М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка10/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (2год.)

Теоретична частина. Правила поведінки в радіолабораторії. Правила техніки безпеки в лабораторії.

Практична частина. Надання першої допомоги при травмах та ураженні електричним струмом.
2. Історія розвитку радіо (2 год.)

Значення радіоелектроніки для розвитку народного господарства, науки, суспільного життя. Літопис світової та вітчизняної радіоелектроніки.


3. Основні закони електро- і радіотехніки (6 год.)

Теоретична частина. Електризація тіл. Природа електричного струму. Постійний електричний струм. Опір провідників. Закон Ома для ділянки кола. Робота та потужність постійного електричного струму. Закони Кірхгофа.

Магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Взаємодія магнітного поля з електричним струмом. Електромагнітна індукція.

Змінний електричний струм. Основні параметри змінного струму (період, частота, амплітуда). Активний та індуктивний опір у колі змінного струму. Конденсатор у колі постійного й змінного струму. Потужність змінного струму.

Практична частина. Вимірювання сили та напруги струму в колі. Розрахунок опору ділянки кола. Розрахунок потужності електричного кола.

Дослідження складних електричних кіл постійного й змінного електричного струму.


4. Електро- і радіотехнічні матеріали (3 год.)

Теоретична частина. Провідники, напівпровідники й діелектрики, їх властивості, застосування. Матеріали, які використовуються в радіоелектроніці, їх властивості, застосування і способи обробки. Монтажні та обмотувальні проводи.

Практична частина. Ознайомлення з електро- і радіотехнічними матеріалами, їх властивостями. Демонтаж вузлів радіоелектронної апаратури. Набуття навичок роботи з довідниками.

5.Конструювання та монтаж радіоелектронної апаратури РЕА (64 год.)

Теоретична частина. Паяння. Інструменти та матеріали, необхідні для паяння. Підготовка паяльника до роботи. Підготовка деталей до паяння. Технологія паяння.

Радіомонтажні роботи. Схеми радіотехнічних пристроїв та їх призначення. Структурна, функціональна і принципова схеми. Види електричного монтажу. Макетні плати.Практична частина. Виготовлення радіоелектронних пристроїв і конструкцій (за індивідуальним планом чи за завданням керівника). Послідовність розробки технічного завдання.

Відпрацювання прийомів електричного монтажу радіоелементів і паяння. Виготовлення друкованої плати. Виконання графічних зображень структурних і функціональних схем радіоприладів.

Побудова принципових електричних схем радіопристроїв (використання комп’ютерної програми «Схемопостроитель 2003», «sPlan 4.0»).

Складання простих друкованих плат за допомогою персонального комп’ютера (використання комп’ютерної програми «Sprint Layout 3.0R»).

Конструювання корпусів приладів. Креслення й ескізи. Матеріал для виготовлення корпусу. Обробка пластмас і металів. Відпрацювання прийомів обробки матеріалу. Різання металів. Свердління отворів і нарізування різьби в матеріалах. Способи з’єднання деталей. Блокове компонування пристроїв. Елементи ергономіки, технічної естетики і дизайну.

Робота з джерелами технічної документації. Техніка безпеки під час роботи з інструментами і лакофарбовими матеріалами.


6. Пасивні елементи РЕА (12 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про елементи РЕА. Ряди номінальних значень опорів резисторів і ємностей конденсаторів.

Класифікація, основні параметри резисторів. Кодовані позначення припустимих відхилень опорів резисторів від номінальних значень. Умовні позначення резисторів на електричних схемах. Послідовне і паралельне з’єднання резисторів.

Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. Конденсатори постійної та змінної ємності. Послідовне і паралельне з’єднання конденсаторів. Класифікація, параметри та умовні позначення конденсаторів. Послідовне та паралельне з’єднання конденсаторів.

Кольорове маркування резисторів і конденсаторів. Котушки індуктивності, їхні різновиди, способи виготовлення.

Дроселі, трансформатори, автотрансформатори. Вимикачі і перемикачі. Електромагнітні реле. Комутаційні пристрої та контактні з’єднання. Роз’ємні з’єднання.

Запобіжники. Джерела світла. Елементи індикації і сигналізації. Акустичні прилади (мікрофон, головний телефон, динамічна голівка).Практична частина. Дослідження радіоелементів, резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності при паралельному, послідовному та змішаному з’єднанні.

Вивчення характеристик електромагнітного реле. Практичне виконання й оформлення принципових схем. Демонтаж вузлів радіоапаратури.

Використання комп’ютерних програм «Начала электроники», «Тесты на вычисление сопротивления электрической цепи. Версия 1.0».

Вивчення кольорового маркування резисторів та конденсаторів. Використання комп’ютерної програми «Мир электроника – Резистор», «Rezistor, v 2.0».

Розрахунок котушок індуктивності (використання комп’ютерної програми «Coil».
7. Електро- і радіотехнічні виміри. Вимірювальні прилади (10 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про вимірювання і вимірювальні прилади.

Промислові електровимірювальні комбіновані прилади, призначення та використання їх в радіоаматорській практиці. Тестери. Мультиметри. Вимірювачі R, C, L. Правила користування приладами для вимірювання. Електронно-променевий осцилограф (ЕПО). Функціональна схема ЕПО. Правила користування ЕПО.Практична частина. Удосконалення навичок користування комбінованим вимірювальним приладом. Вимірювання електричних величин (напруги та опору) у колах постійного і змінного струмів. Ознайомлення з роботою електронного осцилографа.

Дослідження електричних сигналів генераторів за допомогою осцилографа. Виготовлення простих пробників.

Вимірювання опору резисторів за допомогою комбінованих вимірювальних приладів (авометра, тестера, мультиметра та ін.).
8. Джерела живлення РЕА (18 год.)

Теоретична частина. Види і призначення джерел струму і напруги. Основні характеристики та параметри елементів. З’єднання елементів у батареї.

Акумулятори та гальванічні елементи. Випрямлячі змінного струму. Однонапівпровідниковий та двонапівпровідниковий випрямлячі. Вибір елементів для випрямляча.

Згладжувальні фільтри. Вибір елементів згладжувальних фільтрів.

Електронні стабілізатори напруги. Призначення і види. Робота компенсаційного електронного стабілізатора напруги.

Стабілізований блок живлення на ІМС: схема, робота.

Практична частина. Дослідження однонапівпровідникового і двонапівпровідникового випрямлячів. Спрощений розрахунок випрямляча. Вивчення RC-ланцюга, його параметрів. Дослідження роботи параметричного і компенсаційного стабілізаторів напруги.

Виготовлення блоків живлення з регульованою вихідною напругою на транзисторах і мікросхемах типу КР142ЄН5, КР142ЄН8 і ін.

Розрахунок і виготовлення силового трансформатора.

Використання комп’ютерної програми «Трансформаторы и индуктивности. Версия 1.01».


9. Електровакуумні прилади (3 год.)

Явище термоелектронної емісії. Струм емісії. Двохелектродна лампа-діод та трьохелектродна лампа-тріод, їх конструкція та вольтамперні характеристики.

Багатоелектродні лампи. Комбіновані лампи. Система умовних позначень електронних ламп.

Явище внутрішнього та зовнішнього фотоефекту. Фотоелементи та фоторезистори.10. Напівпровідникові прилади (20 год.)

Теоретична частина. Електрофізичні явища у напівпровідниках, властивості напівпровідників.

Контакт двох напівпровідників p- і n-типів. Утворення електронно-діркового переходу. Вольтамперна характеристика.

Напівпровідникові діоди. Будова, принцип дії та умовні графічні позначення. Випрямляючі діоди, стабілітрони, стабістори і варикапи. Маркування, основні параметри та застосування напівпровідникових діодів.

Біполярні транзистори. Будова і принцип дії, статичні характеристики, режим роботи біполярного транзистора. Схеми включення біполярного транзистора в каскадах радіотехнічних пристроїв.

Поняття про вхідний і вихідний опір транзисторного каскаду.

Параметри біполярного транзистора, його частотні властивості, класифікація і маркування.

Польові транзистори: будова, принцип дії та застосування. Графічне позначення.

Тиристори. Симетричні тиристори.

Характер зміни опору напівпровідників при нагріванні. Терморезистори. Застосування терморезисторів.

Характер зміни опору напівпровідників при зміні освітленості. Фоторезистори. Застосування фоторезисторів.

Система позначень напівпровідникових приладів.

Практична частина. Ознайомлення з різними конструкціями діодів і транзисторів. Дослідження властивостей діодів. Вимірювання прямого і зворотного опорів діода. Дослідження біполярного транзистора в режимах підсилювання і перемикання.

Перевірка транзистора на придатність до роботи.

Виготовлення конструкцій із застосуванням напівпровідникових приладів.

Дослідження фоторезисторів, терморезисторів і ін. Вивчення системи позначень напівпровідникових приладів.


11. Екскурсії, виставки (2 год.)

Екскурсія на підприємство радіотехнічного профілю.

Підготовка експонатів для підсумкової виставки. Участь у виставці.
12. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • заходи безпеки при роботі в лабораторії;

 • основні електричні величини;

 • Закон Ома і його практичне застосування;

 • Закони Кірхгофа, їх застосування при розрахунку електричного кола;

 • відомості про змінний електричний струм і його основні параметри;

 • типи і властивості радіотехнічних матеріалів;

 • основні пасивні елементи РЕА, їх класифікацію, типи, позначення;

 • паралельне, послідовне і змішане з’єднання резисторів і конденсаторів;

 • вимірювання електричних величин у колах постійного і змінного струмів;

 • будову комбінованого електровимірювального приладу;

 • уявлення про роботу і типи електровакуумних приладів;

 • умовні позначення, будову, принцип роботи, основні характеристики, класифікацію та схеми включення і режими роботи напівпровідникових приладів;

 • типи і види джерел електричного струму, їх призначення;

 • теоретичні основи випрямлення змінного струму, типи випрямлячів, принципи їхньої роботи, електронні стабілізатори напруги;

 • типи й основи роботи згладжувальних RC і LC фільтрів;

 • основи технічної творчості, конструювання, монтажу і складання радіоелектронних пристроїв.


Вихованці мають вміти:

 • читати найпростіші принципові схеми радіоелектронних приладів;

 • користуватися спеціальною і довідковою літературою;

 • розробляти і виготовляти найпростіші друковані плати;

 • якісно і правильно робити пайку і монтаж радіоелементів;

 • обробляти радіотехнічні матеріали;

 • користуватися слюсарними і монтажними інструментами;

 • вимірювати електричні величини в колах постійного і змінного електричного струму за допомогою комбінованого приладу;

 • виготовляти простий корпус для радіотехнічного пристрою (виробу);

 • користуватись довідковою літературою.


У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння елементарним уявленням про основні закони електротехніки;

практична – формування елементарних знань про призначення радіодеталей;

творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість.

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

1

3

2.

Прийом і передавання радіохвиль

4

6

10

3.

Радіоприймачі прямого підсилення

4

6

10

4.

Супергетеродинні радіоприймачі

4

6

10

5.

УКВ приймачі

4

12

16

6.

Підсилювачі електричних сигналів

12

36

48

7.

Генерування електричних коливань

6

8

14

8.

Електронно-променевий осцилограф

4

2

6

9.

Магнітний звукозапис

8

2

10

10.

Пристрої первинного перетворення інформації

5

13

18

11.

Радіотехнічне конструювання

4

57

61

12.

Екскурсії, виставки конкурси

-

8

8

13.

Підсумок

2

-

2

Разом

59

157

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Ознайомлення учнів з програмою гуртка та завданнями на навчальний рік. Правила поведінки в радіолабораторії. Заходи протипожежної безпеки.

Практична частина. Надання першої допомоги при механічних травмах.
2. Прийом і передавання радіохвиль (10 год.)

Теоретична частина. Електричні коливання. Паралельний та послідовний коливальний контури. Резонанс. Відкритий коливальний контур. Поширення радіохвиль. Довжина хвилі. Особливості поширення довгих, середніх, коротких та ультракоротких радіохвиль.

Прийом і передавання радіохвиль. Антена, її призначення, параметри, хвильовий канал. Основні типи антен: штирьова, феритова (магнітна), Г- і Т-подібна, рамкова, напіввібраторна. Застосування антен.

Будова радіопередавача та радіоприймача.

Електроакустичні пристрої. Мікрофони. Головні телефони. Динамічні голівки прямого випромінювання. Гучномовці.

Практична частина. Дослідження явища резонансу в колі змінного струму (використання комп’ютерної програми «Начала электроники»). RC і LC фільтри нижніх і верхніх частот, їх характеристики і властивості. Смуговий і режекторний фільтри, їх призначення, застосування і характеристики.
3. Радіоприймачі прямого підсилення (10 год.)

Теоретична частина. Детекторний радіоприймач. Радіоприймач прямого підсилення. Гетеродинний приймач. Структурна схема приймача. Робота приймача за структурною та принциповою схемою.

Переваги і недоліки приймача прямого підсилення.

Практична частина. Виготовлення приймача прямого підсилення. Дослідження резонансу в колі змінного струму. Використання комп’ютерної програми «Начала электроники».
4. Супергетеродинні радіоприймачі (10 год.)

Теоретична частина. Принцип роботи супергетеродинного радіоприймача. Переваги супергетеродинного приймача перед приймачем прямого підсилення. Структурна схема супергетеродинного радіоприймача. Робота приймача за структурною схемою.

Практична частина. Настроювання каскадів супергетеродинного приймача.
5. УКВ приймачі (16 год.)

Теоретична частина. Параметри антенних систем у діапазоні УКВ. Основні показники якості УКВ радіоприймачів. Структурна схема. Схемно-конструктивні особливості УКВ-приймача. Робота приймача за структурною схемою.Практична частина. Виготовлення УКВ-приймача.
6. Підсилювачі електричних сигналів (48 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про підсилювачі. Призначення і види підсилювачів. Основні параметри електронних підсилювачів.

Підсилювачі на біполярних транзисторах. Режими роботи підсилювачів. Вплив температури на роботу підсилювача. Підсилювачі з загальною базою та загальним колектором. Двотактний підсилювач потужності. Диференціальний підсилювач. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Трансформаторні підсилювачі. Резонансні і смугові підсилювачі. Безтрансформаторні підсилювачі. Підсилювачі на польових транзисторах. Підсилювачі з загальним витоком. Підсилювачі із загальним стоком. Інтегральні підсилювачі.

Негативний зворотний зв’язок (НЗЗ). Позитивний зворотний зв’язок (ПЗЗ).

Практична частина. Виготовлення та настроювання підсилювача звукової частоти. Дослідження характеристик транзисторного підсилювача. Виготовлення підсилювача низької частоти (ПНЧ).

7. Генерування електричних коливань (14 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості про генератори електричних коливань. Види генераторів. Основні умови одержання електричних коливань.

Мультивібратори, блокінг-генератори. Тригери. Генератори імпульсів на логічних елементах.

Генератори гармонійних коливань. RC-генератори. LC-генератори з трансформаторним зворотним зв’язком, триточкова схема генератора.Практична частина. Виготовлення генератора звукової частоти, дослідження його роботи

Складання мультивібратора на транзисторах або на логічних елементах. Дослідження характеристик мультивібратора. Дослідження генератора сигналів НЧ з використанням комп’ютерної програми «NCH Tone Generator. Версія 3.10».


8. Електронно-променевий осцилограф (6 год.)

Теоретична частина. Принцип дії електронно-променевого осцилографа. Електронно-променева трубка. Структурна схема осцилографа. Підготовка і порядок роботи. Вимірювання параметрів електричного сигналу.Практична частина. Вивчення будови, принципу дії і правил роботи з осцилографом. Дослідження параметрів сигналу за допомогою осцилографа. Використання комп’ютерної програми «Начала электроники», «Осциллограф. Версия 1.10».
9. Магнітний звукозапис (10 год.)

Теоретична частина. Загальні відомості та еволюція технології магнітного запису.

Класифікація, параметри і характеристики магнітофонів. Структурна схема магнітофону, конструкція та робота його вузлів. Магнітні звуконосії. Лазерні диски.Практична частина. Налагодження і вимірювання параметрів магнітофонів.
10. Пристрої первинного перетворення інформації (18 год.)

Теоретична частина. Акустичні, теплові та оптичні датчики. Схемотехніка первинного перетворення інформації. Підсилювачі фотоструму, сигналізатори температури, модулятор світлового потоку, електронний термометр та інші.

Практична частина. Дослідження роботи терморезистора, фоторезистора і фотодіода. Виготовлення пристроїв автоматики: автомата включення вуличного освітлення, найпростішої охоронної сигналізації, терморегулятора.
11. Радіотехнічне конструювання (61 год.)

Теоретична частина. Виготовлення радіоелектронних пристроїв за індивідуальними планами гуртківців. Робота з джерелами технічної інформації. Вибір схеми радіотехнічного пристрою. Аналіз роботи пристрою за принциповою схемою, зміни та доповнення. Найпростіші конструкторські розрахунки.

Вимірювання режимів роботи пристрою і регулювання параметрів. Особливості компонування органів управління й індикаторів.

Зовнішня обробка, фарбування, нанесення написів. Застосування елементів технічної естетики і дизайну.

Складання технічної документації.Практична частина. Креслення монтажних і друкованих плат. Використання комп’ютерної програми «Loch Master v 2.0»). Складання друкованих плат ( використання комп’ютерної програми «Sprint Layout 3.0R»).

Виготовлення елементів конструкцій, футлярів і кожухів. Декоративне покриття корпусів. Особливості компонування органів управління та індикації. Виконання ескізів передніх панелей радіопристроїв за допомогою персонального комп’ютера.

Виконання навчальних ескізів передніх панелей радіоприладів за допомогою ПК (Комп’ютерна програма «Дизайнер Панелей. Версия 1.0»).

Креслення принципових електричних схем. Складання схеми розведення провідників друкованої плати за допомогою ПК (використання комп’ютерних програм «Pas CAD V7», «Electronic Work bench. Version 5.0 c».

Демонтаж вузлів радіоприладів.
12. Екскурсії, виставки, конкурси (8 год.)

Відвідування підприємств радіотехнічної чи електронної промисловості. Підготовка експонатів та участь у підсумковій виставці, конкурсах технічної творчості.


13. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила і заходи безпеки при роботі зі слюсарними і електричними інструментами;

 • загальні принципи прийому і передачі радіохвиль, особливості їх поширення;

 • будову радіопередавача;

 • структурну схему і принцип роботи приймача прямого підсилення;

 • функціональну схему супергетеродинного приймача, його переваги перед приймачем прямого підсилення;

 • особливості схеми УКВ радіоприймача;

 • типи та принципи роботи мультивібраторів та тригерів;

 • призначення і види підсилювачів, їх основні параметри;

 • режими роботи підсилювачів електричних сигналів;

 • структурну схему, принцип роботи електронно-променевого осцилографа, порядок вимірювання параметрів сигналу;

 • загальні відомості, класифікацію, параметри і характеристики пристроїв магнітного запису.


Вихованці мають вміти:

 • самостійно розробляти і виготовляти друковані плати для монтажу радіоприладів середньої складності;

 • самостійно збирати, налагоджувати, вимірювати основні параметри підсилювачів звукової частоти;

 • користуватися промисловими електро- та радіовимірювальними приладами (тестером, мультиметром, вимірювачем R-, L-, C-, генератором, осцилографом);

 • креслити схеми, виконувати ескізи;

 • підбирати матеріал і виготовляти корпуси саморобних радіоприладів.


У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальна – оволодіння елементарними технічними знаннями, про електричні вимірювання;

практична – формування елементарних вмінь і навичок при вимірюваннях в електричних та радіорехнічних ланцюгах;

творча – забезпечення набуття просторового та логічного мислення, уяви, фантазії;

соціальна – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, самостійність, наполегливість.


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка