Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57Сторінка14/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Равлюк В. Г., Україна, Харків


ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБСТЕЖЕНЬ КОЛІСНИХ ПАР ВАГОНІВ ВІБРОДІАГНОСТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

У доповіді розглянуті переваги засобів вібродіагностування для їх впровадження під час обстежень колісних пар. Встановлена необхідність проведення діагностичних досліджень з удосконалюванням існуючих методів обробки вібраційних сигналів для зниження експлуатаційних витрат.


Равлюк В. Г., Украина, Харьков
ПУТИ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ВАГОНОВ ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
В докладе рассмотрены преимущества вибродиагностических средств для их внедрения во время освидетельствований колесных пар. Определена необходимость производить диагностические исследования по усовершенствованию существующих методов обработки вибрационных сигналов для снижения эксплуатационных расходов.
Ravlyuk V. G., Ukraine, Kharkov
THE IMPROVEMENT CAR OF THE EFFECTIVENESS OF EXAMINATION OF WHEELS THROUGH THE INTRODUCTION OF VIBRODIAGNOSTICS MEANS 
A report is devoted to a consideration of the advantages of the vibrodiagnostics methods for its providing during the examination of car’s wheels. The necessity was shown to hold on a research on improving the present methods of vibration signal analysis to reduce maintenance costs.Ребров О.Ю., Україна, Харків
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ
У доповіді наведено обґрунтування нового підходу до визначення раціональних параметрів тракторних агрегатів на базі колісних тракторів. Запропонована структурно-логічна послідовність, що базується на комплексі тягово-енергетичних і техніко-економічних показників трактора.
Ребров А.Ю., Украина, Харьков
СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ
В докладе приведено обоснование нового похода в определении рациональных параметров тракторных агрегатов на базе колесных тракторов. Предложена структурно-логическая последовательность, базирующаяся на комплексе тягово-энергетических и технико-экономических показателей трактора.
Rebrov A.Yu., Ukrainе, Kharkov
STRUCTURALLY-LOGIC SEQUENCE OF RATIONAL PARAMETERS DEFINITION OF TRACTOR UNITS
In the report the substantiation of a new campaign in definition of rational parameters of tractor units on the basis of wheel tractors is resulted. The structurally-logic sequence which is based a complex of propulsion-power and technical and economic parameters of a tractor is offered.Ребров О.Ю., Бронніков М.М., Україна, Харків
УТОЧНЕНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МУФТИ ГОЛОВНОГО ЗЧЕПЛЕННЯ З ДІАФРАГМЕННОЮ ПРУЖИНОЮ
У доповіді наведені основні елементи уточненої математичної моделі муфти головного зчеплення з діафрагменною пружиною. В доповнення до крутильної еквівалентної схеми трансмісії запропонована модель натискного пристрою з урахуванням осьового руху натискного диску.
Ребров А.Ю., Бронников М.М., Украина, Харьков
УТОЧНЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МУФТЫ ГЛАВНОГО СЦЕПЛЕНИЯ С ДИАФРАГМЕННОЙ ПРУЖИНОЙ
В докладе приведены основные элементы уточненной математической модели муфты главного сцепления с диафрагменной пружиной. В дополнение к крутильной эквивалентной схеме трансмиссии предложена модель нажимного устройства с учетом осевого движения нажимного диска.
Rebrov A.Yu., Bronnikov M.M., Ukrainе, Kharkov
SPECIFIED MATHEMATICAL MODEL OF MAIN CLUTCH WITH DIAPHRAGM SPRING
In the report basic elements of the specified mathematical model of the main clutch with diaphragm spring are resulted. In addition to torsion equivalent scheme of transmission the model of the press device which take into account of axial movement of a press disk is offered.Ребров О.Ю., Бучко І.Г., Україна, Харків
ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КОЛІСНИХ ТРАКТОРІВ ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ ТРАНСМІСІЇ
У доповіді наведений огляд шляхів підвищення техніко-економічних показників колісного трактора. Запропонована методика визначення раціональних параметрів трансмісії за критеріями отримання найвищих тягово-енергетичних і техніко-економічних показників трактора.
Ребров А.Ю., Бучко И.Г., Украина, Харьков
ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ ПУТЕМ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ ТРАНСМИССИИ
В докладе приведен обзор путей повышения технико-экономических показателей колесного трактора. Предложена методика определения рациональных параметров трансмиссии по критериям получения наиболее высоких тягово-энергетических и технико-экономических показателей трактора.
Rebrov A.Yu., Buchko I.G., Ukrainе, Kharkov
INCREASE OF TECHNICAL AND ECONOMIC PARAMETERS OF WHEEL TRACTORS BY THE RATIONAL CHOICE OF TRANSMISSION PARAMETERS
In the report the review of ways of technical and economic parameters increasing of a wheel tractor is resulted. The technique of definition of transmission rational parameters by criteria of reception of the highest propulsion-power and technical and economic parameters of a tractor is offered.Ребров О.Ю., Григо Р.Г., Україна, Харків
ЕФЕКТИВНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ КЕРОВАНИХ І НЕКЕРОВАНИХ СТАБІЛІЗАТОРІВ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У доповіді наведений огляд стабілізаторів поперечної стійкості транспортних засобів. Обґрунтовано використання керованих стабілізаторів поперечної стійкості для транспортних засобів зі суттєво змінним в експлуатації положенням центру ваги.
Ребров А.Ю., Григо Р.Г., Украина, Харьков
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЯЕМЫХ И НЕУПРАВЛЯЕМЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В докладе приведен обзор стабилизаторов поперечной устойчивости транспортных средств. Обосновано применение управляемых стабилизаторов поперечной устойчивости для транспортных средств с существенно переменным в эксплуатации положением центра тяжести.
Rebrov A.Yu., Grigo R.G., Ukrainе, Kharkov
EFFICIENCY AND FUNCTIONAL QUALITIES OF OPERATED AND UNCONTROLLABLE STABILIZERS OF VEHICLES CROSS-SECTION STABILITY
In the report the review of stabilizers of cross-section stability of vehicles is resulted. Application of operated stabilizers of cross-section stability for vehicles with essentially variable in operation position of the centre of gravity is proved.Ребров О.Ю., Смородинов С.М. Україна, Харків
КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ВАГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ВЕДУЧІ МОСТИ КОЛІСНОГО ТРАКТОРА
У доповіді наведені основні принципи керування розподілом вагових навантажень на ведучі мости колісного трактора. Запропонована методика визначення керованого розподілу вагових навантажень на мости колісного трактора, що є оптимальним в широкому діапазоні тягових зусиль за критеріями отримання найвищих тягово-енергетичних і техніко-економічних показників машинно-тракторного агрегату.
Ребров А.Ю., Смородинов С.М., Украина, Харьков
УПРАВЛЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕСОВЫХ НАГРУЗОК НА ВЕДУЩИЕ МОСТЫ КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА
В докладе приведены основные принципы управления распределением весовых нагрузок на ведущие мосты колесного трактора. Предложена методика определения управляемого распределения весовых нагрузок на мосты колесного трактора, которое является оптимальным в широком диапазоне тяговых усилий по критериям получения наиболее высоких тягово-энергетических и технико-экономических показателей машино-тракторных агрегатов.
Rebrov A.Yu., Smorodinov S.M., Ukrainе, Kharkov
MANAGEMENT OF WEIGHT LOADINGS DISTRIBUTION ON LEADING BRIDGES OF THE WHEEL TRACTOR
In the report main principles of management of weight loadings distribution to leading bridges of a wheel tractor are resulted. The technique of definition of operated distribution of weight loadings on bridges of a wheel tractor which is optimum in a wide range of traction efforts by criteria of reception of the highest propulsion-power, technical and economic parameters of machine-tractor units is offered.

Рогов А.В., Дереповський А.Ю., Україна, Харків
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПЕРЕДАТОЧНИХ ЧИСЕЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЯ ПРИ РУСІ В УМОВАХ МІСЬКОГО ЦИКЛУ
В доповіді наведена математична модель руху легкового автомобіля в міському циклі. Також визначені оптимальні передаточні числа коробки передач для даних умов руху з урахуванням динамічних показників і затрат палива.
Рогов А.В., Дереповский А.Ю., Украина, Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО ЦИКЛА
В докладе приведена математическая модель движения легкового автомобиля в городском цикле. Также определены оптимальные передаточные числа коробки передач для данных условий движения с учетом динамических показателей и затрат топлива.
Rogov A.V., Derepovskiy A.Yu., Ukraine, Kharkiv
DEFINITION OF OPTIMUM TRANSFER NUMBERS OF THE TRANSMISSION OF THE CAR AT MOVEMENT IN THE CONDITIONS OF THE CITY CYCLE
In the report the mathematical model of movement of the car in a city cycle is resulted. Also optimum transfer numbers of a transmission for the given conditions of movement taking into account dynamic indicators and fuel expenses are defined.

Савенко В.В., Панчук О.В., Україна, Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОМІЖНИХ СПОЖИВАЧІВ ПОТУЖНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗУ 2ТЕ116
У доповіді наведені характеристики допоміжних споживачів потужності тепловозу та приведений засіб їх побудови
Савенко В.В., Панчук А.В., Украина, Харьков
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗА 2ТЭ116
В докладе показаны характеристики вспомогательных потребителей мощности и приведен способ их построения
Savenko V.V., Panchuk O.V., Ukraine, Kharkov
CHARACTERISTICS OF SUPPLEMENTARY POWER CONSUMERS OF THE MAIN DISEL LOCOMOTIVE 2ТE116
In the report characteristics of supplementary power consumers are shown and the way of their construction is resulted

Самородов В.Б., Яловол І.В., Рогов А.В., Островерх О.О., Україна, Харків
розробка математичної моделі руху причіпного автопотяга
У роботі представлена математична модель руху причіпного автопотяга на базі автомобіля КрАЗ-6322 з причепом КрАЗ-А181В2. Математична модель дозволяє з достатньою точністю визначити основні динамічні характеристики автопотяга та розподілення мас по осям тягача під час руху у заданих дорожніх умовах, а також виявити умови руху при яких буде спостерігатись буксування ведучих коліс тягача.
Самородов В.Б., Яловол И.В., Рогов А.В., Островерх А.О., Украина, Харьков
разработка математической модели движения прицепного автопоезда
В работе представлена математическая модель движения прицепного автопоезда на базе автомобиля КрАЗ-6322 с прицепом КрАЗ-А181В2. Математическая модель позволяет с достаточной точностью определить основные динамические характеристики автопоезда и распределение масс по осям тягача во время движения в заданных дорожных условиях, а также определить условия движения, при которых будет наблюдаться буксование ведущих колес тягача.
Samorodov V.B., Yalovol I.V., Rogov A.V., Ostroverkh O.O., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF MOTION OF THE TOWED LORRY CONVOY
In work the mathematical model of motion of the towed lorry convoy is presented on the base of car of KRAZ-6322 with the trailer of Kraz-a181v2. A mathematical model allows with sufficient exactness to define basic dynamic descriptions of lorry convoy and distributing of the masses on the axes of tractor during motion in the set travelling terms, and also to define terms motions which skidding of driving-wheels of tractor will be at.
Сергієнко А.М., Україна, Харків
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИТРАТ ПОТУЖНОСТІ ДВИГУНА НА ПРИВІД ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ НА ДИНАМІКУ АВТОМОБІЛЯ
У доповіді представлені результати досліджень тяглово-швидкісних і динамічних показників повнопривідного легкового автомобіля при зміні витрат потужності ДВС на привід начіпного й допоміжного устаткування. Проведено аналіз режимів руху автомобіля, рівнів витрат потужностей на приводи агрегатів і розроблений алгоритм керування потоками потужності двигуна.
Сергиенко А.Н., Украина, Харьков
Оценка влияния затрат мощности двигателя на привод вспомогательного оборудования на динамику автомобиля
В докладе представлены результаты исследований тягово-скоростных и динамических показателей полноприводного легкового автомобиля при

изменении затрат мощности ДВС на привод навесного и вспомогательного оборудования. Проведен анализ режимов движения автомобиля, уровней затрат мощностей на приводы агрегатов и разработан алгоритм управления потоками мощности двигателя.


Sergienko A.N., Ukraine, Kharkov
Estimation of influence of expenditures of an engine power on the drive gear of auxiliary equipment on dynamic of the automobile
In the report results of probes of draft-speed and dynamic indexes full drive gear the car are submitted at change of expenditures of power engine on the drive gear hinged and auxiliary equipment. The analysis of conditions of driving of the automobile, levels of expenditures of powers on drive gears of aggregates is lead and the control algorithm is developed by streams of an engine power.


Сергієнко А.М., Самородов В.Б., Сергієнко М.Є., Україна, Харків
ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ТЯГЛОВО-ШВИДКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ
У доповіді представлені результати порівняльної оцінки показників паливної економічності повнопривідного легкового автомобіля при визначенні тяглово-швидкісних властивостей автомобіля при розгоні з максимальною подачею палива й керованої за заданим законом.
Сергиенко А.Н., Самородов В.Б., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков
К вопросу оценки топливной экономичности автомобиля при определении тягово-скоростных показателей
В докладе представлены результаты сравнительной оценки показателей топливной экономичности полноприводного легкового автомобиля при определении тягово-скоростных свойств автомобиля при разгоне с максимальной подачей топлива и управляемой по заданному закону.
Sergienko A.N., Samorodov V.B., Sergienko N.E., Ukraine, Kharkov
To a question of an estimation of a fuel efficiency of the automobile at definition of draft-speed indexes
In the report results of a comparative estimation of indexes of a fuel efficiency full drive gear the car are submitted at definition of draft-speed properties of the automobile at acceleration with the maximal fuel delivery and steered on a desired law.

Сергієнко А.М., Сергієнко М.Є., Україна, Харків
ОЦІНКА ТЕПЛОВої навантаженості ЗЧЕПЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ
На сучасних автомобілях знаходять все більше застосування двохпоточні зчеплення, які поліпшують їх динамічні й економічні показники. Пропоновані конструкції постійно та не постійно замкнутих зчеплень мають підвищену теплову навантаженість ведучих елементів, що позначається на стабільності характеристик і працездатності. У роботі представлені результати досліджень теплової навантаженості різних конструкцій проміжного диска зчеплення автомобіля.
Сергиенко А.Н., Сергиенко Н.Е., Украина, Харьков
Оценка тепловой нагруженности сцепления автомобиля
На современных автомобилях находят все большее применение двухпоточные сцепления, которые улучшают их динамические и экономические показатели. Предлагаемые конструкции постоянно и непостоянно замкнутых сцеплений имеют повышенную тепловую нагруженность ведущих элементов, что сказывается на стабильности характеристик и работоспособности. В работе представлены результаты исследований тепловой нагруженности различных конструкций промежуточного диска сцепления автомобиля.
Sergienko A.N., Sergienko N.E., Ukraine, Kharkov
Estimation thermal loagings couplings of automobile
On modern automobiles find the increasing application two-line couplings which improve their dynamic and economic parameters. Offered designs it is constant and changeably closed couplings have raised thermal loadings conducting elements that affects stability of characteristics and serviceability. In work results of researches thermal loadings various designs of an intermediate disk of coupling of the automobile are submitted.

Сергієнко М.Є., Ільїнов О.О., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ КАРКАСУ КАБІНИ ТРАКТОРА КЛАСУ 0,9
У доповіді представлена математична модель визначення ударних навантажень, діючих на конструкцію трактора при боковому перекиданні. Розроблена розрахункова схема. Складені диференційні рівняння руху трактора при перекиданні, які дозволяють визначити навантаження в момент взаємодії з ґрунтом. Результати моделювання використовуються при оцінці міцності захисного каркасу кабіни колісного трактора класу 0,9.
Сергиенко Н.Е., Ильинов А.А., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ КАРКАСА КАБИНЫ ТРАКТОРА КЛАССА 0,9
В докладе представлена математическая модель определения ударных нагрузок, действующих на конструкцию трактора при боковом опрокидывании. Разработана расчетная схема. Составлены дифференциальные уравнения движения трактора при опрокидывании, позволяющие определить нагрузки в момент соударения с грунтом. Результаты моделирования используются при оценке прочности защитного каркаса кабины колесного трактора класса 0,9.

Sergienko N.E., Il’inov A. A., Ukraine, Kharkov
STUDY frame CAB TRACTOR CLASS 0.9
The report presents a mathematical model for determining the shock load acting on the structure at the side of tractor rollover. A design scheme. Contingency differential equation of motion when the tractor to determine the load at the time of impact with the ground. Simulation results are used in assessing the strength of the protective frame cabin wheeled tractor class 0.9.

Сергієнко М.Є., Кішкар Н.А.,Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ ВЕНТИЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН У ГІБРИДНИХ СИЛОВИХ УСТАНОВКАХ АВТОМОБІЛІВ
Проаналізовані питання вибору типа електричних машин та їх функціональні можливості. Наведено рекомендації щодо практичного використання вентильних електричних машин у складі гібридних силових установок автотранспортних засобів.
Сергиенко Н.Е., Кишкар Н.А., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕНТИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН В ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВКАХ АВТОМОБИЛЕЙ
Проанализированы вопросы выбора типа электрических машин и их функциональные возможности. Приведены рекомендации по практическому применению вентильных электрических машин в составе гибридных силовых установок автотранспортных средств.
Sergienko N.E., Kishkar N.A., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF VALVE ELECTRICAL MACHINES IN THE AUTOMOBILE HYBRID SYNERGY DRIVES
The matter of choice of electrical machines type and their functional capabilities were analyzed. Recommendations for practical application of valve electrical machines as a part of hybrid synergy drives of vehicles were given.

Сергієнко М.Є., Скрипнік І.А., Забелишенський З.Е., Каліновський В.С.,
Твердохліб О.В.,
Україна, Харків
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЇ БАГАТОДИСКОВОЇ МУФТИ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК
У доповіді представлені результати досліджень багатодискових фрикційних гідропідтискних муфт трансмісій тракторів і автомобілів. За допомогою сучасних методів і програм виконана оцінка впливу параметрів керування й конструкції опорних елементів гідропідтискної муфти на зміну навантаженості фрикційних деталей і стабільність характеристик пар тертя.
Сергиенко Н.Е., Скрипник И.А., Забелышенский З.Э., Калиновский В.С.,
Твердохлеб Е.В., Украина, Харьков
влияния параметров конструкции многодисковой муфты на стабильность характеристик
В докладе представлены результаты исследований многодисковых фрикционных гидроподжимных муфт трансмиссий тракторов и автомобилей. С помощью современных методов и программ выполнена оценка влияние параметров управления и конструкции опорных элементов гидроподжимной муфты на изменение нагруженности фрикционных деталей и стабильность характеристик пар трения.
Sergienko N.E., Skripnik I.A., Zabelyshenskij Z.E., Kalinovsky V.S.,
Tverdohleb E.V., Ukraine, Kharkov
Influences of parameters of a design multidisk Clutch on stability of characteristics
In the report results of researches multidisc frictional hydraulic drawings clutch transmissions of tractors and automobiles are submitted. With the help of modern methods and programs the estimation influence of parameters of management and a design of basic elements hydraulic drawings clutch on change of loading of frictional details and stability of characteristics of pairs friction is executed.

Сєриков В.І., Кохановська О.В., Немчік О.А., Україна, Харків
ДОСТОВІРНІСТЬ НЕПРЯМИХ ВИМІРІВ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ
При проведенні експериментів для підтвердження адекватності математичної моделі або уточнення її розрахункових коефіцієнтів не завжди є можливість установки реєструючого обладнання безпосередньо в точках вимірювання. Виміри значень напружень і сили струму на приводі можуть бути використані як інтегральна оцінка параметрів процесів в досліджуваній механічній системі.
Сериков В.И., Кохановская О.В., Немчик А.А., Украина, Харьков
ДОСТОВЕРНОСТЬ КОСВЕННЫХ ЗАМЕРОВ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
При проведении экспериментов для подтверждения адекватности математической модели или уточнения ее расчетных коэффициентов не всегда имеется возможность установки регистрирующего оборудования непосредственно в точках измерения. Замеры значений напряжения и силы тока на приводе могут быть использованы как интегральные оценки параметров процессов.
Serikov V.I., Kokhanovskaya O.V., Nemchik A.A., Ukraine, Kharkov
AUTHENTICITY OF INDIRECT MEASURINGS OF CHARACTERISTICS OF PROCESSES IN MECHANICAL SYSTEMS
During the carrying out of experiments for confirmation of adequacy of mathematical model or clarification of computational coefficients there is not always possibility of setting of recording equipment directly in measuring points of interesting values. The measurings of values of tension and current strength on a drive can be used as integrated estimations of parameters of processes.

Сєріков Є.М. Україна, Харків
Ротаційний компресор
Актуальність роботи полягає в тому, що зниження витрати палива, токсичності та підняття питомої потужності автомобільного двигуна досягається за рахунок використання наддуву простим за конструкцією нагнітачем. Метою роботи являється створення простої, компактної, надійної конструкції компресора із високим ККД та способу його регулювання.
Сериков Е.Н. Украина, Харьков
РОТАЦИОННЫЙ КОМПРЕССОР
Актуальность работы состоит в том, что снижение расхода топлива, токсичности и повышения удельной мощности автомобильного двигателя достигается за счет использования наддува простым по конструкции нагнетателем. Целью работы является создание простой, компактной, надежной конструкции компрессора с высоким КПД и способа его регулирования.
Sierikov I.N. Ukraine, Kharkov
ROTATIONAL SUPERCHARGER
The work urgency consists that reduction in the expense of fuel, toxicity and increase of specific power of the automobile engine is reached at the expense of pressure charging use by a simple supercharger on a design. The aim of the work is creation of a simple, compact, reliable design of the supercharger with high efficiency and a mode of its regulation.

Сівих Д. Г., Україна, Харків, Улько В. Ю., Україна, Харків
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СИСТЕМ ДИЗЕЛЯ іЗ НАСОС-ФОРСУНКАМИ за РЕЗУЛЬТАТАми ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
У доповіді викладена методика проведення аналізу технічного стану основних агрегатів систем дизеля з насос-форсунками за результатами експлуатаційного моніторингу. Розглянуті відмови в дизелях із системою TDI, що найбільш часто зустрічаються. На основі аналізу зареєстрованих під час роботи діаграм процесів в дизелі 2,3L TDI автомобіля Audi A6 викладена методика ідентифікації несправностей.
Сивых Д. Г., Украина, Харьков, Улько В. Ю., Украина, Харьков
анализ Технического Состояния систем дизеля с насос-форсунками по результатам эксплуатационного мониторинга
В докладе изложена методика проведения анализа технического состояния основных агрегатов систем дизеля с насос-форсунками по результатам эксплуатационного мониторинга. Рассмотрены наиболее часто встречаемые отказы в дизелях с системой TDI. На основе анализа зарегистрированных во время работы диаграмм процессов в дизеле 2,3L TDI автомобиля Audi A6 изложена методика идентификации неисправностей.
Sivikh D. G., Ukraine, Kharkov, Ul'ko V. U., Ukraine, Kharkov
the TECHNICAL STATE ANALYSIS for DIESEL Engines SYSTEMS With pump-injectors ON RESULTS of OPERATING MONITORING
The method for leadthrough of technical state analysis of basic aggregates in the diesel engines systems with pump-injectors on results of operating monitoring is expounded in a report. The often met refuses in diesel engines with the TDI system are considered. The method for authentication of disrepairs in the Audi A6 2,3L TDI engine on analysis of during the work registered processes diagrams is expounded.

Танасевський В.Г., Гриценко Г.Д., Кондратьєва Г.Г., Міхєєнко О.К., Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОРПУСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Для обґрунтування параметрів числових моделей корпусів транспортних засобів спеціального призначення пропонується розрахунково-експериментальний підхід, що передбачає комплексне експериментальне дослідження напружено-деформованого стану їх макетів.
Танасевский В.Г., Гриценко Г.Д., Кондратьева Г.Г., Михеенко А.К., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Для обоснования параметров численных моделей корпусов транспортных средств специального назначения предлагается расчетно-экспериментальный подход, предусматривающий комплексное экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния их макетов.
Tanasevskiy V.G., Gritsenko G.D., Kondratyeva G.G., Miheyenko A.K., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL RESEARCH OF HULL ELEMENTS OF TRANSPORT VEHICLES OF THE SPECIAL SETTING
The computational and experimental approach is offered for the validation of parameters of numerical models of hulls of transport vehicles of the special setting, which provides the complex experimental research of stressed and deformed state of their models.

Танченко А.Ю., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНІХ МОДЕЛЕЙ НАКОПИЧЕННЯ ПОШКОДЖУВАНОСТІ НА ПРИКЛАДІ СЕКЦІЇ МОСТОВОГО КРАНА-ПЕРЕВАНТАЖУВАЧА
Демонструється впровадження універсального підходу до проведення числових випробувань: можливість отримання сукупності результатів дослідження на підставі вживання різних теорій накопичення пошкоджуваності.
Танченко А.Ю., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕКЦИИ МОСТОВОГО КРАНА-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЯ
Демонстрируется внедрение универсального подхода к проведению численных экспериментов: возможность получения совокупности результатов исследования на основании применения различных теорий накопления повреждаемости.
Tanchenko A.Y., Ukraine, Kharkov
RESEARCH DIFFERENT ACCUMULATION DAMAGE MODELS ON EXAMPLE OF SECTION BRIDGE FAUCET-UNLOADER
Introduction of the universal going is demonstrated near the leadthrough of numeral experiments: possibility receipt of aggregate research results on example of different application theories damage accumulation.


Танченко А.Ю., Кохановський В.І., Україна, Харків, Гусєв Ю.Б., Україна, Маріуполь
ПАРАМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ ПЕРЕВАНТАЖУВАЧІВ
Задача вдосконалення розрахунків металоконструкцій перевантажувачів розв’язується за допомогою спеціально підготовлених параметричних моделей. Це дає змогу організовувати цілеспрямований пошук оптимальних конструктивних схем та рішень при проектуванні цих машин.
Танченко А.Ю., Кохановский В.И., Украина, Харьков, Гусев Ю.Б., Украина, Мариуполь
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ
Задача совершенствования расчетов металлоконструкций перегружателей решается с помощью специально подготовленных параметрических моделей. Это дает возможность организовать целенаправленный поиск оптимальных конструктивных схем и решений при проектировании данных машин.
Tanchenko A.Y., Kokhanovskiy V.I., Ukraine, Kharkov, Gusev Y.B., Ukraine, Mariupol
PARAMETRICAL MODELS FOR RESEARCH OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF LOADER METALWARES
The task of computational refinement of loader metalwares is solving by the specially prepared parametrical models. It enables to organize the purposeful search of optimal structural charts and solutions at design of these machines.

Ткачук А.М., Україна, Харків
РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ПРЕС-ФОРМ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
На прикладі конструкцій реальних прес-форм поставлена та розв’язана задача розробки методів, моделей та алгоритмів для моделювання контактної взаємодії системи тіл при складному навантаженні. Досліджена реакція елементів конструкції на множину послідовно діючих силових факторів.
Ткачук А. Н., Украина, Харьков
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕСС-ФОРМ С УЧЕТОМ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
На примере конструкций реальных пресс-форм поставлена и решена задача разработки методов, моделей и алгоритмов для моделирования контактного взаимодействия системы тел при сложном нагружении. Исследована реакция элементов конструкции на множество последовательно действующих силовых факторов.
Tkachuk A. N., Ukraine, Kharkov
COMPUATIONAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH OF STRESSED AND DEFORMED STATE OF PRESS-FORMS TAKING INTO ACCOUNT CONTACT INTERACTION
On the example of constructions of the real press-forms the task is set and solved on the development of methods, models and algorithms for modeling of contact interaction of the system of bodies at the complicate loading. The reaction of elements of construction is researched on the set of sequentially operating power factors.

Ткачук М.А., Україна, Харків, Дьоміна Н.А., Назарова О.П., Україна, Мелітополь
МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ШТАМПІВ МЕТОДОМ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У роботі запропонований новий метод дослідження напружено-деформованого стану елементів розділових штампів для холоднолистового штампування з урахуванням контактної взаємодії. Розроблений метод розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів числових моделей елементів штампового оснащення.
Ткачук Н.А., Украина, Харьков, Демина Н.А., Назарова О.П., Украина, Мелитополь
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ШТАМПОВ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В работе предложен новый метод исследования напряженно-деформированного состояния элементов разделительных штампов для холоднолистовой штамповки с учетом контактного взаимодействия. Разработан метод расчетно-экспериментального обоснования параметров численных моделей элементов штамповой оснастки.
Tkachuk M.A., Ukraine, Kharkov, Dyomina N.A., Nazarova O.P, Ukraine, Melitopol
MODELING OF CONTACT INTERACTION OF STAMP ELEMENTS BY FINITE ELEMENT METHOD
In this work the new method of research of stressed and deformed state of parting stamps’ elements for cold-sheet stamping is offered taking into account contact interaction. A method is developed of computational and experimental grounds of parameters of numerical models of stamp equipment’s elements.
Ткачук М.А., Негробова Н.Б., Балдінська О.Ю., Шляхов Д.О., Україна, Харків
ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ ЗАСОБИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ У ЦЕНТРІ «ТЕНЗОР»
У центрі комп’ютерних методів моделювання машинобудівних конструкцій «Тензор» НТУ «ХПІ» розробляються нові методи інтегрування наукових розробок у середовище сучасних програмних засобів числового дослідження. Цей науковий напрямок має значні перспективи.
Ткачук Н.А., Негробова Н.Б., Балдинская А.Ю., Шляхов Д.О., Украина, Харьков
ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В ЦЕНТРЕ «ТЕНЗОР»
В центре компьютерных методов моделирования машиностроительных конструкций «Тензор» НТУ «ХПИ» разрабатываются новые методы интегрирования научных разработок в среду современных программных средств численного исследования. Это научное направление имеет большие перспективы.
Tkachuk N.A., Negrobova N.B., Baldinskaya A.Y., Shlyahov D.O., Ukraine, Kharkov
SOFTWARE AND HARDWARE TOOLS FOR MODELING IN EDUCATIONAL PROCESS AND SCIENTIFIC RESEARCHES IN „TENZOR” CENTER
In «Tenzor» center NTU «KhPI» of computer methods of design of machine-building constructions the new methods of integration of scientific developments are developed in the environment of modern programmatic facilities of numerical research. This scientific direction has considerable prospects.

Ткачук М.М., Ткачук М.А., Україна, Харків
МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗВ’ЯЗАНИХ ЗАДАЧ СИНТЕЗУ ГЕОМЕТРІЇ ТА АНАЛІЗУ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ НА ПРИКЛАДІ ДВОХПАРАМЕТРИЧНИХ ЗАЧЕПЛЕНЬ
На даний час двохпараметричні передачі є малодослідженими як з точки зору синтезу геометрії робочих поверхонь зубців, так і оцінки контактних напружень при опукло-вгинному контакті. Пропонується метод розв’язання цих двох задач у єдиному процесі ітераційного уточнення параметрів проектованої передачі.
Ткачук Н.Н., Ткачук Н.А., Украина, Харьков
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СВЯЗАННЫХ ЗАДАЧ СИНТЕЗА ГЕОМЕТРИИ И АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ЗАЦЕПЛЕНИЙ
В данное время двухпараметрические передачи являются малоисследованными как с точки зрения синтеза геометрии рабочих поверхностей зубьев, так и оценки контактных напряжений при выпукло-вогнутом контакте. Предлагается метод решения этих двух задач в едином процессе итерационного уточнения параметров проектируемой передачи.
Tkachuk N.N., Tkachuk N.A., Ukraine, Kharkov
METHODS OF SOLUTION OF COUPLED TASKS OF GEOMETRY SYNTHESIS AND ANALYSIS OF STRESSED AND DEFORMED STATE ON EXAMPLE OF TWO-PARAMETRICAL GEARINGS
Nowadays two-parametrical transmissions are scantily explored both from a point of geometry synthesis of cogs’ workings surfaces and estimations of contact tensions at convexo-concave contact. The method of solution of these tasks is offered in unique process of iterative clarification of parameters of designed gears.

Триньов О.В., Коваленко В.Т., Куць В.П., Україна, Харків
ОСОБЛИВОСТІ ПОСТАНОВКИ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ В СПРЯЖЕННЯХ КЛАПАНОГО ВУЗЛА З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДА СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
У доповіді проаналізовані особливості розв’язання задач теплопровідності та механіки з використанням метода скінчених елементів на вузлових моделях
Тринёв А.В., Коваленко В.Т., Куц В.П., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ В СОПРЯЖЕНИЯХ КЛАПАННОГО УЗЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В докладе проанализированы особенности решения задач теплопроводности и механики с использованием метода конечных элементов на узловых моделях
Triniov A.V., Kovalenko V.T., Kutz V.P., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF RAISING OF CONTACT TASKS IN INTERFACES OF VALVULAR KNOT WITH THE USE OF METHOD OF EVENTUAL ELEMENTS
The report analyzed particularly the problems of heat conduction and mechanics using the finite element method for the nodal patterns

Трунов О.І., Україна, Харків
Пристрій Формування електричних сигналів, каліброваних по коефіцієнту гармонік
У доповіді розглянуто пристрій формування сигналів, каліброваних по коефіцієнту гармонік. Калібрований сигнал є сумою двох сигналів – синусоїдального та сигналу форми синусоїдальної напівхвилі. Співвідношення цих сигналів і коефіцієнт гармонік задаються зразковим потенціометром. Отримано рівняння для градуіровки потенціометра в значеннях коефіцієнту гармонік.
Трунов А.И., Украина, Харьков
устройство Формирования электрических сигналов, калиброванных по коэффициенту гармоник
В докладе рассматривается устройство формирования сигналов, калиброванных по коэффициенту гармоник. Калиброванный сигнал образуется суммой двух сигналов – синусоидального и сигнала вида синусоидальной полуволны. Соотношение этих сигналов и коэффициент гармоник задаются образцовым делителем (потенциометром). Получено уравнение для градуировки делителя в значениях коэффициента гармоник. Проведен анализ погрешностей формирователя.
Trunov A.I., Ukraine, Kharkov
The device of Formation of the electric signals calibrated on factor of harmonics
In the report the device of formation of the signals calibrated on factor of harmonics is considered. The calibrated signal is formed by the sum of two signals sine wave and a signal of a kind of a sine wave half wave. The ratio of these signals and factor of harmonics are set by an exemplary divider (potentiometer). The equation for graduation of a divider in values of factor of harmonics is received. The analysis of errors of the shaper is carried out.
Трунов О.І., Україна, Харків
вимірювання коефіцієнту гармонік механічних коливань
Для визначення коефіцієнта гармонік механічних коливань розроблено схему лінійного перетворювача коливань в електричний сигнал. Коефіцієнт гармонік сигналу вимірюється прямим або непрямим методами. Виконана порівняна оцінка методів вимірювання та розроблені рекомендації по раціональному використанню методів з метою досягнення найкращої точності.
Трунов А.И., Украина, Харьков
измерение коэффициента гармоник механических колебаний
Для определения коэффициента гармоник механических колебаний разработана схема линейного преобразователя колебаний в электрический сигнал. Коэффициент гармоник сигнала измеряется прямым или косвенным методами. Выполнена сравнительная оценка методов измерения и разработаны рекомендации по рациональному использованию методов с целью достижения наилучшей точности.
Trunov A.I., Ukraine, Kharkov
Measurement of factor of harmonicses of mechanical oscillations
For definition of factor of harmonicses of mechanical oscillations the scheme of the linear converter of oscillations in an electric signal is developed. The factor of harmonicses of a signal is gauged direct or indirect by methods. The comparative estimation of methods of measurement is executed and recommendations on rational use of methods are developed with the purpose of reaching the best exactitude.

Турчин В.Т., Матвєєнко В.В., Україна, Харків
Аналіз шляхів інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження
Виконано аналіз засобів щодо покращення теплонапруженого стану поршнів форсованих дизелів. З метою інтенсифікації теплообміну між поршнем та системою охолодження запропоновано три конструктивні варіанти. Досліджено вплив коефіцієнту теплообміну в порожнині масляного охолодження поршня на його температурний стан.
Турчин В.Т., Матвеенко В.В., Украина, Харьков
Анализ путей интенсификации теплообмена между поршнем и системой охлаждения
Выполнен анализ способов улучшения теплонапряженного состояния поршней форсированных дизелей. С целью интенсификации теплообмена между поршнем и системой охлаждения предложены три конструктивные варианты. Исследовано влияние коэффициента теплообмена в полости масляного охлаждения поршня на его температурное состояние.
Turchin V.T., Matveenko V.V., Ukraine, Kharkiv
The analysis of ways of an intensification of heat exchange between the piston and cooling system
The analysis of ways of martempering of a heat-stressed condition of high-forced diesel engines pistons is executed. With the purpose of an intensification of a heat exchange between the piston and an integral cooling system three constructive alternatives are offered. Effect of factor of a heat exchange in a cooling oil gallery the piston on its temperature condition is investigated.


Турчин В.Т., Пожидаєв І.Г., Бакланов С.М., Пильов В.О., Прокопенко М.В., Україна, Харків
ВАРІАНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОНАПРУЖЕНОГО СТАНУ ГІЛЬЗИ ЦИЛІНДРУ
Розроблено скінчено елементну модель гільзи циліндру дизеля типу ЧН12/14. Проведено розрахункове дослідження впливу конструктивних факторів на теплонапружений стан гільзи.
Турчин В.Т., Пожидаев И.Г., Бакланов С.Н., Пылёв В.А., Прокопенко Н.В., Украина, Харьков
ВАРИАНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА
Разработана конечно-элементная модель гильзы цилиндра дизеля типа ЧН12/14. Проведено расчетное исследование влияния конструктивных факторов на теплонапряженное состояние гильзы.
Turchin V.T., Pozhidaev I.G.,Baklanov S.N., Pylyov V.A., Prokopenko N.V., Ukraine, Kharkiv
ALTERNATIVE RESEARCHES OF THE HEAT-STRESSED CONDITION OF THE CYLINDER SLEEVE
The certainly-element model of a diesel engine cylinder sleeve such as ЧН12/14 is developed. Desing research of agency of efficiency factors on a heat-stressed condition of a sleeve is carried out.

Турчин В.Т., Пильов В.О., Україна, Харків
Забезпечення ресурсної міцності поршнів високофорсованих швидкохідних дизелів на стадії їх проектування
З метою переходу до концепції забезпечення гранично можливих показників теплонапруженості та ресурсної міцності уточнено метод прогнозування ресурсної міцності. Проведено комплекс чисельних експериментів щодо прогнозування ресурсної міцності поршнів дизелів тракторного, автомобільного та комбайнового призначення.
Турчин В.Т., Пылёв В.А., Украина, Харьков
Обеспечение Ресурсной прочности поршней высокофорсированных быстроходных дизелей на стадии их проектирования
С целью перехода к концепции обеспечения предельно возможных показателей теплонапряженности и ресурсной прочности уточнен метод прогнозирования ресурсной прочности. Проведен комплекс численных экспериментов по прогнозированию ресурсной прочности поршней дизелей тракторного, автомобильного и комбайнового назначения.
Turchin V.T., Pylyov V.A., Ukraine, Kharkiv
Maintenance of Resource durability of HIGH-FORCED high-speed diesel engines pistons at a stage of their designing
With the purpose of transition to the concept of maintenance of extreme possible parameters of thermal stress and resource strength the method of forecasting of resource strength is specified. The complex of numerical experiments on forecasting resource strength of diesel engines pistons of tractor, automobile and combine assignments is carried out.

Чепурний А.Д., Україна, Маріуполь, Ткачук М.А., Україна, Харків
УНІКАЛЬНІ ПРОГРАМНО-АПАРАТНІ КОМПЛЕКСИ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ НА БАЗІ КЛАСТЕРНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Для проведення числового моделювання фізико-механічних процесів у складних та надскладних механічних системах пропонуються унікальні програмно-апаратні комплекси на базі кластерних комп’ютерних технологій. Вони поєднують спеціалізовані програмні модулі, універсальні CAD/CAE-системи та комп’ютерні кластери.
Чепурной А.Д., Украина, Мариуполь, Ткачук Н.А., Украина, Харьков
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ НА БАЗЕ КЛАСТЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для проведения числового моделирования физико-механических процессов в сложных и сверхсложных механических системах предлагаются уникальные программно-аппаратные комплексы на базе кластерных компьютерных технологий. Они совмещают специализированные программные модули, универсальные CAD/CAE-системы и компьютерные кластеры.
Chepurnoy A.D., Ukraine, Mariupol, Tkachuk N.A., Ukraine, Kharkov
UNIQUE HARD AND SOFT COMPLEXES FOR MODELING OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROCESSES IN MECHANICAL SYSTEMS ON BASE OF CLUSTER COMPUTER TECHNOLOGIES
For conducting of numerical modeling of physical and processes in complicated and extra complicated mechanical systems unique hard and soft complexes are offered on the base of cluster computer technologies. They combine the specialized programmatic modules, universal CAD/CAE-systems and computer clusters.


Чубикало М.Б., Логвіненко О.А., Україна, Харків
Експериментальне дослідження транспортних біроторних компресорів нового типу
У доповіді обґрунтовано доцільність розробки та впровадження на сучасному рухомому складі залізниць і метрополітенів України нових, більш досконалих за конструкцією, біроторних компресорів нового типу. Наведено розроблену схему випробувального стенду та результати експериментального дослідження перспективного біроторного багатокамерного компресора.
Чубыкало М.Б., Логвиненко А.А., Украина, Харьков
Експериментальное исследование транспортных бироторных компрессоров нового типа
В докладе обоснована целесообразность разработки и внедрения на современном подвижном составе железных дорог и метрополитенов Украины новых, более совершенных по конструкции, бироторных компрессоров нового типа. Представлено разработанную схему испытательного стенда и результаты экспериментального исследования перспективного бироторного многокамерного компрессора.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка