М. методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «міжнародне право»


Питання, що повністю виносяться на самостійне опрацювання студентамиСторінка3/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.78 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4

Питання, що повністю виносяться на самостійне опрацювання студентамиТема №1 Поняття міжнародного права
План.

1. Визначте особливості системи міжнародного права

2. Визначте порядок створення норм міжнародного права

3. Взаємодія зовнішньої політики, дипломатії та міжнародного права4. Дайте власне визначення міжнародного права


Тема 2.

ІСТОРІЯ ТА НАУКА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Виноситься повністю на самостійне вивчення


 1. Визначте періодизацію міжнародного права

 2. Охарактеризуйте міжнародне право Давньої Греції та Давнього Риму

 3. Назвіть інститути міжнародного прав, яке діяло в Середні віки

 4. Визначте значення Вестфальського миру 1648 р. для розвитку міжнародного права

 5. Особливості міжнародного права 19 ст.

 6. Визначте відмінності між класичним міжнародним правом та сучасним міжнародним правом

ТЕМА №3, 4 ДЖЕРЕЛА МП. НОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА  1. Кваліфікуючі ознаки звичаєвої норми договірного права

  2. Допоміжні засоби для визначення правових норм.

  3. Взаємодія договору та звичаю в міжнародному праві

  4. Роль Комісії міжнародного права ООН та інших органів ООН в кодифікація та прогресивному розвитку договірного права

  5. Неофіційна кодифікація міжнародного праваТЕМА 5. СУБЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА. ВИЗНАННЯ ТА ПРАВОНАСТУПНИЦТВО
План 1. Виключна компетенція суб’єктів міжнародного права та їх представництво в міжнародних відносинах

 2. Держави як основні суб’єкти міжнародного права

 3. Фізичні та юридичні особи як суб’єкти міжнародного права

 4. Доктрина Естради та Тобара щодо визнання держав

 5. Особливості правонаступництва після розпаду СРСР


ТЕМА 6. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 1. Поняття територіального суверенітету, територіального верховенства, територіального права

 2. Стадії делімітації та демаркації державних кордонів

 3. Загальна характеристика Барселонської конвенції про статус та режим судноплавних шляхів міжнародного значення

 4. Правовий режим судноплавства по Дунаю

 5. Вирішення територіальних та прикордонних спорів

ТЕМА 7. НАСЕЛЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
 1. Дипломатичний захист іноземців

 2. Правовий статус трудящих-мігрантівТЕМА 8. МІжнародно-правова відповідальність 1. Відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом

 2. Кодекс злочинів проти миру та безпеки людства. Стан вирішення проблеми.

 3. Поняття солідарної відповідальності в міжнародному праві

Тема 9. мирне вирішення спорів  1. Загальна характеристика Манільської декларації про мирне вирішення спорів

  2. Міжнародний арбітраж

  3. Мирне вирішення спорів за участю ОБСЄ

  4. Механізми мирного вирішення спорів в рамках ОАД та ОАЄ


ТЕМА 10. право міжнародних договорів 1. Історія забезпечення виконання міжнародних договорів

 2. Міжнародні гарантії як засіб забезпечення виконання міжнародних договорів

 3. Національне законодавство і право міжнародних договорів

 4. Тимчасове застосування положень договору

 5. Норми jus cogens та дійсність міжнародних договорівТЕМА 11. право міжнародних організацій та конференцій


На самостійне вивчення

 1. Компетенція та структура РЄ

 2. Компетенція та структура ОБСЄ

 3. Компетенція та структура ОАД

 4. Компетенція та структура ОАЄ


ТЕМА 12. право зовнішніх зносин


  1. Спеціальні місії. Конвенція про спеціальні місії 1969 р.

  2. Представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями

  3. Привілеї та імунітети ООН

  4. Привілеї та імунітети Міжнародного Кримінального Суду

  5. Історичні етапи розвитку консульського права

  6. Інститут почесних консулів


ТЕМА 13. право міжнародної безпеки

 1. Повноваження РБ ООН по підтриманню миру та безпеки

 2. Правовий статус багатонаціональних сил поза рамками ООН

 3. Кодекс поведінки, який стосується військово-політичних аспектів безпеки

 4. Відносини Україна-НАТО


ТЕМА 14. міжнародне право в період збройних конфліктів 1. Результати Гаазьких конференцій миру 1899 та 1907 р.

 2. Женевське право

 3. Правий статус військових розвідників та шпигунів


ТЕМА 15. міжнародне співробітництво у боротьбі із злочинністю


На самостійне вивчення

 1. Міжнародно-правова боротьба з рабством, работоргівлею та її формами

 2. Міжнародно-правова боротьба з тероризмом

 3. Міжнародно-правова боротьба з незаконним оборотом наркотиків

 4. Міжнародно-правова боротьба з фальшуванням

 5. Міжнародно-правова боротьба з відмиванням коштів


ТЕМА 16. міжнародне морське право
 1. Кодифікація та прогресивний розвиток міжнародного морського права

 2. Історичні затоки та історичні води

 3. Умови здійснення проходу через територіальне море

 4. Правовий режим Чорноморських проток

 5. Правовий режим Суецького, Панамського та Кільського каналів


ТЕМА 17. міжнародне повітряне право


 1. Порядок польотів над протоками та каналами

 2. “Свободи повітря”

 3. Основні міжнародно-правові акти, направлені на протидію незаконному втручанню в діяльність цивільної авіації

 4. Надання допомоги суднам, які потерпають

 5. Адміністративні формальності при міжнародних польотах

 6. Міжнародні авіаційні організації


Матеріали до модульного контролю знань студентів.

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР

МОДУЛЬ 1

Теми 1 - 8

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.
Питання, що виносяться на модульний контроль

(Конкретні модульні завдання будуються в межах поданих нижче питань та можуть бути представлені у вигляді запитання, тестового завдання чи практичного завдання)


 1. Міжнародне право як особлива правова система

 2. Між владні відносини як об’єкт міжнародного права (jus inter gentes) Погоджувальна природа міжнародного права

 3. Координуюча, регулююча, забезпечувальна та охоронювальна функції міжнародного права

 4. Взаємовплив та взаємодія міжнародного та внутрішньодержавного права Поняття імплементації та трансформації

 5. Моністична та дуалістична теорії співвідношення міжнародного та національного права

 6. Формування звичаєвих норм міжнародного права

 7. Міжнародні узвичаєння

 8. “М’яке” право

 9. Взаємодія міжнародного публічного та міжнародного приватного права Взаємодія та взаємовплив міжнародного права, зовнішньої політики та дипломатії

 10. Поняття системи міжнародного права

 11. Періодизація історії міжнародного права

 12. Міжнародне право у давнину

 13. Міжнародне право у Середні віки (з 5 ст. до Вестфальського миру 1648 р ) Міжнародне право з 1648 р. до 1815 р

 14. Міжнародне право з 1815 р. до закінчення Першої світової війни Міжнародне право з 1919 р . до створення ООН

 15. Поняття норми міжнародного права

 16. Види норм міжнародного права

 17. Класифікація норм міжнародного права

 18. Імперативні та диспозитивні норми міжнародного права

 19. Принципи міжнародного права

 20. Норми jus cogens

 21. Універсальні та партикулярні норми (регіональні, локальні)

 22. Поняття джерел міжнародного права

 23. Взаємодія договору та звичаю

 24. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права

 25. Роль міжнародних організацій в кодифікаційному процесі

 26. Неофіційна кодифікація міжнародного права

 27. Поняття основних принципів міжнародного права

 28. Загальновизнані принципи міжнародного права: основні та галузеві

 29. Загальні питання правосуб’єктності в МП. Поняття та зміст міжнародної правосуб’єктності

 30. Виключна компетенція суб’єктів міжнародного права та їх представництво в міжнародних відносинах

 31. Поняття суб’єктів міжнародного права

 32. Первинні та вторинні суб’єкти міжнародного права

 33. Держави як основні суб’єкти міжнародного права

 34. Державоподібні утворення як суб’єкти міжнародного права

 35. Міждержавні міжурядові організації – суб’єкти міжнародного права

 36. Міжнародно-правове визнання

 37. Правонаступництво держав

 38. Поняття та види території

 39. Правовий статус території та види правового режиму території Територіальний суверенітет, територіальне верховенство, територіальні права

 40. Теоретичне обґрунтування правової природи території (об’єктна теорія, теорія компетенції, просторова теорія)

 41. Територія держави: поняття та склад

 42. Протяжність державної території по горизонталі та по вертикалі

 43. Державна територія з міжнародним режимом використання (Шпіцберген) Поняття, види і способи встановлення державних кордонів

 44. Специфіка визначення кордонів в надрах, повітряному просторі

 45. Поняття та види міжнародної території загального користування

 46. Територія із змішаним режимом: поняття та види

 47. Міжнародні ріки (озера)

 48. Проходження державних кордонів по міжнародним (прикордонним) рікам (озерам)

 49. Правовий режим Арктики

 50. Міжнародно-правовий режим Антарктики

 51. Правовий режим космічного простору

 52. Правовий статус космічний об’єктів

 53. Поняття населення в міжнародному праві, його складові елементи та правовий статус в міжнародному та національному

 54. Правове регулювання питань громадянства в Україні Закон України “Про громадянство” 2001 р

 55. Захист прав людини

 56. Механізми міжнародного контролю за дотриманням прав людини Європейський суд з прав людини

 57. Захист прав людини в законодавстві України

 58. Визначення поняття міжнародно-правової відповідальності

 59. Підстави виникнення відповідальності

 60. Види відповідальності: політична та матеріальна Підстави звільнення від відповідальності

 61. Форми політичної відповідальності: сатисфакція, репресалії, санкції Поняття реторсії Форми матеріальної відповідальності: реституція, репарація, субституція Поняття контрибуції

 62. Матеріальна відповідальність за шкідливі дії, не заборонені міжнародним правом

Типові задачі


Задача 1.

В 1947 р. Індія отримала незалежність, але до складу її території було включено декілька анклавів, які були в колоніальному володінні Португалії. Даман – на Західному узбережжі, Дарда та Нагар-Авелі, що знаходиться всередині сухопутної території. Колоніальна влада Потугалії здійснювала безперешкодний прохід між анклавами, який їй було надано ще владою Великої Британії під час колоніального володіння. В 1953 р. Індія обмежила це право, а в 1954 р. португальським військам було заборонено прохід із Даману в Дардру та Нагар-Авелі, потому прохід був відмінений взагалі. Індія не оспорювала суверенітет Португалії

? Які відносини – міждержавні чи відносини між суб’єктами національного спору – зачіпаються даним спором. В який суд – міжнародний або внутрішньодержавний – слід звертатися сторонам в даному спорі. Хто є позивачем, а хто відповідачем в даному спорі. Яке право має бути застосовано – міжнародне чи право одного із суб’єктів спору.
Задача 2.

Між Грецією та Туреччиною, які мають вихід до Єгейського моря, існує давній спір про приналежність морських просторів. Греція, якій належать багаточисельні острови, вважає своїм також і простір між островвами, а Туреччина оспорює позицію Греції. В 1973 р. Туреччина видала ліцензію одній із своїх компаній на проведення розвідки частини континентального шельфу Егейського моря. Після серії переговорів, які закічилдися невдачею, в 1976 р., Туреччина оголосила про початок проведення робіт на континентальному шельфі. Обидві сторни почали військові приготуванняю Греція звернулася до РБ ООН, завдяки втручанню якої конфлікт було призупинено.? Базуючись на знаннях з національного права, доведіть, що в даній справі зачіпаються прерогативи держави. Яке рішення було винесено МС ООН
Задача 3.

В червні 1976 р. в Луанді – столиці Анголи – відбувся суд над 13 аглійськими та американськими найманцями. Вони були звинувачені в тмоу, що дали згоду за гроші воювати на стороні антиурядових сил. Захист обвинувачених будував свою аргументаці. На тому, що закон про боротьбу з найманцями в Анголі був прйнятий в Анголі уже післі захоплення обвинувачених. Обвинувачення стверджувало, що на той час вже існувала звичаєва норма, яка забороняла найманство. В іпіддтвердження наводились резолюції ООН та ОАЄ, які були прийняти з цих питань, і вяких держави зобов’язувалися карати за цей злочин. Крім того, такі норми є в законодавстві ряду держав. Тому в даному випадку модна застосувати п. 2 ст. 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 р.Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи згодні Ви з тим, що норма про заборону найманства є загальновизнаною.
Задача 4

Президент держави Б. в одному із інтерв’ю опозиційному виданню держави Р. негативно висловився про існуючий в державі Р. політичний та економічний устрій. Він заявив: “Ваш уряд має змінити свій ліберальний курс, який обраний під диктовку західних фінансових установ”? Чи можна кваліфікувати висловлювання Президента держави Б. Як дії від імені держави. Чи можна розцінити це висловлювання як втручання у справи держави Р. Які основні принципи міжнародного права можна застосувати для оцінки цього висловлювання.

Задача 5

Рано вранці 19 травня на території Посольства Латвійської республіки в Москві було спалено авто, яке було облито невстановленими особами із-за паркану горючою речовиною. МЗС РФ вважає це актом вандалізму. Послу Латвії висловлено співчуття з приводу ситуації.? За чиї дії РФ несе відповідальність в даному випадку. В чому полягає порушення РФ її міжнародних зобов’язань В яких діях полягає реалізації відповідальності РФ
Задача 6.

Невиплата стипендії протягом 18 місяців заставила студентів і ЦАР, які навчаються в Москві, піти до посольства ЦАР в Москві і відмовитись вийти звідти. У неділю надійшла інформація, у заручники взято секретаря посольства. Однак саме Посольство цю інформацію заперечило. Крім того, повідомило, що конфлікт виник із-за того, що у посольства відсутні гроші на те, щоб відправити студентів на відпочинок додому. Студенти ведуть себе спокійно і співробітники посольства відмовились від того, щоб територія посольства була оточена російським спецназом.

? Чи повинна РФ в даному випадку нести відповідальність. Відповідь обґрунтуйте.
Задача 7.

Рішенням Верховного суду Великої Британії по позову вихідців із архіпелагу Лагос (британські території в Індійському океані) було визнано незаконним депортація із Лагоса британським урядом в 1971 –1973 рр 2 тис. острівних мешканців на Маврікій та Сейшели, а також адміністративному заборону на їх повернення. Було прийнято рішення виплатити потерпілим компенсацію, відновити житло, але з врахуванням того факту що до 2016 р. острів Дієго-Гарсіа орендується США і там розміщена база ВМС США? Чи можна вважати даний випадок актом міжнародної відповідальності, якщо так, то який, якщо ні, то, чому
Задача 8.

Ввечері 1 серпня в Ташкенті співробітники українського інформаційного агентства “ХХХ” п. А т п.Б. мали зустріч з керівником комітету по захисту прав особи Республіки Узбекистан . Після того, як вони вийшли, їх було побито. Про цей факт було повідомлено посольство України, а потому МЗС Узбекистану. За інформацією, кореспонденти приїхали в Узбекистан за інформацією про стан дотримання прав людини в Узбекистані. Журналісти не були належним чином акредитовані, як це було передбачено двосторонньою угодою між Україною та Узбекистаном про правовий статус кореспондентів.? Чи несе влада Узбекистану відповідальність за благополуччя журналістів, які порушують Угоду про статус кореспондентів.

Задача 9.

Вождь племені хереро (Намібія) при підтримці групи відомих адвокатів звернувся до МС ООН з вимогою до ФРН про виплату компенсації за геноцид проти його народу. Розправа німців привела до загибелі 87 тис. осіб (плем’я нараховувало 100 000). Аргументуючи свою позицію, вождь посилався на прецедент: ВБ компенсувала шкоду, завдану колонізацією племені маорі (Нова Зеландія). В березні 1998 р. Президент ФРН публічно виразив жаль з цього приводу, однак вождь не був цим вдоволений.


? Чи існує норма міжнародного права, яка зобов’язує ФРН виплатити компенсацію за геноцид. Як називаються суми, які виплачуються якості жесту доброї волі

Задача 10.

12 листопада 2000 р. в столиці Катару (м. Доха) відкрився самміт глав держав ОІК. Саудівська Аравія, Лівія та Бахрейн заявили про бойкот саміту. Ці держави були обурені відмовою Катару розірвати торгові зв’язки з Ізраїлем, що було передбачено рішенняи попереднього Каїрського самміту у зв’язку з погіршенням ситуації в Палестинській автономії. Від участі в самміті відмовився і Іранський президент.


? В чому полягають санкції, рішення, про які було прийнято попереднім саммітом. Чи можна охарактеризувати відмову СА, Лівії та Бахрейну від участі в самміті як санкцію щодо Катару. До якого виду санкцій відносяться санкції, вжиті ОІК.
Задача 11.

Естонська сторона звинуватила двох російський дипломатів в діяльності, яка не є сумісною із статусом дипломатів. У зв’язку з цим МЗС РФ повністю заперечив звинувачення і висунув аналогічні звинувачення на адресу естонських дипломатів і змусила їх покинути територію РФ протягом 48 годин.


? Чи можна кваліфікувати дії Естонії в якості порушення міжнародного права. Чи є дії РФ аналогічними діям Естонії. Чи модна дії РФ розцінити як санкції.
Задача 12.

В 1964 р. громадянин США Л. Хемінгуей оголосив про створення нової держави – Республіка Нова Атлантида – на рифі, розміром 12 фунтів і 6 фунтів в ширину у відкритому морі, поблизу від Ямайки, але за її територіальним морем і навіть континентальним шельфом. В новій республіці 7 громадян, вони створили свій гімн, герб та прапор і стали випускати марки республіки Нова Атлантида.


? Чому Республіка Н. Атлантида не може бути кваліфікована як держава, що здатна увійти до світового співтовариства.
Задача 13.

В квітні 2001 р. літак-розвідник ВВС США здійснював обліт морських кордонів КНР. Формально літак знаходився за межами КНР, однак в безпосередній близькості до кодону. Намагаюсь відігнати літак-розвідник, китайський винищувач зачепив його крилом і льотчик винищувача був вимушений катапультуватись, в результаті чого загинув. Літак-розвідник був вимушений здійснити посадку на о. Хайнань (КНР). Після чого КНР та США виступили із взаємними претензіями. КНР стверджував, що США порушують міжнародне право, створюючи загрозу території КНР. США, в свою чергу, заперечували порушення МП і звинувачували КНР в неправомірному затриманні літака та екіпажу.? Чи було порушення міжнародного права зі сторони США

Чому ставиться питання про відповідальність держави

Чи зобов’язана КНР повернути літак

Задача 14.

Повідомлення МЗС РФ

Прихід до влади на Тайвані 20 травня нового керівництва не змінює принципового підходу РФ щодо відносин з островом. Ми виходимо з того, що існує один Китай. РФ не підтримує з Тайванем міждержавних відносин і розвиває з ним тільки культурні та торгово-економічні відносини.? якому виду визнання відповідає рівень відносин між Тайванем та РФ
Задача 15.

Після отримання в результаті виборів більшості місць в Парламенті Австрії належало право радикальній партії, яка відкрито пропагувала націоналістичні погляди. Її лідер очолив уряд Австрії. Враховуючи положення статуту ООН, ЄС прийняв рішення про введення політичних та дипломатичних санкцій по відношенню Австрії. Україна, поважаючи вибір австрійських виборців, не ввела таких санкцій.


Дайте юридичну оцінку діям ЄС


МОДУЛЬ 2

ТЕМИ 9-17
Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей або самостійних письмових робіт за рішенням викладача, який проводить модульний контроль знань.
Питання, що виносяться на модульний контроль

(Конкретні модульні завдання будуються в межах поданих нижче питань та можуть бути представлені у вигляді запитання, тестового завдання чи практичного завдання)


 1. Поняття засобів мирного вирішення спорів

 2. Системи мирних засобів вирішення спорів: переговори та консультації, їх місце в системі засобів мирного вирішення спорів

 3. Міжнародний арбітраж Постійний та разовий арбітраж

 4. Постійна палата третейського суду. Компетенція та склад

 5. Міжнародні судові процедури

 6. Міжнародний суд ООН

 7. Механізм мирного вирішення спорів міжнародними організаціями

 8. Мирне вирішення спорів в рамках ООН

 9. Система врегулювання спорів в рамках ОБСЄ

 10. Процедури мирного вирішення спорів в ЛАД, ОАЄ, ОАД

 11. Поняття та джерела права міжнародних договорів

 12. Кодифікація права міжнародних договорів

 13. Національне законодавство і право міжнародних договорів

 14. Поняття та юридична природа міжнародного договору

 15. Класифікація міжнародних договорів за об’єктом і колом

 16. Підготовка та прийняття тексту міжнародного договору

 17. Встановлення автентичності тексту договору

 18. Способи вираження згоди на обов’язковість договорів

 19. Застереження до міжнародних договорів

 20. Реєстрація та публікація міжнародних договорів

 21. Вступ договору в силу

 22. Дія (застосування) міжнародних договорів

 23. Договори і треті держави або треті міжнародні організації

 24. Способи виразу згоди суб’єктів міжнародного права на обов’язковість міжнародного договору

 25. Депозитарій та його функції

 26. Реєстрація договору

 27. Публікація (промульгація) договору

 28. Поняття недійсності міжнародних

 29. Підстави недійсності договору: помилка, обман, підкуп представника, примус представника, примус держави шляхом застосування сили або погрози застосування сили

 30. Загальні підстави припинення договору

 31. Розрив дипломатичних та консульських відносин та їх вплив на дію міжнародного

 32. Поняття та цілі тлумачення міжнародних договорів

 33. Принципи тлумачення міжнародних договорів

 34. Види тлумачення за суб’єктами, що тлумачать

 35. Поняття та джерела права міжнародних організацій

 36. Поняття та ознаки міжнародних міждержавних організацій

 37. Класифікація міжнародних організацій

 38. Порядок створення міжнародних організацій: прийняття статутних документів, створення матеріальної структури, початок функціонування органів

 39. Правосуб’єктність міжнародних організацій

 40. Членство в міжнародних організаціях

 41. Органи міжнародних організацій

 42. ООН та організації системи ООН

 43. Міжнародні регіональні організації (ОАД, Асоціація держав Південно-Східної Азії, СНД, Рада Європи, ОБСЄ)

 44. Міжрегіональні організації (ОІК)

 45. Міжнародні неурядові організації, їх поняття та роль в міжнародному праві

 46. Поняття дипломатичного права

 47. Державні органи зовнішніх

 48. Склад та функції дипломатичного представництва

 49. Початок і припинення дипломатичної місії

 50. Імунітети і привілеї дипломатичного представництва та його персоналу Спеціальні місії

 51. Законодавство України про дипломатичну службу

 52. Законодавство України про консульську службу України

 53. Встановлення консульських зносин і відкриття консульств

 54. Консульський округ

 55. Консульські привілеї і імунітети і їх відмінність від дипломатичних

 56. Інститут почесних консулів

 57. Поняття права міжнародної безпеки

 58. Принципи міжнародної безпеки

 59. Міжнародно-правові заходи забезпечення міжнародної безпеки

 60. Система підтримання миру та безпеки по Статуту ООН

 61. Сучасна концепція підтримання миру в рамках ООН

 62. Багатонаціональні сили поза межами ООН, їх правовий статус

 63. Регіональна безпека, її співвідношення, із всесвітньою системою безпеки Міжнародно-правове регулювання безпеки в рамках ОБСЄ, ОАГ, ОАЄ, ЛАД, СНД

 64. НАТО, цілі, принципи і система

 65. Договірні форми співробітництва між Україною та НАТО

 66. Гаазьке та Женевське право

 67. Створення Міжнародного Комітету Червоно Хреста
 68. Поняття міжнародної протидії боротьби із злочинністю і об’єктивні передумови, які визначають спільну боротьбу держав

 69. Міжнародні злочини та злочини міжнародного характеру та їх негативний вплив на міжнародні відносини

 70. Співробітництво держав у боротьбі із злочинністю і його основні міжнародно-правові


 71. Координація діяльності держав у боротьбі із злочинами міжнародного характеру

 72. Роль ООН і її органів у боротьбі із злочинністю, функціональні комісії ЕКОСОР та їх діяльність

 73. Міжнародна боротьба з тероризмом і її значення на сучасному етапі Боротьба з незаконним оборотом наркотичних засобів і психотропних речовин

 74. Екстрадиція як інститут правової допомоги між державами

 75. Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол)

 76. Поняття та джерела міжнародного морського права

 77. Види (класифікація) морських просторів

 78. Правовий режим внутрішніх морських вод

 79. Правовий режим суден в іноземних портах

 80. Історичні затоки і історичні води

 81. Поняття та правовий режим територіального моря

 82. Кримінальна та цивільна юрисдикція прибережної держави щодо суден, які здійснюють право мирного проходу через територіальне море

 83. Прилеглі зони. Поняття, види, правовий режим

 84. Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства

 85. Правовий режим Чорноморських каналів

 86. Поняття держави-архіпелагу

 87. Архіпелажні води, поняття та правовий режим

 88. Виключна економічна зона. Поняття та ширина ВЕЗ

 89. Континентальний

 90. Відкрите море. Поняття. Правовий режим

 91. Принцип свободи відкритого моря та його елементи

 92. Правовий режим суден у відкритому морі

 93. Міжнародний район морського дна (район)

 94. Міжнародні канали

 95. Правовий режим Суецького, Панамського та Кільського каналів

 96. Поняття міжнародного повітряного права

 97. Прогресивний розвиток та кодифікація МПП

 98. Повітряний простір як територія

 99. Види і міжнародно-правовий режим частин повітряного простору

 100. Принципи МПП: виключного та повного суверенітету держави над їх повітряним простором, свободи польотів у відкритому повітряному просторі, забезпечення безпеки міжнародної цивільної авіації

 101. Міжнародні польоти, визначення та класифікація

 102. Підстави та умови виконання регулярних та нерегулярних міжнародних польотів в межах іноземної території

 103. Підстави та умови виконання польотів в межах міжнародної території загального користування (над відкритим морем)

 104. Міжнародні повітряні сполучення: поняття, система

 105. Комерційні право або “свободи повітря”

 106. Повітряне судно як різновид літального апарату, визначення

 107. Правовий статус повітряного судна

 108. Цивільні і державні повітряні судна

 109. Авіація загального призначення

 110. Акти незаконного втручання в діяльність цивільної авіації: поняття та види Міжнародні авіаційні організації ІКАО ЄКАК, Європейська Організація щодо забезпечення безпеки аеронавігації (Євро контроль)Каталог: fr
fr -> Програма дисципліни "Країнознавство" для бакалаврів денної форми навчання
fr -> План заходів з реалізації Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період 2015 – 2017 роки
fr -> Організація з безпеки І співробітництва в Європі (обсє)
fr -> Ринок міжнародних перевезень
fr -> Міжнародне науково-технічне співробітництво
fr -> Міждержавні економічні організації
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки
fr -> Основи комп’ютерної верстки
fr -> Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
fr -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Кафедра правового регулювання економіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка