Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57Сторінка1/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Академія наук вищої школи України


Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»
Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ конференціЇ

У двох частинах

Ч. I


Харків 2009

ББК 73


І 57

УДК 002
Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Федотов А. (Болгарія).
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I
(20-22 травня 2009 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 656 с.
Подано матеріали науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.


Матеріали відтворені з авторських оригіналів

ББК 73

© Національний технічний університет«Харківський політехнічний інститут»,

2009


Зміст
Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...........................................................4
Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..............40
Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні…...91
Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………...147
Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному,

енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...………………….260
Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки

металів……………………………….……………………………………………323
Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..………...377
Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.……....416
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії ……………..475
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці …………………………………………………………….................533
Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології..………............552
Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………..602

СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ
Астахов Є.А., Матійченко М.О., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ розміщення об’єктів в анізотропній області
У доповіді розглядаються результати дослідження задачі розміщення об’єктів в анізотропній області розміщення. Як результат, розглянуті умови взаємного неперетину об’єктів, розміщення об’єкті в області розміщення , критерії оптимальності та підходи щодо розв’язання задачі на основі метаевристик. Працездатність обраного підходу підтверджена за допомогою розробленого програмного забезпечення.
Астахов Е.А., Матийченко Н.А., Украина, Харьков
Исследование задачи размещения объектов в анизотропной области
В докладе рассматриваются результаты исследования задачи размещения объектов в анизотропной области размещения. Как результат, рассмотрены условия взаимного непересечения объектов, размещения объектов в области размещения, критерии оптимальности и подходы к решению задачи на основе метаэвристик. Работоспособность выбранного подхода подтверждена с помощью разработанного программного обеспечения.
Astakhov Ye.A., Matiychenko M.O., Ukraine, Kharkiv
RESEARCHING THE PROBLEM OF object placement in the aniSotropic domain
The subject of the report is the results of research of the problem of object placement in the anisotropic domain. As a result, conditions of mutual non-intersection and placement in the domain, optimality criteria and solution approaches based on metaheuristics are considered. The application of the developed software proves the validity of the chosen approach.

Баженов М.О., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «ЗМІСТ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКАЦІЙ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вимоги якості можна представити у вигляді деяких артефактів проектування на концептуальній моделі. Але на етапах збору та аналізу інформації щодо системи, що проектується, ці вимоги надходять у неструктурованому вигляді на природній мові. Для вирішення задачі отримання вимог з тексту пропонується застосувати одну з новітніх і теорій, що розвиваються, - теорію «Зміст–Текст». Найвищий рівень ієрархії цієї моделі являє собою семантичний граф, що служить для наступного отримання елементів концептуальної моделі.
Баженов Н.А., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «СМЫСЛ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Требования качества можно представить в виде некоторых артефактов проектирования на концептуальной модели. Но на этапах сбора и анализа информации проектируемой системы эти требования находятся в неструктурированном виде на естественном языке. Для решения задачи извлечения требований из текста предлагается применить одну из новейших и развивающихся теорий – теорию «Смысл–текст». Высший уровень иерархии её модели представляет собой семантический граф, служащий для последующего извлечения элементов концептуальной модели.
Bazhenov N.A., Ukraine, Kharkov
THE OF MEANING-TEXT THEORY FOR THE ANALYSIS OF SOFTWARE QUALITY SPECIFICATIONS
Quality requirements can be presented in the state of some design artifacts on conceptual model level. But during collection and analysis of designing system information these requirements are unstructurized in a natural language. For solving task of requirements elicitation from raw text it is offered to apply one of the newest and developing theories – Meaning-Text Theory. The highest hierarchical level of its model is represented by the semantic graph serving for the further conceptual model elements elicitation.

Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шеларіу С., Румунія, Петрошани
Використання архітектури клієнт-сервер в якості технології для системного проектування інформаційних технологій
Одне з останніх формулювань розглядає архітектуру програм як "конструкцію або конструкції для компонентів програми, зовнішні особливості цих компонентів, а також взаємини між ними".

У залежності від змісту поняття компонента, архітектура систем інформаційних технологій може бути визначена у вузькому і широкому змісті. У вузькому змісті проектування архітектури націлене на компоненти програми, її відповідні модулі, але вони можуть бути анульовані шляхом підключення бази даних і компонента проміжного програмного забезпечення, що можуть допустити інформаційну конфігурацію в системі клієнт-сервер.


Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шелариу С., Румыния, Петрошаны
Использование архитекутры клиент-сервер в качестве технологи для системного проектирования информационных технологий
Одна из последних формулировок рассматривает архитектуру программ как «конструкцию или конструкции для компонентов программы, внешние особенности этих компонентов, а также взаимоотношения между ними».

В зависимости от смысла понятия компонента, архитектура систем информационных технологий может быть определена в узком и широком смысле. В узком смысле проектирование архитектуры нацелено на компоненты программы, ее соответствующие модули, но они могут быть аннулированы путем подключения базы данных и компонента промежуточного программного обеспечения, которые могут допустить информационную конфигурацию в системе клиент-сервер.


Buşe F., Romania, Petroşani, Buşe G.F., Romania, Petroşani, Guţă A.J., Romania, Petroşani, Şelariu C., Romania, Petroşani
THE USE OF CLIENT-SERVER ARCHITECTURE AS TECHNOLOGY FOR THE IT SYSTEMS DESIGNING
One of the lately definition, considers the architecture of the programs as to be „the structure or structures for the components of the program, the external proprieties of these components as well as the relationships between them.

Depending on significance of the component notion, architecture of the IT systems can be defined in restricted and large meaning. In the restricted meaning, the designing of the architecture aims at the components of the program, its modules respectively, but it can be extinguish through the inclusion of the database and of middleware component, that can be allows the communication configuration in the client-server system.Виборнова О.С., Орловський Д.Л., Україна, Харків
Ситуаційне управління процесами ціноутворення як складова частина комерційної діяльності сучасного підприємства
У доповіді розглянуті питання вирішення задач ситуаційного управління процесами ціноутворення у комерційному підприємстві. Це передбачає, зокрема, підтримку управлінських рішень на підставі оцінки конкурентоспроможності продукції, прогнозування попиту, визначення та обґрунтування множини цін та знижок
Выборнова Е.С., Орловский Д.Л., Украина, Харьков
Ситуационное управление процессами ценообразования как составная часть коммерческой деятельности современного предприятия
В докладе рассмотрены вопросы решения задач ситуационного управления процессами ценообразования в коммерческом предприятии. Это предусматривает, в частности, поддержку управленческих решений на основе оценки конкурентоспособности продукции, прогнозирования спроса и обоснования семейства цен и скидок

Vibornova E.S., Orlovsky D.L., Ukraine, Kharkov
Situational management of pricing processes as a component of modern enterprise commercial activity
In the report questions connected with the decision of situational management pricing processes problem in the commercial enterprise are considered. It provides, in particular, support of administrative decisions on the basis of an production competitiveness estimation, demand forecasting and substantiation of set of the prices and discounts

Годлевський М.Д., Станкевич О.А., Україна, Харків
ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ
У доповіді розглядається проблема структурно-параметричного синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії. Пропонується ряд підходів до декомпозиції моделі системи з поступною координацією функціонування окремих локальних задач. У вигляді локальних задач розглядаються різні типи моделей управління запасами, а також транспортні задачі.
Годлевский М.Д., Станкевич А.А., Украина, Харьков
ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
В докладе рассматривается проблема структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы логистической компании. Предлагается ряд подходов к декомпозиции модели системы с последующей координацией функционирования отдельных локальных задач. В качестве локальных задач рассматриваются различные типы моделей управления запасами, а также транспортные задачи.
Godlevsky M.D., Stankevich A.A., Ukraine, Kharkov
Ways of task resolving for model synthesis of warehouse-transportation system of logistics company
The report describes the problem of structural-parametrical synthesis of warehouse-transportation system of logistics company. Ways of model decomposition with further coordination of separated local tasks are presented. Local tasks consist of different types of inventory management models and transportation task.

Голоскоква А.О., Глушко В.М., Україна, Харків
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
У доповіді У доповіді розглядається завдання створення математичної моделі системи прогнозування показників розвитку підприємства ВАТ «Балцем». Здійснюється аналіз і формалізація вхідних і вихідних даних. В якості математичного апарату пропонується підхід на основі нейронних мереж.
Голоскокова А.А., Глушко В.Н., Украина, Харьков
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В докладе рассматривается задача создания математической модели системы прогнозирования показателей развития предприятия ОАО «Балцем». Осуществляется анализ и формализация входных и выходных данных. В качестве математического аппарата предлагается подход на основе нейронных сетей.
Goloskokova A.A., Glyshko V.N., Ukraine, Kharkov
MATHEMATICAL MODEL OF SYSTEM OF PROGNOSTICATION OF INDEXES OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ON THE BASIS OF NEURAL NETWORKS
In report examined the task of creation of mathematical model of the system of prognostication of indexes of development of enterprise PC «Balcem». An analysis and formalization of entrance and output information is carried out. As a mathematical vehicle offered approach on the basis of neural networks.

Голубєв В.А., Грінченко М.П., Україна, Харків
Система управління підприємством, що працює за технологією електронної комерції
На межі тисячоліть людство зробило черговий стрибок цивілізації - ланцюг відкриттів у сфері Internet-технологій. «Інформаційна революція» дала не тільки нові знаряддя праці, але і знаряддя розумового розвитку людини, не усвідомленої поки повною мірою. Так, основними досягненнями нових технологій стали: віртуальні КБ, електронна комерція і інформаційне суспільство, що зароджується, з «універсальним глобальним ринком» і глобальною конкуренцією. Глобальний клієнт бажає отримати все й одразу. Ігноруючи комерційні таємниці, управління підприємством здійснюється за принципом «відкритої книги».
Голубев В.А., Гринченко Н.П., Украина, Харьков
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РАБОТАЮЩИМ ПО ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
На грани тысячелетий человечество совершило очередной скачок цивилизации – цепь открытий в сфере Internet–технологий. «Информационная революция» дала не только новые орудия труда, но и орудия умственного развития человека, не осознанного пока в полной мере. Так, основными достижениями новых технологий стали: виртуальные КБ, электронная коммерция и зарождающееся информационное общество с «универсальным глобальным рынком» и глобальной конкуренцией. Глобальный клиент желает получить все и сразу. Игнорируя коммерческие тайны, управление предприятием осуществляется по принципу «открытой книги».
Golubev V.A., Grinchenko N.P., Ukraine, Kharkiv
CONTROL THE SYSTEM BY AN ENTERPRISE, WORKING ON TECHNOLOGY OF ELECTRONIC COMMWERCE
On verge of millenniums humanity accomplished next gallops of civilization is a chain of openings in the field of Internet-technology. «Informative revolution» gave not only new tools but also instruments of mental development of man, not realized while to a full degree. So, basic achievements of new technologies were become: virtual designer bureau, electronic commerce and engendered informative society with a «universal global market» and global competition. A global client wishes to get everything and at once. Ignoring commercial secrets, a management an enterprise is carried out on principle of the «opened book».

Гринченко М.П., Єфременко Т.М., Україна, Харків
СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА ЛЮДИНИ, ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Серцево-судинна система відповідає усім принципам класичної теорії управління. Вона намагається відхилитися від оптимального режиму, має зворотній зв’язок і є в наявності способи відновлення режимів. При підготовці космонавтів вчені встановили, що оптимальне функціонування системи забезпечується наявністю у крові нормативного рівня СО2. Тому контроль і управління процесом вмісту у крові СО2 на рівні нормативного значення здорового організму забезпечує безвідмовну роботу серцево-судинної системи людини з усіма наслідками: зниженням небезпеки виникнення інсультів, інфарктів та онкологічних хвороб.
Гринченко Н.П., Ефременко Т.Н., Украина, Харьков
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА, КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
Сердечно-сосудистая система отвечает всем принципам классической теории управления. Она пытается уклониться от оптимального режима, имеет обратную связь, и имеются в наличии способы возобновления режимов. При подготовке космонавтов ученые установили, что оптимальное функционирование системы обеспечивается наличием в крови нормативного уровня СО2. Поэтому контроль и управление процессом содержания в крови СО2 на уровне нормативного значения здорового организма обеспечивает безотказную работу сердечно-сосудистой системы человека со всеми последствиями: снижением опасности возникновения инсультов, инфарктов и онкологических болезней.
Grinchenko N.P., Efremenko T.N., Ukraine, Kharkiv
CARDIO-VASCULAR SYSTEM OF MAN, AS MANAGEMENT OBJECT
The cardio-vascular system answers all of principles of classic theory of management. It tries to avoid the optimum mode, has a feed-back, and there are in a presence methods of proceeding in the modes. At preparation of cosmonauts scientists set that the optimum functioning of the system was provided a presence in blood of normative level of СО2. Therefore control and process of maintenance control in blood of СО2 at the level of normative value of healthy organism provides faultless work of the cardio-vascular system of timber-toe all of consequences: by the decline of danger of origin of strokes, heart attacks and oncologist illnesses.

Грінченко М.П., Марінчев Д.О., Україна, Харків
Інформаційний сектор економіки, як основа інформаційного суспільства
Розвиток людського співтовариства пов'язують з входженням його в цикл розповсюдження Internet-технологій. Капітал і праця, як основа індустріального суспільства поступаються місцем інформації і знанню в інформаційному. В той час, як операції з приводу матеріальних речей в індустріальному суспільстві ведуть до конкуренції, інформаційний обмін веде до співпраці. Вирішальна роль інформації і інформаційних систем - це концепція інформаційного суспільства, як і інший факт швидкої, справді вибухової дії «інформаційного розуму» на виробництво, управління і на все життя людей.
Гринченко Н.П., Маринчев Д.О., Украина, Харьков
Информационный сектор экономики, как основа информационного общества
Развитие человеческого сообщества связывают с вхождением его в цикл распространения Internet-технологий. Капитал и труд, как основа индустриального общества уступают место информации и знанию в информационном. В то время, как сделки по поводу материальных вещей в индустриальном обществе ведут к конкуренции, информационный обмен ведет к сотрудничеству. Решающая роль информации и информационных систем – это концепция информационного общества, как и другой факт быстрого, поистине взрывного воздействия «информационного разума» на производство, управление и на всю жизнь людей.
Grinchenko N.P., Marinchev D.O., Ukraine, Kharkov
Informative sector of economy, as basis of informative society
Development of human association is bound to included of him in the cycle of distribution of Internet. A capital and labour, as basis of industrial society, yield the place of information and to knowledge in informative. While transactions concerning financial things in industrial society conduce to the competition, an informative exchange conduces to the collaboration. A deciding role of information and informative systems is conception of informative society, as well as other fact of rapid, in truth explosive influence of «informative reason» on a production, management and for life people.

Джафарі Хенджані Сейед Моджтаба, Iран, Тегеран, Северин В. П., Україна, Харків
Використання генетичних алгоритмів для багатокритеріального синтезу інтелектуальних систем керування енергоблоку аЕС
У доповіді розглядається синтез інтелектуальних систем автоматичного керування енергоблоку атомної електростанції на основі чисельних методів векторної оптимізації з використанням генетичних алгоритмів для оптимізації векторних цільових функцій, що враховують пріоритети показників якості.
Джафари Хенджани Сейед Моджтаба,Иран, Тегеран, Северин В. П., Украина, Харьков
Применение генетических алгоритмов для Многокритериального синтеза интеллектуальных систем управления энергоблока АЭС
В докладе рассматривается синтез интеллектуальных систем автоматического управления энергоблока атомной электростанции на основе численных методов векторной оптимизации с использованием генетических алгоритмов для оптимизации векторных целевых функций, учитывающих приоритеты показателей качества.
Jafari Henjani Seyed Mojtaba, Iran, Tehran, Severin V. P., Ukraine, Kharkov
Application of Genetic Algorithms to Multicriterion synthesis of Intelligent control systems of atomic station power unit
In report atomic station power unit intelligent automatic control systems synthesis on the basis of numeric methods of vector optimization using genetic algorithms for vector goal functions optimization which taking into consideration quality indexes priorities is considered.

Дудукалов Ю.В.,Торяник С.А., Україна, Харків
ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ РОБІТ В ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ РЕМОНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
У доповіді наведені результати досліджень, спрямованих на формування високої якості робіт у технологічних системах технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) дорожньо-транспортних засобів (ДТЗ). Це досягається шляхом проведення сертифікації виробів і виробничої системи ТОіР; впровадження CALS-технологій, як інформаційної основи керування якістю ТОіР ДТЗ.
Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Украина, Харьков
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В докладе представлены результаты исследований, направленных на формирование высокого качества работ в технологических системах технического обслуживания и ремонта (ТОиР) дорожно-транспортных средств (ДТС). Это достигается путем проведение сертификации изделий и производственной системы ТОиР; внедрения CALS-технологий, как информационной основы управления качеством ТОиР ДТС.
Dudukalov Y.V., Toryanik S.A., Ukraine, Kharkiv
FORMATION OF WORK QUALITY IN THE TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF REPAIR SERVICE
The article presents the results of research aimed at the formation of high work quality in the technological systems of vehicle servicing and repairs, the abovementioned being achieved by product and manufacturing system certification, implementing CALS technologies as an informational basis for quality management of vehicle servicing and repairs.
Заруба В.Я., Сіренко О.М., Україна, Харків


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка