Людини і тварин” для студентів природничого факультету, які навчаються за спеціальностями «Біологія та практична психологія»Сторінка13/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.22 Mb.
#13072
ТипЛекція
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Запитання для самоперевірки


 1. Що трапиться з організмом при втраті обох нирок? Однієї нирки?

 2. Які органи виділення є у безхребетних?

 3. Що є структурною та функціональною одиницею нирки?

 4. Які гормони і як впливають на функції нирок?

 5. Які функції виконує ренін?

 6. Які зміни відбуваються в нирках з віком?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

  1. Основною функціональною одиницею нирок є: А. нефрон; Б. нирковий клубочок; В. звивистий каналець; Г. збиральна трубка; Д. ниркова миска.

  2. Нирки людини виконують функції: А. виділення з організму кінцевих продуктів обміну білків; Б. виділення з організму води та надлишку солей; В. беруть участь у процесі травлення; Г. тепловіддачі; Д. знешкодження токсичних речовин.


Тема 14: Репродуктивні функції

Статеві залози та статеві органи. 1 год.

Статевий потяг та статевий акт. 1 год.

Механізми регуляції статевої діяльності. 1 год.

Запліднення, вагітність, пологи. 1 год.

Загальна кількість часу, відведеного на самостійну роботу з даної теми: 4 год.

Мета. Вивчити механізми регуляції статевої діяльності та суть запліднення, вагітності, пологів.

Основні знання та терміни, що повинні засвоїти студенти під час самостійної роботи з даної теми: статеві залози, статеві органи, статевий потяг, статевий акт, запліднення, вагітність, пологи, засоби контрацепції.

Теоретичні питання для самостійного опрацювання

 1. Особливості будови та функцій чоловічих та жіночих статевих залоз та статевих органів.

 2. Головні складові статевого потягу та його значення для існування індивіда.

 3. Стадії та фази статевого акту.

 4. Запліднення, вагітність, її періоди, пологи.

 5. Небезпеки для жінки при перериванні вагітності та сучасні засоби контрацепції.

Література

 1. Общий курс физиологии человека и животных. В 2-х книгах. /Под ред. проф. А..Д. Ноздрачева. – М.: Высш.шк., 1991. – Кн. 2. – 528 с. – С. 455-472.

Запитання для самоперевірки


 1. Що спільного та відмінного в будові та функціях чоловічих та жіночих статевих залоз та статевих органів?

 2. В чому суть та яке значення статевого потягу для існування індивіда?

 3. Чим шкідливий аборт для організму жінки?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ

  1. У чоловічих статевих залозах утворюються: А. Сперматозоїди. Б. Яйцеклітини. В. Статеві гормони.

  2. Процес дозрівання жіночих статевих клітин називають: А. Онтогенез. Б. Ембріогенез. В. Сперматогенез. Г. Овогенез.

  3. Процес дозрівання чоловічих статевих клітин називають: А. Онтогенез. Б. Ембріогенез. В. Сперматогенез. Г. Овогенез.

  4. Овуляція – це процес: А. Відшарування слизової оболонки матки. Б. Виходу яйцеклітини з фолікула. В. Дозрівання яйцеклітини.

  5. Статеві залози належать до залоз: А. Зовнішньої секреції. Б. Внутрішньої секреції. В. Змішаної секреції.

  6. Плацента утворюється в зародка: А. Відразу після запліднення. Б. У матці через 2-3 дні після запліднення. В. На кінець другого місяця внутрішньоутробного розвитку. Г. На кінець четвертого місяця внутрішньоутробного розвитку.

  7. У результаті злиття жіночої й чоловічої гамет утворюється: А. плід; Б. зигота; В. зародок.

  8. Процес виходу яйцеклітини з яєчника називається: а) менструацією; б) овуляцією; в) мутацією.

  9. Процес запліднення у людини відбувається в: А. Матці. Б. Піхві. В. Матковій трубі. Г. Яєчнику.

  10. До жіночих статевих гормонів належать: А. Естрадіол. Б. Тестостерон. В. Адреналін. Г. Пепсин. Д. Трипсин. Е. Прогестерон.Додаткова література для самопідготовки

   1. Програма курсу Фізіологія людини і тварин для студентів спеціальностей "Біологія та практична психологія", “Біологія та основи аграрного виробництва”, “Хімія та біологія” /Уклав ст.викл. Бажан А.Г. – Полтава: ПДПУ, 2003. – 15 с.

   2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. Учебник /Курс лекций/. Под ред. акад. РАМН Н.А. Агаджаняна. – М.: Мед. книга. – Н.Новгород: Изд-во НГМА. – 2001. – 526 с.

   3. Агаджанян Н.А., Власов И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы физиологии человека. Изд-е 2-е. – М.: Изд-во Рос. Ун-та дружбы народов. – 2001. – 408 с.

   4. Основы физиологии человека. Учебник для высших учебных заведений, в двух томах. Под ред. акад. РАМН Б.И. Ткаченко. – СПб. – 1994.

   5. Кучеров І.С. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 1991. – 327 с.

   6. Физиология человека. /Под ред. Г.И. Косицкого. – М.: Медицина, 1985. – 560 с.

   7. Физиология человека. В 4 частях. Пер. с англ. /Под ред. Р.Г. Шмидта, Г. Тевса. – М.: Мир, 1985. – Ч. 1-4.

   8. Физиология человека. В 3 томах. Пер. с англ. /Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1996. – Т. 1-3.

   9. Физиология человека и животных. (В 2-х частях) /Под ред. проф. А.Б. Когана. – М.: Высшая школа, 1984. – (Для унивеситетов).

   10. Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных. Приспособление и среда. В 2-х книгах. – М.: Мир, 1982.


3. Індивідуальна робота

Теми рефератів

 1. Основні етапи розвитку фізіології як науки.

 2. Виникнення фізіології як науки в античні часи.

 3. Розвиток фізіології у середньовіччя.

 4. Фізіологія в ХІХ ст.

 5. Бурхливий розвиток фізіологічних наук у ХХ ст.

 6. Найвидатніші вчені-фізіологи, їхні найважливіші досягнення, внесок, відкриття.

 7. Значення для розвитку фізіології досягнень інших наук.

 8. Нервово-м’язовий препарат як об’єкт вивчення закономірностей протікання процесу збудження.

 9. . Значення процесів збудження в діяльності живих організмів.

 10. Історія вивчення та способи реєстрації біоелектричних явищ. Досліди Гальвані, Маттеучі, Дюбуа-Реймона.

 11. Прилади для реєстрації біоелектричних явищ.

 12. Особливості потенціалів клітинної мембрани (потенціалів спокою) та іонні механізми її виникнення у нервових, поперечносмугастих та серцевих м’язових клітин.

 13. Особливості та значення відмінностей електричної активності мембран різних клітин у зв’язку з їх функцією.

 14. Ритмічне подразнення та збудження. Максимальний, оптимальний та песимальний ритми збудження. Практична нестомлюваність нервових волокон.

 15. Сучасні уявлення про механізми песимальних реакцій. Парабіоз.

 16. Особливості будови та властивостей нейронів ретикулярної формації.

 17. Ретикулярна формація, її структурна організація та функції: а)специфічні; б)неспецифічні: висхідні та нисхідні.

 18. Внесок американського нейрофізіолога Х. Мегоуна і його співробітників та італійського нейрофізіолога Дж. Моруцці у вивчення ретикулярної формації.

 19. Будова та функції лімбічної системи мозку.

 20. Роль лімбічної системи у формуванні емоцій та механізмів пам’яті.

 21. Структурна основа пружності м’язів.

 22. Загальна схема організації рухової системи.

 23. Пропріорецепція м’язів.

 24. Вплив симпатичної нервової системи на функціональний стан м’язів.

 25. Стомлення м’язів, його причини.

 26. Фізична працездатність. Стомлення м’язів при різних видах м’язової роботи. Його причини та показники.

 27. Відділи соматичної сенсорної системи хребетних.

 28. Особливості будови та функцій рецепторних утворень шкіри хребетних.

 29. Провідні шляхи та корковий відділ сомато-сенсорного аналізатора.

 30. Найважливіші особливості скелетно-м’язової сенсорної системи безхребетних.

 31. Сенсорна система бокової лінії водних тварин.

 32. Механо- та електрорецептори бокової лінії водних тварин.

 33. Розвиток нейросекреторних систем в процесі еволюції.

 34. Групи гормонів гіпоталамуса хребетних.

 35. Основні риси гормональної регуляції вагітності, пологів та лактації.

 36. Фізіологічна роль кінінів, простагландинів, серотоніна, гістамін та ін.

 37. Суть процесів адаптації в рецепторах. Фазні та тонічні рецептори, відміни в їх здатності до адаптації.

 38. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів, еферентних впливів на адаптацію. Роль симпатоадреналової системи в адаптації.

 39. Загальні принципи регуляції живої системи.

 40. Ускладнення складу внутрішнього середовища організму в процесі еволюції.

 41. Ембріональний та постембріональний гемопоез.

 42. Суть еритропоезу, його регуляція.

 43. Лейкопоез та тромбоцитопоез, їх суть та регуляція.

 44. Географія поширення груп крові в світі.

 45. Історія розвитку вчення про імунітет. Вчення І.І. Мечникова про фагоцитоз і запалення як захисну реакцію організму. Вчення П. Ерліха про гуморальні фактори імунітету.

 46. Динаміка поширення ВІЛ-інфекції в різних країнах.

 47. Сучасні погляди на можливості розробки вакцин проти СНІДу.

 48. Етичні проблеми СНІДу.

 49. Еволюція кровоносної системи.

 50. Еволюція серця.

 51. Депо крові в організмі та їх функції.

 52. Кількісні показники капілярів.

 53. Транскапілярний обмін та його механізми.

 54. Регуляція капілярного кровотоку.

 55. Еволюція та будова лімфатичної системи.

 56. Функції лімфатичної системи.

 57. Лімфоутворення і лімфообіг та їх регуляція.

 58. Особливості кровообігу органів (серця, печінки, легень, нирок, селезінки, головного мозку та ін.).

 59. Суть зовнішнього дихання, його еволюція та основні типи.

 60. Особливості трахейного дихання.

 61. Зяброве дихання та його особливості.

 62. Особливості легеневого дихання земноводних, плазунів, птахів та ссавців.

 63. Механорецептори дихальної системи: їх роль в регуляції дихання та захисних рефлексів.

 64. Особливості дихання при м’язовій роботі та фактори, що впливають на його регуляцію.

 65. Значення травлення. Внесок І.П. Павлова та його школи в розробці фізіології травлення.

 66. Еволюція травлення та травної системи.

 67. Суть порожнинного та мембранного травлення.

 68. Перетравлювання харчових речовин в різних тварин та в різних відділах травної системи.

 69. Голод, апетит, спрага як регулятори споживання їжі та води.

 70. Параметри обмінних процесів в організмі: основний обмін та робоча надбавка.

 71. Обмінні процеси при різних навантаженнях. Витрата енергії при м'язовій роботі.

 72. Суть правила Рубнера: обґрунтування, приклади тощо.

 73. Пойкілотермні та гомойотермні організми: спільність та різниці регуляторних процесів.

 74. Механізми терморегуляції у гомойотермних організмів.

 75. Склад основних груп харчових продуктів. Вміст в них вітамінів. Значення різноманітності їжі.

 76. Фізіологічне значення окремих вітамінів: РР, В3, В6, В12, Вс; H, K.

 77. Сучасні теорії та концепції раціонального харчування різних груп населення.

 78. Негативні наслідків неправильного харчування, переїдання.

 79. Взаємозв’язок між кліматом і вибором продуктів харчування.

 80. Вегетаріанське харчування.

 81. Корисність різних типів дієт. Теорія харчування людей з різними групами крові.

 82. Національні особливості харчування.

 83. Значення процесів виділення. Кінцеві продукти обміну. Шляхи виділення продуктів обміну.

 84. Еволюція органів виділення: у безхребетних та хребетних.

 85. Гомеостатичні функції нирок: роль в осмо- та волюморегуляції, в регуляції рН крові, артеріального тиску тощо.

 86. Вікові особливості структури та функцій нирок.

 87. Особливості будови та функцій чоловічих та жіночих статевих залоз та статевих органів.

 88. Головні складові статевого потягу та його значення для існування індивіда.

 89. Стадії та фази статевого акту. Запліднення, вагітність, її періоди, пологи.

 90. Небезпеки для жінки при перериванні вагітності та сучасні засоби контрацепції.

Питання до екзамену

з фізіолoгії людини і тварин

 1. Особливості проникливості мембрани, що визначають існування мембранного потенціалу спокою. Роль активних механізмів в його збереженні.

 2. Потенціал дії (ПД), його фази та слідові явища. Іонний механізм виникнення потенціалу дії. Зміни збудливості в різні фази хвилі збудження (ПД).

 3. Сучасні методи дослідження структури та функцій НС. Нейрон, його будова і функції. Класифікація нейронів. Нейроглія, її функціональне значення.

 4. Синапси, їх будова і типи, відмінності між ними. Механізм проведення збудження в нервово-м’язових синапсах.

 5. Рефлекс як основній акт нервової діяльності. Принципи рефлекторної діяльності. Загальна схема рефлекторної дуги. Час рефлексу, його складові. Класифікація рефлексів.

 6. Особливості проведення збудження в центральній нервовій системі (ЦНС). Поняття про нервовий центр. Іррадіація збудження, односторонність проведення. Затримка проведення. Сумація збудження, її види. Оклюзія, полегшення, трансформація ритму, післядія, стомлення, вплив хімічних речовин на роботу нервових центрів.

 7. Визначення гальмування, відкриття. Механізм постсинаптичного гальмування.

 8. Механізм пресинаптичного гальмування.

 9. Песимальне, реципрокне та зворотнє гальмування. Гальмівні нейрони та гальмівні медіатори, їх роль.

 10. Спинний мозок, його будова та структура. Провідні шляхи спинного мозку, їх функції. Рефлекторна діяльність спинного мозку.

 11. Функції заднього та середнього мозку.

 12. Ретикулярна формація, її структурна організація та функції: а)специфічні; б)неспецифічні: висхідні та низхідні. Властивості ретикулярних нейронів.

 13. Структура мозочка, його зв’язки з іншими відділами ЦНС. Функції мозочка. Наслідки видалення мозочка та причини їх компенсації.

 14. Структура та функції таламуса. Специфічні та неспецифічні ядра.

 15. Принципи організації гіпоталамуса, його функції.

 16. Функції базальних гангліїв.

 17. Кора великих півкуль головного мозку, її клітинна структура, волокна та архітектоніка. Локалізація функцій в корі. Сенсорні та моторні зони кори. Еволюція кори.

 18. Вегетативна нервова система: особливості будови та функцій симпатичної та парасимпатичної нервової системи.

 19. Структура поперечносмугастих м’язів. Механізм м’язового скорочення. Робота поперечних місточків. Роль потенціалу дії та АТФ в м’язовому скороченні.

 20. Потенціал дії поперечносмугастого м’язового волокна. Проведення збудження, його швидкість. Тетанус, його види.

 21. Ієрархічний принцип регуляції роботи м’язів. Загальна схема організації рухової системи. Рухові одиниці. Диференціація і координація роботи рухових одиниць.

 22. - і - мотонейрони, їх властивості. Пропріорецепція м’язів, її роль та роль гальмування в координації роботи м’язів.

 23. Рівні регуляції та побудови рухів людини. Вироблення рухових навичок. Динамічний стереотип. Стадії формування рухового акту.

 24. Поняття про аналізатори. Загальні принципи будови аналізаторів. Основні функції аналізаторів. Класифікація рецепторів.

 25. Зоровий аналізатор. Будова ока та сітківки. Фоторецептори, їх функції. Механізм фоторецепції. Кольоровий зір та кольорова сліпота.

 26. Акомодація. Рефракція ока та її порушення. Бінокулярний зір. Поле зору. Оцінка величини предмета та відстані. Гострота зору. Критична частота мелькань.

 27. Слуховий аналізатор, його будова та механізм сприйняття звуків. Бінауральний слух. Теорії слуху.

 28. Будова та функції вестибулярного та рухового аналізаторів, їх будова, функції та значення в організації рухового акту.

 29. Нюховий та смаковий аналізатори, їх будова та функції, відділи. Сучасні теорії сприйняття нюхових подразнень. Фактори, що визначають чутливість смакового аналізатора.

 30. Шкірний аналізатор. Класифікація та структура рецепторів шкіри. Механізм рецепції різних видів шкірних подразнень. Адаптація.

 31. Аденогіпофіз, його гормони, їх фізіологічне значення та механізм дії. Гіпер- та гіпофункція адепогіпофіза.

 32. Фізіологічне значення проміжної долі гіпофіза та нейрогіпофіза. Регуляція внутрішньої секреції гіпофіза.

 33. Щитоподібна залоза, її гормони та їх вплив на функції організму. Гіпер- та гіпофункція щитоподібної залози. Регуляція функцій.

 34. Прищитоподібні залози, їх гормон, його функціональне значення, механізм дії. Гіпер- та гіпофункція прищитоподібних залоз. Вилочкова залоза та епіфіз, їх функціональне значення.

 35. Внутрісекреторна функція підшлункової залози, її гормони, механізм їх дії. Гіпер- та гіпофункція.

 36. Мозкова речовина наднирників, її гормони, їх фізіологічне значення.

 37. Гормони кори наднирників (мінералокортикоїди та глюкокортикоїди), їх фізіологічне значення. Гіпер- та гіпофункція кори наднирників.

 38. Статеві гормони кори наднирників, їх значення. Статеві залози та їх гормони: фізіологічне значення, механізм дії. Гіпер- та гіпофункція статевих залоз.

 39. Загальні принципи, рівні та типи регуляції фізіологічних функцій організму.

 40. Механізми регуляції життєдіяльності організму: нервові і гуморальні. Системний принцип організації механізмів регуляції життєдіяльності.

 41. Загальні поняття про адаптацію. Роль симпатоадреналової системи в адаптації. Поняття про стрес та його фази. .Еустрес та дистрес.

 42. Термінова і довгострокова адаптація. Норма адаптивної реакції та ціна адаптації. Складні та перехресні адаптації. Зворотність процесів адаптації.

 43. Кров та лімфа як внутрішнє середовище організму. Функції крові.

 44. Склад та властивості крові. Реакція крові. Буферні системи крові.

 45. Розмір, кількість, форма, функції еритроцитів. Їх зміни в процесі еволюції. Гемоглобін.

 46. Лейкоцити, їх види, кількість та структура. Функції різних видів лейкоцитів.

 47. Будова, функція та кількість тромбоцитів, їх роль в реакції зсідання крові. Зсідання крові. Значення. Плазменні та тромбоцитарні фактори зсідання. Види гемостазу. Регуляція.

 48. Неспецифічні захисні механізми організму.

 49. Специфічні клітинні і гуморальні види імунітету, їх суть. Схема участі лімфоцитів в реакціях імунітету.

 50. Способи імунізації організму. Хвороби імунної системи – імунодефіцити. СНІД.

 51. Групи крові людини. Резус-фактори. Переливання крові.

 52. Значення серцево-судинної системи. Загальна схема кровообігу та її особливості у плоду.

 53. Особливості мікроструктури серцевого м’яза ( СМ ). Основна і атипова ( неспецифічна ) мускулатура серця. Провідна система серця, особливості її функцій. Автоматія різних відділів серця, її природа та механізм.

 54. Електрична активність клітин міокарду. Мембранний потенціал та потенціал дії в різних відділах серця, особливості їх величини і форми. Рефрактерність серцевого м’яза.

 55. Кардіографія. Електрокардіографія. Екстрасистолія: синусова і шлуночкова.

 56. Нагнітальна функція серця. Клапани серця. Цикл серцевих скорочень, його фази. Тони серця та їх природа, вислуховування тонів та його практичне значення.

 57. Систолічний та хвилинний об’єм крові. Робота серця. Резервні сили серця. Вплив гемодинамічних умов на роботу серця.

 58. Внутрісерцеві та позасерцеві механізми регуляції роботи серця.

 59. Особливості кровотоку в артеріях. Лінійна і об’ємна швидкість кровотоку в різних ділянках судинного русла.

 60. Кров'яний тиск в різних ділянках кров'яного русла. Коливання артеріального тиску (АТ). Пульсова хвиля. Способи реєстрації АТ.

 61. Особливості кровообігу в капілярах та венах, венозний тиск. Фактори, які сприяють руху крові по венах.

 62. Центральні механізми регуляції кровообігу. Судинно-руховий центр. Рефлекторна регуляція судинного тиску. Вплив кори ВПГМ на судинний тонус. Гуморальні впливи на судини. Місцеві механізми регуляції кровообігу.

 63. Значення дихання. Зовнішнє і внутрішнє дихання. Механізм вдиху і видиху; механізм спокійного і глибокого дихання.

 64. Легеневі об’єми. Легенева і альвеолярна вентиляція. Склад повітря, що вдихається, видихається та альвеолярного.

 65. Дифузія газів. Бар’єри на її шляху. Сили, що її забезпечують. Транспорт кисню кров’ю. Роль гемоглобіну. Крива дисоціації оксигемоглобіну, фактори, що впливають на неї.

 66. Шляхи та механізм перенесення СО2 кров’ю.

 67. Дихальний центр ( ДЦ ), його структура. Ритмічна активність ДЦ, її механізми. Участь інших відділів ЦНС в регуляції дихання.

 68. Роль в регуляції дихання газового складу крові та хеморецепторів, ірритантних рецепторів, рецепторів плеври, верхніх дихальних шляхів, артеріальних пресо-(баро-) рецепторів, гормонів та пропріорецепторів. Коркова регуляція дихання.

 69. Особливості дихання при різних умовах ( при м’язовій роботі, в умовах зниженого і підвищеного тиску та ін. ).

 70. Значення травлення. Внутріклітинне та позаклітинне травлення. Типи травлення.

 71. Методи вивчення функцій травного тракту. Значення праць І. П. Павлова та його школи в розробці фізіології травлення.

 72. Травлення в шлунку. Склад та властивості шлункового соку. Регуляція шлункової секреції. Фази шлункової секреції.

 73. Травлення в тонкому кишечнику. Ферменти підшлункової залози. Регуляція секреції підшлункової залози.

 74. Склад, властивості та значення жовчі в травленні. Регуляція жовчовиділення.

 75. Склад, властивості кишечного соку. Порожнинне та пристінкове травлення в тонкому кишечнику.

 76. Роль товстого кишечника в процесах травлення.

 77. Значення обміну речовин. Його основні етапи. Обмін білків, його значення. Біологічна цінність білка; специфічність білків. Азотиста рівновага. Регуляція обміну білків.

 78. Обмін жирів, значення. Відносна видова специфічність жирів. Перетворення жирів в організмі. Регуляція обміну жирів.

 79. Обмін вуглеводів, значення. Зміни вуглеводів в організмі, регуляція.

 80. Загальна характеристика вітамінів; фізіологічне значення окремих вітамінів. Авітамінози.

 81. Мінерально-водний обмін: - вода і її роль в організмі; - регуляція водного обміну: - мінеральні речовини і їх роль в організмі; - регуляція.

 82. Перетворення енергії в організмі. Методи дослідження енергоутворення. Пряма та непряма калориметрія. Дихальний коефіцієнт.

 83. Основний обмін (ОО). Умови вимірювання ОО. Залежність інтенсивності обміну речовин від різних фізіологічних умов. Витрата енергії при м'язовій роботі.

 84. Терморегуляція. Ізотермія. Хімічна терморегуляція. Фізична терморегуляція. Регуляція ізотермії.

 85. Фізіологічні основи харчування. Склад основних груп харчових продуктів. Вміст в них вітамінів.

 86. Енергетичні та якісні норми харчування. Значення різноманітності їжі. Фізіологічне обґрунтування режиму харчування.

 87. Значення процесів виділення. Кінцеві продукти обміну. Шляхи виділення продуктів обміну. Механізм сечоутворення. Первинна та вторинна сеча. Роль нирок в підтримці гомеостазу.

 88. Залозистий апарат шкіри: - слизові (апокринні), запахові і молочні залози ссавців; - сальні (голокринні) залози; - екринні (потові) залози.

 89. Терморегуляторна функція шкіри людини. Роль шкіри в загартуванні організму. Фізіологічні основи дії природних факторів середовища (сонця, повітря, води).

 90. Репродуктивні функції організму людини: статеві органи та статеві залози, особливості їх будови та функцій, механізми регуляції статевої діяльності.


Для нотаток

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Каталог: docs
docs -> Основні вимоги до реферату
docs -> Уточнення щодо оформлення документів та питання, які вступники до аспірантури задають найчастіше
docs -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
docs -> Соціологія – наука про суспільство
docs -> Міністерство охорони навколишнього
docs -> Реферат курсанта Борисяк Тетяны Василівны Курси підвищення кваліфікації середніх медичних працівників м. Івано-Франківськ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка