М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»Сторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА


ЗАТВЕРДЖЕНО:

проректор з науково-педагогічної роботи

_____________ Колот А.М.


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри міжнародного

та європейського права

Протокол № 4 від 17.05.06 р.
в.о. завідувача кафедри________Ратушний С.М.

Погоджено:

Начальник науково-

методичного відділу ___________Субіна О.О.


Київ – 2006


ЗМІСТ


 1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни …...………................с. 3

 2. Приклади типових індивідуальних завдань та

завдань, що виносяться на іспит ………………….....................................................................…с. 8

 1. Карта самостійної роботи студентів ………………….………………..…..............................с. 11

 2. Порядок поточного і підсумкового контролю оцінювання знань з дисципліни ………..….с.13

 3. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання…………….. с.28

 4. Зразок екзаменаційного білета ……............................................................................………. с. 42

 5. Список рекомендованої літератури………............................…………………………...……с. 43


Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни


 1. Міжнародне право як особлива правова система

 2. Між владні відносини як об’єкт міжнародного права (jus inter gentes) Погоджувальна природа міжнародного права

 3. Координуюча, регулююча, забезпечувальна та охоронювальна функції міжнародного права

 4. Взаємовплив та взаємодія міжнародного та внутрішньодержавного права Поняття імплементації та трансформації

 5. Моністична та дуалістична теорії співвідношення міжнародного та національного права

 6. Формування звичаєвих норм міжнародного права

 7. Міжнародні узвичаєння

 8. “М’яке” право

 9. Взаємодія міжнародного публічного та міжнародного приватного права Взаємодія та взаємовплив міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії

 10. Поняття системи міжнародного права

 11. Періодизація історії міжнародного права

 12. Міжнародне право у давнину

 13. Міжнародне право у Середні віки (з 5 ст. до Вестфальського миру 1648 р ) Міжнародне право з 1648 р. до 1815 р

 14. Міжнародне право з 1815 р. до закінчення Першої світової війни Міжнародне право з 1919 р . до створення ООН

 15. Поняття норми міжнародного права

 16. Види норм міжнародного права

 17. Класифікація норм міжнародного права

 18. Імперативні та диспозитивні норми міжнародного права

 19. Принципи міжнародного права

 20. Норми jus cogens

 21. Універсальні та партикулярні норми (регіональні, локальні)

 22. Поняття джерел міжнародного права

 23. Взаємодія договору та звичаю

 24. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права

 25. Роль міжнародних організацій в кодифікаційному процесі

 26. Неофіційна кодифікація міжнародного права

 27. Поняття основних принципів міжнародного права

 28. Загальновизнані принципи міжнародного права: основні та галузеві

 29. Загальні питання правосуб’єктності в МП. Поняття та зміст міжнародної правосуб’єктності

 30. Виключна компетенція суб’єктів міжнародного права та їх представництво в міжнародних відносинах

 31. Поняття суб’єктів міжнародного права

 32. Первинні та вторинні суб’єкти міжнародного права

 33. Держави як основні суб’єкти міжнародного права

 34. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права

 35. Міждержавні міжурядові організації – суб’єкти міжнародного права

 36. Міжнародно-правове визнання

 37. Правонаступництво держав

 38. Поняття та види території

 39. Правовий статус території та види правового режиму території Територіальний суверенітет, територіальне верховенство, територіальні права

 40. Теоретичне обґрунтування правової природи території (об’єктна теорія, теорія компетенції, просторова теорія)

 41. Територія держави: поняття та склад

 42. Протяжність державної території по горизонталі та по вертикалі

 43. Державна територія з міжнародним режимом використання (Шпіцберген) Поняття, види і способи встановлення державних кордонів

 44. Специфіка визначення кордонів в надрах, повітряному просторі
 1. Поняття та види міжнародної території загального користування

 2. Територія із змішаним режимом: поняття та види

 3. Міжнародні ріки (озера)

 4. Проходження державних кордонів по міжнародним (прикордонним) рікам (озерам)

 5. Правовий режим Арктики

 6. Міжнародно-правовий режим Антарктики

 7. Правовий режим космічного простору

 8. Правовий статус космічний об’єктів

 9. Поняття населення в міжнародному праві, його складові елементи та правовий статус в міжнародному та національному

 10. Правове регулювання питань громадянства в Україні Закон України “Про громадянство” 2001 р

 11. Захист прав людини

 12. Механізми міжнародного контролю за дотриманням прав людини Європейський суд з прав людини

 13. Захист прав людини в законодавстві України

 14. Визначення поняття міжнародно-правової відповідальності

 15. Підстави виникнення відповідальності

 16. Види відповідальності: політична та матеріальна Підстави звільнення від відповідальності

 17. Форми політичної відповідальності: сатисфакція, репресалії, санкції Поняття реторсії Форми матеріальної відповідальності: реституція, репарація, субституція Поняття контрибуції

 18. Матеріальна відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом

 19. Поняття засобів мирного вирішення спорів

 20. Системи мирних засобів вирішення спорів: переговори та консультації, їх місце в системі засобів мирного вирішення спорів

 21. Міжнародний арбітраж Постійний та разовий арбітраж

 22. Постійна палата третейського суду. Компетенція та склад

 23. Міжнародні судові процедури

 24. Міжнародний суд ООН

 25. Механізм мирного вирішення спорів міжнародними організаціями

 26. Мирне вирішення спорів в рамках ООН

 27. Система врегулювання спорів в рамках ОБСЄ

 28. Процедури мирного вирішення спорів в ЛАД, ОАЄ, ОАД

 29. Поняття та джерела права міжнародних договорів

 30. Кодифікація права міжнародних договорів

 31. Національне законодавство і право міжнародних договорів

 32. Поняття та юридична природа міжнародного договору

 33. Класифікація міжнародних договорів за об’єктом і колом

 34. Підготовка та прийняття тексту міжнародного договору

 35. Встановлення автентичності тексту договору

 36. Способи вираження згоди на обов’язковість договорів

 37. Застереження до міжнародних договорів

 38. Реєстрація та публікація міжнародних договорів

 39. Вступ договору в силу

 40. Дія (застосування) міжнародних договорів

 41. Договори і треті держави або треті міжнародні організації

 42. Способи виразу згоди суб’єктів міжнародного права на обов’язковість міжнародного договору

 43. Депозитарій та його функції

 44. Реєстрація договору

 45. Публікація (промульгація) договору

 46. Поняття недійсності міжнародних

 47. Підстави недійсності договору: помилка, обман, підкуп представника, примус представника, примус держави шляхом застосування сили або погрози застосування сили

 48. Загальні підстави припинення договору

 49. Розрив дипломатичних та консульських відносин та їх вплив на дію міжнародного

 50. Поняття та цілі тлумачення міжнародних договорів

 51. Принципи тлумачення міжнародних договорів

 52. Види тлумачення за суб’єктами, що тлумачать

 53. Поняття та джерела права міжнародних організацій

 54. Поняття та ознаки міжнародних міждержавних організацій

 55. Класифікація міжнародних організацій

 56. Порядок створення міжнародних організацій: прийняття статутних документів, створення матеріальної структури, початок функціонування органів

 57. Правосуб’єктність міжнародних організацій

 58. Членство в міжнародних організаціях

 59. Органи міжнародних організацій

 60. ООН та організації системи ООН

 61. Міжнародні регіональні організації (ОАД, Асоціація держав Південно-Східної Азії, СНД, Рада Європи, ОБСЄ)

 62. Міжрегіональні організації (ОІК)

 63. Міжнародні неурядові організації, їх поняття та роль в міжнародному праві

 64. Поняття дипломатичного права

 65. Державні органи зовнішніх

 66. Склад та функції дипломатичного представництва

 67. Початок і припинення дипломатичної місії

 68. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва та його персоналу Спеціальні місії

 69. Законодавство України про дипломатичну службу

 70. Законодавство України про консульську службу України

 71. Встановлення консульських зносин і відкриття консульств

 72. Консульський округ

 73. Консульські привілеї і імунітети і їх відмінність від дипломатичних

 74. Інститут почесних консулів

 75. Поняття права міжнародної безпеки

 76. Принципи міжнародної безпеки

 77. Міжнародно-правові заходи забезпечення міжнародної безпеки

 78. Система підтримання миру та безпеки по Статуту ООН

 79. Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН

 80. Багатонаціональні сили поза межами ООН, їх правовий статус

 81. Регіональна безпека, її співвідношення, із всесвітньою системою безпеки Міжнародно-правове регулювання безпеки в рамках ОБСЄ, ОАГ, ОАЄ, ЛАД, СНД

 82. НАТО, цілі, принципи і система

 83. Договірні форми співробітництва між Україною та НАТО

 84. Гаазьке та Женевське право

 85. Створення Міжнародного Комітету Червоно Хреста
 86. Поняття міжнародної протидії боротьби із злочинністю і об’єктивні передумови, які визначають спільну боротьбу держав

 87. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру та їх негативний вплив на міжнародні відносини

 88. Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю і його основні міжнародно-правові


 89. Координація діяльності держав у боротьбі із злочинами міжнародного характеру

 90. Роль ООН і її органів у боротьбі із злочинністю, функціональні комісії ЕКОСОР та їх діяльність

 91. Міжнародна боротьба з тероризмом і її значення на сучасному етапі Боротьба з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин

 92. Екстрадиція як інститут правової допомоги між державами

 93. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

 94. Поняття та джерела міжнародного морського права

 95. Види (класифікація) морських просторів

 96. Правовий режим внутрішніх морських вод

 97. Правовий режим суден в іноземних портах

 98. Історичні затоки і історичні води

 99. Поняття та правовий режим територіального моря

 100. Кримінальна та цивільна юрисдикція прибережної держави щодо суден, які здійснюють право мирного проходу через територіальне море

 101. Прилеглі зони. Поняття, види, правовий режим

 102. Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства

 103. Правовий режим Чорноморських каналів

 104. Поняття держави-архіпелагу

 105. Архіпелажні води, поняття та правовий режим

 106. Виключна економічна зона. Поняття та ширина ВЕЗ

 107. Континентальний

 108. Відкрите море. Поняття. Правовий режим

 109. Принцип свободи відкритого моря та його елементи

 110. Правовий режим суден у відкритому морі

 111. Міжнародний район морського дна (район)

 112. Міжнародні канали

 113. Правовий режим Суецького, Панамського та Кільського каналів

 114. Поняття міжнародного повітряного права

 115. Прогресивний розвиток та кодифікація МПП

 116. Повітряний простір як територія

 117. Види і міжнародно-правовий режим частин повітряного простору

 118. Принципи МПП: виключного та повного суверенітету держави над їх повітряним простором, свободи польотів у відкритому повітряному просторі, забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації

 119. Міжнародні польоти, визначення та класифікація

 120. Підстави та умови виконання регулярних та нерегулярних міжнародних польотів в межах іноземної території

 121. Підстави та умови виконання польотів в межах міжнародної території загального користування (над відкритим морем)

 122. Міжнародні повітряні сполучення: поняття, система

 123. Комерційні право або “свободи повітря”

 124. Повітряне судно як різновид літального апарату, визначення

 125. Правовий статус повітряного судна

 126. Цивільні і державні повітряні судна

 127. Авіація загального призначення

 128. Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації: поняття та види Міжнародні авіаційні організації ІКАО ЄКАК, Європейська Організація щодо забезпечення безпеки аеронавігації (Євро контроль)


Приклади типових ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ТА завдань, що виносяться на іспит

На іспит виносяться питання, які мають узагальнюючий, комплексний чи порівняльний характер, можуть передбачати необхідність порівняльного аналізу певних правових категорій, визначення особливостей міжнародно-правового режиму чи статусу, або мають практичне спрямування; формулювання питання може припускати наявність знань кількох тем навчальної програми тощо.


1. Особливості правонаступництва після розпаду СРС

2. Вирішення територіальних спорів між державами (на прикладах)

3. Компетенція та структура Міжнародного Кримінального Суду

1. Механізми мирного вирішення спорів в рамках ОБСЄ (на прикладах)

2. Види забезпечення виконання міжнародних договорів держави

3. Міжнародно-правове регулювання протидії піратству

1. Правові проблеми екології та авіаційних перевезень

2. Міжнародно-правове регулювання супутникового зв’язку

3. Реформування ООН в 21 ст.
Приклади типових завдань

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (ВИБІРКОВИХ)
Типові теми для виконання завдань наукового характеру

(написання реферату, есе тощо)


 • Міжнародне право як особлива правова система

 • Міжвладні відносини як об’єкт міжнародного права (jus inter gentes) Погоджувальна природа міжнародного права

 • Координуюча, регулююча, забезпечувальна та охоронювальна функції міжнародного права

 • Взаємовплив та взаємодія міжнародного та внутрішньодержавного права Поняття імплементації та трансформації

 • Моністична та дуалістична теорії співвідношення міжнародного та національного права

 • Формування звичаєвих норм міжнародного права

 • Міжнародні узвичаєння

 • “М’яке” право

 • Взаємодія міжнародного публічного та міжнародного приватного права Взаємодія та взаємовплив міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії

 • Поняття системи міжнародного права

 • Періодизація історії міжнародного права

 • Міжнародне право у давнину

 • Міжнародне право у Середні віки (з 5 ст. до Вестфальського миру 1648 р ) Міжнародне право з 1648 р. до 1815 р

 • Міжнародне право з 1815 р. до закінчення Першої світової війни Міжнародне право з 1919 р . до створення ООН

 • Поняття норми міжнародного права

 • Види норм міжнародного права

 • Класифікація норм міжнародного права

 • Імперативні та диспозитивні норми міжнародного права

 • Принципи міжнародного права

 • Норми jus cogens

 • Універсальні та партикулярні норми (регіональні, локальні)


Типові приклади завдань практичного характеру


Проаналізувати :

 • Прецеденти, які видаються кожній групі на кожну тему

Вирішити типові задачі, які видаються кожній групі на кодну тему
Скласти таблиці:

Порядку відрахування територіального моря

Порівняльної характеристики матеріальної та політичної відповідальності

Порівняння джерел міжнародного публічного права та міжнародного приватного права
3. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни цивільне право України

для студентів спеціальності «Правознавство»


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість

балів

Денна та вечірня форми навчання (6-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Підготовка до семінарських занять

за розкладом занять

Активність та результативність під час семінарського заняття

5

1.2. Виконання двох модульних завдань

за розкладом занять

Виконання завдання для модульного контролю №1

Виконання завдання для модульного контролю №210
10


1.3. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

До кінця другого тижня травня

Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

10


Разом балів за обов’язкові види СРС

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Написання реферату чи іншої наукової роботи теоретичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час семінарського заняття або в години індивідуально-консультативної роботи викладача-лектора

10


2.2. Виконання індивідуального завдання практичного характеру

До кінця другого тижня травня

Захист роботи під час індивідуально-консультативної роботи

10


2.3. Інші види індивідуальної роботи

За планом

Участь у науково-практичних конференціях, студентських олімпіадах тощо

10


Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС у 6 семестрі

40

Заочна форма навчання (6-7-й семестр)

І. Обов’язкові

1.1. Виконання завдань модульного контролю

За розкладом занять

Виконання трьох модульних завдань різного рівня складності

30

ІІ. Вибіркові

2.1. Виконання завдань практичного характеру

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії


Написання під контролем викладача

10

2.2. Вивчення тем та питань, що відводяться на самостійне опрацювання

В години ІКР. Не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії


Усне опитування під час індивідуально-консультативної роботи

10

Всього балів за СРС у 6-7 семестрі

40

  1. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Форма навчання

денна

вечірня

заочна

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є іспит

Поточний контроль

Активність та результативність – до 5 балів

Систематичність – до 5 балів

Самостійна робота – до 15 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)


Модульний контроль – до 15 балів

- модуль №1 (до 5 балів);

- модуль №2 (до 10 балів)


Завдання одного модульного контролю – до 30 балів
Самостійна робота – до 10 б.:

 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 10 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 10 балівПідсумковий контроль

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

Іспит – до 60 балів (результат зараховується за умови отримання не менше 30 балів)

об’єкти контролю по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Порядок оцінювання знань студентів по дисциплінах, підсумковою формою контролю яких є ПМК

Активність та результативність – до 5 балів

Систематичність – до 5 балів

Самостійна робота – до 15 балів

- підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення (до 5 балів);


- індивідуальні завдання теоретичного характеру (до 10 балів) або

- індивідуальні завдання практичного характеру(до 10 балів)


Модульний контроль – до 75 балів

- модуль №1 (до 25 балів);

- модуль №2 (до 50 балів)

(результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)Завдання одного модульного контролю – до 80 балів

Самостійна робота – до 20 б. (результат зараховується за умови отримання не менше 50 балів)


Самостійна робота – до 20 б.:


 • підготовка тем та питань, що виносяться на самостійне вивчення – до 20 балів

або

- виконання завдань практичного характеру – до 20 балів
Оцінювання знань студентів за традиційною шкалою та шкалою ECTS

85-100 балів

відмінно

А

80 балів

добре

В

65 – 75 балів

добре

С

60 балів

задовільно

D

50 – 55 балів

задовільно

E

20 – 45 балів

незадовільно – можлива перездача0 – 15 балів

незадовільно – повторне вивчення дисципліни

F


Для денної та вечірньої форм навчання


№№

пп

Об'єкти контролю

Кількість балів


1.


Оцінка поточної роботи в семестрі, в т.ч.:Від 0 до 40 балів

в т.ч.:

1.1.

Систематичність та активність роботи на семінарських заняттях

до 10 балів

1.2.

Виконання завдань для самостійного опрацюваннядо 15 балів

1.3.

Виконання модульних завдань


до 15 балів


2.


Оцінювання письмової екзаменаційної роботивід 0 до 60 балів


ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) =

= результати поточної роботи + результати письмового іспиту

В блоці першому - оцінка поточної роботи в семестрі (1.) – максимальна кількість балів – 40;

В блоці другому - оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2.) – максимальна кількість балів – 60; менше 30 балів не зараховуються.

Поточний контроль знань здійснюється в аудиторії в години, відведені для семінарських занять та в процесі індивідуальної роботи зі студентом у позанавчальний час шляхом: • усного опитування студентів по питаннях тем ( модуля), у т.ч. відведених для самостійного вивчення;

 • оцінювання дискусійного обговорення питань – що становлять зміст теми;

 • оцінювання самостійних письмових робіт студентів в аудиторії;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом письмового реферату (есе, повідомлення тощо) за заданими індивідуальними темами;

 • оцінювання виконаного і захищеного студентом завдання практичного характеру;

 • оцінювання відповідей студента на питання, що відведені для самостійного вивчення, у процесі індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентом;

 • оцінювання участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей і т.п.) тощо.

Оцінка самостійної роботи включає оцінки за всі види робіт, у т.ч. участь кожного окремого студента у семінарських заняттях, відповідей під час проведення модульного контролю знань, написання рефератів, виконання інших індивідуальних завдань та вивчення питань, які виносяться на самостійне опрацювання. При виконанні модульних завдань оцінці підлягають: виконання письмових завдань, тести, розв’язання ситуаційних задач, усні відповіді. Оцінка модульних завдань не може перевищувати 15 балів ( модуль І – 5 балів, модуль ІІ – 10 балів). Максимальна оцінка за самостійну роботу – 15 балів , за активність та систематичність – 10 балів.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань в межах 40 балів.Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Порядок оцінювання поточної роботи студента в семестрі

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи - 40Об’єкти контролю:

 1. систематичність та активність роботи на семінарських заняттях (до 10 балів) включає:

 • систематичність підготовки до семінарських занять та активність участі в їх проведенні – 5 балів;

 • результативність роботи на семінарських заняттях – 5 балів (поточні оцінки лише «5» та «4»; при цьому обов’язкове позитивне складання модулів);

2) виконання модульних завдань (до 15 балів) включає:

- перший модуль –5 балів;

- другий модуль – 10 балів

3) виконання завдань для самостійного опрацювання – (до 15 балів)

включає:


 • підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення – 5 балів;

вибіркові види самостійної роботи

 • виконання індивідуальних завдань наукового характеру – 10 балів

або

 • виконання індивідуальних завдань практичного характеру – 10 балів

або

 • інші види індивідуальної роботи – 10 балів

Студент виконує одне із вибіркових завдань для самостійної роботи

Студент допускається до складання іспиту, незалежно від кількості балів, одержаних в результаті поточного контролю

Порядок і критерії оцінювання знань студентів

при проведенні модульного контролю
Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може включати одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10)Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповідно до приведених нижче критеріїв.
Для студентів денної та вечірньої форми навчання:

на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий - два модульних завдання.

Вид завдання

Кількість балів


Критерії оцінки відповіді


Теоретичні питання

5 балівСтудент виявив вільну орієнтацію в програмі навчальної дисципліни, знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, знання та вірне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможність давати правильні їх тлумачення, логічно і граматично правильно викладати думки.

0 балівСтудент не відповів на поставлені запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.


Практичні завдання

5 балівСтудент правильно вирішив ситуацію на основі діючого законодавства, вірно обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно і послідовно аргументує і викладає свою точку зору.

0 балів


Студент не вирішив ситуації, або вирішив її невірно, або неправильно обґрунтовує своє рішення, або неспроможний його аргументувати.


Тестові завдання

5 балів

(зараховано)Студент вирішив більшість тестових завдань абсолютно правильно і повно.

0 балів

(не зараховано)Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив не вірно, або відповідь на них є неповною.


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Підсумковою формою контролю знань з дисципліни «Цивільне право України» є:

у першому семестрі вивчення - ПМК (в межах 40 балів);

у другому семестрі вивчення - письмовий іспит.

Для підсумкової оцінки знань зараховується середній результат поточної роботи студента за два семестри.


Критерії оцінювання знань студентів на письмовому іспиті

Письмова екзаменаційна робота оцінюється в діапазоні від 0 до 60 балів. Екзаменаційний білет містить 6 вузлових комплексних запитань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів.Відповідь на кожне з 6 питань оцінюється в:

10 балів - якщо вона:

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу;

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку і взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень ;

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших – необхідно знати рік їх прийняття);

містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його точки зору;

містить, поряд із теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т.ін.), їх оцінку та порівняння;

логічно і граматично правильно викладена;

5 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу відповідних теорій, концепцій, наукових течій і т.ін.; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу,

містить багато граматичних або стилістичних помилок чи виправлень;

0 балів – якщо студент не відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 6 питань.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю та за виконання завдань, що виносяться на іспит. У разі, коли відповідь студента на іспиті оцінена менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані результати поточного контролю не враховуються.

Робота оцінюється на “відмінно”, якщо вона виявляє високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості, свідчить про обізнаність студента щодо найбільш сучасних досягнень правової науки у певній галузі, відповідних теорій, концепцій, спірних питань, найбільш актуальних проблем щодо предмету відповіді тощо.Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему для фіксації оцінки в нормативних документах.


ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ

Для студентів денної та вечірньої форм навчання

Каталог: fr
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка