Луцький національний технічний університетСторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір0.52 Mb.
  1   2

Луцький національний технічний університет
Кафедра філософії, політології та права

О. М. Сичевська-Возняк

Методично-дидактичний посібник

для організації самостійної роботи з курсу "Філософія"

для студентів всіх форм навчання, усіх спеціальностей

Луцьк – 2017

УДК 1.101

ББК 87.0

До друку ________________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозиторій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » _____________ 2017 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № від « » __________

2017 року.________________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ, протокол № від « » _________ 2017 року.
Укладач: _______________ О. М. Сичевська-Возняк, кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ
Рецензент: _____________ О. Ю. Сільвестрова, кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ
Відповідальний за випуск: ____________ О. І. Ситник, кандидат політичних наук, доцент Луцького НТУ
Методично-дидактичний посібник для організації самостійної роботи з курсу "Філософія" для студентів всіх форм навчання, усіх спеціальностей / уклад. О.М.Сичевська-Возняк – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 40 с.
Методичний посібник призначений для допомоги в організації самостійної роботи студентів усіх напрямів денної форми навчання з курсу „Філософія”. Подано перелік рекомендованої літератури до підготовки з кожної теми, питання для самоперевірки, тестові завдання для поточного контролю за кожною темою, тематику рефератів, орієнтовний список літератури та перелік екзаменаційних питань.
@

О.М.Сичевська-Возняк, 2017Переднє слово.
Завдання курсу “Філософія”, що вивчається студентами всіх спеціальностей Луцького національного технічного університету, полягає в тому, щоб дати уявлення про специфіку філософії як важливої форми суспільної свідомості; показати методологічну роль філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття; ознайомити з історією філософської думки, зокрема в Україні, з досягненнями сучасної філософії; сприяти формуванню у студентів здібностей до логічного мислення, самостійного аналізу складних явищ суспільного життя.

Після освоєння курсу студент повинен:знати предмет дисципліни, її структуру, категоріальний аппарат, основні етапи розвитку історії світової та вітчизняної філософії, сучасні тенденції розвитку філософської думки, найбільш відомих авторів філософських систем, їх головні праці;

уміти трансформувати філософські знання на проблеми суспільної теорії і практики, аналізувати соціально-економічні проблеми буття, ставити філософського рівня питання, аналізувати і акумулювати їх в рефератах, виступах на семінарах, формувати власну позицію;

мати навички читання та конспектування філософської літератури, толерантного ставлення до різних світоглядних систем, дискутування з тих чи інших проблем.

Вивчення філософії покликане сприяти розвитку у студентів творчих здібностей, ло­гічної і методологічної культури. Досягнути цього досить важко і проблематично через те, що в системі вищої освіти сьогодні переважають ситуації світоглядно-вербального навчання. Завдання ж вищої школи полягає в тому, щоб сформувати у спеціаліста-професіонала стиль наукового мислення, а не навики механічного засвоєння знань. Разом з тим для більшості студентів і сьогодні характерною є відсутність комунікативних умінь і навичок самостійної роботи з навчальними і науковими текстами. Ситуація, в якій в процесі освіти домінуючу роль відіграє викладач, формує у студента риси пасивної підлеглості, безініціативності, відсутності внутрішньої мотивації до навчання.

Все це вказує на необхідність переходу до інтерактивних методів навчання, до нових практик викладання.

Цей методичний посібник призначений для організації самостійної роботи студентів з курсу філософії. Нові стандарти у системі освіти потребують вдосконалення системи поточного та підсумкового контролю знань студентів. Для цього студентам пропонується перевірити рівень засвоєння матеріалу шляхом виконання завдань для самоперевірки та на основі тестового контролю.

Пропоноване методичне видання спрямоване на активізацію самостійної роботи студентів, зокрема, на їх самостійне опрацювання спеціальної літератури. Питання, винесені на поточний та модульний контроль, побудовані у відповідності із лекційним курсом та тематикою і планами семінарських занять, що дозволяє створити цілісне сприйняття предмета.

Зміст дисципліни „Філософія” реалізується в процесі вивчення трьох блоків: теоретичного, практичного та самостійної роботи.

Теоретичний блок передбачає засвоєння теоретичних знань: предмет і завдання філософії; його основні терміни, поняття, концепції, дискусійні проблеми; суспільні явища, процеси, події, аналіз та узагальнення фактів.

Практичний блок включає оволодіння навичками і методами наукової полеміки, логіки і культури мислення; вміння аргументовано, переконливо висловлювати свою точку зору; підготовка реферативних повідомлень, наукових доповідей і виступів з актуальних філософських проблем.

Самостійна робота передбачає вміння працювати з різноманітними джерелами, словниками; здійснювати пошук інформації з відповідної філософської проблематики; систематизувати матеріал; робити самостійний аналіз і узагальнення.

Робота студентів проводиться згідно з планами лекцій, семінарських занять, запитань та завдань до самостійної роботи.


Тема: Філософія, її походження, проблематика і функції

Самостійна робота 1. Предмет і метод філософії
Література

 1. Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика развития.– Львов, 1996.

 2. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 3. Горський В.С. Історія філософії у контексті культури // Філософська і соціологічна думка.– 1991.– № 3.

 4. Заїченко Г. Долі філософії та культури наприкінці XX сторіччя // Філософська і соціологічна думка.– 1994.– № 1–2.

 5. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию.– М.: Прогресс – Культура, 1992.

 6. Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч.– М., 1991.– Ч. 1, разд. 1.

 7. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия?– М., 1991.

 8. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 11. Світогляд і духовна творчість. Збірник наукових праць / Відп. Ред. К.П.Шудря, Є.І.Андрос. – К., 1993.

 12. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання / О.М. Сичевська-Возняк. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 13. Феномен человека: Антология / Сост., вступ. Ст.-П.С.Гуревича.- М., 1995.

 14. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 15. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 16. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 17. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Питання для самоперевірки

 1. Де, коли, чому і як виникла філософія?

 2. На яку потребу духу відповідає філософія?

 3. У чому полягають особливості філософських знань?

 4. Розкрийте взаємозв'язок філософії та науки.

 5. Як співвідносяться філософія й ідеологія? Чому філософія не мо­же бути ідеологією?

 6. Доведіть спільнота відмінне в релігії та філософії.

 7. Проаналізуйте структуру та основні соціально-культурні функції
  філософії.


Теми контрольних робіт

1. Світоглядна природа філософського знання. Софійний та епістемний способи філософського мислення. 1. Філософія як смислотворче ядро культури.

 2. Міфологія і філософія як форми знання: єдність і відмінність.

 3. Віра і знання: проблеми розмежування.

 4. Філософія як спосіб життя.

 5. Філософія як методологія наукового пізнання.


Тестові завдання

 1. Слово “філософія” означає: а) любов до слова, б) любов до мудрості, в) любов до знання.

 2. Історичними типами світогляду є: а) міфологічний, філософський, науковий, релігійний, б) первісний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний, в) чуттєвий, раціональний, фантастичний.

 3. Основною функцією філософії виступає: а) регулятивна, б) компенсаторна, в) світоглядна, г) пізнавальна.

 4. Яка галузь не належить до системи філософського знання: а) антропологія, б) гносеологія, в) фізика, г) онтологія, д) логіка, є) етика.

 5. Особливість міфологічного світогляду полягає в тому, що: а) він ґрунтується на теоретичному мисленні, б) він є формою індивідуального вільнодумства, в) він будується на чуттєво-конкретному сприйнятті, г) він є формою релігійного культу.


Тема: Філософські уявлення Стародавнього Світу

Самостійна робота 2. Філософія Стародавнього Сходу
Література

 1. Антология мировой философии. В 4-х томах.– М., 1969.– Т.1, ч. 1.

 2. Введение в философию: В 2-х ч / Под ред. И.Т.Фролова.– М., 1989.– Ч. 1.– Гл. ІІ.

 3. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 4. Древнекитайская философия. Собрание текстов в двух томах.– М., 1972.– Т. 1–2.

 5. История философии в кратком изложении.– М., 1991.– С. 3–41, 42–65.

 6. Крывелев И.А. История религий. Очерки в двух томах. М., 1975.– Т. 2, гл. 8.

 7. Мир философии: Книга для чтения: в 2 ч.– М., 1991.– Ч. 1, 2.

 8. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 11. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 12. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 13. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 14. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 15. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии.– М., 1981.

 16. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).

 17. Шербатской Ф.И. Избраннне труды по буддизму.– М., 1988.


Питання для самоперевірки

 1. Доведіть, що історія філософії є не співіснування філософських систем, а процес розвитку філософії.

 2. Чим би ви аргументували, що історія філософії значною мірою визначається філософією історії?

 3. Чим би ви пояснили той факт, що представники давньоіндійсь­кої філософії акцентували увагу на окремій особі й не торкались про­блем удосконалення соціальної сфери?

 4. Які принципові відмінності між найвпливовішими течіями дав­ньокитайської філософії – конфуціанством і даосизмом?


Теми контрольних робіт

 1. Захід і Схід (порівняльний аналіз філософської традиції).

 2. Культурно-психологічні традиції Сходу і сучасні проблеми фор­мування світоглядної самосвідомості людини.

 3. Даосизм і конфуціанство як лінії розвитку філософії і культури
  Китаю.

 4. Філософська спадщина Індії і сучасність.


Тестові завдання

 1. Основні напрямки та школи індійської філософії (викресліть непотрібне): а) ньяя, б) міманса, в) йога, г) даосизм, д) буддизм.

 2. Найдавніші філософсько-міфологічні узагальнення Індії містяться у : а) Рамаяні, б) Джатаках, в) Упанішадах, г) Рігведі.

 3. Поняття “дао” у давньокитайській філософії означало: а) Божественне провидіння, б) долю людини, в) природний закон, г) кодекс поведінки.

 4. Для давньокитайської етичної філософії найхарактернішою рисою постає: а) принцип рівності, б) дуалізм добра і зла, в) шанування старовини та старших, г) пізнання загальних законів суспільства.

 5. Кому належить формулювання “золотого правила моралі” у східній філософії: а) Будді, б) Лаоцзи, в) Конфуцію, г) Заратуштрі.Тема: Філософська думка епохи античності

Самостійна робота 3. Здобутки філософських шкіл античності
Література

 1. Антология мировой философии. В 4-х т.– М., 1969.– Т.1, ч. 1.

 2. Аристотель. Сочинения: В 4-х т.– М., 1983.– Т. 1–4.

 3. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 4. История философии в кратком изложении.– М., 1991.– С. 67–195.

 5. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 6. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 7. Платон. Банкет. Тімей // Читанка з історії філософії. Книга 1. Філософія Стародавнього світу.– Київ, 1992.

 8. Платон. Государство // Соч. в 3 т.– М., 2006.– Т. 3.– С. 18–112.

 9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 10. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 11. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 12. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 13. Філософія як історія філософії : Підручник / За заг. ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 14. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии: Уч. пособие.– М., 1981.

 15. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Питання для самоперевірки

 1. Віднайдіть суттєву різницю в змісті давньогрецької й давньоін­дійської (давньокитайської) філософій та вкажіть їх спільні ознаки.

 2. Проаналізуйте історичне значення філософії Сократа.

 3. Які особливості філософії Платона?

 4. Розкрийте характерні риси онтологічного вчення Арістотеля, йо­го теорії пізнання та вчення про суспільствоТеми контрольних робіт

 1. Антична філософія й західноєвропейська культура: пошук іден­тичності.

 2. Сократ: проблема людини та діалогічної природи філософсько­го знання.

 3. Ідеальна держава Платона й сучасні теорії держави: набутки і втрати.

 4. Соціально-політичні погляди Платона.

 5. Проблема знання у філософії Арістотеля.

 6. Ідеї неоплатонізму як фундамент подальшого розвитку приро­дознавства.


Тестові завдання

 1. Кому з давньогрецьких філософів належить перше вживання терміну “філософія”?: а) Геракліту, б) Парменіду, в) Піфагору,

г) Фалесу, д) Анаксімену.

 1. Загальною характерною рисою античної філософії є:

а) природоцентризм, б) космоцентризм,

в) антропоцентризм, г) теоцентризм. 1. Яка головна проблема досократичної грецької філософії?:

а) проблема людини, б) проблема соціальної справедливості,

в) проблема начала сущого, г) проблема логічних категорій. 1. Першоосновою світу за Фалесом Мілетським є: а) вогонь,

б) апейрон, в) атом г) вода.

 1. Кому з давньогрецьких філософів належить твердження: “Число – основа всього”: а) Парменіду, б) Фалесу, в) Геракліту,

г) Піфагору.

 1. Поняття “ідея” за Платоном означає: а) мудрий вислів, б) закон природи, в) властивість речі, г) загальнозначимий взірець, зразок речі.

 2. За філософією Епікура щастя – це: а) байдужість, відсутність хвилювань, б) творча праця, в) прагнення до розумної насолоди, в) прагнення до перетворення дійсності.


Тема: Філософська думка епохи Середньовіччя

Самостійна робота 4. Концептуальний зміст патристики і схоластики.
Література

 1. Августин Аврелий. Исповедь.– М., 1991.

 2. Антология мировой философии. В 4-х т.– М., 1969.– Т.1, ч. 2.

 3. Бруно Д. О бесконечности, Вселенной и мирах // Антология мировой философии.– М., 1970.–Т.2.

 4. Гусев В.І. Історія західноєвропейської філософії ХV – ХVІІ ст. – К., 1994.

 5. Данте А. Божественная комедия.– М., 1988.

 6. История философии в кратком изложении.– М., 1991.– С. 196–287.

 7. Коперник Н. О вращении небесньтх сфер // Антология мировой философии.– М., 1970.– Т.2.

 8. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 10. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 11. Соколов В.В. Европейская философия ХV – ХVІІ вв. – М., 1984.

 12. Соколов В.В. Средневековая философия.– М., 1979.

 13. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 14. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 15. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 16. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Питання для самоперевірки

 1. Назвіть основні проблеми, вирішенням яких займалась філо­софія середньовіччя.

 2. Що таке патристика і схоластика; Назвіть етапи схо­ластики..

 3. Хто такі реалісти і номіналісти і Назвіть основних пред­ставників реалізму і номіналізму.

 4. Чому й нині не припиняється суперечка між номіналістами та реалістами?

 5. Чи можна вважати Фому Аквінського реалістом ? Що таке томізм ?


Теми контрольних робіт

 1. Філософська система Ф. Аквінського.

 2. Августин Аврелій — засновник християнської антропології.

 3. Віра і знання: проблеми розмежування.

 4. Релігія в системі середньовічної культури.

 5. Філософські погляди П’єра Абеляра.


Тестові завдання

 1. Тип релігійної філософії, спрямований на раціональне обґрунтування основ християнського віровчення і осмислення буття Бога це: а) патристика, б) схоластика, в) апологетика, г) містика.

 2. Характерною рисою середньовічної філософії є: а) антропоцентризм, б) природоцентризм, в) космоцентризм, г) теоцентризм.

 3. Екзегетика – це напрям, який єдиним джерелом знання вважає а) чуттєвий досвід, б) досвід загальновизнаних авторитетів, в) практику, г) досвід індивідуального розмірковування.

 4. Філософське спрямування, яке вважало, що реально існують лише окремі речі, а загальні поняття є лише назвами або іменами – це: а) схоластичний реалізм, б) екземпляризм, в) номіналізм, г) концептуалізм, д) матеріалізм.

 5. Хто з середньовічних філософів розум вважав вищим за віру: а) Фома Аквінський, б) Августин, г) П’єр Абеляр, д) Роджер Бекон.

 6. Як називається філософська течія, що привнесла у середньовічну філософію раціоналістичну проблематику філософії Аристотеля?: а) аверроїзм, б) аристотелізм, в) томізм, г) містицизм.


Тема: Філософська думка епохи Відродження

Самостійна робота 5. Гуманістичні ідеї Ренесансу.
Література

 1. Багнюк A.M. Філософія: Навч.посібник : У 2-х ч. - Рівне, 1997.

 2. Баткин A.M.. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. - М., 1989.

 3. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 4. Горфункель А.Х.Философия зпохи Возрождения: Учебное пособие — М.,1980.

 5. Гутенберг В.И- Титаны Возрождения. - М., 1991.

 6. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. - М., 1978.

 7. Мир философии : книга для чтения: В 2-х ч.-М., 1991. -4.4.

 8. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 11. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 12. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII веков: Уч.пособие.- М., 1988.

 13. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 14. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 15. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 16. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник. Вид. 3-є. За ред. І.В.Бичко.-Київ, 2001.

 17. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Питання для самоперевірки

 1. Чому епоху XIV—XVIIст. називають «епохою Відродження»?

 2. Які дві тенденції викристалізувались у поглядах мислителів
  епохи Ренесансу?

 3. Характерні риси ренесансного гуманізму

 4. Загальні ідеї філософії М. Кузанського.


Теми контрольних робіт

 1. Релігія в системі ренесансної культури.

 2. Естетизм гуманізму Відродження

 3. Філософські погляди Н. Макіавеллі.

 4. Наука і релігія: протистояння і точка дотику.

 5. Ідея безконечності М. Кузанського і сучасні досягнення науки.


Тестові завдання

 1. Якою є провідна тематика філософських пошуків епохи Ренесансу: а) магія, б) теоцентризм, в) гуманізм, г) натуралізм.

 2. Філософські погляди, згідно яким людина є центром і вищою метою сущого, називаються: а) гуманізм, б) пантеїзм, в) антропоцентризм, г) космоцентризм, д) космізм.

 3. Пантеїзм, це: а) філософська віра в можливості людини, б) віра у всеосяжність Бога, в) ідея єдності природи і Бога, г) обожнення природи.

 4. В чому суть соціалістичних утопій Т.Мора і Т.Кампанелли: а) ідея рівності всіх людей, б) ідеал суспільства без приватної власності в) ідея справедливого розподілу приватної власності, г) ідея верховенства закону в суспільстві.

 5. Філософія Відродження за своїм характером була: а) етноцентричною, б) антропоцентричною, в) кордоцентричною, г) космоцентричною, д) теоцентричною.

 6. Пантеїстичні ідеї були притаманні філософським поглядам: а) Аристотеля, б) Фоми Аквінського, в) Дж.Бруно, г) М.Екхарда.


Тема: Філософія Нового часу та європейського Просвітництва

Самостійна робота 6. Особливості соціальної філософії 17-18 ст.
Література

 1. Антология мировой философии. В 4-х томах.– М., 1969.– Т.2.

 2. Вольтер Ф.М. Философские сочинения.– М., 1988.

 3. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 4. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках // Сочинения: В 2-х т.– М.: Мысль, 1989.– Т. 1.

 5. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії.– Львів, 1997.

 6. Дидро Д. Философские принципы относительно материи и движения // Сочинения.– М., 1986.– Т.1.

 7. Лейбниц Г. Монадология // Соч. в 4 т.– М., 1982.– Т.1.– С.313–429.

 8. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 9. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 10. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 11. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 12. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 13. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 14. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 15. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).Питання для самоперевірки

 1. Що таке Просвітництво і яке його місце в історії філософ­ської думки Європи ?

 2. Проаналізуйте протистояння матеріалізму й ідеалізму, раціона­лізму й ірраціоналізму та виявіть моменти їх дотику.

 3. Розкрийте характерні риси, притаманні основним типам емпі­ризму та раціоналізму.

 4. Доведіть історичне значення раціоналістичної методології.

 5. Порівняйте раціоналістичну філософію Декарта і Спінози й на­звіть їх спільність та специфічну особливість кожної.

 6. Хто такі французькі енциклопедисти?


Теми контрольних робіт

 1. Наукова революція XVI—XVII ст.: проблеми і набутки.

 2. Концепція нової науки Ф. Бекона.

 3. Емпіризм: сутність та проблеми.

 4. Принцип універсального сумніву Р. Декарта і сучасна наука.

 5. Антропологія та філософія духу Б. Спінози.

 6. Сутність деїзму Т. Гоббса й Дж. Локка.

 7. Синтез арістотелізму й філософії Декарта у творчості Г. Лейбніца.


Тестові завдання

 1. Головна проблема філософії Нового часу це: а) проблема універсалій, б) розробка і обґрунтування методів наукового пізнання, в) проблема змістовності людського життя, г) розробка і обґрунтування способів перетворення суспільства.

 2. Філософія, яка стверджує пріоритет розуму у пізнанні та діяльності людини це: а) скептицизм, б) сенсуалізм, в) емпіризм, г) містицизм, д) раціоналізм.

 3. Сенсуалізм – це напрям, який вважає єдино істинним джерелом знань а) розумовий досвід, б) інтелектуальну інтуїцію, в) практику, г) чуттєвий досвід, д) досвід авторитетного знання.

 4. Представником раціоналізму у філософії Нового часу був: а) Р.Декарт, б) Ф.Бекон, в) Дж.Локк, г) І.Лойолла, д) М.Кузанський.

 5. Філософські ідеї щодо людської душі як “чистої дошки” належить а) Г.Лейбніцу, б) Б.Паскалю, в) Дж.Локку, г) Р.Декарту, д) І.Ньютону.

 6. Автор вчення про “вроджені ідеї”: а) Ф.Бекон, б) Т.Гоббс, в) Р.Декарт, г) Дж. Локк, д) Б.Паскаль.


Тема: Німецька класична філософія

Самостійна робота 7. Проблеми пізнання світу людиною в німецькій класичній філософії
Література

 1. Антология мировой философии. В 4-х томах.– М., 1969.– Т. 3.

 2. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 3. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте.– М., 1990.

 4. Гегель. Энциклопедия философских наук. В 3 т.– М.: Мысль, 1975–1977.– Т. 1–3.

 5. Гердер И.Г. Идея к истории философии человечества. Пер. с нем.– М.: Наука, 1977.

 6. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия.– М.: Наука, 1986.

 7. Іщенко Ю. Класичне та некласичне у філософії Маркса // Філософ. та соціол. думка.– 1995.– № 1–2.

 8. Кант И. Сочинения: В 6 т.– М.: Наука, 1966.– Т. 1.

 9. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 10. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 11. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 12. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 13. Фейербах Л. Избранные философские произведения. В 2-х т.– М., 1955.

 14. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 15. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 16. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 17. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).


Питання для самоперевірки

 1. Проаналізуйте особливості німецької класичної філософії.

 2. Розкрийте сутність категоричного імперативу І. Канта.

 3. Прокоментуйте змісттриактногоциклутворчої діяльності «Я» за Фіхте.

 4. Доведіть особливість натурфілософії Шеллінга.

 5. У чому полягає унікальність філософської системи Гегеля та особливості його раціоналізму?

 6. Чому Фейєрбах називає свою філософію антропологізмом? Аргументуйте відповідь.

 7. Що допомогло Марксу відкрити нові перспективи для матеріалістичної інтерпретації проблем історії та культури?


Теми контрольних робіт

 1. Проблема активності суб'єкта пізнання у філософії І. Канта.

 2. Проблеми моралі у філософії І. Канта.

 3. Діалектика як тип світогляду у філософії Г. Гегеля.

 4. Філософія релігії Гегеля.

 5. Марксистсько-ленінська філософія: міф чи реальність?


Тестові завдання

 1. “Чини так, щоби максима твоєї поведінки могла стати основою всезагального законодавства; завжди стався до людини як до мети і ніколи не стався до неї як до засобу” – це: а) теорія “суспільного договору”, б) “сродна праця”, в) категоричний імператив, г) теорія “географічного детермінізму”, д) теорія “природного права”.

 2. Річ-в-собі за Кантом це: а) світ, пізнаний людиною, б) світ, який підлягає людській практиці, в) світ поза межею нашого досвіду, г) світ нашої свідомості.

 3. Агностицизм – це: а) заперечення можливості людської діяльності, б) заперечення можливості людського пізнання, в) заперечення можливості усвідомлення себе, г) заперечення можливості щастя.

 4. “Філософією тотожності” прийнято називати філософські погляди: а) Фіхте, б) Шеллінга, в) Канта, г) Гегеля, д) Фейєрбаха.

 5. Тріада “теза – антитеза – синтез” належить творчості: а) Канта, б) Шеллінга, в) Фейєрбаха, г) Гегеля, д) Фіхте.

 6. Який метод філософії найповніше розвинув Гегель: а) структуралізм, б) герменевтика, в) метафізика, г) діалектика, д) системний аналіз.


Тема: Некласична філософія ХІХ – ХХ ст.

Самостійна робота 8. Ідеї людини в філософії ХХ ст..
Література

 1. Габрієлян О.А. Філософія історії : підручник / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – К. : Академвидав, 2010. – 216 с.

 2. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. – М., 1998.

 3. История современной зарубежной философии: компаративистский подход.– Спб., 1997.

 4. История философии в кратком изложении. / Пер. с чеш.– М., 1991.

 5. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде. Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.

 6. Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994.

 7. Пазенок В. С. Філософія : Навч. посіб. / В. С. Пазенок. – К. : Академвидав, 2008. – 280 с.

 8. Петрушенко В.Л. Філософія : Курс лекцій. Навч. посіб. Для студентів ВЗО ІІІ-ІV рівнів акредитації, 3-тє видання, перероблене і доповнене / В.Л. Петрушенко. – Львів : «Магнолія Плюс», 2004. – 528 с.

 9. Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія : Підручник для студентів ВНЗ. – К. : Академвидав, 2006. – 592 с.

 10. Рюс Жаклін. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. / Пер. з фр.– К., 1998.

 11. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм. // Сумерки богов. – М., 1990.

 12. Сичевська-Возняк О. М. Конспект лекцій за модульною системою для студентів усіх напрямів денної та заочної форм навчання. – Луцьк: ЛНТУ, 2010.–   214 c.

 13. Современная западная философия: Словарь. – Сост. Малахов В.С., Филатов В.П.– М., 1991.

 14. Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники В.В.Лях, В.С.Пазенок.– К.: Ваклер, 1996.

 15. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.

 16. Філософія : підручник / за ред.. О.П.Сидоренка. – К. : Знання, 2008. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

 17. Філософія як історія філософії : Підручник / За аг. Ред. Ярошевця В.І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

 18. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1991.

 19. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1991.

 20. Хайдеггер М. Что такое философия // Вопр. филос. – 1993. - №8.

 21. Черній А. М. Філософія : навч. посіб. Для самостійної роботи студента / А. М. Черній. – К. : Академвидав, 2011. – 392 с. (Серія «САМ!»).

 22. Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Филос. науки. – 1989. - №8.

 23. Ясперс К. Духовная ситуация времени. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.


Запитання. Завдання

 1. Окресліть основні етапи становлення позитивістської філософії.

 2. Доведіть спільне і відмінне у поглядах представників аналітич­ної філософії та неопозитивізму.

 3. Проаналізуйте особливості «критичного раціоналізму» К. Поппера.

 4. Проілюструйте ґенезу ірраціоналізму у філософській традиції та покажіть особливості ірраціоналізму С. Керкегора і А. Шопенгауера.

 5. Що сприяло появі «філософії життя» та які її характерні риси?

 6. Що лежить в основі істинності ідей, теорій прагматизму? Ваші аргументи.

 7. У чому полягає сутність феноменологічної редукції Е. Гуссерля?

 8. Як розуміють гуманізм філософи-екзистенціалісти та що таке «екзистенція»?


Теми рефератів

 1. Свобода як умова розвитку науки.

 2. Науковий метод та наукова раціональність як історичні феномени.

 3. Антитеза «раціоналізм—ірраціоналізм» в історії філософії і на
  сучасному етапі.

 4. Фрейд: теоретичні та світоглядні аспекти вчення.

 5. Людина як предмет філософії в раціоналістичних та ірраціона-
  лістичних вченнях західноєвропейської філософії.

 6. Аналіз свідомості у феноменологічній філософії.

 7. Проблема людини в екзистенціальній філософії.

 8. Сучасна філософська герменевтика: основні проблеми й ета­
  пи розвитку.

 9. Класика і сучасність: дві епохи в розвитку філософії.Тестові завдання

 1. Категорія “життя” стає центральною у філософії а) позитивізму, б) волюнтаризму, в) філософії життя, г) екзистенціалізму, д) марксизму.

 2. Автором концепції надлюдини є6 а) А.Шопенгауер, б) Ф.Ніцше, в) Г.Спенсер, г) З.Фрейд, д) С.Кіркегор.

 3. Представником філософії екзистенціалізму не є: а) К.Ясперс, б) К.Поппер, в) Ж.-П. Сартр, г) А.Камю, д) М.Бердяєв.

 4. Екзистенція – це: а) вчення про практику як критерій істини, б) вчення про логіку як теорію мислення, в) вчення про загальне щастя людини, г) вчення про людське існування, д) вчення про буття етносу.

 5. Кому належить вислів: “Головне питання філософії – це питання прог те, чи варто людині жити”?: а) К.Марксу, б) Г.Спенсеру, в) О.Конту, г) А.Камю, д) З.Фрейду.

 6. Один з напрямків релігійної філософії ХХ-ХХІ ст. є: а) неопозитивізм, б) структуралізм, в) неотомізм, г) персоналізм, д) неофрейдизм.


Тема:. Філософська думка в Україні

Самостійна робота 9. Кордоцентризм в українській філософії.
Література 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка