М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка15/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
#13117
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

ЛІТЕРАТУРА

1. Wlodarczyk Pavel. Modelars twolotnicze i kosmiczne. Warszawa, 2001. – 384 с.

2. Гапон Ю. Модели – копии в ракетном моделизме / Ю.Гапон // Моделист, – № 3, – 2008. – С.3. – ISBN: 1815-8161.

3. Звірик О. П. Малі ракети. К.: Веселка, 1974. – 126 с.

4. Зигуненко С. Н. Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание. – М.: А.С.Т., 2001. – 544 с.

5. Журнали: Юний технік України, Моделист-конструктор, Крылья Родины, Юный техник, Сузір`я.

6. Коберник О. Проектно - технологічна система трудового навчання / О.Коберник // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 4. – С. 8–12.

7. Космос в ладонях. Составитель Столяров В. Ф. – М.: ДОСААФ, 1984. – 143 с.

8. Липецький О. П. Метод проектів в організації дослідницької діяльності як чинник розвитку творчих здібностей учнів / О. П. Липецький // Позашкільна освіта та виховання. – 2008. – № 2. – С. 33–37.

9. Липецький О. П. Навчальні проекти і розвиток творчих здібностей / О.П.Липецький // Позашкілля. – 2009. – № 4. – С. 8–14.

8. Минаков В. И. «Спортивные модели-копии ракет», Т. 1, 2. Изд. 2-е, исправленное и дополненное с альбомом чертежей, М., 2011.

9. Полісун Н. І. Як стати дослідником / Н. І. Полісун Посібник для вчителів. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 223 с.

10. Правила проведення змагань юних ракетомоделістів. – К.: УДЦПО 2005. – 12 с.

11. Пєхота О. М. Освітні технології: Навч.- метод. посіб. / Пєхота О. М., Кіктенко А. З., О. М. Любарська та ін. За заг. ред. О. М. Пєхоти. К.: А.С.К., 2004. – 256 с. – ISBN: 966-8291-22-0.

12. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Изд-е 2-е. – М.: Просвещение, 1988.

13. Сахаров В. Ф., Сазонов А. Д. Профессиональная ориентация учащихся. Киров, 1985. – 137 с.

14. Тамберг Ю. Г. Развитие интеллекта ребенка. – СПб.: Речь, 2002. – 192 с.

15. Урсул А. Д. Человечество. Земля. Вселенная. Философские проблемы космонавтики. – М.: Мысль, 1977. – 264 с.

16. Феодосьев В. И. Основы техники ракетного полета. Изд. 2-е – М.: Наука, 1981. – 496 с.

17. Черненко Г. Т. Российские изобретатели и ученые. – Энциклопедия. – СПб.: Тимошка, 2000. – 216 с.

18. Эльштейн П. Конструктору моделей ракет. Пер. с польск. М.: Мир, 1978.– 320 с.
Навчальна програма

з конструювання транспортної техніки
Початковий і основний рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність даної навчальної програми полягає у відтворенні в змісті діяльності учнівського колективу, що навчається за даною програмою, умов сучасного промислового виробництва. Така діяльність, організована за навчальною програмою гуртка, сприяє більш успішній соціалізації та професійній адаптації підростаючого покоління в умовах збільшення потреби у працівниках машинобудівних та виробничих галузей, однією з яких є транспортне машинобудування.

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму початково-технічного профілю та спрямована на вихованців віком від 10 до 19 років.

Мета програми – всебічний розвиток творчої особистості та формування ключових компетентностей вихованців.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – ознайомлення з базовою технічною термінологією, поняттями та визначеннями, характерними для транспортної галузі на сучасному, індустріальному рівні її розвитку;

практична – оволодіння навичками проектно-технологічної діяльності в умовах сучасного промислового виробництва;

творча – формування творчих здібностей у процесі вирішення конструкторських та технічних завдань в результаті здійснення творчо-пошукової, технологічної діяльності;

соціальна – виховання культури експлуатації та використання технологічного інструменту, обладнання, технічних об’єктів та машин, які покликані збільшувати і покращувати рівень добробуту нації; самореалізація особистості у складі трудового колективу, професійне самовизначення.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1–й рік навчання;

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Програма першого року навчання передбачає знайомство у загальному вигляді з різновидами транспортних засобів та їх спрощеною класифікацією (за видом середовища в якому вони пересуваються). У вихованців діагностуються базові інтереси та подаються відомості про можливі напрями творчої діяльності у галузі конструювання транспортних засобів. Вихованці знайомляться з найпростішими видами графічної документації, видами формотворчих матеріалів та інструментами придатними для їх обробки. Вони отримують відомості про макет транспортного засобу та його значення для процесу конструювання.

Програма другого року навчання спрямовує діяльність членів гуртка на більш глибоке засвоєння та вивчення методів та засобів технологічної діяльності у сучасному виробництві та в машинобудуванні зокрема. Вихованці знайомляться з технологіями обробки найпростіших конструкційних матеріалів та потрібною для цього технологічною документацією. Вивчаються прийоми роботи на металорізальному та інших видах обладнання. Гуртківці прилучаються до найпростіших форм проектно-технологічної діяльності.

Програма також має на меті ознайомити учнів з професіями, пов’язаними з галузями транспортного машинобудування та допомогти їм набути професійних навичок. Заняття дають поглиблені знання основ промислового виробництва, розвивають творче мислення, готують до активного включення у діяльність у сфері виробництва.

В цілому навчальний матеріал програми дозволяє диференційовано підходити до занять з вихованцями в залежності від їх наявних інтересів, особистих здібностей та вікового цензу. Таким чином, у гурток можуть прийматися діти лише з огляду на їх схильність до проектно–технологічної діяльності.

Основою для організації навчально-вихованого процесу є наступні принципи: науковості; зв’язку теорії з практикою; систематичності і послідовності в процесі проектно-технологічної діяльності; наочності; свідомості і активності вихованців; доступності і посильності знань та технологічних операцій; особистісної орієнтованості навчання.

Дана програма є універсальною. Теоретичний матеріал та об’єкти практичних робіт можна змінювати залежно від умов регіону, в якому буде використовуватись ця програма. Об’єктами макетування і конструювання можуть бути різні типи вело, мототранспортної техніки, аеросаней, снігоходів, буєрів, АПП (апаратів на повітряній подушці) та іншої транспортної техніки.

Перевірка й оцінювання знань та умінь вихованців здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення вікторин, змагань і підсумкових виставок.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.


Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

2

2

4

2.

Історія транспорту

2

2

4

3

Ознайомлення з властивостями найпростіших конструкційних матеріалів

2

12

14

4.

Види технологічної документації. Умовні позначення. Механізми передачі руху

6

26

32

5.

Двигуни і рушії транспортних засобів

12

40

52

6.

Дизайн транспортного засобу. Відповідність зовнішньої форми призначенню транспортних засобів

4

22

26

7.

Загальна характеристика технологічних процесів на сучасних машинобудівних виробництвах

2

6

8

8.

Підсумок

4

-

4

Разом

34

110

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Мета і завдання роботи гуртка. Ознайомлення зі змістом роботи гуртка. Правила поведінки гуртківців у навчальному закладі та в лабораторії. Правила безпечної роботи з ручним інструментом та обладнанням. Формування базових компетенцій з безпеки праці.

Практична частина. Підготовка робочого місця до виконання трудових операцій.
2. Історія транспорту (4 год.)

Теоретична частина. Хронологія винайдення та початку застосування різних видів транспорту (водний транспорт, автомобіль, літак). Види транспортних засобів за їх призначенням. Макет як перехідна ланка між ідеєю та готовим виробом (промисловим зразком).

Практична частина. Ознайомлення з літературою з даної технічної галузі. Аналіз видів технічної творчості, об’єктами у яких є різноманітні транспортні засоби.
3. Ознайомлення з властивостями найпростіших конструкційних матеріалів (14 год.)

Теоретична частина. Огляд конструкційних матеріалів, які придатні для виготовлення моделей та макетів транспортної техніки. Фізичні, механічні та технологічні властивості таких матеріалів як картон, фанера, ДВП, жерсть, дріт, ПВХ, пінополістирол. Формоутворюючі можливості цих матеріалів.

Практична частина. Вивчення прийомів роботи з картоном, фанерою, ДВП, жерстю, дротом, органічним склом, ПВХ, пінополістиролом, інструменти для їх обробки.

4. Види технологічної документації. Умовні позначення. Механізми передачі руху (32 год.)

Теоретична частина. Вибір об’єктів для конструювання та виготовлення моделей та макетів транспортних засобів. Поняття про ескіз та технічний кресленик. Види умовних позначень, що застосовуються на даних графічних документах. Ознайомлення з найпростішими принципами конструювання. Вивчення основних типів механізмів передачі руху.

Практична частина. Виготовлення робочих креслеників для виготовлення окремих деталей моделі або макету транспортного засобу. Вибір механізму передачі руху (за умови виготовлення діючої моделі). Складання переліку матеріалів для виготовлення окремих деталей рами, ходової частини, поверхонь кузова.
5. Двигуни і рушії транспортних засобів (52 год.)

Теоретична частина. Поняття про двигун та рушій. Види енергії, які використовуються для приведення у рух транспортних засобів. Питання екології. Загальна будова електричного та двигуна внутрішнього згоряння.

Практична частина. Підбір двигуна для моделі (якщо вона виготовляється як діюча). Визначення переваг та недоліків гумового, інерційного та електричного двигунів при встановленні їх на діючій моделі. Виготовлення окремих деталей для кріплення двигуна на моделі. Складання ходової частини.
6. Дизайн транспортного засобу. Відповідність зовнішньої форми призначенню транспортних засобів (26 год.)

Теоретична частина. Загальне поняття про дизайн. Вплив художніх стилів на форму транспортних засобів. Колір як образотворчий засіб у створенні дизайну транспортного засобу. Прийоми оздоблення поверхні моделі транспортного засобу.

Практична частина. Розробка елементів зовнішньої форми транспортних засобів з урахуванням вимог естетики і художнього конструювання. Виготовлення деталей кузова. Оздоблювальні роботи. Робота з шліфувальним папером. Призначення шпаклівки та лакофарбових покриттів, підготовка поверхні до шпаклювання та покриття фарбою і лаком. Механізоване нанесення лакофарбових покриттів.
7. Загальна характеристика технологічних процесів на сучасних машинобудівних виробництвах. (8 год.)

Теоретична частина. Спрощений опис етапів проектно-технологічної діяльності характерних для сучасного машинобудівного виробництва. Загальне поняття про конструкторське бюро та експериментальну виробничу ділянку. Огляд найпоширеніших професій машинобудівного виробництва.

Практична частина. Екскурсія на підприємство. Обговорення результатів екскурсії. Бесіда на тему: «Моя майбутня професія».


7. Підсумок (4 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • правила організації робочого місця та безпечної праці під час занять;

 • історію розвитку транспортної техніки у спрощеному вигляді;

 • правила виконання найпростішої конструкторсько-графічної документації;

 • фізичні, механічні та технологічні властивості застосовуваних конструкційних матеріалів;

 • прийоми розрахунку передавального відношення у пасових, ланцюгових та зубчастих передачах;

 • у спрощеному вигляді будову та принцип дії електричного двигуна та двигунів внутрішнього згоряння;

 • вимоги до зовнішнього вигляду транспортних засобів в залежності від їх призначення;

 • найпростіші підходи у розробці дизайну транспортних засобів;

 • основні технологічні процеси сучасного машинобудівного виробництва;

 • зміст технологічної діяльності працівників машинобудівних робітничих професій.


Вихованці мають вміти:

 • організовувати робоче місце у відповідності з виконуваним видом робіт;

 • дотримуватися правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

 • читати найпростішу графічну документацію та виконувати за нею розмічання заготовок;

 • правильно використовувати механіко-технологічні властивості конструкційних матеріалів;

 • виконувати операції з технологічної обробки конструкційних матеріалів;

 • прогнозувати результат та оцінювати якість власної технологічної діяльності;

 • розробляти загальну форму проектованого транспортного засобу (моделі, макету);

 • обирати кольорове рішення для об’єктів конструювання.


Вихованці мають набути досвід:

 • роботи з інформаційними джерелами різного характеру;

 • пошуку та вибору технічних рішень;

 • виконання різних технологічних операцій по обробці конструкційних матеріалів;

 • колективної праці над проектами підвищеної складності;

 • дизайн-діяльності по проектуванню зовнішньої форми та кольорового рішення об’єктів проектування;

 • формування професійних інтересів та особистісної соціалізації.


Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНТема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

1

2

3

2.

Загальні принципи компонування транспортного засобу

2

7

9

3.

Ознайомлення з властивостями основних конструкційних матеріалів, що застосовуються у машинобудівній промисловості

4

6

10

4

Основні принципи конструювання

3

11

14

5.

Основи стандартизації та їх використання у проектній діяльності. Види механічної обробки конструкційних матеріалів

10

38

48

6.

Системи, що забезпечують безпеку транспортного засобу

4

16

20

7.

Елементи інженерного розрахунку під час конструювання транспортного засобу

12

34

46

8.

Складання як основний технологічний процес у машинобудуванні. Розробка дизайну майбутньої конструкції

12

38

50

9.

Оформлення супровідної документації

4

8

12

10.

Підсумок

4

-

4

Разом

54

162

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Вступ (3 год.)

Теоретична частина. Безпека праці. Вступний інструктаж з безпеки праці та виробничої санітарії

Практична частина. Ознайомлення з існуючими промисловими та аматорськими конструкціями транспортних засобів. Робота з інформаційними джерелами. Відбір кращих проектів транспортних засобів для відтворення їх конструкції у моделі або діючому транспортному засобі.


 1. Загальні принципи компонування транспортного засобу

(9 год.)

Теоретична частина. Обговорення та затвердження технічних завдань на конструювання транспортних засобів. Призначення загального компонувального креслення. Плоскі макети основних вузлів та агрегатів, їх застосування для розробки компоновки транспортного засобу. Міні-цикл електровелосипед, веломобіль, міні-автомобіль (електромобіль), аналіз аналогів з найпростішою конструкцією.

Практична частина. Виготовлення у масштабі 1:5 плоских макетів стандартних вузлів та агрегатів, які передбачається встановити на транспортний засіб (двигун, колеса, сидіння, акумулятори, елементи підвіски тощо). Виготовлення компонувального кресленика з використанням макетів вузлів та агрегатів. Виготовлення робочих креслеників майбутньої конструкції з урахуванням результатів та досвіду, отриманого під час виготовлення моделі або макету транспортного засобу.
3. Ознайомлення з властивостями основних конструкційних матеріалів, що застосовуються у машинобудівній промисловості (10 год.)

Теоретична частина. Поняття про кольорові та чорні метали та сплави, тонколистовий, листовий метал та сортовий прокат.

Практична частина Підбір геометричних параметрів заготовок (товщина листового металу, діаметр прутка, діаметр та товщина стінки труби) у відповідності до прогнозованої величини навантажень, що їх повинна витримувати деталь або елемент конструкції в цілому.
4. Основні принципи конструювання (14 год.)

Теоретична частина. Підбір готових деталей та вузлів. Поняття про технологічність та вимоги, які вона ставить перед окремими деталями та усією конструкцією в цілому. Ознайомлення з принципом конструювання за методами «від готового вузла (деталі)», «метод комбінаторних дій».

Практична частина. Виготовлення або вдосконалення існуючого каркасу несучої системи (рами). Виготовлення елементів кріплення та вузлів для фіксації на каркасі (рамі) готових механізмів та агрегатів.
5. Основи стандартизації та їх використання у проектній діяльності (48 год.)

Теоретична частина. Поняття про стандарт, теоретичні відомості про правила та технологію виконання робіт на металорізальному обладнанні. Допуски та посадки. Можливості покращення вузлів та деталей промислового виробництва. Ознайомлення з робітничими професіями, пов’язаними з механізованою обробкою матеріалів.

Практична частина. Робота на металорізальному обладнанні. Використання ноніусів верстатів та штангових і мікрометричних інструментів для контролю розмірів оброблюваної деталі. Точіння деталей типу гладкий та ступінчатий валик, свердління отворів та нарізання різьб на токарно-гвинторізному верстаті. Розточування отворів. Різання заготовок та обробка плоских поверхонь на фрезерному верстаті.

Виготовлення деталей проектованого транспортного засобу (діючої моделі), що потребують механічної обробки на металорізальному обладнанні.


6. Системи, що забезпечують безпеку транспортного засобу (20 год.)

Теоретична частина. Види гальмівних систем транспортних засобів. Барабанні та дискові гальма, механічні та гідравлічні приводи гальм. Поняття про анти блокуючу систему приводу гальм.

Практична частина. Виготовлення тросових систем керування транспортним засобом. Установлення гальмівних систем велосипедного типу (кліщі). Виготовлення стрічкових гальм. Встановлення та виготовлення дискових гальм з механічним або гідравлічним приводом. Підготовка до роботи та перевірка працездатності гідравлічних гальм.
7. Елементи інженерного розрахунку під час конструювання транспортного засобу (46 год.)

Теоретична частина. Види приводів. Розрахунок передаточного відношення. Залежність швидкості транспортного засобу від діаметрів веденої та ведучої зірочок (шківів), а також діаметра ведучих коліс. Спрощений розрахунок. Знайомство з професією інженера-конструктора.

Практична частина. Виготовлення кріпильних вузлів приводу, його встановлення. Загальне поняття про прийоми обробки металу тиском, виготовлення ободу колеса та маточини. Добір зірочок. Графічний розрахунок рульової трапеції. Виготовлення рульової трапеції для різних транспортних засобів (мікроавтомобіль, електромобіль, веломобіль).
8.Складання як основний технологічний процес у машинобудуванні. Розробка дизайну майбутньої конструкції (50 год.)

Теоретична частина. Прийоми виконання ручних складальних операцій. Інструмент та обладнання. Переваги конвеєрного методу складання, поняття про автоматизовану складальну лінію. Загальні відомості про промисловий дизайн. Композиція та її значення для формоутворення виробу. Поняття гармонії, засоби гармонізації

Практична частина. Складання ходової частини транспортного засобу, перевірка дієздатності окремих вузлів та агрегатів. Підготовка поверхні під фарбування та оздоблювальні операції. Розробка кольорового дизайну виробу Підбір кольорової гами. Ручне та механізоване нанесення лакофарбових матеріалів.
9. Оформлення супровідної документації для представлення сконструйованих транспортних засобів чи їх проектів (12 год.)

Теоретична частина. Поняття про технічний паспорт на виріб та інформацію яку він повинен містити. Загальні вимоги до оформлення проектної документації.

Практична частина. Фіксація остаточних геометричних параметрів виробу. Зняття ходових та експлуатаційних характеристик транспортного засобу (у разі виготовлення його як діючого зразка). Підготовка проекту та супровідної документації до захисту технічних рішень, застосованих у конструкції.
10. Підсумок (4 год.)

Підведення підсумків роботи за рік. Відзначення кращих вихованців.ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:

 • основні правила безпеки праці та виробничої санітарії;

 • призначення компонувального кресленика та прийоми його виконання;

 • прийоми виконання та призначення робочого кресленика;

 • фізичні та технологічні властивості основних конструкційних матеріалів;

 • принципи та методи конструювання;

 • вимоги стандартів до окремих деталей та вузлів, що виготовляються;

 • правила та прийоми ефективної та безпечної роботи на верстатах та механізованому обладнанні;

 • прийоми виконання контрольно-вимірювальних робіт при виготовленні деталей виробу;

 • загальне призначення основних систем та механізмів, які належать до конструкції сучасного транспортного засобу;

 • найпростіші інженерні розрахунки, що їх застосовують у проектній діяльності;

 • основні вимоги до дизайну та зовнішнього вигляду сучасних транспортних засобів;

 • вимоги до оформлення виконаних проектів.


Вихованці мають вміти:

 • здійснювати всі трудові процеси у відповідності з правилами безпеки праці та виробничої санітарії;

 • виконувати прості компонувальні кресленики об’єктів проектування та інші необхідні види графічної документації;

 • виконувати найпростіші дії по конструюванню виробу з дотриманням вимог стандартів;

 • виконувати основні трудові операції на механічних верстатах та обладнанні майстерень;

 • здійснювати найпростіші конструкторсько-обрахункові дії, що забезпечують проектно-технологічну діяльність;

 • розробляти дизайн та кольорове рішення майбутньої конструкції;

 • оформлювати основні види документації до проекту за наданими зразками.


Вихованці мають набути досвід:

аналізу наявної проектно-технологічної документації;

у розробці компонувальних креслеників та пошуково-конструкторській діяльності;

роботи на механізованому обладнанні (свердлильний, токарний та фрезерний верстати);

дизайн проектування;

оформлення проектно-конструкторської документації;

захисту проектів на різноманітних виставках та конкурсах.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ


№ п/п

Основне обладнання

Кількість, шт.

Обладнання спеціалізоване трудове

1.

Верстати

Токарно-гвинторізний ТВ-4


1


2.

Токарний по дереву СТД 120 м

1
Токарний настільний

1
Фрезерний НГФ - 110

1
Свердлильний

1
Свердлильний настільний

1
Заточувальний

1
Слюсарна машина "Гном"

1
Верстат "Умілі руки"

1
Верстат циркулярно-фуговальний

1

Додаткове обладнання
Апарат електро-дугового зварювання

1
Апарат контактного зварювання

1
Шліфувальна кутова машина потужністю 2000 Вт.

1
Шліфувальна кутова машина потужністю 900 Вт.

1
Труборіз ручний

1
Пристрій для гнуття труб

1

Верстаки
Столярний

1
Слюсарний з лещатами

15
Слюсарний з витяжною шафою

1

Прилади та пристосування
Пилосос

1
Компресор

1
Блок живлення універсальний

2
Насос вакуумний

1
Електроплитка лабораторна

2
Електроплитка лабораторна

2
Піч муфельна

1
Шафа сушильна

1
Тахометр

1
Тестер

1
Ваги технічні з важелями

1
Підставка для паяльника

3
Пристосування для гнуття листового металу

1
Прес гвинтовий (учбовий)

1
Електроподовжувач 10 м

2
Розмічальна плитка

1
Кульман

4
Фарборозпилювач

2

Інструменти
Столярні

Пилка універсальна із змінним полотном


2

Електролобзик

3
Лобзик ручний

20
Кутник столярний

2
Набір рубанків різного розміру

3
Киянка (мала, велика)

2
Шило

15
Стусло столярне

1
Стамески (набір)

2 набори
Набір свердл для деревини

2 набори
Набір столярних інструментів

1
Лещата "Спрут"

1
Ножиці побутові

15
Ніж кравецький

15
Рашпіль

5
Слюсарні

Лещата ювелірні ручні


2

Лещата паралельні

2
Лещата настільні малі

6
Кернер

15
Струбцина

12
Молоток (0,1 - 1,0 кг)

5
Пасатижі

2
Плоскогубці

2
Круглогубці

2
Кусачки-бокорізи

2
Ножиці важільні

1
Ножиці для металу

2
Викрутки різні

2
Набір слюсарний

3 набори
Напилки різні

4
Надфілі

10 наборів
Щітки металеві (круглі, пласкі)

4
Свердла різні

5 наборів
Розвертки різні

20
Набір різьбонарізного інструменту

3 набори
Електропаяльник 60 Вт

4
Електропаяльник 100 Вт

2
Електричний дриль

1
Дриль ручний

2
Ключі гайкові ріжкові

2 набори
Ключі гайкові торцеві

2 набори
Ключ розвідний

2
Набір пробійників (висічки)

1
Різці токарні різні

3 комплекти
Контрольно-вимірювальні

Лінійка металева 300 мм


20

Лінійка металева 500 мм

10
Лінійка металева 1000 мм

2
Штангенциркуль розмічальний

2
Штангенциркуль з нутроміром

2
Мікрометр

2
Кутник металевий 2 кл.

2
Кутомір універсальний

1
Рейсмус

1
Щупи вимірювальні

1
Різьбомір

1
Транспортир

1
Циркуль пропорціональний масштабний

1
Лінійка для кульмана

4
Рулетка

1

ЛІТЕРАТУРА

1. Аріст Л.М. Дерзновенний світ винаходів / Л.М.Аріст; Пер. з рос. – К., 2007. – 302 с. : 67 іл. – Бібліогр: с. 300.

2. Батулінська Л.С. Мопед міні-«Харлей» // Інтелектуальна власність. Науково-практичний журнал. – 2003. - №2. – с. 54. 1. Бондар М.І. Евристичні методи вирішення творчих задач // Імідж сучасного педагога. – 2000. – № 2 (6). – с. 14 – 17.

 2. Ветров С. Пионерскаясудоверфь. – 2-е изд. – Л.: Судостроение, 1983. – 256 с.

 3. Геслер В. М., Яуре В. В. Книга самодеятельного конструктора автомобилей. – М.: ДОСААФ, 1989, – 278 с.

 4. Гинцбург М.Г. Устройство и обслуживание мотоциклов. – Изд. 4-е перераб. – М.: Машиностроение, 1972. – 392 с.

 5. Гоголэв Л.Д. Еволюція автомобіля. – К.: «Техніка», 1983. – 143 с.

 6. Гордеев А.В. Применение эвристических приемов в техническом творчестве // Школа и производство. – 2002. – №2. – с. 12-18; №3. – с. 12-18.

 7. Демченко Б.Ф. Мотоциклы в вопросах и ответах. – М.: Изд-во ДОСААФ, 1989. – 159 с.

 8. Детюк М.Я. Захарин В.С. Берин Ф.И. Советы мотоциклисту. – Минск: Урожай, 1991. – 304 с.

 9. Долматовский Ю.А.Автомобиль за 100 лет. – М.: Знание, 1986. – 240 с.

 10. Костенко В.И., Столяров Ю.С. Модель и машина. – М.: ДОСААФ, 1981.

 11. Кружок конструирования малогабаритной сельскохозяйственной техники: Пособие для руководителей кружков / И.С. Мамет, В.А. Монтаков, Л.С. Пелих, З.А. Терещенко. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.

 12. Моляко В.А. Система творческого тренинга КАРУС // Обдарована дитина. – 2000. – №1. – с. 36-41.

 13. Мотоциклы «Минск». Эксплуатация, ремонт. Составитель К.П. Быков. – М.: «Ливр», 2000. – 144 с.

 14. Сущенко Т.И. Основы внешкольной педагогики. Минск. «Беларуская навука». 2000. – 234 с.

 15. Троценко О.Г. Автомобіль – своїми руками: Наук.-худож. Оповіді: Для ст. шк. Віку. – К.: «Молодь», 1989. – 176 с.

 16. Лебедєв Д. В. / Макетування і конструювання транспортної техніки // Технічна творчість. Програми науково-технічних гуртків позашкільних закладів. К. «Освіта» 1993. – С. 40 – 42.

 17. Лебедєв Д. В. З досвіду організації гурткової роботи та змагань з автомодельного спорту // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1996. - № 2. – С. 38-41.

 18. Лебедєв Д.В. Дидактичні матеріали як засіб підвищення ефективності занять у творчих об’єднаннях позашкільних закладів науково-технічного профілю // Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / Укл. П.В. Дмитренко, О.Л. Макаренко. К.: НПУ, 2001. – Випуск 41. – С.100 – 102.

 19. Лебедев Д.В., Лебедев В.Д. Схема регулирования скорости вращения электродвигателя постоянного тока на карте // Радіоаматор електрик. – 2000. – №2 – С.27-28.

 20. Лебедєв Д.В. Макетування та конструювання транспортної техніки // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2002. - №3. – с. 36-41.

 21. Лебедєв Д.В. Методична розробка заняття у творчому об’єднанні «Макетування та конструювання транспортної техніки» // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. - №2. – С. 38-41.

 22. Лебедєв Д.В. Розвиток інтересу до техніки у школярів у процесі навчання у творчому об’єднанні макетування та конструювання транспортної техніки / Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції Національного педагогічного університету імені Мю. П. Драгоманова 18 – 19 жовтня 2000 р. / Укл. П. В. Дмитренко, О.Л.Макаренко. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 2. – С. 131-134.

 23. Фришман И.И. Методика работы педагога дополнительного образования /Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. – М.: ACADEMA, 2001. – 158 с.

 24. Чумак П. И., Кривокрысенко В. Ф. Расчет, проектирование и постройка сверхлегкихсамолетов. – М.: Патриот, 1991. – 238 с.

 25. THE SCIENCE OF ENGINEERING DESIGN Percy H. Hill Tufts University Holt? Rinehart and Winston. Inc. New York. 1970.


Інформаційно-технічний профіль
Навчальна програма

юнИХ користувачІВ персонального комп’ютера
Основний рівень


Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка