Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органахСторінка5/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6

Базова


 1. Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. – М.:Ин-т права и публичной политики, 2002. – 160с.

 2. Адміністративно-територіальний устрій України: Історія. Сучасність. Перспективи: Монографія. - К., 2009. - 616 с.

 3. Басков Н. Прокурорский надзор. – М.: 2002. – 672с.

 4. Бойко В.Ф. Право людини та правосуддя (Судове право України): Навч. посібник для вузів / В.Ф. Бойко, В.О. Євдокимов, О.Х. Юлдашев; Міжрегіональна акад. управління персоналом.-К.:Варта, 2003. – 256 с.

 5. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С.П. Судові та правоохоронні органи України. – К.: МАУП, 2004. – 272с.

 6. Говоруха М.М. Прокурор у виконавчому провадженні. Основи організації і діяльності : Навч. посібник : Рекомендовано МОН України . - К.:Ін Юре, 2008 . - 376 с.

 7. Грошевий Ю.М., Марочкин И.Е. Прокурорський нагляд в Україні Підручник. – Донецк, 1999. – 245 с.

 8. Європейська конвенція з прав людини в Україні. Право на справедливий судовий розгляд: // Посібник для семінарів / Верховний Суд України; Центр прав людини Ноттінгемського ун-ту; Пер. з англ. О. Купрієвич; Упоряд. В.Т. Маляренко та ін. – К., 2003. – 128 с.

 9. Клеандров М.И. Статус судьи: правовой и смежные компоненты. М.:НОРМА, 2008.- 448 с.

 10. Колоколов Н.А.О праве, суде и правосудии. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 687 с.

 11. Коломоєць Т.О. Розмежування юрисдикційних повноважень між адміністративними та господарськими судами України щодо розгляду справ у порядку адміністративного судочинства : Наук. нарис. – Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-т, 2009. – 104 с.

 12. Литвак О.М., Шумський П.В. Функції прокуратури України.–Хмельницький,1998. – 456 с.

 13. Ляш А.О., Галаган В.І., Моргун В.І. Організація судових та правоохоронних органів. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 321с.

 14. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право.– М.:Проспект, 2011.– 512 с.

 15. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність: навч. посібн. – К.: Атiка, 2005. – 576 с.

 16. Мичко М. І. Функції та організаційний устрій прокуратури. – Донецьк, 2001. – 256 с.

 17. Молдован В. В. Судоустрій: Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН. – К., 2012. – 256 с.

 18. Моніторинг незалежності суддів в Україні. – К.: Поліграф-Експрес, 2009. – 120 с.

 19. Москвич Л. М. Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз: Монографія. – Білозерка: Білозерська районна друкарня, 2004. – 224 с.

 20. Назаров І.В. Принципи побудови судової системи : Монографія. – Х., 2009. – 141с.

 21. Нотаріат в Україні: Підруч. / В.В. Комаров, В.В. Баранкова, Л.В. Малюга, Н.В. Федорченко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320 с.

 22. Організація судових та правоохоронних органів: Навч. посiбник для вузів / I.Є. Марочкін, Н.В. Сибільова. – Х.: Одіссей, 2012. – 528с.

 23. Організація судової влади в Україні: Навч. посібник. – Х.: Одіссей, 2007. – 328с.

 24. Підсудність в адміністративному судочинстві: Метод. рекомендації. - Чернівці:Золоті литаври, 2011. - 128 с.

 25. Підтримання державного обвинувачення в судах: Навч.-метод. посібник / за ред. проф. Ю.Є. Полянського. – Одеса: Фенікс, 2012. – 80с.

 26. Полянський Ю. Є. Акти прокуратури: Підготовка і внесення: Навч. Посiбник / Ю.Є. Полянський, В.В. Долежан. – О.: Юрид. лiт., 2003. – 248 с.

 27. Полянський Ю.Є., Нестерчук Л.П. Судові та правоохоронні органи України / Ю.Є. Полянський, Л.П. Нестерчук. – Одеса: Фенікс, 2011. – 126 с.

 28. Правничий довідник для професійних суддів / За ред. акад. С.В. Ківалова. – Одеса, 2005. – 600с.

 29. Прилуцький С.В. Вступ до теоріі судової влади (Суспільство. Правосуддя. Держава.): моногр. – К.: Інститут держави та права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 317 с.

 30. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Є.Марочкин, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевой та ін. За ред. Проф. І.Є Марочкіна, П.М. Каркача. – Х.: ТОВ. «Одісей»: – 2005. – 240 с.

 31. Ржевский В.А., Чепурнова Н. М. Судебная власть в Российской Федерации: конституционные основы организации и деятельности. – М.: Юристъ, 1998. – 216 с.

 32. Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (10 квітня 2009 р.). – О.: ОДУВС, 2009. – 395с.

 33. Руденко М.В. Прокурор у господарському судочинстві: Навч. посібник для вузів / М. В. Руденко. - К.: Ін Юре,2003.- 380 с.

 34. Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : Актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя: [Моногр. дослідження]. - К.:Логос, 2010 . - 276 с

 35. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. ред. В. Т. Маляренко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 376с.

 36. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України / Відп. Редактор Я. Кондратьєв. – К: Юрінком Інтер, 2002. – 320с.

 37. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Підручник / О.С. Захарова, В.Я.Карабань, В.С.Ковальський (кер. автор. кол.) та ін.; Відповідальний редактор В.Т. Маляренко. – Київ, Юрінком Інтер, 2009. – 676 с.

 38. Судебная власть / Под ред. И.Л. Петрухина. – М.: Проспект, 2003. – 720с.

 39. Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. С. Васильева и Е. Л. Стрельцова. – Х.: Одиссей, 2006. – 304с.

 40. Судові та правоохоронні органи України. Конспект лекцій. / Укл.: Міткевич М. М. – Чернігів: ЧДІЕіУ, 2003. – 192с.

 41. Судоустрій України: підручник / С.В.Ківалов, Ю.Є. Полянський, М.В. Касюта, В.В. Долежан; за ред. С.В.Ківалова. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

 42. Сухонос В.В. Правові та організаційні аспекти розвитку прокуратури України в сучасних умовах : Монографія . - Суми:Унів. кн., 2010 . - 328 с.

 43. Тесленко М. В. Конституційна юрисдикція в Україні. – К.: Школа, 2003. – 256с.

 44. Тимченко С.М. Судові та правоохоронні органи України. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 304с.

 45. Фіолевський Д. П. Судова влада і правоохоронна система в Україні. – К.: Кондор, 2006. – 322с.

 46. Шевченко А.Є Історія органів внутрішніх справ України на транспорті: монограф.: у 3- кн. / А.Є. Шевченко. – Донецьк: ПП ВД «Кальміус», 2011. – Кн._ 1: Правові основи д-ті органів внутрішніх справ УРСР на транспорті у першій половині ХХ ст. - 664 с.

Каталог: Programy -> Den
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 плани семінарських занять 8 самостійна робота 54 індивідуальні завдання 83
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Адміністративне право Спеціальність «Правознавство»
Den -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальна відповідальність та форми її реалізації
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 структура навчальної дисципліни 5 теми семінарських занять 7 рекомендована література 23
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Запобігання злочинності неповнолітніх
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми І плани семінарських занять 7 Самостійна робота 54 тестові завдання 87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка