М. П. Драгоманова навчальні програми з позашкільної освіти науково-технічний напрямСторінка23/28
Дата конвертації23.03.2017
Розмір4.67 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Прогнозований результатВихованці мають знати:

 • правила поведінки і техніки безпеки в комп’ютерному класі та в Iнтернеті;

 • склад та функції ПК, класифікацію програмного забезпечення, основі поняття операційної системи Microsoft Windows;

 • основні можливості текстових і графічних редакторів;

 • основні можливості та послуги глобальної мережі Інтернет;

 • поняття алгоритму, способи подання алгоритмів, базові типові конструкції алгоритмів;

 • етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера;

 • поняття програми, середовища програмування;

 • концепцію типів даних і операції над даними різних типів;

 • концепцію візуального програмування.


Вихованці мають вміти:

 • працювати в операційній системі Microsoft Windows, виконувати дії з об’єктами операційної системи Microsoft Windows: дисками, файлами, папками, ярликами;

 • використовувати текстовий редактор для створення документів;

 • редагувати графічні об’єкти за допомогою графічних редакторів;

 • здійснювати пошук визначеної інформації в Інтернеті;

 • описувати алгоритми розв’язування типових задач засобами графічних схем чи мовою програмування;

 • використовувати середовище програмування для створення та налагодження власних програм.


Вихованці мають набути досвід:

 • створення Windows-додатків засобами середовища візуального програмування;

 • організації роботи по створенню творчих проектів;

 • участі у заходах по захисту сворених проектів.

Література


 1. Завадський І.О. Програма курсу за вибором «Основи візуального програмування» // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, №4/5. – С.60-68.

 2. Інформатика. Основи візуального програмування: Навч. посібник. Кащеєв Л.Б., Коваленко С.В., Коваленко С.М. – Х.: Веста, 2011. – 192 с.

 3. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. Учебное пособие. − М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2007. - 216 с.

 4. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. Методическое пособие для учителя. − М.: Изд-во «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2007. - 98 с.

 5. Програми з позашкільної освіти: науково-технічний напрям /Биковський Т.В., Вихренко Т.О. та ін. − К., 2012.Перелік рекомендованої навчально-методичної літератури для педагогічних працівників


 1. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня галузь «Технології» — К.: Освіта України, 2003.503-509

 2. Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. − К.: Видавнича група BHV, 2009. – 400 с.

 3. Матеріали для підтримки вивчення інформатики за підручником «Інформатика. 9 клас. Автори: Ривкінд Й.Я. Лисенко Т.І. Чернікова Л.А. Шакотько В.В.»: www.allinf.at.ua.Перелік рекомендованої навчальної літератури для вихованців


 1. Інформатика. 9 клас: підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В., за заг. ред. Згуровського М.З. – К.: Генеза, 2009.- 296 с.

 2. Интерактивный учебник по Visual C#: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb383962%28v=vs.90%29.aspx

 3. Интерактивный учебник по Visual Basic: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/90h82b3x%28v=vs.90%29.aspx

 4. Караванова Т.П. Інформатика: основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. для 8-9 кл. із поглибл. вивч. інф-ки – К.: Генеза, 2006. - 286 с.


Навчальна програма

з основ комп’ютерної графіки
Основний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Актуальність навчальної програми пов’язана з її профорієнтаційною цінністю в умовах охоплення комп’ютерними технологіями майже усіх галузей діяльності та особливою перспективністю використання комп’ютерної графіки в сучасному дизайні, побудові сайтів у інформаційному просторі інтернету, креативній рекламі, новітньому мистецтві, сучасних технологіях створення кіно та мультфільмів, програмній інженерії при розробці дизайну інтерфейсів тощо, а також зацікавленості молоді цими технологіями та сучасними графічними програмами.

Навчальна програма реалізується в гуртках науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю позашкільної освіти та спрямована на вихованців віком від 13 до16 років.

Програма з комп’ютерної графіки розрахована на вихованців позашкільних навчальних закладів і ґрунтується на знаннях комп’ютерних технологій, отриманих в загальноосвітніх навчальних закладах; дає можливість залучити дітей до вивчення живопису за допомогою комп’ютера. У програмі враховано вимоги освітньої галузі «Технології» Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Апаратні засоби, які повинен мати в своєму розпорядженні гурток для злагодженої роботи, мають відповідати вимогам наказу Міністерства освіти і науки України № 363 від 11.05.2006 «Про затвердження вимог до специфікації навчальних комп’ютерних комплексів для оснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

Метою програми є набуття компетентностей особистості в процесі опанування художньої комп’ютерної графіки.

Основні завдання полягають у розвитку вихованцями наступних компетентностей:

пізнавальна – оволодіння знаннями про персональний комп’ютер, принципами роботи в операційній системі Windows та малювання художніх об’єктів, поняттями про види комп’ютерної графіки, растрові та векторні графічні редактори, анімацію та принципи її створення, про 3D-графіку та програмне забезпечення для створення об’ємних картин;

практична – навчання вмінню виконувати художні твори в різноманітних жанрах, практично використовувати операційну систему Windows, прикладні програмні засоби загального призначення; практичної роботи з растровими та векторними редакторами;

творча – забезпечення розвитку мислення, інтелектуальних, творчих здібностей учнів; сприяння набуттю досвіду власної творчої діяльності та визначенню індивідуального стилю роботи;

соціальна – виховання культури праці, творчої ініціативи, підтримання стійкого інтересу до технічної творчості, здатності до самостійної активної діяльності в усіх проявах життя, розвиток позитивних якостей особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності.

Програма передбачає навчання вихованців у групах основного рівня впродовж одного року:

основний рівень –– 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання.

Гуртківці оволодівають знаннями про основні види комп’ютерної графіки, про можливості програмного забезпечення, яке необхідне для створення графічних творів, про растрову та векторну графіку та растрові графічні та векторні редактори, про анімацію та принципи її створення, про 3D-графіку та програмне забезпечення для створення 3D-картин, про принципи малювання художніх об’єктів.

На практичних заняттях вихованці набувають умінь і навичок виконання різноманітних за жанрами художніх творів: пейзажів, портретів, натюрмортів, анімації, тривимірних об’єктів і картин, навчаються використовувати можливості комп’ютера й операційної системи Windows, оволодівають прикладними програмними засобами. Вони вчаться створювати gif-анімацію, прості тривимірні картини.

Програма розрахована на використання у навчальному процесі графічних редакторів, які поширюються безкоштовно, а саме:

растрові – Gimp та Paint.Net, векторні – CADE, Inkscape, 3D-редактор Blender, для створення анімації – Gimp.

Керівник гуртка може підвищити рівень знань гуртківців, за допомогою іншого програмного забезпечення, а саме:

растрові – Adobe PhotoShop, Corel PhotoPaint, векторний – Corel DRAW, 3D-редактори – 3DMax, Maya, для створення анімації – Advanced GIF Animator, Easy GiF Animator, GIF Movie Gear.

За даною програмою можуть проводитись індивідуальні заняття, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки №1123 від 10.12.2008 року).

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.


Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п

Тема

Кількість годин

теоретичні

практичні

усього

1.

Вступ

2

-

2

2.

Операційна система Windows

2

8

10

3.

Растрова графіка

10

20

30

4.

Векторна графіка

10

20

30

5.

Анімація

8

14

22

6.

3D графіка

24

24

48

7.

Підсумок

-

2

2

Разом

56

88

144
Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»
uploads -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка