Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СИЛОВИХ ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНІХ МАШИНСторінка10/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ РОБОТИ СИЛОВИХ ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНІХ МАШИН
У доповіді розглянуті існуючі способи рекуперації енергії. Розроблений принцип стабільної роботи силової передачі шляхом накопичення недовикористаної енергії в процесі роботи дорожно-будівельних машин за рахунок використання додаткової насосної установки і гідроакумуляторів. Представлена гідравлічна схема запропонованої системи. Розглянута задача заміни гідромуфти або гідротрансформатора додатковим насосно-гідроакумуляторним блоком.
Ремарчук Н.П., Холодов А.П., Украина, Харьков
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ ДОРОЖНЫХ МАШИН
В докладе рассмотрены существующие способы рекуперации энергии. Разработан принцип стабильной работы силовой передачи путем накопления недоиспользованной энергии в процессе работы дорожно-строительных машин за счет использования дополнительной насосной установки и гидроаккумуляторов. Представлена гидравлическая схема предложенной системы. Рассмотрена задача замены гидромуфты или гидротрансформатора дополнительным насосно-гидроаккумуляторним блоком.
Remarchuk N.P., Kholodov A.P., Ukrainе, Kharkov
PROVIDING OF STABLE WORK OF TRAVELLING MACHINES POWER TRANSMISSIONS
In report existing modes of energy regeneration are observed. The principle of a stable operation of a power transmission by accumulation of the underused energy in the course of operation of road-building machines at the expense of usage of the additional pump plant and hydraulic accumulators is developed. The hydraulic scheme of the offered system is presented. The task of substitution of a hydraulic clutch or the fluid converter additional pump-hydraulic accumulator block is observed by the block.

Севідова О.К., Кононенко В.І., Тітаренко О.В., Україна, Харків
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ З АМОРФНОЮ СТРУКТУРОЮ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Вплив теплофізичної дії на полімерні матеріали в процесі механічної обробки обумовлює зміну властивостей поверхневого шару. Можливості методів диференціальної скануючої калориметрії та змочування дозволяють охарактеризувати рівноважність енергетичного стану поверхневого шару полімерів і таким чином спрогнозувати довговічність функціонування готового виробу.
Севидова Е.К., Кононенко В.И., Титаренко О.В., Украина, Харьков
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С АМОРФНОЙ СТРУКТУРОЙ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Влияние теплофизического воздействия на полимерные материалы в процессе механической обработки обусловливает изменение свойств поверхностного слоя. Возможности методов дифференциальной сканирующей калориметрии и смачивания позволяют охарактеризовать равновесность энергетического состояния поверхностного слоя полимеров и тем самым установить долговечность функционирования готового изделия.
Sevidova E.K., Kоnonenko V.I., Titarenko J.V. Ukraine, Kharkov
SURFACE QUALITY OF POLYMERS WITH AMORPHOUS STRUCTURE PREDICTION BASED ON ENERGY CHARACTERIZATION
The material removal process, resulting in conditions of high temperature and deformation rate, possibly causes the destruction of the polymeric surface layer. Features of the differential scanning calorimeter and microliter droplets techniques can be successfully used for the characterization of the surface layer energy state. Through contact angels rates of the droplets with surface and enthalpy of surface layer can be the aging of polymerical produсt predict.

Седач В.В., Морокко І.І., Україна, Харків
РОЗРАХУНОК ЕЖЕКЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ВІЛЬНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ПОВІТРЯНОГО СТРУМЕНЯ
У доповіді розглянуте застосування регулярних методів газової динаміки для отримання розрахункових рівнянь, що дозволяють знаходити рівень вакууму в заданій точці вільного турбулентного повітряного струменя залежно від координат її розташування щодо зрізу сопла живлення. Шляхом математичного моделювання в пакеті MathCAD отримані тривимірні графіки виду pвак = f(x, y), що дозволяють на етапі проектування вибирати геометричні та експлуатаційні параметри струминних пристроїв локального вакууму.
Седач В.В., Морокко И.И., Украина, Харьков
РАСЧЕТ ЭЖЕКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ СВОБОДНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
В докладе рассмотрено применение регулярных методов газовой динамики для получения расчетных уравнений, позволяющих находить уровень вакуума в заданной точке свободной турбулентной воздушной струи в зависимости от координат ее расположения относительно среза питающего сопла. Путем математического моделирования в пакете MathCAD получены трехмерные графики вида pвак = f(x, y), позволяющие на этапе проектирования выбирать геометрические и эксплуатационные параметры струйных устройств локального вакуума.
Sedach V.V., Morokko I.I., Ukraine, Kharkov
Calculation of the ejection capability of a free turbulent air jet
By means of gas dynamics regular methods application the dependences were received for the vacuum definition of a free turbulent air jet in the given point depending on the coordinates of its position relative to the freed nozzle. By mathematical modeling in a package MathCAD three-dimensional graphics are constructed in the view of pvac = f(x, y) were received for the geometrical and operation parameters election of the local vacuum jet-device.

Седач В.В., Україна, Харків, Мухамад Ширін О., Ірак, Ербіль
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ ПНЕВМОПРИВОДА НА АПАРАТНІЙ БАЗІ FESTO
У доповіді розглянута оригінальна методика експериментального дослідження динаміки вихідної ланки пневмопривода із застосуванням відеозйомки й наступною обробкою отриманої інформації спеціальною програмою перегляду відеозображення Mediastudio Pro 8.0, що дозволяє здійснювати покроковий перегляд відеофайлів з дискретністю за часом 0,033 с. Надані експериментальні графіки перехідних процесів по переміщенню, швидкості і прискоренню штока.
Седач В.В., Украина, Харьков, Мухамад Ширин О., Ирак, Эрбиль
Экспериментальное исследование динамики выходного звена пневмопривода на аппаратной базе FESTO
В докладе рассмотрена оригинальная методика экспериментального исследования динамики выходного звена пневмопривода с применением видеосъёмки и последующей обработкой полученной информации специальной программой Mediastudio Pro 8.0, позволяющей осуществлять пошаговый просмотр видеофайлов с дискретностью по времени 0,033 с. Приведены экспериментальные графики переходных процессов движения штока.
Sedach V.V., Ukraine, Kharkov, Muhamad Shireen.O., Iraq, Erbel
EXPERIMENTAL RESEARCH OF DYNAMICS OF THE TARGET LINK OF THE PNEUMODRIVE ON HARDWARE BASE FESTO
In the report discern the original technique of the experimental research of dynamics of a target link of a pneumodrive was given. The technique applies video shooting and the subsequent processing of the information of video files by review program video image Mediastudio Pro 8.0 in which carries out step by step showing video files 0.033 s degree increment worktable. For construction of schedules of transference, displacement, velocity and acceleration of the piston of a cylinder with varied parameters of main exhaust and accelerative loads.

Симонова А.А., Севідова О.К., Пупань Л.І., Верезуб М.В., Україна, Харків
ОБРОБЛЮВАНІСТЬ МЕТАЛІВ З ОБ’ЄМНОЮ СУБМІКРО- ТА НАНОКРИСТАЛІЧНОЮ СТРУКТУРОЮ
У доповіді представлені порівняльні характеристики оброблюваності металів (сила різання, зіступ стружки, температура, якість поверхневого шару) з об’ємною субмікро-, нанокристалічною та крупнокристалічною структурою. Визначені залежності зміни параметрів оброблюваності від умов механічної обробки (швидкість різання, подача, глибина різання, мастильно-охолоджувальне середовище).
Симонова А.А., Севидова Е.К., Пупань Л.И., Верезуб Н.В., Украина, Харьков
ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МЕТАЛЛОВ С СУБМИКРО- И НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ
В докладе представлены сравнительные характеристики обрабатываемости металлов (сила резания, усадка стружки, температура, качество поверхностного слоя) с объемной субмикро-, нанокристаллической и крупнокристаллической структурой. Определены зависимости изменения параметров обрабатываемости от условий механической обработки (скорость резания, подача, глубина резания, смазочно-охлаждающая среда).
Symonova A.A., Sevidova E.K., Pupan L.I., Verezub N.V., Ukraine, Kharkоv
THE MACHINABILITY OF THE METALS WITH BULK SUB MICRO- AND NANOCRYSTAL STRUCTURE
In report are presented the comparison characteristics of the metals machinability (cutting force, chip reduction, temperature, blanket quality) with bulk sub micro-, nanocrystal and macrocrystalline structure. The dependences of parameterises machinability variation from the machining conditions (speed of cutting, feed, depth of cutting, lubricoolant) are defined.

Склярова О. В., Україна, Харків
ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ ТРЬОХ РІВНІВ ГЕНЕРАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У доповіді представлена загальна характеристика сутності інтегрованих генеративних технологій у рамках концепції трьох рівнів (макро-, мікро- і нанорівень), а також розглянута роль постпроцесів у виготовленні виробів генеративними технологіями в сполученні з традиційними.
Склярова Е. В., Украина, Харьков
изготовление изделий в рамках концепции трех уровней генеративных технологий
В докладе представлена общая характеристика сущности интегрированных генеративных технологий в рамках концепции трех уровней (макро-, микро- и наноуровень), а также рассмотрена роль постпроцессов в изготовлении изделий генеративными технологиями в сочетании с традиционными.
Sklyarova O. V., Ukraine, Kharkiv
Manufacturing of products within the framework of the three levels Generativ technologies concept
In the report the general characteristic of essence integrated generativ technologies is submitted within the framework of the three levels concept (makro-, micro- and nanolevel), and also the role of postprocesses in manufacturing products generativ by technologies in a combination with traditional is considered.

Тітаренко В.Ф., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ОПИСУ ВИРОБІВ, ІНСТРУМЕНТІВ І ПРОЦЕСІВ ЗУБООБРОБКИ
Об'єкти дослідження розглядаються як області афінного простору з повним аналітичним описом і відображенням безлічами вхідних точок. Таке представлення забезпечує загальний підхід до алгоритмізації, розширює можливості дослідження умов, точності й здійснення формоутворення різанням або пластичним деформуванням.
Титаренко В.Ф., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ПОДХОДА К МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ИЗДЕЛИЙ, ИНСТРУМЕНТОВ И ПРОЦЕССОВ ЗУБООБРАБОТКИ
Объекты исследования рассматриваются как области аффинного пространства с полным аналитическим описанием и отображением множествами входящих точек. Такое представление обеспечивает общий подход к алгоритмизации, расширяет возможности исследования условий, точности и осуществимости формообразования резанием или пластическим деформированием.
Titarenko V.F., Ukraine, Kharkоv
APPLICATION OF THE GENERAL APPROACH TO THE MULTIPLEPARAMETER DESCRIPTION OF PRODUCTS, TOOLS AND GEAR TREATMENT PROCESSES
Objects of research are considered as area of affine space with the full analytical description and display by sets of entering points. Such representation provides the general approach to algorithmization, expands opportunities of research of conditions, accuracy and practicability shaping with cutting or plastic deformation.

Третяк Т.Є., Україна, Харків
ЗУБОРІЗНІ ДОВБАЧІ НЕЕВОЛЬВЕНТНОГО ФОРМОУТВОРЕННЯ
Для забезпечення стабільної точності формоутворення неевольвентних зубчастих колес пропонується використовувати збірні довбачі з призматичними або круглими фасонними різцями. Збірна конструкція дозволяє компенсувати зміну положення фасонних різальних крайок, щодо осі довбача при його переточуваннях і підтримати тим самим вихідну точність профілювання з підвищеним ресурсом придатності інструмента зубообробки.
Третяк Т.Е., Украина, Харьков
зуборезные долбяки неэвольвентного формообразования
Для обеспечения стабильной точности формообразования неэвольвентных зубчатых колес предлагается использовать сборные долбяки с призматическими или круглыми фасонными резцами. Сборная конструкция позволяет компенсировать изменение положения фасонных режущих кромок относительно оси долбяка при его переточках и поддержать тем самым исходную точность профилирования с повышенным ресурсом годности инструмента зубообработки.
Tretyak T.E., Ukraine, Kharkiv
gear cutters of noninvolute forming
To provide sustained forming accuracy of noninvolute gears it is assumed to use combined gear cutters with flat form tools or round form tools. Integrated structure allows to compensate position change of shaped cutting edges relatively axis of gear cutter when its resharpening and thereby to keep initial accuracy of profiling with the increased resource of the validity of the gear treatment tool.

Турманідзе Р., Грузія, Тбілісі, Дюбнер Л., Німеччина, Магдебург,
Кушнаренко О., Німеччина, Магдебург, Гвініашвілі З., Грузія, Тбілісі

СПІРАЛЬНІ СВЕРДЛА МАЛИХ РОЗМІРІВ ЗІ ЗМІННИМ КУТОМ НАХИЛУ КАНАВКИ
У доповіді представлено аналіз впливу настановного кута стружкова канавки на силу і довговічність спіральних свердл малого розміру, а також обґрунтування ефективності використання спіральних свердл з перемінним кутом у порівнянні зі стандартними свердлами. Також приводяться результати попередніх експериментів і робочого плану наступних досліджень.
Турманидзе Р., Грузия, Тбилиси, Дюбнер Л., Германия, Магдебург, Кушнаренко О., Германия, Магдебург, Гвиниашвили З., Грузия, Тбилиси
спиральные сверла МАЛыХ РАЗМЕРОВ С ПЕРЕМЕННЫМ УГЛОМ наклона канавки
В докладе представлен анализ влияния установочного угла стружечной канавки на силу и долговечность спиральных сверл малого размера, а также обоснование эффективности использования спиральных сверл с переменным углом по сравнению со стандартными сверлами. Также приводятся результаты предварительных экспериментов и рабочего плана последующих исследований.
Turmanidze R., Georgia, Tbilisi, Dubner L., Deutschland, Magdeburg, Kushnarenko O., Deutschland, Magdeburg, Gviniashvili Z., Georgia, Tbilisi
Twisted DRILLS OF SMALL SIZES WITH VARIABLE ANGLE OF FLUTES INCLINATION
In the submitted report are shown the analysis of influence of chip grooves setting angle on strength and durability of fine-sized spiral drills and the basing of the utilization effectiveness of spiral drills with variable angle in comparison with standard drills. Also are given the results of preliminary experiments and the work plan of subsequent investigations.

Холод А.П., Стрельчук р.М., Руднев а.В., Узунян м.Д., Україна, Харків
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРОБКИ НАНОСТРУКТУРНИХ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
У доповіді представлені деякі особливості обробки наноструктурних інструментальних матеріалів. Наводяться дані по оброблюваності нових наноструктурних інструментальних матеріалів – волькар і АТПМ. Запропоновано спосіб ефективної обробки цих важкооброблюваних матеріалів, що забезпечує високу якість обробленої поверхні.
Холод А.П., Стрельчук Р.М., Руднев А.В., Узунян М.Д., Украина, Харьков
некоторые особенности обработки наноструктурных инструментальных материалов
В докладе представлены некоторые особенности обработки наноструктурных инструментальных материалов. Приводятся данные по обрабатываемости новых наноструктурных инструментальных материалов – волькар и АТПМ. Предложен способ эффективной обработки этих труднообрабатываемых материалов, обеспечивающий высокое качество обработанной поверхности.
Holod A.P., Strel'chuk r.M., Rudnev a.V., Uzunyan m.D., Ukraine, Kharkov
SOME TREATMENT FEATURES OF NANOSTRUCTURED tool MATERIALs|
In the report some features of processing nanostructured tool materials are submitted. Data on machinability of new nanostructured tool materials – wolkar and ATPM are presented. The method of effective processing of these hard-to-machine materials providing high quality of machined surface is proposed.

СЕКЦІЯ 4. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ

ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
Абляскін О.І., Україна, Харків
ОЦІНКА РАЦІОНАЛЬНОСТІ СПОСОБУ БАЗУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ

ПРИ КОНСТРУЮВАННІ МЕХАНІЗМІВ
Розглянуті особливості базування деталей складальних одиниць по циліндричним поверхням. Викладена методика призначення допустимих відхилень розмірів та розташування базових поверхонь спряжених деталей у залежності від схеми їх базування. Рекомендований спосіб одержання раціональної конструкції підшипникового вузла з точки зору поліпшення його технологічності.
Абляскин О.И., Украина, Харьков
ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ СПОСОБА БАЗИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ МЕХАНИЗМОВ
Рассмотрены особенности базирования деталей сборочных единиц по цилиндрическим поверхностям. Изложена методика назначения допустимых отклонений размеров и расположения базовых поверхностей сопряженных деталей в зависимости от схемы их базирования. Рекомендован способ получения рациональной конструкции подшипникового узла с точки зрения улучшения его технологичности.
Ablyaskin O.I., Ukraine, Kharkov
ESTIMATION OF RATIONALITY OF THE WAY OF BASING OF DETAILS AT DESIGNING MECHANISMS
Features of basing of details of assembly units on cylindrical surfaces are considered. The technique of assignment of maximum deviations of the sizes and arrangements of base surfaces of the connected details is stated depending on the circuit of their basing. The way of reception of a rational design the bearing of unit is recommended from the point of view of improvement of its adaptability to manufacture.

Абрамчук Ф.І., Кабанов О.М., Майстренко Г.В., Україна, Харків,
ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТУРБУЛЕНТНОЇ ШВИДКОСТІ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ПОЛУМ’Я ПРИ ЗГОРЯННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ З ДОБАВКОЮ ВОДНЮ В ЦИЛІНДРІ ДВИГУНА
В доповіді приведені результати аналізу літературних джерел, присвячених проблемі розповсюдження полум’я в попередньо перемішаних газоповітряних сумішах. Виконаний аналіз підходів до розрахунку швидкості переміщення фронту полум’я в газоповітряній суміші та вибраний оптимальний.
Абрамчук Ф.И., Кабанов А.Н., Майстренко Г.В., Украина, Харьков
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТУРБУЛЕНТНОЙ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПРИ СГОРАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ДОБАВКОЙ ВОДОРОДА В ЦИЛИНДРЕ ДВИГАТЕЛЯ
В докладе приведены результаты анализа литературных источников, посвященных проблеме распространения пламени в предварительно перемешанных газовоздушных смесях. Выполнен анализ подходов к расчету скорости перемещения фронта пламени в газовоздушной смеси и выбран оптимальный.
Abramchuk F.I., Kabanov A.N., Maystrenko G.V., Ukraine, Kharkov
CHOICE AND EXPLANATION OF DETERMINATION TURBULENT SPEED OF FLAME PROPAGATION APPROACH WITH COMBUSTION MIXTURE NATURAL GAS AND HYDROGEN IN ENGINE CYLINDER
In the report results of the references analysis, devoted to a problem of distribution of a flame in preliminary mixed air-gas mixes are resulted. It is analysed approaches to calculation of speed moving of a flame front in an air-gas mix and it is chosen optimum.
Абрамчук Ф.І., Кузьменко А.П. Україна, Харків
РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ І ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДВИГУНІВ З ІСКРОВИМ ЗАПАЛЮВАННЯМ ЗА РАХУНОК ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ СТИСКУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЯК МОТОРНОГО ПАЛИВА
У доповіді обґрунтовуються основні можливості підвищення екологічності й економічності малолітражних автомобільних двигунів, які працюють на стиснутому природному газі за рахунок збільшення ступеня стиску. Розглядаються основні підходи до збільшення ступеня стиску в малолітражному автомобільному двигуні з іскровим запалюванням.
Абрамчук Ф.И., Кузьменко А.П. Украина, Харьков

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ С ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА
В докладе обосновываются основные возможности повышения экологичности и экономичности малолитражных автомобильных двигателей, которые работают на сжатом природном газе за счет увеличения степени сжатия. Рассматриваются основные подходы к увеличению степени сжатия в малолитражном автомобильном двигателе с искровым зажиганием.
Abramchuk F.I., Kuzmenko A.P. Ukraine, Kharkov

RESERVES OF INCREASE OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL PARAMETERS OF ENGINES With SPARK IGNITION DUE TO INCREASE OF THE COMPRESSION RATIO AT APPLICATION OF NATURAL GAS AS MOTOR FUEL
The basic opportunities of increase of ecological compatibility and profitability of small-displacement automobile engines prove in the report which work on the compressed natural gas due to increase in a degree of compression. The basic approaches to increase in a degree of compression in the small-displacement automobile engine with spark ignition are considered.

Альохін В.І., Акімов О.В., Марченко А.П., Україна, Харків
НАУКОВІ ОСНОВИ КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЛИТИХ ДЕТАЛЕЙ ПОРШНІВ І БЛОК-КАРТЕРІВ ДВЗ
У доповіді пропонуються методи вдосконалення показників литих деталей поршнів і блок-картерів ДВЗ за допомогою моделювання процесів кристалізації, напружено-деформованого стану, а також виявлення чинників формування залишкової напруги на етапі виготовлення виливків.
Алехин В.И., Акимов О.В., Марченко А.П., Украина, Харьков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка