М ужгород методичний посібник підготовлено педагогічним колективом НавчальноСторінка19/24
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.13 Mb.
#113
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

НАЧАЛЬНИК ШТАБУ ЦО_________________________________


3.10 ЖУРНАЛ

ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ

(перша сторінка)

п/п

Місце, де сталася НС.

Час виникнення

Зміст інформації про НС

Хто доповів (прізвище і час)

1

2

3

4


(друга сторінка)


Кому доповіли (прізвище і час)

К-ть потерпілих (загинуло)

Матеріальні збитки (гри.)

Які першочергові заходи проведені

Примітк а

5

6

7

8

9


3.11 ЖУРНАЛ

КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ (ЦЗ)


п/п

Найменування заходів

Термін виконання (готовність)

Хто здійснює контроль

Час виконання

1.

Доведення інформації (сигналу) на приведення ЦО в готовність:

- збір керівного складу ЦО (ЦЗ);

- збір особового складу органів управління (штабу, УНМ, евакоорганів);

приведення у готовність НВФЦО;

- інше


2.

Доведення інформації (сигналу) на проведення заходів ЦО (ЦЗ) у режимі діяльності:

- підвищеної готовності;

- надзвичайної ситуації
3.12. ЖУ РН АЛ

ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ І ВІДДАНИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ, НАКАЗІВ, СИГНАЛІВ
І. Облік отриманих розпоряджень, наказів, сигналів (1-ша половина журналу)

Дата і час отримання розпорядження, сигналу

Стислий зміст розпорядження, сигналу

Від кого отримано

Час доповіді НЦО (НШ ЦО)

Прийняте рішення

Відмітка

про виконання

1

2

3

4

5

6

 1. ДОКУМЕНТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС


4.1. Наказ (витяг) про створення комісії з питань НС.
НАКАЗ

«____»_________200___р. №_______ (село) місто________________


«Про створення комісії з питань надзвичайних ситуацій
сільської (селищної) ради»

Відповідно до Положення про Єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1198 від 3 серпня 1998 р., виконуючи розпорядження голови обласної державної адміністрації

№ 80/2001 від «____»________2001 р. про обласну комісію з питань

техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад комісії з надзвичайних ситуацій у


наступному переліку:

Голова комісії -__________________________________________________________

Заступник голови комісії - ________________________________________________

Члені комісії: 1. _____________________________

 2. _____________________________

 3. _____________________________

 4. _____________________________

 5. _____________________________

2. Оперативно-експертна група комісії

Керівник оперативно-експертної групи - заступник голови комісії

(працівник ЦО)_____________________________________________________

Члени групи:


 1. _____________________________

 2. _____________________________

 3. _____________________________

 4. _____________________________

 5. _____________________________

3. Затвердити Положення про комісію з надзвичайних ситуацій
сільської (селищної) ради.

4. Контроль за виконання наказу покласти на заступника голови сільської


___________________________(селищної) ради.
Примітка: В залежності від характеру виробничої діяльності у склад групи можуть залучатися інші посадові особи.

Начальник ЦО__________________

сільської (селищної) ради

Голова комісії з питань НС)_____________________________________

4.2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ НС

І. Загальні положення.

1. Комісія з надзвичайних ситуацій _________________________________________ сільської

(селищної) ради створена відповідно до наказу (НЦО) №__________ від _____________ 200_______ року для організації і керівництва комплексом заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, а також для керівництва силами та засобами при ліквідації їх наслідків.

2. Комісія - це координуючий орган територіальної відповідної


функціональної підсистеми, формується з керівного складу сільської
(селищної) ради та керівників об'єктів, які розташовані на її території.
3. У повсякденній діяльності комісія керується:


 • Законом України "Про Цивільну оборону України";
 • Постановою КМ України "Про єдину державну систему запобігання ті реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру";
 • Постановами і розпорядженнями КМ України • Наказами та вказівками відповідного Міністерства (відомства), керівника об'єкта;
 • іншими законодавчими і нормативними документами з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та територій.


4. Рішення комісії сільської (селищної) ради в колі її повноважень, приймаються колегіально, більшістю голосів, оформлюється протоколом, обов'язкове до виконання усіма організаціями, що знаходяться на її території, незалежно від форм власності і відомчої належності. Протоколи підписуються головою комісії.

5. Комісія з НС сільської (селищної") ради при прийнятті рішень з питань ліквідації НС, узгоджує їх з керівництвом комісії по ТЕБ та з НС відповідних функціональних підсистем ЄДС за необхідністю.


6. В процесі діяльності комісія взаємодіє

 • з відділом НС та ЦЗН району (міста);

 • з відділом МНС України в районі (місті);

 • з відповідним районним відділенням внутрішніх справ.


7. Комісія з питань питань НС розробляє і представляє:

 • розрахунки для створення фондів матеріальних та фінансових ресурсів;

 • кошторис витрат на додержання та оснащення сил і засобів, системи оповіщення, управління та зв'язку, а також на заходи по попередженню надзвичайних ситуацій.II. Основні завдання комісії

Комісія, як територіальні ланки ЄДС, впроваджує свою діяльність у чотирьох режимах:

А. У режимі повсякденної діяльності:


 • розробка заходів з попередження НС на території сільської (селищної) ради, зменшення втрат при їх виникненні;

 • керівництво заходами по забезпеченню сталої роботи виробництва при загрозі і виникненні НС;

 • організація контролю і спостереження за станом навколишнього середовища, потенціально-небезпечних ділянок виробництва;

 • прогнозування виникнення НС і масштабів їх наслідків;

 • забезпечення постійної готовності сил та засобів до дій у НС:

 • створення фондів матеріальних та фінансових ресурсів для протидії НС;

 • організація підготовки та перепідготовки посадових осіб сільської (селищної) ради, навчання персоналу діям у НС:

 • визначення та узгодження зі структурними підрозділами ступені їх участі в заходах по запобіганню і реагуванню на НС;

 • визначення тимчасових заходів в залежності від виду та характеру НС.Б. В режимі підвищеної готовності:


 • виконання заходів режиму повсякденної діяльності;

 • посилення спостереження та контролю за станом навколишнього середовища, потенційно небезпечних ділянок виробництва;

 • приведення до стану підвищеної готовності сил та засобів, які є в наявності, уточнення планів їх дій;

 • проведення заходів по зменшенню загрози виникнення НС або максимального зниження дій можливого негативного фактору;

 • введення цілодобового чергування членів комісії (в залежності від рівня НС).


В. В режимі діяльності у надзвичайній ситуації: • виконання заходів підвищеної готовності;

 • керівництво проведенням комплексу тимчасових заходів з оповіщенням посадових осіб, персоналу і населення санітарної зони, захисту персоналу і населення санітарної зони і локалізації джерела НС;

 • оцінка масштабів НС, втрат та можливого матеріального збитку;

 • організація рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів по ліквідації наслідків НС;

 • визначення режиму доступу та поведінки в районі (зоні) НС, забезпечення суспільного порядку на території сільської (селищної) ради;

 • організація розвідки, збору та обліку інформації про динаміку розвитку НС, заходах, які здійснюються;

 • своєчасне інформування про ситуацію, яка склалася;

 • підготовка пропозицій щодо залучення додаткових сил та засобів (району, міста) до ліквідації НС та її наслідків.Г. В режимі діяльності надзвичайного стану:

- здійснюються заходи, передбачені Законом України "Про правовий режим надзвичайного стану".III. ПРАВА КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ
Комісія з питань ТЕБ та НС має право:

 • приймати участь в розслідуванні питань виникнення НС;

 • контролювати діяльність структурних підрозділів з питань НС;

 • направляти керівникам структурних підрозділів рішення комісії відповідно її компетенції:

 • заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів про виконання прийнятих комісією рішень та стану справ з питань запобігання і реагування на НС;

 • залучати відомчі та територіальні органи нагляду (по узгодженню) фахівців відповідної функціональної підсистеми ЄДС до проведення перевірок та експертиз потенційно небезпечних ділянок виробництва (технологічних ліній), забезпечення безпеки персоналу та населення, навколишнього середовища на території сільської (селищної) ради.


IV. Організація роботи комісії з питань НС
А. При повсякденній діяльності:

 • організує свою роботу у відповідності з річним планом, затвердженим керівником сільської (селищної) ради;

 • один раз на місяць (квартал) та при необхідності проводить засідання на яких розглядаються і затверджуються заходи з питань компетенції комісії. В період між засіданнями ОКНС рішення приймає голова комісії або його заступник. Голова розподіляє обов'язки між своїми заступниками та організує роботу членів в ОКНС.


Б. При загрозі виникнення НС:

 • здійснює безпосереднє керівництво усім комплексом заходів з питань НС, захисту населення, ліквідації наслідків НС;

 • здійснює перехід на безперервний режим роботи. Місце роботи комісії при цьому - кабінет голови комісії або пункт управління.


V. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС

1. Функціональні обов'язки голови комісії з питаньНС

Голова комісії відповідає за організацію роботи комісії, її готовність до виконання покладених завдань, реалізацію прийнятих комісією рішень з питань запобігання та реагування на НС, а також здійснення постійного контролю за виконанням заходів по захисту населення, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Він зобов'язаний:

 • забезпечити своєчасну розробку та затвердження річного плану роботи комісії;

 • керувати повсякденною діяльністю комісії, своєчасно проводити планові та позапланові засідання комісії;

 • організовувати діяльність відповідних служб (підрозділів, відділів) по прогнозуванню можливих аварій на потенційно небезпечних ділянках виробництва та оцінка їх наслідків;

 • планувати заходи по зниженню небезпеки виникнення НС на об'єкті та контролювати їх виконання;

 • організовувати підготовку персоналу НВФ ЦО, населена до дій у надзвичайних ситуаціях;

 • здійснення загального керівництва;

 • розробка типових планів ліквідації можливих НС та їх наслідків, підвищення надійності та сталості функціонування об'єктів в умовах НС.

При виникненні загрози надзвичайних ситуацій голова комісії зобов'язаний:

 • при отриманні інформації про НС (розпорядження, сигналу і т.п.) віддати розпорядження на оповіщення та збір членів комісії та прибути на місце роботи;

 • оцінити та уяснити обставини, які склалися (можливі обставини), масштаби та характер небезпеки для населення санітарної захищеної зони;

 • прийняти рішення по протидії НС (невідкладні заходи по захисту персоналу і населення, локалізації джерела небезпеки, організації розвідки, приведення до готовності сил та засобів реагування);

 • ввести в дію відповідні розділи плану ліквідації НС на об'єкті;

 • особисто та через членів комісії здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень;

 • підтримувати постійний зв'язок та інформаційний обмін з постійно діючою комісією з ТЕБ та НС відповідної функціональної підсистеми ЄДС а також місцевого та територіального рівня;

 • інформувати керівника ЦО району через відділ з питань НС та ЦЗН про ситуацію, яка склалася, прийнятих заходах протидії НС необхідності залучення додаткових сил (функціональних та територіальних);

 • надавати пропозиції комісії щодо режимів роботи виробничих ділянок та об'єктів в умовах ліквідації НС та її наслідків.


2. Функціональні обов'язки заступника голови комісії з питань НС

Заступник голови комісії з НС відповідає за планування заходів щодо питань НС, своєчасного приведення до готовності сил та засобів ЦО з метою проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, забезпечення надійного та сталого управління в НС.Він зобов'язаний:

 • керувати розробкою "Плану дій щодо запобігання та ліквідації НС" та своєчасного його корегувати;

 • розробляти річний план роботи комісії з питань НС, здійснювати контроль його виконання;

 • періодично проводити тренування щодо оповіщення і збору комісії (відповідно з планом роботи або розпорядженням голови комісії);

 • планувати та контролювати підготовку керівного складу, сил реагування, навчання персоналу з питань цивільного захисту та ліквідації НС;

 • проводити заходи щодо комплектування обладнанням та обліку роботи аварійно-рятувальних формувань (пошуково- рятувальних), забезпечувати їх постійну готовність до дій.

При загрозі та виникненні НС заступник голови комісії з питань НС:

 • з отриманням інформації про НС прибути на своє робоче місце, організувати контроль за прибуттям членів комісії та доповісти голові про їх збір;

 • організовувати роботу експертної групи комісії щодо оперативного прогнозування можливого розвитку НС;

 • організовувати постійне чергування членів комісії на місці її роботи;

 • організовувати розвідку, спостереження та контроль за зміною обстановки;

 • отримувати та здійснювати обробку інформації;

 • привести до готовності необхідні сили та засоби ЦО;

 • надавати голові комісії відпрацьовані експертною групою пропозиції щодо захисту населення та ліквідації НС, організації рятувальних та інших невідкладних робіт;

 • організувати рятування населення та майна;

 • особисто очолювати роботи на найбільш відповідальних ділянках ліквідації НС;

 • забезпечити управління силами та засобами реагування на усіх етапах ведення рятувальних та інших невідкладних робіт, локалізації та ліквідації наслідків НС;

 • своєчасно інформувати голову комісії про виконання рішень комісії.


3. Завдання оперативно-експертної групи комісії з питань НС

Оперативно-експертна група комісії з питань ТЕБ та НС формується зі складу членів комісії рішенням керівника об'єкту та призначена для оперативної оцінки можливого розвитку подій при загрозі виникнення НС, а також прогнозування розвитку НС при її виникненні, ступені впливу небезпечного фактору (ураження) на персонал та виробництво, оцінку обставин та підготовки пропозицій щодо протидії НС та ліквідуванню її наслідків.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЦО_______________

сільської (селищної) ради

«_____»_______________200___р.


  1. ШТАТНО-ПОСАДОВИЙ СПИСОК ПОСАДОВИХ ОСІБ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ НС______________________________ СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИп/п

Посада у складі комісії

Прізвище, ім'я та по батькові

Займана посада, тел.

Домашня адреса, тел.

Спосіб оповіщення і хто оповіщаєУ робочий час

У неробочий час

123

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка