Мартинюк Людмила АнатоліївнаСкачати 470.03 Kb.
Дата конвертації01.09.2018
Розмір470.03 Kb.
УДК

Мартинюк Людмила Анатоліївна

викладач інформатики

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум, м. Новоград-Волинський, Житомирська обл., Україна

mla_nv@ukr.net

ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У статті розглянуто можливості роботи персонального сайту створеного в конструкторі сайтів uCoz викладачем інформатики та його використання як навчально-методичного комплексу дисциплін «Основи інформатики» та «Інформатика та комп’ютерна техніка». Матеріали сайту ефективно використовуються як викладачем, так і студентами для підготовки до лабораторних робіт та лекційних занять. Студенти мають змогу працювати з матеріалами, які вивчаються на заняттях, в інтерактивному режимі, як в аудиторії, так і поза нею. Такий підхід до планування та організації навчального процесу дозволяє ефективно реалізувати навчальну програму, оптимізувати управління навчальним процесом та забезпечити якісну підготовку фахівця.

Ключові слова: персональний сайт; конструктор сайтів uCoz; навчально-методичний комплекс дисципліни; новітні технології навчання.


 1. ВСТУП

Постановка проблеми. Сучасний світ – це світ інформаційних технологій. Мабуть, одним із найбільших досягнень людства у ХХ ст. стали електронно-обчислювальні машини та Інтернет. На початку ХХІ ст. із стрімким розвитком інформаційних технологій освіта не може бути позаду, освітні заклади та їх працівники, насамперед викладачі, повинні йти пліч-о-пліч з сучасністю. В світі інформаційних технологій, маючи вільний доступ до ПК та мережі Інтернет, кожна особистість має бути комп’ютерно-грамотною, прагнути до самоосвіти та самовдосконалення, продуктивно опрацьовувати корисну інформацію і використовувати здобуті знання для вирішення конкретних проблем. Науково-технічний прогрес і сучасні методи та засоби навчання встановлюють перед організаторами навчального процесу нові завдання – вдосконалення та оновлення змісту навчальних програм предметів з метою покращення якості навчання та підготовки всебічно розвинених спеціалістів. Одним із способів вирішення цього завдання може стати використання новітніх інформаційних технологій, які значно підвищують ефективність роботи основних учасників процесу навчання – викладачів і студентів.

Основні завдання ВНЗ спрямовані на формування і розвиток кваліфікованих спеціалістів, які повинні бути компетентними в своїй галузі, мати високі професійні знання, уміння та навички. Тому завдання викладачів - показати можливості використання мережі Інтернет не лише для спілкування в соціальних мережах, перегляду відео, прослуховування музики та пошуку необхідних рефератів, а й використання цієї мережі для розв’язання навчальних завдань, полегшення процесу навчання та засвоєння знань.

Реформа освіти в Україні передбачає не лише теоретичне навчання, а й формування в студентів навичок самостійної роботи з інформаційними технологіями, передусім пошуку, аналізу та фільтрування важливої та потрібної інформації. В ХХІ столітті основним джерелом знаходження інформації найчастіше є Інтернет і саме тому впровадження новітніх методів та навиків роботи з Інтернет-ресурсами забезпечує поліпшення навчального процесу, урізноманітнення методів та прийомів викладання, підвищення мотивації до вивчення предмету. Майбутній спеціаліст має бути підготовленим до активної творчості, професійної та соціальної діяльності, він повинен вміти самостійно здобувати знання, контролювати і корегувати зроблене. На допомогу організаторам навчального процесу приходять засоби новітніх інформаційних технологій, які забезпечують створення і використання персональних сайтів у навчальній діяльності. В наш час створити персональний сайт може будь-який викладач, маючи мінімальні навички роботи на ПК, адже для цього розроблено чимало проектів. Надаються інформаційно-технологічні бази, електронний простір, модулі, шаблони оформлення та системи управління створеним сайтом як за оплату, так і безкоштовно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформатизація освіти полягає в використанні нових інформаційних технологій, вдосконаленні форм і методів організації навчального процесу та забезпеченні самоосвіти та саморозвитку всіх учасників навчально-методичного процесу. Сучасні новітні технології освіти з використанням інформаційно-комунікаційних засобів навчання допоможуть організувати та вдосконалити форми, методи різноманітної роботи з студентами. Так, сучасні освітні технології та інформатизацію навчального процесу у ВНЗ у своїх дослідженнях описували М.І. Жалдак, І.А. Зязюн, В.І. Клочко, В.Г. Кремінь, Н.В. Морзе, Г.К. Селевко, Н.В. Кононец, Ю.С. Рамський. Обґрунтування такого застосування в професійному навчанні представлено в роботах таких науковців як В.Ю. Биков, В.М. Кухаренко, А.В. Хуторський; можливості розробки та впровадження електронних навчально-методичних предметних комплексів відображали С.М. Гончаров, Р.С. Гуревич, І.Г. Захарова, Н.В. Житник та інші. Крім того, видано нормативно-правові документи, які тлумачать основні терміни і поняття, засоби створення та принципи функціонування електронних освітніх ресурсів. З липня 2010 р. в Україні набув чинності ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості» та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1060 від 01.10.2012 затверджено «Положення про електронні освітні ресурси».

Проблемою впровадження і застосування освітніх веб-сайтів у процесі навчання займалися М.Ю. Бухаркіна, С.Г. Григор’єв, Л.Г. Жук, Н.А. Козлов, А.В. Могільов, А.Є. Петров, Т.С. Старова, С.В. Сімоновіч, Т.С. Яшина.

Згідно з дослідженнями Л.Г. Жук, А.В. Могільова, Т.С. Старової, Т.С. Яшиної навчальні веб-сайти можна поділити на такі види:


 1. Сайти, створені з метою дистанційного навчання студентів та навчання студентів на стаціонарі (наприклад, сайт «електронний курс лекцій», сайт «лабораторний практикум», сайт «електронний підручник», сайт для тестування, оцінки знань та ін.);

 2. Сайти, присвячені дослідницькій діяльності (наприклад, сайти дослідницьких робіт студентів, викладачів, науковців);

 3. Сайти консультативного призначення (консультативні сайти із загальноосвітніх предметів для викладачів та студентів; сайти для інформаційної підтримки науково-методичних центрів та ін.);

 4. Сайти, що представляють віртуальні методичні об’єднання (наприклад, сайти для тематичних семінарів, телеконференцій, форумів в он-лайн режимі з питань освіти та ін.);

 5. Сайти інформаційних Інтернет-проектів (наприклад, сайти телекомунікаційних олімпіад);

 6. Сайти навчальних закладів;

 7. Сайти довідникового характеру (електронні енциклопедії, сайти-словники, електронні довідники, сайти-каталоги, колекції повнотекстової бази електронних документів, колекції мультимедійних матеріалів та ін.);

 8. Навчальна преса (електронні видання і сайти традиційних газет, журналів та інших видань з вільним доступом);

 9. Персональні сайти (сайти вчених, викладачів та інших працівників сфери освіти) [2, с.108].

Мета статті. Аналіз та впровадження сучасних новітніх технологій навчання з метою їх використання для створення інструктивних навчальних матеріалів та опис такого комплексу, створеного за допомогою конструктора сайтів – сервісу uCoz. Матеріали дослідження представлені на основі аналізу роботи персонального сайту автора.

 1. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

На сьогоднішній день проблемою майже кожного ВНЗ є недостатня кількість необхідної літератури для забезпечення повноцінного навчального процесу, брак коштів для забезпечення бібліотечного фонду новою літературою. Навіть, якщо потрібна література в бібліотеці є в необхідній кількості, матеріал або розміщений у різних підручниках, або вона застаріла згідно з оновленим стандартом освіти. Кожен викладач, готуючись до заняття, осмислює, узагальнює і утворює власну підбірку матеріалу згідно навчальної програми предмету. На даний час, ефективним є створення електронних комплексів по предмету з подальшим розміщенням інструктивних навчальних матеріалів, завдань для самостійної роботи, рекомендацій по виконанню лабораторно-практичних робіт, запитань для самоперевірки в мережному ресурсі. Тому, наявність особистого сайту викладача, де будуть викладені всі ці матеріали є вкрай необхідним. Причому, на будь-якому сайті може бути встановлено зворотній зв'язок із студентами, для тісного спілкування з наставником.

Персональний сайт викладача може бути цінним помічником для багатьох учасників навчально-виховного процесу, а саме в: • надолужуванні навчальної програми – для студентів (у випадку вимушеної перерви у відвідуванні занять);

 • обміні досвідом – для колег з різних навчальних закладів;

 • контролюванні досягнень власних дітей – для батьків, які цікавляться успішністю власних дітей.

Існують різні способи створення сайту:

 1. Створення сайту з використанням мови розмітки гіпертекстових документів – HTML, (але це вимагає від розробника знання цієї мови та особливостей роботи з HTML-документами).

 2. Створення сайту з використанням конструктора сайтів (програми, які забезпечують створення персонального сайту на основі готових шаблонів). Але, такі програми безкоштовні, та їх можливості по оформленню сайту досить обмежені.

 3. На створений сайт встановити системи управління контентом – CMS (це програма, яка в цілому керує інформацією на сайті в режимі on-line та має деякі безкоштовні послуги для створення професійного сайту).

 4. Використання засобів Web 2.0 – технологій, які не потрібно встановлювати на комп’ютер користувача: вони вже розміщені на віддаленому сервері. Така технологія має переваги як для користувачів, так і для самих розробників таких засобів. Одні не переймаються процесом своєчасного оновлення програми, сумісності її роботи в операційних системам, а інші не витрачаються на розповсюдження своїх розробок та на організацію служби підтримки тощо [3].

Проаналізувавши способи створення сайтів, можна зробити висновок, що існують засоби, за допомогою яких викладач, маючи незначний рівень комп’ютерної підготовки, має змогу створити власний сайт та підтримувати продуктивну його роботу. Також перевагою є те, що розташування сайту та його підтримка є безкоштовними.

 1. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Інтернет є найпопулярнішим інформаційним ресурсом і безперечно залишиться таким в найближчому майбутньому. Ввівши запит в рядок пошуку інформаційно-пошукової системи, ми отримуємо результат, все просто і дуже зручно. На сьогоднішній день кожен освітній заклад, а то й кожен викладач має свій власний сайт. Образливим може здатися запитання: «Чому у Вас немає сайту?!», чи твердження «Вас сайт нецікавий!», – вас пригнічує.

То ж, яким вимогам повинен відповідати будь-який сайт? 1. Слід пам’ятати, що сайт – це віртуальна вітрина, на якій виставлено «товар», тому він повинен мати привабливу, виразну і зрозумілу структуру. Щоб, зайшовши на сайт, можна було без проблем знайти і отримати необхідну інформацію.

 2. Персональний сайт повинен мати належне художнє та естетичне оформлення, відповідати принципам логічності, простоти та послідовності викладу матеріалу, легким до сприйняття. Та головна умова, ніяких граматичних помилок.

 3. Обов'язково вкажіть можливі способи зв'язатися з вами. Всі контакти повинні бути діючими: телефони, факс, номер ICQ або Skype (дуже популярно), поштову адресу.

 4. Ніякої застарілої інформації. Регулярно коректуйте інформацію: оновлення веб-сайту та інформації на ньому призводить до кращої індексації сайту пошуковими системами.

Для чого викладачеві персональний сайт? Викладачам інформатики значно простіше оперувати великою кількістю інформації у всесвітній мережі, більш складно вирішити цю проблему викладачам загально-технічних та спеціальних предметів, діяльність яких не пов’язана з роботою на комп’ютері. Для викладачів загальноосвітніх дисциплін існує інша сторона вирішення цієї проблеми, наразі існує безліч веб-ресурсів, на яких можна скористатися готовими методиками та матеріалами навчання. Проте, створення особистого сайту для педагогів може стати поштовхом для подальшого вдосконалення своїх навиків роботи на ПК, використання сучасних засобів ІКТ та можливостей мережі Інтернет. На мою думку, персональний сайт може допомогти викладачеві у вирішенні певних завдань:

 1. Пошук і підбір матеріалів, необхідних для організації та вдосконалення навчального процесу. Посилання на готові електронні довідкові матеріали, що знаходяться в мережі Інтернет.

 2. Формування мультимедійної бази матеріалів, в якій зосереджені різні види подання навчального матеріалу - текстового, аудіо- і відеоматеріалу. Це урізноманітнить навчальний процес, що покращить сприйняття та засвоєння інформації.

 3. Створення електронних навчально-методичних комплексів предмету. Викладач має можливість швидко ознайомити студентів з новою інформацією та оперативно внести необхідні доповнення до навчально-методичних матеріалів.

 4. Підвищення кваліфікації викладача. Це здійснюється за рахунок аналізу науково-методичної літератури в Інтернет, вивчення сучасних досягнень, наукових досліджень у відповідних галузях науки, та можливості спілкування з колегами різними засобами електронного зв’язку.

 5. Навчально-виховний потенціал. Студенти мають змогу працювати з даним ресурсом не тільки в аудиторії, а й вдома та в Інтернет-кафе. Все це забезпечує підвищення культури використання Інтернет-технологій та дозволяє спілкуватися, обмінюватися думками, навчальними доробками, вирішувати проблеми не тільки методичного, а й навчального, виховного характеру. Крім цього, на сайті може бути представлена додаткова інформація про позаурочні заходи, заходи проведені на тижні предметної комісії, інформація для батьків і студентів групи, куратором яких є викладач.

Проведено дослідження роботи власного сайту http://mlanvpet.at.ua як засобу навчання інформатики та комп’ютерної техніки студентів Новоград-Волинського промислово-економічного технікуму. Сайт призначений для інтерактивно-інструктивної і самостійної роботи студентів із потрібними навчальними матеріалами у процесі здобування освіти, також містить персональні веб-ресурси (дані, що представлені у різному вигляді (гіперпосилання, текст, графіка, звук, відео, анімація та ін.), вони відображають певну інформацію по предмету та призначені забезпечувати процес навчання і формування знань, вмінь та навичок студента).

Сайт, що аналізується, являє собою електронний навчально-методичний комплекс по предметах «Основи інформатики» та «Інформатика та комп’ютерна техніка» (рис. 1), що вміщує: • Навчальну програму по предмету

 • Робочу навчальну програму по предмету

 • Критерії оцінювання знань студентів

 • Запитання для підсумкового контролю знань студентів по предмету

 • Лекційний матеріал по предмету

 • Інструкції до виконання лабораторних робіт по предмету

 • Зразки тематичних тестових завданьРис. 1. Структура сайту
Сайт використовується для розміщення різного навчального матеріалу, а саме: ілюстративний теоретичний матеріал, методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт, відеоматеріали, презентації, тестові завдання. Розроблений ресурс дає змогу використовувати матеріали і студентам, і викладачу для планування своєї діяльності. Адміністратором сайту є викладач, тобто існує розмежування прав доступу до даних. Викладач розміщує потрібні матеріали, використовуючи файловий менеджер конструктора сайтів (рис. 2), а студенти можуть їх переглядати, завантажувати та роздруковувати, готуючись до лабораторних робіт та лекційних занять (рис. 3).

Рис. 2. Вікно файлового менеджера системи uCoz

Рис. 3. Інформація для завантаження
Сайт був створений з використанням сервісу uCoz - це відомий проект, для створення власних сайтів та наповнення їх різноплановою інформацією. При застосуванні цього проекту достатньо мати мінімальні навички роботи з комп’ютером та в мережі Інтернет, читати уважно інструкцію по створенню сайту та виконувати чіткі вказівки майстра створення сайту.

Проект uCoz надає можливості, що властиві класичному веб-хостингу: • умовно необмежений дисковий простір (спочатку доступно 400 Мб простору, але з часом він збільшується);

 • завантаження файлів через веб-інтерфейс або FTP (для файлів великих розмірів);

 • резервне копіювання.

Сервіс uCoz не є веб-хостингом, це перш за все конструктор сайтів, які в подальшому розміщуються на дисковому просторі цього порталу, практично безкоштовно, тому цією системою користуються тисячі веб-майстрів – початківців. Сервіс uCoz – один із найпопулярніших порталів в мережі і його можна назвати сервісом «готових сайтів». На початку історії свого існування сайт може не індексуватися (відображатися) пошуковими системами, оскільки сторінок даного сайту не буде в таблиці пошуку. За статистикою, далі, ніж на третю сторінку запиту люди не заходять. Для перевірки кількості сторінок в індексі пошукових систем, можна (для яндексу і google) набрати в пошуковій формі запит site:yoursite.ru. Чим більше користувачів буде відвідувати ваш сайт, тим швидше буде «заповнюватися» індекс пошукових систем.

Конструктор сайтів пропонує готові шаблони оформлення та модулі (веб-додатки, поєднавши які, можна створити сайт будь-якої складності: від простої домашньої сторінки з гостьовою книгою до великого порталу). Розробники сервісу uCoz регулярно вдосконалюють існуючі та створюють нові модулі. Наприклад: «Форум», «Новини сайту», «Щоденник»(блог), «Каталог статей», «Каталог файлів», «Дошка оголошень», «Фотоальбом», «Опитування», «Гостьова книга» та ін.

Всі стандартні модулі автор-адміністратор сайту може переробити під власні розділи, призначені під різні типи завдань. Наприклад, каталог сайтів у своєму меню я переробила в каталог Друзі сайту, а каталог файлів – перероблено під один з каталогів методичного комплексу по предмету для І курсу і т. п. Тобто, сервіси конструктора унікальні, багатофункціональні та мають привабливий дизайн з можливостями його зміни.

Система uCoz співпрацює в єдиній системі з популярними сервісами: • Depositfiles – файлообмінник – сервіс, що надає користувачам простір для збереження файлів з цілодобовим доступом до них через Інтернет. Для використання цього сервісу, достатньо зареєструватися і маючи власний аккаунт, завантажувати файли розміром до 10ГБ через файловий менеджер персонального сайту, натиснувши кнопку «Загрузить большие файлы» (рис. 2).

 • YouTube – медіа-канал – один із найпопулярніших безкоштовних онлайн-сервісів, для розміщення відеофайлів. Для цього необхідно мати свій канал – загальнодоступний профіль на якому зберігається завантажене користувачем відео, посилання на яке можна вставити на сторінку свого сайту (рис. 4).

 • Google maps – сервіс-карти – це об’єднані супутникові фото всього світу, вбудовані бізнес-довідники і карти автомобільних доріг на основі безкоштовного картографічного сервісу і технологій Google.

 • WebMoney – електронна система миттєвих Інтернет-розрахунків.

 • Яндекс маркет – система пошуку, підбору і порівняння цін різних товарів.

 • PayPal – найбільша платіжна система світу (для отримання і відправки платежів через Інтернет).

Використання предметних веб-ресурсів, опублікованих в мережі Інтернет, дозволяє:

- значно покращити викладання навчальної дисципліни, особливо теоретичної частини;

- суттєво вдосконалити можливості навчання, застосовуючи різні форми, види та способи представлення теоретичного, практичного, довідкового матеріалу;

- організовувати ефективні форми навчальної діяльності для самостійної роботи студентів;

- визначати рівень навчальних досягнень студентів та їх готовність до різного виду діяльності;

- здійснювати автоматизацію процесів контролю результатів діяльності: навчання, тренування, тестування;- підбирати завдання в залежності від індивідуального рівня кожного студента на основі набутого практичного чи теоретичного досвіду;

Рис. 4. Відео з каналу YouTube на сторінці сайту
Із власного досвіду, можу сказати, що матеріали сайту часто використовуються як викладачем, так і студентами для підготовки до лабораторних робіт та лекційних занять. Студенти мають змогу працювати з матеріалами, які вивчаються на заняттях, в інтерактивному режимі, як в аудиторії, так і поза нею. Такий підхід до планування та організації навчального процесу дозволяє ефективно реалізувати навчальну програму, оптимізувати управління навчальним процесом та забезпечити якісну підготовку фахівця.

 1. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Передові технології змінюють оточуючий світ дуже швидко і вимагають такої ж реакції на ці зміни від учасників процесу, спонукають до відповідного осмислення та впровадження у практичну освітньо-професійну діяльність. Тому величезну роль відіграють сучасні мережні технології в організації навчання з використанням сервісів Інтернет. Особлива увага повинна приділятися організації підвищення рівня викладацької майстерності з використанням передових освітніх методик та функціонуванню інноваційного предметного комплексу.

Досвід роботи показує, що використання персональних сайтів в навчальному процесі є необхідним та невід’ємним ресурсом для використання як на заняттях, так і під час самонавчання. Наприклад, в нашому навчальному закладі робота викладачів сформована по предметних циклових комісіях та найпрогресивнішою вважають циклову комісію комп’ютерних дисциплін. Викладачі нашої комісії беруть активну участь в тематичних педагогічних читаннях, уроках педмайстерності і допомагають викладачам інших предметних комісій самовдосконалюватися та «скорочувати розрив» знань і вмінь роботи на ПК. Багато викладачів нашого навчального закладу перейняли досвід використання персональних сайтів та ефективно їх використовують, оскільки, до комплекту потрібних даних є постійний доступ всім учасникам навчального процесу. Такий комп’ютерно-орієнтований комплекс по предмету спрощує завдання студентам в пошуку інформації та допомагає раціонально планувати свою діяльність.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Технология информационного интегрирования в разработке учебников и учебных пособий для Интернет //Материалы VIII конференции представителей региональных научно-образовательных сетей «Relarn - 2001». – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского университета, 2001. – 150 с.

 2. Жук Л.Г. Интернет-технологии как средство организации самостоятельной работы студентов технических вузов (на материале обучения иностранному языку): Дис. канд. пед. наук:13.00.03 / Л.Г. Жук – СПб, 2006. – 192 с.

 3. Карташова Л. А. Особистий сайт педагога – вимога часу / Освіта. Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – 3-10 лютого, 2010. – С.6.

 4. Клокар Н.І. Організаційно-педагогічні засади створення електронних навчально-методичних комплексів для учнів [Електронний ресурс]. //Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – №6 (20). – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em20/emg.html.

 5. Кривонос О.М., Мануйлова О.Д. Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України; гол. ред.: В. Ю. Биков. – 2011. – № 4(24). – Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/494/431.

 6. Методичні рекомендації щодо створення навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://bio.chnu.edu.ua/dekanat/metodrada/nmk.doc.

 7. Положення про електронні освітні ресурси МОН України. Наказ від 01.10.2012 №1060. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1695-12.

 8. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. // [розробники В.В.Грубінко, І.І.Бабін, О.В.Гузар]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. – 48 с.

 9. Селевко Г.К. Энциклопедия общеобразовательных технологий: в 2 т. / Г.К.Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 2006. – 816 с.

 10. Співаковський О.В. Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: [монографія] / О.В.Співаковський. – Херсон: Айлант, 2003. – 229 с.

 11. Спірін О. М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. — 2013. — № 1 (33). [Електронний ресурс]. — Режим доступу до журналу : http://journal.iitta.gov.ua.

 12. Стеценко Г.В. Педагогічний потенціал вікі-енциклопедії та її використання в навчально-виховному процесі. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – №7. – С. 53-57.

 13. Ткачук Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики: Монографія / Г.В.Ткачук. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 177 с.

 14. Яшина Т.С. Оценка качества образовательных веб-сайтов как фактор развития единого информационного образовательного пространства. Дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.С. Яшина – Воронеж, 2005. – 205 с.

Матеріал надійшов до редакції __.__.2014 р.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ САЙТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО внедрения новейших информационных технологий

Мартынюк Людмила Анатольевна

преподаватель информатики

Новоград-Волынский промышленно-экономический техникум, г. Новоград-Волынский, Житомирская обл., Украина

mla_nv@ukr.net

Аннотация. В статье рассмотрены возможности работы персонального сайта созданного в конструкторе сайтов uCoz преподавателем информатики и его использование как учебно-методического комплекса дисциплин «Основы информатики» и «Информатика и компьютерная техника». Материалы сайта эффективно используются как преподавателем, так и студентами для подготовки к лабораторным работам и лекционным занятиям. Студенты имеют возможность работать с материалами, которые изучаются на занятиях, в интерактивном режиме, как в аудитории, так и вне ее. Такой подход к планированию и организации учебного процесса позволяет реализовать учебную программу, оптимизировать управление учебным процессом и обеспечить качественную подготовку специалиста.

Ключевые слова: персональный сайт; хостинг uCoz; учебно-методический комплекс дисциплины; новейшие технологии обучения.

PERSONAL SITE TEACHER AS A MEANS OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES

Liudmyla Martyniuk

teacher of informaticsNovograd Volynskyy Industrial and Economic College, Novograd Volynskyy, Zhytomyr region, Ukraine.

mla_nv@ukr.net

Abstract. The article deals with the possibility of working personal website created in uCoz Website Builder instructor and use it as a teaching complex subjects «Computer Science» and «Information and computer technology». The site materials are being used both teachers and students to prepare for lab work and lectures. Students have the opportunity to work with materials that are studied in the classroom, online, in the classroom as well as outside it. This approach to planning and school organization can effectively implement the curriculum to optimize learning management and provide quality training.

Keywords: personal homepage, website builder uCoz; educational and methodical complex discipline, advanced learning technologies.

References (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

 1. Grigor'ev S.G., Grinshkun V.V. Information technology integration in the development of textbooks and teaching materials for the Internet / / Proceedings of the VIII Conference of regional research and education networks «Relarn – 2001» - Petrozavodsk: Izd Petrozavodsk State University, 2001. – 150. (in Russian)

 2. Zhuk L.G. Internet technology as a means of self-organization of students of technical colleges (based on learning a foreign language ): Dis. Cand. ped. Sciences: 13.00.03 / Zhuk L.G. - St. Petersburg , 2006 . – 192. (in Russian)

 3. Kartashova L. A. Teacher's personal site – requiring time. / Education. Ukrainian social and political weekly. – 3-10 February, 2010. – 6. (in Ukrainian)

 4. Klokar N.I. Organizational and pedagogical principles for the creation of electronic teaching facilities for students [electronic resource]. // Information technology and learning tools. – 2010. – №6 (20). – Mode of access : http://www.ime.edu-ua.net/em20/emg.html. (in Ukrainian)

 5. Kryvonos O.M., Manuilova O.D. The use of modern information technology in the development of electronic programming guides / / Information technology and learning tools : electronic scientific specialized edition [electronic resource] / Inst inform. technology and training NAPS of Ukraine, Univ Education Management NAPS Ukraine , Ch. eds. : V.U. Bykov . - 2011. - № 4 ( 24). - Access http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/494/431.

 6. Guidelines for creating teaching complex discipline (Chernivecjkyj National University name of Jurija Fedjkovycha). [Electronic resource] – Access mode: http://bio.chnu.edu.ua/dekanat/metodrada/nmk.doc. (in Ukrainian)

 7. Regulation of electronic educational resources Science of Ukraine. Order of 01.10.2012 № 1060. [Electronic resource] – Access mode: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1695-12. (in Ukrainian)

 8. Regulations on the organization of the educational process in the credit- modular system of training. // [developers V.V.Ghrubinko, I.I.Babin, O.V.Ghuzar]. – Ternopil : Type of TNPU them V.Ghnatjuka, 2004. – 48. (in Ukrainian)

 9. Selevko G.K. Encyclopedia of general technologies: in 2 volumes / G.K.Selevko. – M.: SRI technology school, in 2006 . – T. 2. – 2006. – 816. (in Russian)

 10. Spivakovsjkyj O.V. Theory and practice of using information technology in preparing students mathematical skills [ monograph ] / O.V. Spivakovsjkyj. – Kherson: Ajlant, 2003. – 229. (in Ukrainian)

 11. Spirin A. Criteria and indicators of quality of ICT learning / A. Spirin / / Information technology and learning tools . - 2013 . - № 1 ( 33). [Electronicresource]. - Access to the magazine : http://journal.iitta.gov.ua.

 12. Stecenko Gh.V. The pedagogical potential of wiki encyclopedia and its use in the educational process. // Scientific Proceedings of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Ghnatjuk. Series: Pedagogy. – 2008. – № 7. – 53-57. (in Ukrainian)

 13. Tkachuk Gh.V. Methods of using educational web resources in preparing future teachers of informatics: monograph / Gh.V.Tkachuk. – Uman : Publisher «Sochi», 2011 . – 177. (in Ukrainian)

 14. Jashina T.S. Assessment of quality educational web sites as a factor of a single information space education . Dis. kand. ped. Sciences: 13.00.01 / T.S. Jashina – Voronezh, 2005. – 205. (in Russian)

Каталог: files -> journals
journals -> Артеменко Ольга Василівна
journals -> Інтегрований підхід до оцінювання рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності за допомогою штучних нейронних мереж анотація
journals -> Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами
journals -> Кривонос Олександр Миколайович
journals -> Федоренко Лариса Олександрівна
journals -> Програма за отриманим способом конструювання отримувати достатню кількість однотипних варіантів завдань з відповідями для створення тестів чи індивідуальних завдань
journals -> Хомік Оксана Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фінансів І кредиту пвнз «Академія рекреаційних технологій І права»
journals -> +004 Усата Олена Юріївна
journals -> Солошич Ірина Олександрівна
journals -> Сокол Ірина Миколаївна

Скачати 470.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка