Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Діловодство в судових та правоохоронних органахСторінка6/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.54 Mb.
#595
1   2   3   4   5   6

Допоміжна література


 1. Актуальні проблеми професійної підготовки суддів і прокурорів, прокурорів та працівників правоохоронних: органів: Матеріали міжнародної науков.-практичної конференції (Київ, 23 квітня 2009 року). – К.:Ген. прокуратура України, 2009. – 80 с.

 2. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012 році ( за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. - 2013. - №1 . - С. 17-33.

 3. Антонов А.В. Реформа Конституционного Совета Франции // Журнал конституционного правосудия. - 2011. - № 2. - С. 27-38.

 4. Бабенко К. Роль Конституційного Суду України у забезпеченні верховенства Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. – 2007. – № 3. – С. 54-61.

 5. Базов В. Актуальні питання забезпечення гласності судового процесу в адміністративному судочинстві України // Право України. – 2014. – № 3. – С. 38-47.

 6. Базов В. Деякі питання конституційно-правового регулювання судової влади в Україні // Право України. - 2011 . - № 4 . - С. 53-58.

 7. Байкин И.М. К вопросу о государственно-властных полномочиях прокуратуры / Государственная власть и местное самоуправление. - 2011. - № 4. - С. 41-45.

 8. Безрук В.В. Мировые модели ювенальной юстиции. Процессуальные особенности // ІI (Другі) Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті В.П. Колмакова . - 2011. - С. 295-297.

 9. Бенедисюк І.М. Патентний суд України - міф чи реальність? // Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах. - 2011. - № 1. - С. 14-18.

 10. Бессарабов В. Г. Европейский суд по правам человека. – М.: Юрлитинформ, 2003. – 248 с.

 11. Бобик Т.П. Проблемні питання принципу змагальності на стадії попереднього розгляду справи суддею // ІI(Другі) Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті В.П. Колмакова . - 2011 . - С. 340-342.

 12. Бойко В. Ф., Євдокимов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на правосуддя (Судове право України). – К.: Варта, МАУП, 2003. – 256 с.

 13. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

 14. Бондаренко І. Судова система України та її реформування в сучасних умовах // Право України. – 2002. – № 8. – С.37- 39.

 15. Бондаренко Н.Л. До питання про виникнення і розвиток інституту апеляції в зарубіжних країнах // Університетські наукові записки. – 2005. – Вип. 3. – С.85 – 92.

 16. Борова Ю. Особливості конституційно-правового статусу суддів: проблеми теорії та практики // Право України. – 2006. – №8. – С.25-28.

 17. Боровик А. Прокурорський нагляд за додержанням законів // Вісник прокуратури. - 2011. - № 1. - С. 22-28

 18. Бортун М. Прокуратура в системі поділу державної влади // Віче. – 2008.– №5.–С.43-45.

 19. Бриль Г.Г. Правовое регулирование прокурорского надзора в пореформенной России (вторая половина XIX века) // История государства и права. – 2008. – №2. – С.25-27.

 20. Бринцев В. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" 2010 року № 2453 - VI : перспективи усунення недоліків у роботі судів та нові проблеми // Вісник Національної академії прокуратури України . - 2010 . - № 4 . - С. 99-103

 21. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України.-2002.-№5. – С.8-10.

 22. Василюк С., Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // 2. – С.131-133 Право України. – 2006. – №

 23. Василюк С.Ф. Дисциплінарна відповідальність суддів: проблеми її вдосконалення // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 2. – С. 96 – 101.

 24. Введение в украинское право / Под. ред. С. В. Кивалова, Ю. Н. Оборотова. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – 616с.

 25. Вдовиченко В. Задля належного забезпечення роботи суддів // Вісник державної судової адміністрації України. - 2010. - № 4. - С. 27-32.

 26. Верещагина А.В. Нормативная модель суда присяжных по Судебным уставам 1864 года // Адвокатская практика. – 2007. – №2. – С.36 – 41.

 27. Віхров О.П. До питання про критерії розмежування господарської та адміністративної юрисдикції // Вісник господарського судочинства. - 2011 . - № 2 . - С. 110-118.

 28. Вюнш Д. Німецька система адміністративного судового захисту у світлі порівняльного правознавства // Право України. – 2014. – № 3. – С. 134-142.

 29. Гаврилюк Ю. Розгляд справ щодо оскарження рішень Вищої ради юстиції України Вищим адміністративним судом: переваги та недоліки // Митна справа (Митний комплект). - 2010 . - № 6 . - С. 79-86.

 30. Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина // Право України. – 2005. – С.14 –15.

 31. Гончаренко О.В. Адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції : Автореф. дис.. канд. юрид. наук : 12.00.07. – Х., 2009. – 20с.

 32. Городовенко В. В. Європейські стандарти незалежності судової влади // Вісник Верховного Суду України. – 2006. – №1. – С.40-44.

 33. Гусаров К Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури. – 2003.-№9. – С.85-89.

 34. Гусаров К. Апелляционное производство в судах гражданской юрисдикции // Підприємництво, господарство і право.-2003.-№7.-С.37-40.

 35. Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. – М.: МГУ, 2002.

 36. Денисюк С. Теоретичні питання контролю за діяльністю правоохоронних органів України // Право України. – 2004. – №9. – С.100-112.

 37. Долежан В. Співпраця ВНЗ і координація діяльності професійної підготовки суддів і прокурорів // Актуальні проблеми професійної підготовки суддів, прокурорів та працівників правоохоронних органів : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 23.04.2009 р. – К.: Національна академія прокуратури України. – 2009. – С. 44–45.

 38. Донець В. Розмежування юрисдикції спеціалізованих судів в Україні (окремі аспекти) // Вибори та демократія: Науково-просвітницький правничий журнал.–2007.–№4.– С.42 – 47.

 39. Доржиев Э.П. Организация работы помощника судьи арбитражного суда в условиях электронного правосудия // Юрист. - 2011. - № 9. - С. 38-42

 40. Дунас Т. Проблемні питання реалізації представницької функції прокуратури України // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С.97-100.

 41. Европейская хартия о статусе судей, ноябрь1998г., denver.tic.lt/IxSitesUpload/Upload_LAT.LT/File/tarptautiniaidoc/europeancharter/charteRU.doc

 42. Железняк Н. Правові й організаційні форми діяльності органів юстиції в здійсненні державної правової політики // Право України. – 2001. – №6. – С.48-51.

 43. Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання): Автореф. дис.. канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2004.

 44. Жукова Г. Роль міжнародних організацій у становленні та розвитку міжнародного комерційного арбітражу: досвід Міжнародного арбітражного суду ICC // Право України. - 2011 . - № 1 . - С. 50-56

 45. Изварина А.Ф. "Структура личности" судьи - носителя судебной власти // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. - 2010. - № 3. - С.27 – 35

 46. История, руководство, структура, задачи хозяйственных судов Украины // Интернет-представительство Высшего хозяйственного суда Украины. – 5.08.2005.

 47. Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна. - 2011. - № 2. - С. 18-22

 48. Ігонін Р. Функції судової влади // Підприємництво, господарство і право . - 2011 . - № 2 . - С. 167-169

 49. Ігонін Р.В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції // Адвокат. - 2011. - № 1. - С. 36-40

 50. Ігонін Р.В. Проблеми реалізації пинципу територіальності у процесі формуванні системи судів загальної юрисдикції // Судова апеляція. - 2011. - № 1. - С.15-21

 51. Ігонін Р.В. Судова міліція України в контексті адміністративно-правової реформи // Адвокат. – 2010. - № 9. - С.43-48

 52. Ільченко О.В. Актуальні питання щодо визначення діяльності Державної прикордонної служби україни як суб’єкта правоохоронної діяльності // Митна справа. - № 2013. – С.160 - 168

 53. Карпечкін П. Р. Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи // Вісник Верховного Суду України – № 3 (55) – 2005. – С.48 – 55.

 54. Кивалов С. В. Пути усовершенствования конституционных основ судоустройства и судопроизводства // Голос Украины. – 2008. – 24июня. – С. 6–7.

 55. Кивалов С. В. Уверен, что судебная реформа значительно улучшит качественный состав судей // Голос Украины. - 2011. - 24 февр. - (№35). – С.3

 56. Кивалов С. Львиная доля замечаний Венецианской комиссии уже учтена // 2000. - 2011. - 25-31 марта (№ 12) . - С. 7

 57. Кивалов С. Рассмотрение дел в судах будет существенно ускорено / Юридичний вісник. – 2010. – 27 августа – 2 сентября (№ 34). – С. 87.

 58. Кивалов С.В. Качество правосудия - наш приоритет // Комсомольская правда Украина. Одесский выпуск. - 2011 . - 15-24 июля (№151) . - С.6

 59. Кирххов Г.П. Практика исполнения решений иностранных судов по коммерческим спорам в Германии // Вісник Верховного Суду України. – №3 (43). – 2005. – С.37-38.

 60. Ківалов С. В. Адміністративна і судова реформи в Україні: взаємозв’язок і перспективи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / відп. за вип. Ю. М. Оборотов; МОН України, ОНЮА. – О., 2007. – Вип. 35. – С. 5–10.

 61. Ківалов С. В. Адміністративний суд як учасник адміністративного судочинства // Наукові праці Одеської національної юридичної академії / МОН України, ОНЮА. – О., 2007. – Т. 6. – С. 5–17.

 62. Ківалов С. В. Місце і роль Вищої ради юстиції в правовій системі України та проблеми підготовки юридичних кадрів // Актуальні проблеми політики: зб. наук. пр. / відп. ред. Л. І. Кормич; ОНЮА, Південноукр. центр гендер. дослідж. – О., 2002. – Вип.15. – С.3–11.

 63. Ківалов С. В. Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / відп. ред. Л.Р.Біла; МОН України, ОНЮА. – О., 2005. – Вип. 26. – С.5–18.

 64. Ківалов С. Судові новації в дії // Віче. - 2011. - № 11. - С.30-31

 65. Ківалов С.В. До питання про співвідношення категорій «адміністративна юстиція», «адміністративний процес» та «адміністративне судочинство» // Право України. -2013. - № 5. – С.354 - 362

 66. Ківалов С.В. На КАСУ очікують зміни // Юридичний вісник України. - 2011. - 13-19 червня (№ 27). - С.2-3

 67. Клочков В. Взаємодія Генеральної прокуратури України з вищими органами державної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод людини // Вісник прокуратури. - 2011. - № 5. - С. 33-39

 68. Кобликов А. С. Юридическая этика. – М.: НОРМА, 2002. – 168с.

 69. Коваль В.М. Історія становлення та розвитку господарського судочинства в Криму // Вісник господарського судочинства. - 2011 . - № 2 . - С. 14-21

 70. Колодій А. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

 71. Колоколов Н.А.О праве, суде и правосудии. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 687 с.89. Конєва Т.В. Взаємодія митних органів України з правоохоронними та деякими контролюючими органами // Митна справа. – 2004. – №3. – С. 15 -19.

 72. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 18, ст.133 ( Конституційний Договір втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96 )

 73. Копиленко О.Л. Становлення і розвиток Верховного суду України // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – №1. – C. 2 – 9.

 74. Корюков П. Моноцентричний судоустрій України: критичний погляд // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. С. 113-118.

 75. Косюта М., Долежан В. Правозахисна функція прокуратури та її закріплення у майбутньому законі України “Про прокуратуру” // Право України. – 2006. – № 3. С.59-61.

 76. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – 376с.

 77. Кощинець В. Принципи діяльності та визначення статусу органів прокуратури в контексті рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України. - 2011 . - № 2 . - С. 93-101

 78. Кравцов С. МКАС та державні суди: проблеми взаємодії // Право України. - 2011. - № 5. - С. 292-300

 79. Кравчук О.В. Правові позиції Конституційного Суду України як джерело права // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 4. - С. 117-121

 80. Кривенко О.В. Служба в органах прокуратури як різновид державної служби // Правове життя сучасної України. - 2010. - С. 616-618

 81. Крижанівська в.А. Значення форм та медодів діяльності формувань в охороні громадського порядку // Митнасправа. - 2013. - № 1, ч.2, кн..2 – С.453 -458

 82. Куйбіда Р.О. Спеціалізація, територіальність та інстанційність в організації системи судів в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. – № 9. – С. 82 – 91.

 83. Куліш А.М. Сутність та ознаки правоохоронної діяльності // Право і безпека. – 2005. – № 4. – С. 80 – 82.

 84. Курдельчук Д. Гарантии исполнения судебных решений: реальное и возможное // Зеркало недели. - 2011. - 22-28 января (№ 2). - С. 2

 85. Курочка М.Й., Каркач П.М. Прокурорський нагляд в Україні / За ред. Проф. Е. О.Дідоренка. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 424с.

 86. Куфтирєв П. Джерела суддівського розсуду: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна. – 2005. – №10. – С.8-14.

 87. Кучук А. Правоохоронні органи в механізмі правоохорони // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – С. 142-145.

 88. Кучук А. Принципи правоохоронної діяльності // Юридична Україна. – 2005. – №2. – С.77 – 81.

 89. Кучук А.М. Основні напрями та завдання правоохоронної діяльності // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2005. – Вип. 27. – С.85 – 90.

 90. Лаптєв С.С. Концептуальний підхід до визначення адміністративно-правового статусус судді адміністративного суду // Митна справа. – 2013. - № 3. - ч.2 кн. 1 С. 310 - 316

 91. Литвак О. М., Шумський П. В. Функції прокуратури України. – Хмельницький, 1998. – 390с.

 92. Литвинова Г. П., Ребриста С. В. Проблема розмежування юрисдикції спеціалізованих судів України: випадковість чи закономірність? // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С.24-26.

 93. Ліхолєтова Ю.А. Ювенальна юстиція як суб'єкт запобігання рецидивної злочинності молоді // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2011. - № 5 . - С. 86-90

 94. Лужанський А.В. Доступ до правосуддя як суб'єктивне конституційне право // Вісник Верховного Суду України . - 2011 . - № 1 . - С. 41-44

 95. Маляренко В. Т. “Суд Води” Кам’яної Могили як перший відомий у світі судовий процес // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №12. – С.4-8.

 96. Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг // Держава і право: Юридичні і політичні науки. – 2008. – Вип. 39. – С.186 – 192.

 97. Матвієнко Л. Участь прокурора у справах, відповідачами чи суб’єктами оскарження у яких є органи прокуратури та їх посадові особи // Вісник прокуратури.-2003. – №7. – С.83-88.

 98. Матвійчук Ю.М. Критерії оцінки ефективності прокурорського нагляду щодо запобігання та протидії злочинності // Економіка, фінанси, право. - 2011. - № 2 . - С. 35-37

 99. Мельник М. Повноваження Вищої Кваліфікаційної Комісії суддів України щодо кадрового забезпечення суддів // Підприємництво, господарство і право. - 2011 . - № 6 . - С. 156-159

 100. Мельник М.І. Місце Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції // Питання удосконалення судової системи України. – 2007. – С. 54 – 57.

 101. Мироненко О. Від «праведного автономізму» до виникнення ідеї конституційного суду (межа XIX–XX століть) // Вісник Конституційного Суду України. – 2001. –№ 5. – С.64–78.

 102. Місце та значення правоохоронних органів в системі органів виконавчої влади в Україні // Публічне право. – 2012. - №2. - С. – 193 - 199

 103. Мітяєва А.В. Введення автоматизованої системи документообігу суду: переваги та недоліки // ІI(Другі) Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті В.П. Колмакова . - 2011 . - С. 298-299

 104. Молдован В. В. Правоохоронні органи. Курс лекцій. – К: Юмана, 1998. – 160с.

 105. Москвич Л.М. Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади // Вісник Верховного Суду України . - 2011 . - № 2 . - С. 25-31

 106. Музичук О.М. Характеристика сучасного етапу контролю за діяльністю правоохоронних органів в Україні. // Публічне право. – 2012. - № 3. - С. 172 - Назаров І. Використання терміна "суд" у законодавстві України // Вісник Академії правових наук України. - 2009 . - № 4 . - С. 180-189

 107. Намясенко О.К. Правовий статус судді Конституційного Суду України : Автореф. дис.. канд. юрид. наук : 12.00.02. – К., 2009. – 19с.

 108. Некрасов О. І. Суд присяжних засідателів як інститут громадянського суспільства // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – Вип..28. – С.358-367.

 109. Нестерчук Л.П. Взаємодія прокурора з контролюючими органами при здійсненні нагляду за додержанням законодавства з захисту прав споживача // Правове життя сучасної України / Матеріали міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія та 165-річчя Одеської школи права 20 – 21 квітня 2012 року. – Т.2. - С.169 – 171

 110. Нестерчук Л.П. Дисциплінарна відповідальність суддів як різновид юридичної відповідальності / Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип. 65 / редкол.: С.В.Ківалов, (голов. ред.) та ін. ; відп. за вип. В.М.Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2012.

 111. Нестерчук Л.П. Етичні норми у діяльності суддів влади // Міжнародна наукова конференція «Правове життя сучасної України»и // НУ ОЮА, - О.% Фенікс, 2011.

 112. Нечипоренко С.І. Проходження служби в органах прокуратури як різновид публічної служби // Актуальні проблеми держави і права. - 2010 . - Вип. 56 . - С. 18-23

 113. Новиков А.В. К вопросу о новом понимании концепции разделения власти (властей) // Закон и право . - 2010 . - № 11 . - С. 42-44

 114. Нотаріат в Україні / За ред. В.В. Комарова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 320с.

 115. Оборотов Ю. М. Підвищення судової влади в системі розподілу влад // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – Вип..13-14. – С.374-381.

 116. Овчаренко А. Реформування прокуратури як складової правоохоронної системи держави // Вісник прокуратури. - 2011. - № 1. - С.62-67

 117. Овчаренко О. Відповідальність суддів як елемент принципу верховенства права // Право України. – 2014. – № 4. – С. 212-220.

 118. Олійник О. Місце і роль юридичної риторики в реалізації демократичного принципу змагальності сторін у судовому процесі // Віче. - 2011. - № 2. - С. 30-32

 119. Оніщук М. Судово-правова реформа: чи буде дано відповіді на виклики часу // Право України. – 2003. – № 6.

 120. Організація судової влади в Україні: Перший аналіз нормативного змісту Закону України “Про судоустрій України” / А.О. Селиванов (кер. авт. кол.), Є.В. Фесенко, Н.С. Рудюк, та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 112с.

 121. Осетинський А. Й. Концептуальні аспекти подальшої судової реформи. Деякі питання вдосконалення організації системи судів // Вісник господарського судочинства. – 2006. – №1. – С.106-116.

 122. Осетинський А. Й. Утвердження авторитету суду у контексті судової реформи // Право України. – 2006. – № 4. С.3-10.

 123. Особливості реалізації окремих конституційних принципів судоустрою та судочинства в організації діяльності адміністративних судів // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 60.

 124. Панасюк В.В. Нові підходи у доборі суддів та їх відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2010 . - № 12 . - С. 23-30

 125. Пасенюк О. Повнота суддівського самоврядування - запорука його послідовного розвитку // Вісник Конституційного Суду України. - 2011. - № 1. - С. 53-65

 126. Печенкін І. Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції // Віче. – 2015. – № 4. – С. 35-39.

 127. Півненко В. Правоохоронна система держави: визначення і функціонування // Вісник прокуратури.-2003. – № 2. – С.39-45.

 128. Плигун Ю.С. Функції правоохоронної діяльності: поняття та законодавче закріплення // Часопис Київського університету права. – 2007. – №2. – С.40 – 44.

 129. Подкопаєв В. Етика суддів: міжнародний досвід та проблеми регулювання в Україні // Право України. – 2005. – №6. – С.103 – 106.

 130. Подольный Н.А. Справедливость - критерий правосудности // Российский судья . - 2011. - № 1 . - С. 32-34

 131. Полянський Ю. Є. Щодо змісту майбутнього дисциплінарного статуту прокуратури України // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 12. – С.69-74.

 132. Полянський Ю.Є. Розвиток правових основ діяльності всеукраїнської конференції працівників прокуратури // Правове життя сучасної України . - 2010 . - С. 601-603

 133. Полянський Ю.Є., Долежан В.В. Правова політика держави і діяльність судів та правоохоронних органів // Актуальні проблеми політики. – Одеса: 2012.

 134. Попович Є. Суть і ознаки принципів організації та діяльності прокуратури // Вісник прокуратури. – 2006. – №9. – С.65–70.

 135. Порівняльне судове право. Підручник. / М. М. Міхеєнко, В.В. Молдаван, Л.К. Радзієвська. – К., 1993.

 136. Потеленко О.Л., Гончаренко В.Д., Зайчук О.В. Становлення і розвиток Верховного Суду України. // Вісник Верховного Суду України – № 1 (35). – 2003. – С. 4-10.

 137. Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – №1. – С.10 – 13.

 138. Прусс В.М. Исторические аспекты развития транспортной прокуратуры Украины // Суспільство, держава, право. – 2004. – №4. – С.28 -32.

 139. Радаева С.В. Судебная правоприменительная и правоохранительная практика // Правовая политика и правовая жизнь . - 2010 . - № 4 . - С. 143-144

 140. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навчальний посібник / За відп. ред. Л. К. Радзієвської. – К: Юрінком Інтер, 2001.

 141. Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (правової) реформи 2004р. // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 12. С.58-63.

 142. Савчак А. Преюдиціальність рішень Конституційноо Суду України : теоретико-правовий аспект // Публічне право. - 2011 . - № 2 . - С. 27-32

 143. Самсін І. Інтелектуальна незалежність суддів - передумова реалізації судової реформи // Вісник державної судової адміністрації України. - 2010. - № 4. - С. 14-20

 144. Святоцький О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. – К.: Ін Юре, 1997.

 145. Селезньов В.А. До питання про організацію транспортних прокуратур в Україні // Актуальні проблеми політики / Засновники: Одес. нац. юр. академія; Південноукр. центр гендерних досліджень.-2005.-Вип.25.-С.221-225.

 146. Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : Актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя: [Моногр. дослідження] . - К.:Логос, 2010 . - 276 с

 147. Сенчихин В. Высший совет юстиции оптимизируют //2000. - 2011. - 22-28 апреля (№16) . - С. 86

 148. Сенчихин В., Сергей Кивалов: "Судья должен исполнять Конституцию и законы нашей страны" //2000. - 2011. - 17-23 июня (№ 24) . - С. 2

 149. Сердюк В.В. Апарат Верховного Суду України як складова частина найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2006. – Вип. 333. – С. 67 – 73.

 150. Середа Г. Функція прокуратури з нагляду за додержанням і застосуванням законів: проблеми реформування // Вісник прокуратури. - 2010. - № 12. - С. 8-13

 151. Середа О. Підстави дисциплінарної відповідальності прокурорів // Вісник прокуратури. - 2011 . - № 1 . - С. 76-79

 152. Серодюк В Принцип територіальності у побудові системи судів загальноїюрисдикції: нові підходи до реалізації // Право України. – 2012. - № 6. - С.255-261

 153. Сіренко Б.М. Місце судової влади у державному механізмі України: актуальні організаційно-правові питання // Митна справа. – 2013. - №2. – С. 419 - 427

 154. Скомороха Л. В., Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія і сучасність // Право України. – 2002. – №8. – С.94-96.

 155. Скомороха Л. Питання запровадження стажування кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України. - 2011. - № 3. - С. 266 - 276

 156. Скомороха Л. Правовое положення морально-етичного аспекту посади судді України, інтеграція окремих міжнародниї тенденцій // Право України. - 2013. - № 5. – С.354 -362

 157. Слідчий суддя: аналіз перспективного вітчизняного законодавства // ІI(Другі) Всеукраїнські наукові читання з кримінальної юстиції пам'яті В.П. Колмакова. - 2011 . - С. 396-398

 158. Смокович М. Надання методичної допомоги судам нижчого рівня як основна складова діяльності Вищого адміністративного суду України // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2011. - № 1. - С. 103-108

 159. Співак В. Реформа судової влади: проблеми теорії та практики // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2011. - № 1. - С. 41-47

 160. Станік С. Реформування органів юстиції – нагальна потреба сьогодення // Право України. – 1999. – № 8.

 161. Стефанів Т.В. Виконання судових рішень: "ахіллесова п'ята" сьогодення // Актуальні питання цивільного та господарського права. - 2011. - № 1. - С. 50 - 52

 162. Стефанюк В. Правозахисна діяльність судів України // Право України. – 1999. – № 5.

 163. Стефанюк В. Судова система України та судова реформа. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 164. Стефанюк В.С. Верховний Суд, судова влада і правосуддя в Україні // Вісник ВСУ. – 1998. – № 3.

 165. Стоянов М.М., Чіпєра О.В. Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному проваджені за новик КПК України. - // Митна справа. – 2013. - №2. - С.160 - 168

 166. Стратегічний план розвитку судової гілки влади України ан 2013 – 2015 роки, затверджено Дерхавною судовою адміністрацією України у грудні 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу (http://www.court.gov.ua/userfiles/Strategichniy%20plan%20rozvitku%20sudovoi%20gilki%20vladi%20UKR(1).pdf)

 167. Стратієнко Л.В. До питання визначення ролі та місця господарських судів в судовій системі України // Митна справа. – 2013. - №2, ч.2, кн..2. – С. 411 - 417

 168. Стрижак А. А. Державна судова адміністрація України як орган організаційного забезпечення діяльності судової системи // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – №11. – С.44-47.

 169. Струс-Духнич Т.В. Проблеми правосуддя як теоретико-правового дискурсу в історичній ретроспективі // Митна справа (Митний комплект).- 2011.- № 3, ч. 2. - С. 45 - 50

 170. Судебные и правоохранительные органы Украины / Под ред. А. М. Бандурки. – Х.: Университет внутренних дел, 1999. – 350с.

 171. Судові промови у кримінальному сучинстві в Україні: сутність і проблеми // Підприємництво, господарство і право. – 2013. - № 4. – С.17 – 29

 172. Сухонос В. Поняття та сутність державного механізму в Україні і місце прокуратури в його структурі // Вісник Національної академії прокуратури України.-2011.- № 1.- С. 18-24

 173. Сухонос В., Толочко О. Прокурорський нагляд за додержанням законів органами дізнання: історичний аспект // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.14-21.

 174. Сухонос В.В. Організація і діяльність органів прокуратури в Україні: історія і сучасність. – Суми: Університетська книга, 2004. – 348с.

 175. Таранушич С. Становлення та розвиток прокуратури в Україні // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №9. – С.70-76.

 176. Тацій В., Тодика Ю. Питання меж тлумачення Конституційним Судом України Конституції і законів України // Вісник АПН України. – 2001. – № 4. – С. 31–39.

 177. Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник академії правових наук України. – 2003. – №2.

 178. Тихий В. Правовая природа Конституционного Суда Украины, егополномочия, решения и заключения // Право України. - № 1-2. - 2012.-С. 146-161.

 179. Требин Б.П. Виникнення інституту дільничих інспекторів міліції в Україні // Митна справа – 2013. - №2, ч.2, кн.. 1. - С.451- 457

 180. Тюріна О. Правоохоронні органи: питання теоретичного осмислення та нормативного визначення // Право України. – 2001. – №5. – С.79-81.

 181. Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. / Под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. – Х.: Одиссей, 2003. – 960с.

 182. Фединяк Л. Законодавство України про міжнародну підсудність і підвідомчість цивільних спорів // Право України. – 1998. – №11. – С.143.

 183. Фесенко Л. До питання щодо діяльності судових палат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – № 58.

 184. Халюк С.О. Конституційно-правові засади фінансування судів: окремі проблеми законодавчого регулювання // митна справа. -2013. - № 3. - ч.2 кн.2 – С.341 - 346

 185. Хащина Т. Наглядова функція прокуратури // Вісник прокуратури.-2011.-№ 1.-С.41-43

 186. Цуркан М. Роль Вищого адміністративного суду України у забезпеченні однакового правозастосування // Право України. – 2014. – № 3. – С. 28-38.

 187. Цуркан М.І. Присяга судді як невід'ємний структурний елемент його правового статусу // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - № 12. - С. 11-18

 188. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю // Право України. – 2005. – №3. – С.23– 27

 189. Шатрова С.О. Нормативне закріплення місця судової міліції в системі МВС України // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. – Материалы I международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 г.). – Ч. 1. – 2009. – С.208-211.

 190. Шевченко А.С, Хараберюш І.Ф. Додержання прав і свобод дюдини і громадянина в умовах використання спеціальної техніки // Публічне право. 0 2012. - № 3. - С.185 – 191

 191. Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції // Вісник Конституційного Суду України. – 2006. – №4. – С.3 –11.

 192. Шишкін В.І. Судові системи країн світу: В 3 кн. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 193. Шоптенко С.С. Структура спецпідрозділів судової міліції «Грифон» // Развитие государственности и права в Украине: реалии и перспективы. – Материалы I международной научно-практической конференции (24 апреля 2009 г.). Ч.1. – 2009. – С. 634-636.

 194. Щербина В.С. Історія розвитку господарської юстиції в Україні (1922-2011 роки) // Вісник господарського судочинства . - 2011 . - № 2 . - С. 6-14

 195. Юсупов в.а. Місце та значення правоохоронних органів в системі органів виконавчої влади в Україні // Публічне право. – 2012. - № 2. – С. 193 - 199

 196. Ясинський Г.М. Місце прокуратури в системі державних органів // Юридична освіта і правова держава: Зб. наук. пр. – Одеса, 1997 – С. 59 -62.

Каталог: Programy -> Den
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Судовий контроль у кримінальному судочинстві
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 плани семінарських занять 8 самостійна робота 54 індивідуальні завдання 83
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Адміністративне право Спеціальність «Правознавство»
Den -> Кримінологія Спеціальність «Правознавство»
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми семінарських занять 4 Самостійна робота 7 питання для самопідготовки 8
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Кримінальна відповідальність та форми її реалізації
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 структура навчальної дисципліни 5 теми семінарських занять 7 рекомендована література 23
Den -> Матеріали для студентів 2015-2016 навчальний рік Запобігання злочинності неповнолітніх
Den -> Програма навчальної дисципліни 2 Теми І плани семінарських занять 7 Самостійна робота 54 тестові завдання 87


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка