумство судити, що істинне і що помилкове на підставі нашої обізнаності.

1.6. Про те, що судити про божественну напередвизначеність треба з найбільшою обачністю.

1.7. Про ненадійність наших думок.

1.8. Про марність слів.

1.9. Про три види спілкування.

1.10. Про мистецтво бесіди.

1.11. Про те, що ми сміємося і плачемо від одного і того ж.

Про філософів.

2.1. Про те, що філософствувати – це означає вчитися вмирати.

2.2. Про Демокріта і Геракліта.

2.3. Міркування про Ціцерона.

2.4. В захист Сенеки і Плутарха.

Соціальна філософія.

3.1. Про нерівність, що існує серед нас.

3.2. Вигода одного – збиток для іншого.Джерела:

 1. Мішель Монтень. Проби: Кн. 1 — 3. — Київ: Дух і Літера, 2005—2007.

Література:

 1. Го­р­фу­н­кель А. Х. Фи­ло­со­фия эпо­хи Во­з­ро­ж­де­ни­я. – М., 1980.

 2. Гу­сєв В. А. Іс­то­рія за­хід­но­євро­пей­сь­кої фі­ло­со­фії ХV-­ХV­ІІ ст. – К., 1992.

2

Змістовий модуль 5. Становлення філософії Нового часу

10

Семінарське заняття 17.

Джон Локк «Розвідка про людське розуміння» 1. Заперечення вроджених знань. Шлях пізнання істин.

 2. Про ідеї та їхнє походження.

 3. Види ідей. Прості ідеї.

 4. Про сприйняття. Про споглядання. Про дії розуму.

 5. Складні ідеї.

 6. Аналіз причинно-наслідкових та інших відношень.

 7. Аналіз абстрактного мислення.

Джерела:

 1. Локк Дж. Розвідка про людське розуміння. У 4-х книгах. — “Акта”, 2002.

Література:

 1. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 2. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

2

Семінарське заняття 18.

Рене Декарт. «Метафізичні розмисли» 1. Теорія пізнання Рене Декарта; форми відображення; відношення між пізнанням за допомогою органів відчуття і розумом. Джерела омани в пізнанні; вади чуттєвого пізнання. Пізнаваність існуючого. Критерій істини.

 2. Типи об’єктів, що існують, субстанцій. Тіло (матерія) і душа. Критерій самостійності існування об’єкта.

  1. Поняття „ідея“; характер існування ідей (чи існують ідеї самостійно?); види ідей; джерела ідей.

  2. Поняття „тіло“ (матерія); характер існування тіл (чи існують тіла самостійно?); аргументи на користь самостійності існування тіл (матерії).

 3. Властивості тіл і властивості душі. Відмінності між тілом і душею, між розумом і тілом. Характер поєднання розуму й тіла в людині. Доведення незалежності існування душі й тіла.

Джерела:

1. Декарт Р. Метафізичні розмисли. – К., 2000.Література:

1. Гусєв В. І. Західна філософія Нового Часу XVII-XVIII ст. – К., 2000. – С. 33 – 70.

2. Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков. – М., 1984. – С. 239 – 277.


 1. 3. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т. 3. Новое время. – СПб, 1996. – С. 183 – 215.

 2. Філософія: dtv-Atlas. – К., 2002. – С. 104 – 107.

2

Семінарське заняття 19.

Ніколя Мальбранш. «Про пошук істини» 1. Природа здатності до розуміння.

 2. Природа суджень та умовиводів.

 3. Джерела омани (заблуджень) у пізнанні.

 4. Метод пізнавальної діяльності

 5. Природа ідей.

 6. Відношення душі й тіла.

Джерела:

 1. Мальбранш Н. Про пошук істини. — Т. 1. — К.: Port–Royal, 2001. — 407 с.

 2. Мальбранш Н. Про пошук істини. — Т. 2. — К.: Port–Royal, 2001. — 284 с.

Література:

 1. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

 2. Скратон Р. Коротка історія новітньої філософії: Від Декарта до Вітгенштайна. – Київ, "Основи", 1998. – 331 с.

2

Семінарське заняття 20.

Стефан Яворський. «Змагання перипатетиків» 1. Визначення, поділ та необхідні сутності універсального. Властивість універсального (предикабельність).

 2. Природа істотних універсалій. Кількість предикабілій. Вид, індивідуальне, відмінність.

 3. Категорії. Субстанція. Відношення.

Дже­ре­ла:

 1. Яворський С. Змагання перипатетиків. // Яворський С. Філософські твори. – К., 1992. – Диспут ІІІ. §1, §6. Диспут ІV. §1, §4‑§7. Диспут VІ.

Література:

 1. Захара І. С. Лекції з історії філософії. – Львів: Видавництво ЛБА, 1997.

2

Семінарське заняття 21.

Девід Г’юм. «Трактат про людську природу» 1. Походження ідей.

 2. Різновиди ідей.

 3. Ідеї простору та часу.

 4. Ідеї існування та зовнішнього існування.

 5. Гносеологія Г’юма.

Джерела:

 1. Г’юм Д. Трактат про людську природу: Спроба запровадження експеримент. методу міркувань про об’єкти моралі. — К.: Вид. дім “Всесвіт”, 2003. — 552 с.

Література:

 1. Гусєв В. І. Історія західноєвропейської філософії ХV‑ХVІІ ст. – К., 1994.

 2. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

 3. Реале Дж., Антисери Д. Западноевропейская философия от истоков до наших дней. – СПб., 1995. – Т.3.

2

Змістовий модуль 6. Просвітництво. Класична німецька філософія

8

Семінарське заняття 22.

Джозеф Прістлі «Дослідження про матерію та дух» 1. Істотні властивості матерії.

 2. Аналіз поглядів на душу.

 3. Аналіз заперечень супроти матеріалізму.

 4. Відношення душі й тіла.

Джерела:

 1. Английские материалисты ХVІІІ в. Собр. произв. В 3-х т. — Т. 3. — М.: Мысль, 1968. — 550 с.

Література:

 1. Гусєв В.І. Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. – К., 1994.

 2. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

 3. Культура эпохи Просвещения. – СПб.-М., 1993.

2

Семінарське заняття 23.

Гельвецій. «Про людину, її розумові здібності та її виховання» 1. Аналіз причин розумової нерівності.

 2. Роль просвіти в житті суспільства.

 3. Аналіз чинників, які зумовлюють чесноти й щастя народу.

 4. Аналіз перепон на шляху до просвіти. Аналіз соціальної маніпуляції.

 5. Філософія освіти. Перспективи та шляхи вдосконалення освіти.

Джерела:

 1. Гельвецій К. А. Про людину, її розумові здібності та її виховання. / К.: Основи, 1994. — 416 с.

Література:

 1. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

 2. Момджян Х. М. Французское Просвещение ХVІІІ века. – М., 1983.

 3. Некоторые характеристики философии эпохи Просвещения. – М., 1989.

 4. Рассел Б. Історія західної філософії. – К., 1995.

2

Семінарське заняття 24.

Філософія німецького романтизму 1. І. Кант: що таке Просвітництво?

 2. Ф. Шляєрмахер: про релігію.

 3. Новаліс: християнство.

 4. Ф. Шеллінг: суть німецької науки; філософія мітології.

 5. А. Шопенгауер: світ як воля та уявлення; афоризми життєвої мудрості.

 6. Г. Гейне: до історії релігії та філософії у Німеччині.

Джерела:

 1. Мислителі німецького романтизму. — Івано-Франківськ: Вид-во “Лілея‑НВ”, 2003. — 588 с.

Література:

 1. Жучков В. А. Немецкая философия эпохи раннего Просвещения (конец ХVІІ–первая четверть ХVІІІ в.). – М., 1989.

 2. Кузнецов В. Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.В. Западноевропейская философия ХVІІІ века. – М., 1986.

2

Семінарське заняття 25.

Іммануїл Кант. «Пролегомени» 1. Суть метафізичного пізнання.

 2. Різновиди суджень: аналітичні та синтетичні.

 3. Аналіз можливостей пізнання чистим розумом.

3.1. Можливість математичного пізнання.

3.2. Можливість природничого пізнання.

3.3. Можливість метафізичного пізнання.

Джерела:


 1. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. — К.: ППС—2002, 2005. — 178 с.

Література:

 1. Бур М., Иррлиц Г. Притязания разума. Из истории немецкой классической философии и литературы. – М., 1978.

 2. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. – М., 1998. – С.5-180.

 3. Володин В.Н., Любутин К.Н., Нарский И.С. От "рассудка" к "разуму" (Кант, Гегель, Фейербах). – Екатеринбург, 1991.

 4. Геллер И.З. Личность и жизнь Канта (Опыт характеристики). – Петербург, 1923.

 5. Гу­лы­га А. В. Не­ме­ц­кая кла­с­си­че­с­кая фи­ло­со­фи­я. – М., 1986.

2

Змістовий модуль 7. Німецька класична філософія (продовження)

6

Семінарське заняття 26.

Георґ Геґель. «Феноменологія духу» 1. Суть свідомості.

 2. Самоусвідомлення.

 3. Розум.

 4. Дух і моральність.

 5. Абсолютне знання.

Джерела:

 1. Геґель Г. Феноменологія духу. — К.: Основи, 2004. — 548 с.

Література:

 1. Овсянников М. Ф. Философия Гегеля. – М., 1971.

 2. Ойзерман Т.И. Историко-философское учение Гегеля. – М., 1982.

 3. Философия Гегеля и современность. – М.. 1987.

 4. Фишер К. От Канта к Фихте // Ф.Шеллинг. Ранние философские сочинения. – СПб., 2000. – С.291-404.

 5. Хёсле В. Гении философии Нового времени. – М., 1992. – С.103-136.

2

Семінарське заняття 27.

Фрідріх Енгельс «Діалектика природи» 1. Природознавство в світі духів.

 2. Діалектика.

 3. Основні форми руху.

 4. Роль праці в перетворенні мавпи в людину.

Джерела:

 1. 1. Енгельс Ф. Діалектика природи // Маркс К, Енгельс Ф. Твори. — Т. 20.

Література:

 1. История марксистской диалектики. – М., 1972.

 2. Марксистская философия в ХІХ веке / Отв. ред. И. С. Нарский. В 2 кн. – М., 1979.

 3. Ойзерман Т. И. Формирование философии марксизма. – М., 1974.

2

Семінарське заняття 28.

Робін Джордж Колінгвуд «Ідея історії» 1. Філософія історії.

 2. Аналіз пізнавальної діяльності (на прикладі пізнавальної діяльності в історичних науках).

 3. Історія і свобода.

 4. Прогрес та історія людства.

Джерела:

 1. Колінгвуд Р. Дж. Ідея історії. — К.: Основи, 1996. — 615 с.

Література:

 1. Бакрадзе К.С. Очерки по истории новейшей и современной буржуазной философии // Бакрадзе К.С. Избранные труды: В 4.т. – Т.3. – Тбилиси, 1973. – С.217-297.

 2. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997.

2

Змістовий модуль 8. Сучасні напрями філософії

8

Семінарське заняття 29.

Вільгельм Дільтей. «Вступ до наук про дух» 1. Типологія наук.

 2. Аналіз структури суспільства.

 3. Специфіка суспільних наук (на прикладі історії та соціології).

 4. Метафізика як підстава наук про дух. Поняття метафізики.

 5. Відношення релігії та метафізики.

 6. Розвиток світобачення.

Джерела:

 1. Дильтей В. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 1: Введение в науки о духе. — М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. — 727 с.

Література:

 1. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины ХІХ – начала ХХ века. – М., 1988.

 2. Ку­т­лу­нин А. Г. Не­ме­ц­кая фи­ло­со­фия жи­з­ни. Кри­ти­че­с­кие оче­р­ки.– Ир­кутск, 1986.

 3. Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. – Т.4. От романтизма до наших дней. – СПб., 1997. – С.143-152.

2

Семінарське заняття 30.

Йоганнес Гессен.  «Сенс життя»  1. Система цінностей.

 2. Структурні компоненти сенсу життя.

 3. Аналіз суті життя як підстава для з’ясування його сенсу.

 4. Сенс життя згідно з сучасною релігійною філософією.

Джерела:

 1. Гессен Й. Сенс життя. — Унів. Вид‑во ПУЛЬСАРИ, 2009. — 136 с.

Література:

 1. Губман Б.Л. Современная католическая философия: человек и история.– М., 1988.

 2. Ми­н­кя­ви­чюс Я. В. Со­в­ре­мен­ный ка­то­ли­цизм и его фи­ло­со­фи­я. – Ви­ль­нюс, 1965.

2

Семінарське заняття 31.

Бернхард Вальденфельс. «Вступ до феноменології» 1. Ідея феноменології.

 2. Напрями феноменології (регіональні онтології).

 3. Феноменологія трансцендентальної свідомості.

 4. Феноменологія Мартіна Гайдеггера.

 5. Феноменологія в контексті мови й суспільства.

Джерела:

 1. Вальденфельс Б. Вступ до феноменології. — К.: Альтерпрес, 2002. — 176 с.

Література:

 1. Ма­ма­р­да­ш­ви­ли М. К. Фе­но­ме­но­ло­гия – со­пут­с­т­ву­ю­щий мо­мент вся­кой фи­ло­со­фии // Ма­ма­р­да­ш­ви­ли М.К. Как я по­ни­маю фи­ло­со­фи­ю. – М., 1992.

 2. Сва­сь­ян К. А. Фе­но­ме­но­ло­ги­че­с­кое по­зна­ние: про­пе­де­в­ти­ка и кри­ти­ка. – Ере­ван. 1987.

2

Семінарське заняття 32.

Карл Ясперс. «Психологія світоглядів» 1. Види процесів зміни світоглядів.

 2. Суть та види установок.

 3. Різновиди світообразів.

 4. Складові духовного життя

 5. Різновиди світоглядних типів (реаліст, романтик, святий).

Джерела:

 1. Ясперс К. Психологія світоглядів. — К.: Юніверс, 2009. — 464 с.

Література:

 1. Бо­ль­нов О. Ф. Фи­ло­со­фия эк­зи­с­те­н­ци­а­ли­з­ма. – С­П­б., 1999.

 2. Гай­де­н­ко П. П. Эк­зи­с­те­н­ци­а­лизм и про­бле­ма куль­ту­ры.– М., 1963.

2

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка