Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках україни монографія міністерство освіти І науки україни тернопільський національнийСторінка1/50
Дата конвертації29.10.2018
Розмір4.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Тверда обкладинка

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ УКРАЇНИ


МОНОГРАФІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ НА ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ УКРАЇНИ

МОНОГРАФІЯ


За редакцією професора Р. В. Федоровича

Тернопіль 2014

УДК 658.016

ББК 65.9(4Укр)291ю31

М 27

Рецензенти:


Максимова Т.С., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Гринчуцький В. І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій Тернопільського національного економічного університету;

Андрушків Б. М., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського

національного технічного університету імені Івана Пулюя(протокол № 2 від 19.03. 2013р.)
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України: монографія / за ред. проф. Р.В. Федоровича – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 359 с.
Монографія є результатом наукових досліджень колективу авторів з проблем розроблення концептуальних засад маркетингового інструментарію формування попиту на товари і послуги на ринках України.

Розглянуто підходи до маркетингового інструментарію формування попиту на товари і послуги, питання стратегічного управління розвитком підприємств. Об’єктами особливої уваги стали питання маркетингових інноваційних технологій.

Для наукових працівників і викладачів вищих навчальних закладів, економістів та бізнесменів.

Матеріал друкується в авторській редакції.
ISBN 978-966-305-052-2

© Колектив авторів, 2014.

© ТНТУ ім. І. Пулюя, верстка, 2014.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………4
Маркетинговий інструментарій формування

попиту на товари і послуги…………………………………….….7
Бурліцька Оксана. Мерчандайзинг в роздрібній торгівлі…………………….7

Голда Надія, Голда Андрій. Реклама: психологічні аспекти………………..33

Загородна Ольга. Методичний інструментарій маркетингового аналізу…..57

Краузе Ольга. Маркетингові технології формування попиту на ринку

продукції автомобілебудування……………………………………………….81Фалович Володимир. Сучасні парадигми формування ланцюгів

поставок промислової продукції…………………………………..................101Шульгіна Людмила, Лео Марина. Брендинг у системі інструментів

формування попиту……………………………………………………………131


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ…….166
Бица Володимир. Формування стратегічної моделі розвитку

вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств……………………...166Івашків Ірина. Маркетингові стратегії формування попиту організації

на зовнішньому ринку………………………………………………………...188Оксентюк Роман. Формування стратегії та концептуальної моделі

ефективного управління Інтернет-просуванням різних типів

інформаційного продукту в мережі Інтернет………………………………..213

Піняк Ірина. Методика оцінки забезпеченості підприємств

маркетинговими інтелектуальними активами………………………………238Рожко Наталія, Якимишин Лілія. Формування конкурентних засад

стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств……….256


МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ……………………...279
Борисова Тетяна. Категорійно-понятійний апарат некомерційного

маркетингу……………………………………………………………………..279Оксентюк Богдана, Міщук Оксана. Особливості комплексу

екологічного маркетингу при вивченні попиту на товари та послуги…….300Семенюк Світлана. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного

маркетингу на ринку освітніх послуг в умовах економіки знань………….320Серединська Віра. Маркетингове обґрунтування інформаційного

забезпечення інноваційного процесу………………………………………...341Федорович Роман. Маркетинг в управлінні інноваційним процесом

підприємства…………………………………………………………………...361Шпилик Світлана. Інноваційні засоби маркетингових комунікацій

та їх використання у практиці просування ………………………………….381ПЕРЕДМОВА
В умовах функціонування ринкових принципів ведення господарської діяльності в еволюції України маркетинг набуває нових характеристик, ринкове середовище ставить перед ним нові завдання. Їх зміст, в свою чергу, випливає з нових його концептуальних засад стратегічного розвитку в умовах маркетингової орієнтації.

У цьому контексті об’єктом особливої уваги стає маркетинг як основа впровадження маркетингового інструментарію управління, як центр забезпечення виробничо-фінансової діяльності господарюючих суб’єктів.

Аналіз фахових наукових публікацій із проблематики економіки та управління підприємств виявляє перевагу численної частини навчальних і просвітницьких видань, сконцентрованих головним чином навколо тематичних питань аналізу питань класичного маркетингу, фінансів, обліку та аудиту, тоді як другу, меншу частину формують монографічні видання дослідницького характеру. Водночас, огляд масиву цих монографій дає можливість окреслити коло найменш розроблених, але дуже актуальних питань. Серед них привертає увагу опрацювання теоретико-методологічних засад вироблення маркетингового інструментарію формування попиту на товари і послуги на ринках України. Важливими залишаються питання: як привабити споживача, як визначити тенденції ринку та спрогнозувати попит? Не зважаючи на те, що обґрунтоване та виважене управління підприємствами, а тим більше використання інновацій на вітчизняних підприємствах є подекуди фрагментарним, інтегрування економічної теорії та прогресивних науково – технічних ідей не є передчасним. Це зумовлює необхідність розроблення теоретичних засад формування економічних технологій як інноваційних, управлінських та соціальних впливів, котрі повинні створити умови для економічного розвитку як підприємства і регіону, так і національної економіки загалом. Постановка зазначених питань у центр дослідження авторів монографії робить її беззаперечно актуальною.

Викладені у монографії результати досліджень колективу авторів актуальні і характеризуються новизною. Структура і зміст монографії доводять, що авторам вдалося проаналізувати найважливіші аспекти вироблення маркетингового інструментарію формування попиту на товари і послуги на ринках України і виявити особливості їх використання як інструменту оптимізації виробничо-господарської діяльності підприємств в умовах сучасного науково-технічного середовища.

Монографія «Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги на ринках України» – цікаве і ґрунтовне дослідження колективу авторів, яке має теоретичне і практичне значення. Перш за все, вона дає цілісне уявлення про маркетинговий інструментарій та його вплив на формування попиту на товари та послуги на сучасних ринках, пріоритетність задоволення потреб споживачів та можливостей розвитку ринку як критерію добробуту населення та ефективності соціально-економічної політики країни.

В колективній монографії проаналізовано значне коло питань, пов’язаних з різними напрямами при цьому об’єктом особливої уваги є наступні:маркетинговий інструментарій формування попиту на товари та послуги: мерчандайзинг в роздрібній торгівлі, реклама та її психологічні аспекти, інструментарій маркетингового аналізу, маркетингових технологій формування попиту на ринку, формування ланцюгів поставок промислової продукції та брендингу у системі інструментів формування попиту;

стратегічне управління розвитком підприємств: формування стратегічної моделі розвитку підприємств, маркетингові стратегії формування попиту організації при її виході на зовнішній ринок, формування стратегії та концептуальної моделі ефективного управління Інтернет-просуванням різних типів інформаційного продукту в мережі Інтернет, методи оцінки забезпеченості підприємств маркетинговими інтелектуальними активами, формування конкурентних засад стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств;

маркетингові інноваційні технології: категорійно-понятійний апарат некомерційного маркетингу, особливості комплексу екологічного маркетингу при вивченні попиту на товари та послуги, стратегічні аспекти розвитку інноваційного маркетингу на ринку освітніх послуг в умовах економіки знань, маркетингове обґрунтування інформаційного забезпечення інноваційного процесу, маркетинг в управлінні інноваційним процесом підприємства, інноваційні засоби маркетингових комунікацій та їх використання у практиці просування.

Практичне значення монографії полягає у тому, що отримання наукові результати можуть бути використані в процесі розробки маркетингових стратегій формування попиту на товари та послуги на сучасних ринках України.

Усе це дає підстави для того щоб високо оцінити результати праці колективу науковців Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, а також наших колег науковців з Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та Тернопільського національного економічного університету. На наш погляд, мова йде про формування нової парадигми розвитку маркетингу у господарюючих суб’єктах.

Критичний аналіз висновків і пропозицій, які містяться у монографії, дасть змогу, на наше переконання, хоч якоюсь мірою наблизити проблеми маркетингу до потреб сучасності та визначити відправні точки для можливого знаходження їх вирішення.

Монографія ілюстрована схемами, графіками, таблицями і прикладами, містить цікаві розрахунки і алгоритми.

У цілому, це видання має теоретичне та прикладне значення і, безперечно, буде корисним для науковців та практиків, студентів та аспірантів, яких цікавлять проблеми управління маркетинговою діяльністю підприємств.

Колектив авторів висловлює вдячність ректорату університету в особі ректора, доктора технічних наук, професора Петра Володимировича Яснія за подану можливість самореалізації та сприянні видання даної монографії, а також рецензентам: д.е.н., проф. Андрушківу Б. М., д.е.н., проф. Гринчуцькому В. І. та д.е.н., проф. Максимовій Т. С.

Хочеться відзначити доцентів кафедри промислового маркетингу Богдану Оксентюк, Світлану Семенюк та Тетяну Борисову, які редагували, формували та підготували до видання колективну монографію. Окрема подяка за цінні поради та участь у співпраці доктору економічних наук, професору кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Людмилі Михайлівні Шульгіній.

Значна кількість питань, викладених в монографії, без сумніву, є спірними і дискусійними, але автори сподіваються на те, що представлена праця стане невеличким внеском у розв’язання невирішених проблем, що стосуються розробки маркетингових інструментів формування попиту на товари і послуги на ринках України.

За достовірність поданих до друку матеріалів відповідальність несуть автори.
Завідувач кафедри

промислового маркетингу

ТНТУ ім. І. Пулюя,

професор Р. Федорович
Маркетинговий інструментарій формування попиту на товари і послуги
Бурліцька Оксана
МЕРЧАНДАЙЗИНГ В РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ
Суть, зміст, завдання та принципи мерчандайзингу

У сучасних умовах торгівля є складним, багаторівневим, динамічним бізнесом. Для здійснення успішної торгівлі, фахівці в галузі товарознавства та комерції повинні шукати покупців, виявляти їх потреби, закуповувати відповідні товари, складувати, перевозити їх, домовлятися про ціни та умови продажу.

При цьому фахівці з закупівлі можуть створити хороший асортимент, домогтися низької вартості товарів, але якщо ці товари не будуть реалізовані споживачем, компанія не отримає прибутку.

Оскільки жоден, навіть найкращий товар не може продати себе сам, роздрібний торговець повинен забезпечити ефективне представлення продуктів у магазині, переконати покупців у доцільності придбання товарів й запропонувати послуги, що будуть стимулювати та підкріплювати рішення споживача зробити покупку. Комплекс заходів спрямований на просування та збут товарів у магазині, отримав назву мерчандайзингу. Ці заходи дозволяють сформувати у споживачів позитивний імпульс, спрямований не тільки на купівлю, а також на створення іміджевого образу торгової марки в свідомості покупця. Отже, мерчандайзер робить товарну пропозицію рельєфною – кожний товар мусить чимось виділятися, а загальна викладка (надто це стосується товару однотипного) не повинна бути одноманітним сірим тлом. Світовий досвід свідчить, що обсяги продажу товару можна збільшити майже на 400-600%, якщо просто правильно викласти товар.

Поняття мерчандайзингу є досить широким, в літературі наводиться досить багато різних визначень. Ось деякі з них [1; 4; 5; 6;7].

1. Мерчандайзинг - збутова політика роздрібного торговця, просування та збут в своєму магазині певних товарів. Метою збутової політики є вплив на структуру продажів роздрібного торговця; вона виходить з таких факторів як ринок (market) фірми, швидкість продажів різних товарів, маржа (margin) і параметри обслуговування покупців. Мерчандайзинг як збутова політика використовується не тільки для просування продуктів, але і для залучення покупців до магазину (Оксфордський тлумачний словник бізнесу - А Concise Dictionary Of Business) .

2. Мерчандайзинг - це маркетинг в стінах магазину (Вільям Уеллс, «Реклама: принципи і практика»).

3. Мерчандайзинг - це маркетинг в роздрібній торговій точці, розробка та реалізація методів і технічних рішень, спрямованих на вдосконалення пропозиції товарів, в тому місці, куди споживач традиційно приходить з метою здійснити покупку (Кіра і Рубен Канаян, «Мерчандайзинг»).

4. Мерчандайзинг - це комплекс заходів, вироблених в торговому залі та спрямованих на просування того чи іншого товару, марки або упаковки, результатом якого завжди є стимулювання бажання споживачів вибрати і купити товар, що просувається (Д. Буйнова ).

5. Відповідно до французької концепції, яка з'являється внаслідок становлення системи самообслуговування, мерчандайзинг можна визначити так:

- нова форма продажів, ключовими для якої є поняття асортименту, подання, анімації і управління;

- сукупність дій, що мають своєю метою показати товар покупцеві з найбільш вигідного боку;

- підтримка товару, який продається в системі вільного вибору і якому доводиться «захищати самого себе»;

- розвиток методів торгівлі, відповідно стрімкому розвитку сучасної системи розподілу, для якої потрібно ефективне співробітництво між виробником і ритейлером.

6. Мерчандайзинг - це потрібний товар в потрібному місці в потрібний час за потрібною ціною в потрібній кількості (США, доктор Кеппнер).

7. Мерчандайзинг - це сукупність засобів і способів, що допомагають товару бути проданим в торговій точці.

8. Мерчандайзинг - це область маркетингу, в яку входять методи продажу, що дозволяють представити товар, що продається, або послугу потенційному покупцеві в найбільш вигідних матеріальних і психологічних умовах. Мерчандайзинг прагне замінити пасивне представлення товару або послуги активними, використовуючи всі засоби, які можуть підсилити привабливість продукту: оформлення, упаковка, викладка, розміщення на вітрині тощо ( Французька Академія комерційних наук).

9. Мерчандайзинг - це сукупність досліджень і прикладних методів, що застосовуються ритейлорами та виробниками з метою підвищення рентабельності торгової точки і збільшення збуту шляхом постійної адаптації асортименту до вимог ринку і адекватного представлення товарів (Французький інститут мерчандайзингу).

Але найбільш повно сутність даного поняття можна представити так: «Мерчандайзинг - інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу, це специфічна маркетингова технологія, інструментами якої є всі елементи маркетингу мікс (товар, ціна, збут, маркетингові комунікації».

Мерчандайзинг, як комплекс заходів, спрямований на максимальне збільшення обсягів продажів у роздрібній торгівлі, включає в себе такі основні напрями: • оптимальне планування магазину і торгового залу, зокрема;

 • виявлення конструктивних особливостей торгівельного обладнання та принципів його розташування у торговельному залі;

 • розробку тактики розміщення товару на торговому обладнанні та на площі торгового залу;

 • формування зовнішнього вигляду місця продажу товару;

 • привабливу і зручну упаковку товару;

 • рекламне оформлення місця продажу;

 • контроль за своєчасним поповненням товарних запасів і за наявністю товару в торговому залі;

 • якість обслуговування покупців і облік їх думки на всіх етапах здійснення покупки;

 • раціональні підходи до ціноутворення реалізованих товарів;

 • розробку методів стимулювання продажів товарів конкретних торгових марок.

Основними цілями мерчандайзингу є:

 • задоволення потреб споживачів;

 • формування обізнаності та умов для впізнаваності марки в торговому залі;

 • стимулювання, інтенсифікація, сприяння і прискорення продажів для досягнення запланованого прибутку.

Завдання мерчандайзингу:

 • формування асортиментної політики, що забезпечує задоволення потреб та взаємозв'язок між покупками, що дозволяє точніше визначити роль і статус груп, видів і марок товарів;

 • розміщення обладнання, відділів, секцій, товарів у поєднанні з інформаційним супроводом і формування ситуацій в торговому залі таким чином, щоб цілеспрямовано концентрувати і раціонально розподілити пізнавальні ресурси відвідувачів торгового залу;

 • створення атмосфери магазину, що відповідатиме психологічному стану відвідувачів і забезпечить збалансований розподіл пізнавальних ресурсів відвідувачів в часі та просторі торгового залу;

 • сприяння продажам товарів та їх марок, надання бажаних позицій в просторі торгового залу магазину чи іншого місця обслуговування покупців;

 • розробка і впровадження раціонального планування торгового залу та розміщення товарів на основі розуміння природної системи людини, психологічних особливостей відвідувачів торгового залу і регулювання їх пізнавальних ресурсів;

 • розробка і застосування засобів та методів мерчандайзингу для просування окремих товарів або їх комплексів, при яких одні товари здатні сприяти продажам інших товарів;

 • модернізація форм і методів організації торгово-технологічного процесу магазину, при якому роль і вплив продавців знижується, а покупців самих товарів зростає за рахунок науково-обґрунтованого управління природною системою людини, правильного розподілу ролей та статусів, груп і марок товарів, що позиціонуються в торговому залі.

Об'єктами мерчандайзингу є поведінка споживачів, покупців і відвідувачів торгового залу.

Суб'єкти мерчандайзингу - підприємства, групи фахівців або окремі фахівці, які займаються вивченням поведінки споживачів та відвідувачів торгового залу, використовують різні засоби та методи для впливу на їх вибір.

Принципи мерчандайзингу - це положення, передумови або концепції, застосування яких дозволяє змістовно описувати передбачувані властивості та характеристики об'єкта дослідження і на підставі загальнонаукового методу будувати процедури для отримання емпіричного матеріалу, його узагальнення та інтерпретації.

Принципи мерчандайзингу сприяють формуванню стійких взаємин між покупцями і товарами, які сильніше впливають на всі інші елементи інфраструктури виробництва і торгового бізнесу.

Дотримання цих принципів дозволяє роздрібному підприємству та / або іншим ланкам ланцюжка «виробник-споживач» ефективніше домагатися своїх цілей, використовуючи засоби і методи мерчандайзингу .

Можна виділити наступні принципи мерчандайзингу [4, c. 67]: • принцип дотримання морально-етичних норм;

 • принцип адекватності середовища з психологічними характеристиками людини;

 • принцип передбачуваності поведінки відвідувача торгового залу;

 • принцип відповідності очікуванням;

 • принцип балансу інтересів учасників мерчандайзингової діяльності;

 • принцип динамічності розвитку;

 • принцип доступності мерчандайзингу;

 • принцип ефективності;

 • принцип вимірності результатів впровадження мерчандайзингу;

 • принцип орієнтації на кінцевий загальний результат;

 • принцип когнітивної послідовності розміщення відділів.

Таблиця 1

Правила мерчандайзингу

Правильно

Неправильно

Місце розташування продукту в магазині може значно вплинути на рівень його продажів . Робіть викладку і розташовуйте рекламні матеріали в центральній точці, де покупець зверне на них увагу

Не ставте продукцію та рекламні матеріали на далеких, бічних або темних полицях

Виставляйте товари (торгові марки ) у кількості, пропорційній їх частці ринку, або відповідно до рекомендацій з викладки

Не перевантажуйте одну полицю, якщо інші явно порожні

Завжди перевіряйте, щоб цінники були наклеєні на лицьовій стороні упаковки, щоб добре читалися і не перекривали назву товару та інші важливі написи

Не наклеюйте цінники поверх назви товару або інших важливих написів на упаковці

Завжди розташовуйте товар та рекламні матеріали на рівні очей покупця, тоді він швидше зверне на них увагу і зможе прочитати всю рекламну інформацію.

Не розміщуйте рекламні матеріали в недоступних покупцеві місцях. Покупець не стане читати інформацію, якщо вона розташована занадто високо або низько

Завжди розташовуйте рекламні матеріали поблизу рекламованого товару, тоді вони швидше привернуть увагу покупців, виконуючи роль «німого продавця»

Надлишок рекламного матеріалу відволікає увагу від продаваного товару. Це заважає і покупцям і продавцям

Завжди розташовуйте товар, що продається акуратно, групуючи торгові марки. Це допоможе покупцеві швидше вибрати потрібний товар

Не змішуйте різні торгові марки. Це може заплутати покупця і ускладнить вибір необхідного йому товару

Завжди стежте за чистотою полиць, прилавків, товарів. Негайно замінюйте товар з пошкодженою упаковкою

Не залишайте на полицях товар з пошкодженою упаковкою. Не допускайте забруднення товару, полиць або прилавка . Не ставте новий товар на брудні полиці або прилавок

Товари з сильним запахом ( такі як мило або інші миючі засоби) повинні знаходитися на відстані від чаю та інших харчових продуктів

Ніколи не зберігайте чай та харчові продукти поряд з засобами, що мають сильний запах (такими як парфуми, мило та миючі засоби)

Завжди розташовуйте достатню кількість товару в зручному і легко доступному для продавця місці. Це полегшить обслуговування покупців і підвищить ефективність торгівлі

Не ставте товар в далеких, темних кутках магазину, доступ продавця до яких може бути важким

Завжди звертайте увагу на розмір торгових площ магазина. У маленькому магазині використовуйте тільки найпростіші рекламні матеріали і робіть просту викладку. У великому ж магазині використовуйте великі і барвисті рекламні матеріали і робіть масивну викладку

Не використовуйте великі дисплеї та рекламні матеріали в маленьких магазинах, а маленькі у великих

Функції та методи мерчандайзингу

Функції мерчандайзингу – це окремі види і напрямки мерчандайзингової діяльності, що виокремилися в результаті її спеціалізації. Можна виділити наступні функції мерчандайзингу роздрібного торговельного підприємства: • інформаційне забезпечення мерчандайзингової діяльності;

 • дослідження поведінки відвідувачів торгового залу;

 • оцінка та вибір засобів та методів мерчандайзингу, калькуляція витрат і оцінка їх ефективності;

 • планування торгового залу, розміщення відділів і устаткування, регулювання маршрутів руху відвідувачів та викладка товарів відповідно до принципів мерчандайзингу;

 • розробка пропозицій щодо структури та формування асортименту у відповідності з принципами мерчандайзингу;

 • формування стратегії і тактики впровадження мерчандайзингу;

 • регулювання та формування відносин з виробниками товарів та іншими учасниками ланцюга «виробник - споживач»;

 • розподіл внутріфірмових функцій мерчандайзингу;

 • планування мерчандайзингової діяльності;

 • контроль мерчандайзингової діяльності.

Метод мерчандайзингу - сукупність засобів, прийомів і операцій практичного та теоретичного характеру, пов'язаних із здійсненням мерчандайзингової діяльності. Методи мерчандайзингу представлені на рис. 1[6, c. 85].

 


Рис.1. Методи мерчандайзингу

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка