Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органахСторінка2/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
#595
1   2   3   4   5   6

Структура навчальної дисципліни
Назви тем

Денна ф/н
Види навчання

Л

С

С/р«Діловодство в судових та правоохоронних органах» як навчальна дисципліна

2

2

7Діловодство у судах загальної юрисдикції України

4

2

8Ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

2

2

7Порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції

2

27Діловодство в органах прокуратури України

4

2

8Діловодство в органах Служби безпеки України

2

2

7Діловодство щодо ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

2

2

7Діловодство щодо зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження

2

2

7Діловодство у Державній виконавчій службі України

4

2

7Діловодство у Державній пенітенціарній службі України

4

2

7
ВСЬОГО

28

20

72Теми семінарських занять


Семінарське заняття — форма навчального заняття, на якому викладач організовує дискусію за попередньо визначеними тема­ми. До заняття студенти відповідають на питання, визначені у плані семінарського заняття, готують тези виступів на підставі інди­відуально виконаних завдань (рефератів). Перелік тем семінарсь­ких занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. На кожному семінарському занятті викладач оцінює відповіді, підготовлені виступи, активність студентів у дискусії, уміння фо­рмулювати і відстоювати свою позицію. Підсумкові оцінки за кожне семінарське заняття викладач оголошує і вносить до журналу академічної групи та журналу обліку роботи викладача.

Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначеної теми, до якої студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаного завдання. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять — опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.

Основними завданнями семінарських занять є: • закріплення у студентів теоретичних знань;

 • оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу;

 • розвиток юридичного мислення студентів;

 • залучення їх до проведення індивідуальних та колективних наукових досліджень;

 • прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень та висновків;

 • формування у них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики право- і державотворення в країні.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є:

 • розгорнута бесіда;

 • виступи з рефератами, доповідями;

 • диспут у формі діалогу;

 • круглий стіл тощо.

При підготовці до семінару кожен студент повинен:

 • уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття;

 • прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару;

 • вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу;

 • скористатися при потребі консультацією викладача;

 • скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового контролю.

Під час роботи на семінарському занятті студент повинен: 1. Дотримуватися вимог щодо навчальної дисципліни;

 2. Відповідати на запитання поставлені викладачем, який проводить семінарське заняття;

 3. Виходячи виступати із відповіддю на одне з основних питань, не використовувати будь-які допоміжні матеріали (зокрема, навчальну та наукову літературу, конспект лекцій або самостійно опрацьованого матеріалу, нормативно-правові акти, технічні засоби тощо), за виключенням тих випадків, коли використання таких матеріалів погоджено із викладачем;

 4. Уважно слухати викладача та інших студентів, вміти продовжити відповідь, доповнити її або аргументовано прорецензувати;

 5. Вміти наводити приклади, працювати із нормативними матеріалами, юридичними документами;

 6. Вміти підводити підсумок власної або чужої відповіді.


Семінар № 1

Тема 1. «Діловодство в судових та правоохоронних органах» як навчальна дисципліна.

2 години

 1. Мета, завдання та значення навчальної дисципліни «Діловодство в судових та правоохоронних органах».

 2. Взаємозв’язки навчальної дисципліни «Діловодство в судових та правоохоронних органах» з іншими юридичними дисциплінами.

 3. Основні поняття навчальної дисципліни «Діловодство в судових та правоохоронних органах».

 4. Формально-юридичні джерела навчальної дисципліни «Діловодство в судових та правоохоронних органах».Семінар № 2

Тема 2. Діловодство у судах загальної юрисдикції України.

2 години

 1. Система судів загальної юрисдикції та їх повноваження. Діловодство у місцевому загальному суді: загальні положення щодо ведення діловодства.

 2. Порядок приймання судових справ і кореспонденції; основні вимоги до опрацювання (розгляду) документів, які не стосуються розгляду судових справ.

 3. Реєстрація та облік судових справ і матеріалів; формування судових справ; реєстрація та облік звернень громадян; дії секретаря судового засідання під час розгляду справ. Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у судових справах; оформлення документів; облік та зберігання печаток, штампів і бланків.

 4. Порядок видачі для ознайомлення судових справ і копій документів; передача справ до архіву суду.

 5. Загальні положення щодо ведення діловодства у апеляційних судах загальної юрисдикції. Загальні положення щодо ведення діловодства у Вищих спеціалізованих судах загальної юрисдикції. Загальні положення щодо ведення діловодства у Верховному Суді України.


Семінар № 3

Тема 3. Ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

2 години

 1. Загальні положення електронного документообігу.

 2. Доступ до судових рішень: відкритість судових рішень; Єдиний державний реєстр судових рішень; доступ до Реєстру.

 3. Офіційне опублікування судових рішень; захист інформації, внесеної до Реєстру.

 4. Процедура формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень: основні терміни; адміністратор Реєстру; користування Реєстром.


Семінар № 4

Тема 4. Порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції.

2 години

 1. Організація роботи з електронною поштою.

 2. Надання електронних адрес.

 3. Підготовка і відправка електронної пошти.

 4. Отримання, реєстрація та обробка електронної пошти.

Семінар № 5

Тема 5. Діловодство в органах прокуратури України.

2 години

 1. Система органів прокуратури України. Загальні положення діловодства в органах прокуратури.

 2. Організація документообігу. Приймання та попередній розгляд вхідної кореспонденції. Загальні правила реєстрації документів. Розгляд і виконання документів.

 3. Організація контролю за виконанням документів. Порядок реєстрації, оброблення та надсилання вихідної кореспонденції.

 4. Документування управлінської діяльності органів прокуратури. Складання та оформлення службових документів. Забезпечення збереженості документів архіву.

 5. Облік, використання, зберігання бланків, печаток і штампів.

 6. Види звернень та вимоги до звернень громадян. Порядок розгляду звернень громадян в органах прокуратури.

 7. Реєстрація пропозицій (зауважень), заяв (клопотань) і скарг. Вирішення звернень та направлення відповідей.

 8. Особистий прийом громадян в органах прокуратури. Прийняття повідомлень на телефон «гарячої лінії» в органах прокуратури. Прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури.


Семінар № 6

Тема 6. Діловодство в органах Служби безпеки України.

2 години

 1. Система органів Служби безпеки України.

 2. Порядок приймання, реєстрації та розгляду в Службі безпеки України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення: терміни; прийом заяв і повідомлень на особистому прийомі; вимоги до заяв і повідомлень; реєстрація заяв, що надійшли засобами поштового, телеграфного або факсимільного звязку; розгляд та прийняття рішень за заявами і повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення.

 3. Порядок роботи із заявами і повідомленнями, що надходять за телефонами довіри Служби безпеки України. Порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян.

 4. Доступ до публічної інформації у Службі безпеки України: загальні положення доступу до публічної інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 5. Порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Службі безпеки України (загальні положення; забезпечення порядку доступу до публічної інформації; порядок реєстрації, опрацювання та надання інформації за запитами на інформацію; оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації).

 6. Порядок надання доступу до державної таємниці у Центральному управлінні Служби безпеки України; відомості, що становлять службову інформацію у Службі безпеки України.


Семінар № 7

Тема 7. Діловодство щодо ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

2 години

 1. Система органів внутрішніх справ України.

 2. Загальні положення порядку ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

 3. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

 4. Дії оперативного чергового після отримання заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію.

 5. Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

 6. Контроль за додержанням порядку ведення єдиного обліку.


Семінар № 8

Тема 8. Діловодство щодо зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

2 години

 1. Загальні положення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

 2. Зберігання речових доказів: місце зберігання; порядок реєстрації; забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна.

 3. Поводження з речовими доказами, зберігання яких ускладнено. Зберігання тимчасово вилучених під час кримінального провадження документів, які посвідчують користування спеціальним правом.

 4. Особливості зберігання деяких речових доказів: зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу; зберігання речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; зберігання вилученої (отриманої) під час кримінального провадження вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів; зберігання речових доказів у вигляді транспортних засобів, готівки у національній валюті України або іноземній валюті, цінних паперів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, предметів релігійного культу та ін.


Семінар № 9

Тема 9. Діловодство у Державній виконавчій службі України.

2 години

 1. Система органів Державної виконавчої служби України.

 2. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень: поняття Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень; держатель, адміністратор, реєстратор, користувач Єдиного реєстру; реєстрація виконавчих документів.

 3. Внесення до Єдиного реєстру відповідних відомостей; доступ до Єдиного реєстру; отримання з Єдиного реєстру інформації про наявність виконавчих проваджень.

 4. Діловодство щодо здійснення особистого прийому громадян у Державній виконавчій службі України.

 5. Порядок роботи з документами в органах державної виконавчої служби: порядок загального документування; діловодство з виконання рішень; підготовка і оформлення службових документів.

 6. Поняття та характеристика організаційно-розпорядчих документів; оперативне зберігання документів.


Семінар № 10

Тема 10. Діловодство у Державній пенітенціарній службі України.

2 години

 1. Система органів Державної пенітенціарної служби України. Завдання служби діловодства в Державній пенітенціарній службі України.

 2. Документування управлінської інформації: загальні вимоги до створення документів; бланки документів; оформлення реквізитів документів; складення деяких видів документів.

 3. Організація документообігу та виконання документів: вимоги щодо раціоналізації документообігу; приймання та первинне опрацювання документів, що надходять до Державної пенітенціарної служби України; попередній розгляд документів; реєстрація документів; організація передачі документів та їх виконання.

 4. Організація контролю за виконанням документів; порядок опрацювання та надсилання вихідних документів. Строки виконання основних документів.

 5. Діловодство за зверненням громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України: загальні положення здійснення діловодства; первинний розгляд та діловодство за зверненням громадян; порядок розгляду звернень громадян і забезпечення контролю за їх розглядом; узагальнення та аналіз письмових та усних звернень громадян.

Каталог: Programy -> Den
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 плани семінарських занять 8 самостійна робота 54 індивідуальні завдання 83
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Адміністративне право Спеціальність «Правознавство»
Den -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальна відповідальність та форми її реалізації
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 структура навчальної дисципліни 5 теми семінарських занять 7 рекомендована література 23
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Запобігання злочинності неповнолітніх
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми І плани семінарських занять 7 Самостійна робота 54 тестові завдання 87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка