Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ ЗВАРНИХ ТРУБ МАЛОГО ДІАМЕТРУСторінка17/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27

ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ ЗВАРНИХ ТРУБ МАЛОГО ДІАМЕТРУ

У доповіді приведений аналіз існуючих технологій виробництва зварених труб малого діаметру для холодного профілювання деталей. Представлено теоретичний аналіз формозміни металу та результати експериментальних досліджень.


Забара А.С., Украина, Харьков


ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ВАЛКОВОЙ ФАРМОВКЕ СВАРНЫХ ТРУБ МАЛОГО ДИАМЕТРА

В докладе приведен анализ существующих технологий производства сварных труб малого диаметра для холодного профилирования деталей. Представлен теоретический анализ формоизменения металла и результаты экспериментальных исследований.


Zabara A.S., Ukraine, Kharkiv
RESEARCH OF METAL AT ROLLING FORMING OF THE WELD-FABRICATED PIPES OF SMALL DIAMETER
In report analyses of existent technologies of production of the weld-fabricated pipes of small diameter is resulted for the cold profiling of details. The theoretical analysis of forming metal and results of experimental researches is presented.


Зрайченко А.В., Дьомін Д.О., Україна, Харків
ВЖИВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ СИНТЕТИЧНОГО ЧАВУНУ
Виконані дослідження складу і властивостей синтетичних чавунів серійних плавок. Для оптимізації складу чавуну запропонований метод дослідження великих систем, що дозволяють без побудови математичної моделі «склад-властивість» визначати оптимальні області хімічного складу синтетичного чавуну. Отримані результати дозволяють вибирати раціональні технологічних режими легування і модифікування чавуну
Зрайченко А.В., Демин Д.А., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧУГУНА
Выполнены исследования состава и свойств синтетических чугунов серийных плавок. Для оптимизации состава чугуна предложен метод исследования больших систем, позволяющих без построения математической модели «состав-свойство» определять оптимальные области химического состава синтетического чугуна. Полученные результаты позволяют выбирать рациональные технологических режимы легирования и модифицирования чугуна
Zraychenko A.V., Demin D.A., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF METHODOLOGY OF RESEARCH OF LARGE SYSTEMS FOR CHOICE OF OPTIMUM COMPOSITION OF SYNTHETIC CAST-IRON
Researches of composition and properties of synthetic cast-irons of the serial melting are executed. For optimization of composition of cast-iron the method of research of the large systems, allowing «composition-property» to determine the optimum areas of chemical composition of synthetic cast-iron without the construction of mathematical model is offered. The got results allow to choose rational technological modes of alloying and retrofitting of cast-iron.
Золотар Л.С., Таран Б.П., Україна, Харків
ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИТИХ ПОРШНІВ
Форсування режиму роботи двигунів вимагає підвищення робочих характеристик їх деталей. Перспективним є вживання біметалічних поршнів. Істотний результат очікується при використання вставок під камеру згорання поршня з термостійких і малотеплопровідних матеріалів - титанових сплавів. Пропонується композиція чавун – титановий сплав.
Золотарь Л.С., Таран Б.П., Украина, Харьков
ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТЫХ ПОРШНЕЙ
Форсирование режима работы двигателей требует повышения рабочих характеристик их деталей. Перспективным является применение биметаллических поршней. Существенный результат ожидается при использования вставок под камеру сгорания поршня из термостойких и малотеплопроводных материалов - титановых сплавов. Предлагается композиция чугун – титановый сплав.
Zolotar' L.S., Taran B.P., Ukraine, Kharkov
CHOICE OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR THE CAST PISTONS
Forcing of the mode of operations of engines requires the increase of workings descriptions of their details. Perspective is application of bimetallic pistons. A substantial result is expected at the uses of insertions under a combustion of piston chamber from heat-resistant and littleheat-conducting materials - titanic alloys. Composition is offered cast-iron is a titanic alloy.Зубков А.І., Дубіна А.В., Україна, Харків
Дисперсійне ТВЕРДІННЯ Конденсатів cu-Mo
У роботі вивчені процеси розпаду аномальних пересичених розчинів молібдену в кристалічних гратці міді, що утворяться при конденсації сумішей їхніх пар у вакуумі ~ 10-3 Па. Досліджено вплив концентрації молібдену, температури й часу відпалу на висоту й положення піка дисперсійного твердіння. Проведено аналіз отриманих експериментальних результатів. Зроблено висновки про фізичні механізми досліджуваних явищах.
Зубков А.И., Дубина А.В., Украина, Харьков
Дисперсионное твердение конденсатов cu-Mo
В работе изучены процессы распада аномальных пересыщенных растворов молибдена в кристаллической решетки меди, образующихся при конденсации смесей их паров на неориентирующей подложке в вакууме ~ 10-3 Па. Исследовано влияние концентрации молибдена, температуры и времени отжига на высоту и положение пика дисперсионного твердения. Проведен анализ полученных экспериментальных результатов. Сделаны выводы о физических механизмах изучаемых явлениях.
Zubkov A.I., Dubina A.V., Ukrainе, Kharkov
Aging condensates cu-Mo
In this paper we studied the processes of decay of the anomalous supersaturated solutions of molybdenum in the crystal lattice of copper, formed by condensation of vapor mixtures in a vacuum ~ 10-3 Pa. The influence of molybdenum concentration, temperature and annealing time on peak height and position of aging. An analysis of the experimental results. Conclusions about the physical mechanisms of the studied phenomena.

Князєв С. А., Вуєц О. Є., Погрібний М. А., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОРІВНЯННЯ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТІ СТАЛЕЙ 45, 40Х, 15Х11МФ ПІСЛЯ ПІЧНОГО БОРУВАННЯ
У доповіді розглянуто проблемні питання спрощення реалізації способу пічного борування. Приведено порівняння структури дифузійних шарів та мікротвердості для конструкційних сталей 45, 40Х, 15Х11МФ. Показано можливість виявлення структури дифузійного шару за допомогою кольорового травлення.
Князев С. А., Вуец А. Е., Погребной Н. А., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СТАЛЕЙ 45, 40Х, 15Х11МФ ПОСЛЕ ПЕЧНОГО БОРИРОВАНИЯ
В докладе рассмотрены проблемные вопросы упрощения реализации способа печного борирования. Приведено сравнение структуры диффузионных слоев и микротвердости для конструкционных сталей 45, 40Х, 15Х11МФ. Показана возможность выявления структуры диффузионного слоя с помощью цветного травления.
Knyazev S. A., Vuech A. E., Pogrebnoj N. A., Ukraine, Kharkov
RESEARCH AND COMPARISON OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF STEELS 45, 40X, 15Х11МФ AFTER FURNACE BORONIZED
In the report are considered problem questions simplification of realization of a way furnace boronized. Comparison is resulted diffusion layers and microhardness for constructional steels 45, 40Х, 15Х11МФ. The opportunity is shown of revealing of single-phase structure diffusion layer by means of color etching.

Князєв С. А., Погрібний М. А., Україна, Харків
РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ НАСИЧЕННЯ БОРОМ СТАЛІ 40Х ЗА ДОПОМОГОЮ НАГРІВУ СТРУМОМ ВИСОКОЇ ЧАСТОТИ
У доповіді розглянуто можливість отримання зміцнених поверхневих шарів на зразках зі сталі 40Х за допомогою борування та швидкісного нагріву струмом високої частоти. Показано структуру і мікротвердість отриманих шарів. Проведено порівняння шарів отриманих при пічному, одноімпульсному та багатоімпульсному СВЧ боруванні.
Князев С. А., Погребной Н. А., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА НАСЫЩЕНИЯ БОРОМ СТАЛИ 40Х С ПОМОЩЬЮ НАГРЕВА ТОКОМ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
В докладе рассмотрена возможность получения упрочненных поверхностных слоев на образцах из стали 40Х с помощью борирования и скоростного нагрева током высокой частоты. Показана структура и микротвердость полученных слоев. Проведено сравнение слоев, полученных при печном, однократном и многоимпульсном ТВЧ борировании.
Knyazev S. A., Pogrebnoj N. A., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT AND RESEARCH THE WAY OF SATURATION BORON OF STEEL 40Х BY MEANS OF HEATING BY THE CURRENT OF HIGH FREQUENCY
In the report is considered the opportunity of reception of the strengthened superficial layers on samples from steel 40Х by means of boronized and high-speed heating by a current of high frequency is considered. The structure and microhardness is shown of the received layers. Comparison of layers received is lead at oven, multipulse HFH and unitary HFH boronized.

Коваль О.С., Коваленко Б.П., Україна, Харків
ЛЕГКОВІДОКРЕМЛЮВАЄМИЙ ПРИГАР НА ЛИТВІ З ЧОРНИХ СПЛАВІВ
В даний час велика увага приділяється проблемі боротьби з пригаром. У даній роботі узагальнюється і систематизується накопичений за останні роки досвід боротьби з пригаром на сталевих та чавунних віливках. Вивчені роботи по виявленню механізму утворення пригару та шляхи його запобігання. Розглядаються гіпотези пов'язані з окислювальною теорією утворення пригару замість «скловидної».
Коваль О.С., Коваленко Б.П., Украина, Харьков
ЛЕГКООТДЕЛЯЕМЫЙ ПРИГАР НА ЛИТЬЕ ИЗ ЧЕРНЫХ СПЛАВОВ
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме борьбы с пригаром. В данной работе обобщается и систематизируется накопленный за последние годы опыт борьбы с пригаром на стальных и чугунных отливках. Изучены работы по выявлению механизма образования пригара и пути его предотвращения. Рассматриваются гипотезы связанные с окислительной теорией образования пригара вместо «стекловидной».
Koval' O.S., Kovalenko B.P., Ukraine, Kharkov
LEGKOOTDELYAEMYY PRIGAR ON CASTING FROM BLACK ALLOYS
Presently large attention is spared to the problem of fight against pickup In this work summarized and systematized the experience of fight accumulated in the last few years against pickup on the steel and cast-iron foundings. Studied work on the exposure of pickup mechanism formation and way of pickup his prevention. Hypotheses are examined the formations of pickup related to the oxidizing theory in place of «glassy».
Коворотний Т.Л., Україна, Харків
АНАЛІЗ ХВИЛЯСТОСТІ НА КРАЙКАХ ТОНКОСТІННИХ ПРОФІЛІВ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
У доповіді розглянуто виникнення хвилястості на тонкостінних профілях з алюмінієвих сплавів, особливості позаконтактної деформації стрічки. Запропоновано шлях визначення параметра хвилястості та пропозиції щодо уникнення цього виду браку тонкостінних профілів.
Коворотный Т.Л., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ВОЛНИСТОСТИ НА КРОМКАХ ТОНКОСТЕННЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В докладе рассмотрено образование волнистости на тонкостенных профилях из алюминиевых сплавов, особенности внекантактной деформации полосы. Предложен способ определения параметра волнистости, а также предложения, позволяющие предотвратить возникновение этого вида брака на тонкостенных профилях.
Kovorotnyj T.L., Ukraine, Kharkiv
THE ANALYSIS OF WAVINESS ON THE EDGE OF THIN-WALLED PROFILE SECTIONS OF ALUMINIUM ALLOYS
The forming of waviness on the edge of thin-walled profile sections of aluminium alloys and the features of out-of-contact deformation of the stripe are considered. The method of definition of cockle parameter and the propositions which allow to exclude this type of defect on the thin-walled profile sections are given.

Колупаєв І.М., Дудник Н.В., Мєдвєдєва., А.В., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДЕГРАДАЦІЇ ГЕТЕРОСИСТЕМИ цинк-титан

Проведене дослідження фазового складу зразків Zn - Ti за умов вакуумних термічних випробувань. Встановлено, що взаємодія пов’язана із зміною будови перехідної області матеріалу. Результати металографічного аналізу співставляються з даними щодо активності дифузійних процесів фазоутворення.


Дудник Н.В., Колупаев И.Н., Медведева А.В., Украина, Харьков

ИССЛЕДОВАНИЕ процессОВ деградации гереросистемы цинк-титан

Проведено исследование фазового состава образцов Zn - Ti в режиме вакуумних термических испытаний. Установлено, что взаимодействие связано с изменением строения переходной области материала. Результаты металлографического анализа фа­зового состава сопоставляются с данными об активности диффузионных процессов фазообразования.Dudnik V.V., Kolupaev І.N., Medvedeva А.V., Ukrainе, Kharkov
THE INVESTIGATION OF ZINK – TITANUM SYSTEM DEGRADATION PROCESSES
The investigation of phase composition of Zn - Ti samples in the vacuum thermal condition were carried out. It was found that the interaction is related to changes in the structure of material transition area. The results of metallographic analysis of phase composition are compared with the data on the diffusion activity of phase formation.


Колупаєв І.М., Надточий Т.С., Україна, Харків

ОЦІНКА ПАРAМЕТРІВ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ МЕТАЛОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Досліджувався фазовий склад зразків легованої сталі поблизу поверхні нікотрирування. Встановлено, що твердість та міцність поверхневого шару пов’язані з виділеннями нітридів в дифузійній зоні. Результати комп’ютерного металографічного аналізу надають змогу оптимізувати технологічний режим.


Колупаев И.Н., Надточий Т.С., Украина, Харьков

ОЦЕНКА ПАРAМЕТРОВ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Исследовался фазовый состав нержавеющей стали вблизи поверхности никотрирования. Установлено, что в поверхностном слое твердость и прочность связаны с включениями нитридов в диффузионной зоне. Результаты компьютерного металлографического анализа позволяют улучшить процесс азотирования.Kolupaev І.N., Nadtochiy T.S., Ukrainе, Kharkov
ASSESSMENT CHEMICAL-THERMAL PROCESSING PARAMETERS WITH DIGITAL METALLOGRAPHIC IMAGE PROCESSING

The investigation of phase composition of carbonitrided stainless steel samples near surface were carried out. It was found that the near-surface hardness and strength related to the fine iron/alloy nitride precipitates in the diffusion zone. The results of computer metallographic analysis allow to improve nitriding process.


Крюков Ю.Б., Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ МЕТАЛУ ПРИ ПРОКАТЦІ ПЕРІОДИЧНИХ ПРОФІЛІВ РЕСОР
В доповіді викладені результати дослідження металу при прокатці періодичних профілів ресор на напівпромисловому стані 550 УкрНДІМету. Методами математичної статистики визначені експериментальні залежності плину металу в залежності від параметрів осередку деформації. Розроблені інженерні формули для визначення параметрів формозміни.
Крюков Ю.Б., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПРОКАТКЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ РЕССОР

В докладе изложены результаты исследования металла при прокатке периодических профилей рессор на полупромышленном стане 550 УкрНИИМета. Методами математической статистики определены экспериментальные зависимости течения металла в зависимости от параметров очага деформации. Разработаны инженерные формулы для определения параметров формоизменения.


Kryukov Yu.B., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF METAL FORMING AT ROLLING OF DIE-ROLLED SECTIOS OF SPRINGS
The paper concerns the results of investigating metal at rolling of die-rolled sections of springs at the pilot mill 550 in UkrNIIMet. Experimental dependences of metal flow depending on deformation zone parameters were determined by methods of mathematical statistics. Engineering formulas for calculating metal forming parameters were developed.

Кузьменко В.І., Україна, Харків
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНСТРУКЦІЇ ШТАМПУ ДЛЯ ШТАМПУВАННЯ – ЗБИРАННЯ ДЕТАЛІ ТИПУ «ЗАТИСК»
Затиск використовують для кріплення нагрудних значків. Він складається із трьох деталей: корпусу, затиску й кришки, що отримують штампуванням із тонколистових заготівель мідного сплаву з наступною зборкою їх підкарбуванням. Ця робота передбачає штампування трьох деталей у багатопозиційному штампі з валковою подачею паралельно в одній стрічці у три лінії з наступною зборкою деталей у цьому ж штампі в напрямку поперечному потоку штампувальних операцій.
Кузьменко В.И., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И КОНСТРУКЦИИ ШТАМПА ДЛЯ ШТАМПОВКИ – СБОРКИ ДЕТАЛИ ТИПА «ЗАЖИМ»
Зажим служит для крепления нагрудных значков. Он состоит из трёх деталей: корпуса, зажима и крышки, получаемых штамповкой из тонколистовых заготовок медного сплава и последующей сборкой их с подчеканкой. Данная работа предусматривает штамповку этих деталей в многопозиционном штампе с валковой подачей параллельно в три линии и последующую сборку этих деталей в этом же штампе в направлении поперечном потоку штамповочных операций.
V. Kuzmenko, Ukraine, Kharkiv
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESS AND OF THE CONSTRUCTION OF DIE FOR STAMPING - ASSEMBLING OF PARTS TYPE «FORCE CLAMP»
The force clamp is used for fastening pectoral icons. It consists of three parts: body, clamp and cover plate which are stamping from thin-sheet workpiece of copper alloy and subsequent assembly with pinching. This work includes stamping of these parts in multiple-position die with rolling feed of three parallel lines and the subsequent assembly of those parts in the same die in the direction of transversal flow of stamping operations.
Курандо Д.І. Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ ПРОФІЛю БАШМАКА
Для визначення формозміни профілю башмака проведено експериментальне дослідження. з метою порівняння отриманих теоретичних залежностей, а також раніше застосовуваних для розрахунків розширення формул Зибеля і Бахтінова. Аналіз отриманих діаграм показує, що найбільш рівномірний розподіл витяжки по елементах профілю відбувається за схемою прокатки, розрахованої методом кінцевих елементів.
Курандо Д.И. Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМОИЗМЕНЕНИя

ПРОФІЛЯ БАШМАКА
Для определения формоизменения профиля башмака проведено экспериментальное исследование c целью сравнения полученных теоретических зависимостей, а также прежде применяемых для расчетов расширения формул Зибеля и Бахтинова. Анализ полученных диаграмм показывает, что наиболее равномерное распределение вытяжки по элементам профиля происходит по схеме прокатки, рассчитанной методом конечных элементов.
Kurando D. Ukraine, Kharkiv
EXPERIMENTAL RESEARCHES of FORMOIZMENENIYA Proflya SHOE
For determination of forming type of shoe experimental research was conducted with the purpose of comparison of the got theoretical dependences, and also before the formulas of Zibelya and Bakhtinova applied for the calculations of expansion. The analysis of the got diagrams shows that the most even distributing of extraction on the elements of type takes place on the chart of rolling, expected the method of eventual elements.

Левченко В.М., Україна, Харків
МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ЕНЕРГОСИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОКАТКИ НЕСИМЕТРИЧНИХ РЕЙКОВИХ ПРОФІЛІВ
У доповіді подано методику та результати розрахунку технологічних та енергосилових параметрів при прокатці несиметричних рейкових профілів. Зусилля, момент та потужність прокатки розраховували шляхом визначення роботи сил деформування та роботи сил тертя за елементами профілю рейки.
Левченко В.Н., Украина, Харьков
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНЕРГОСИЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОКАТКИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЛЬСОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
В докладе представлены методика и результаты расчета технологических и энергосиловых параметров при прокатке несимметричных рельсовых профилей. Усилие, момент и мощность прокатки рассчитывали путем определения работы сил деформации и работы сил трения по элементам профиля рельса.
Levchenko V.M., Ukraine, Kharkov
THE METHODS OF CALCULATION OF TECHNOLOGICAL AND ENERGY-POWER PARAMETERS FOR ASYMMETRICAL RAIL PROFILES ROLLING
In the report the results of calculation of technological and energy-power parameters for point rails rolling are presented. The force, moment and power of rolling were calculated using estimation of deforming forces work and friction forces work by rail profile elements.


Літус К.О., Дяченко С.С., Костик В.О.,Україна, Харків
Прогресивний спосіб підвищення експлуатаційних властивостей поверхні титанового сплаву
Розроблена технологія низькотемпературного азотування титанового сплаву ВТ3-1. Проаналізований вплив температури, часу на формування фаз поверхневого дифузійного шару. Показана зміна мікротвердості від глибини азотованого шару залежно від часу та температури азотування. Обґрунтована перспективність низькотемпературного азотування.
Литус Е.А., Дьяченко С.С., Костик В.О., Украина, Харьков
Прогрессивный метод повышения эксплуатационных свойств ПОВЕРХНОСТИ титанового сплава
Разработана технология низкотемпературного азотирования титанового сплава ВТ3-1. Проанализировано влияние температуры, времени на формирование фаз поверхностного диффузионного слоя. Показано изменение микротвердости от глубины азотированного слоя в зависимости от времени и температуры азотирования. Обоснована перспективность низкотемпературного азотирования.
Litys K.A., Dyachenko S.S., Kostik V.O., Ukraine, Kharkov
Progressive Method of Increasing service properties of Surface for Titanium Alloy
The manufacturing process of low temperature nitriding of titanium alloy BT3-1 is elaborated. The effect of time-temperature parameters on the surface diffusional layer formation has been analyzed. The relation between microhardness and nitrided layer thickness depending on the nitriding time and temperature is shown. The efficiency of proposed method is based.


Лябук С.І., Україна, Харків
СТРУКТУРНА РЕЛАКСАЦІЯ У МЕТАСТАБІЛЬНИХ СПЛАВАХ
У доповіді наведено результати вивчення проявів структурної релаксації в сталях з метастабільним аустенітом під час механічної релаксації напружень при температурах випробування 293 К – 573 К. Виявлено аномально високу релаксацію напружень внаслідок протікання структурних перетворень під навантаженням. Розроблено методику програмного навантаження метастабільних сплавів.
Лябук С.И.,Украина, Харьков
СТРУКТУРНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В МЕТАСТАБИЛЬНЫХ СПЛАВАХ
В докладе приведены результаты изучения проявления структурной релаксации в сталях с метастабильным аустенитом во время механической релаксации при температурах испытания 293 К – 573 К. Виявлено аномально высокую релаксацию напряжений вследствие протекания структурних превращений под нагрузкой. Разработана методика программного нагружения метастабильных сплавов.

Lyabuk S.I., Ukraine, Kharkiv
STRUCTURAL RELAXATION IN METASTABLE ALLOYS
In the report results of studying of display of a structural relaxation in steels with metastable structure during a mechanical relaxation are presented at temperatures of test 293 - 573 K. Anormal character of a relaxation is found owing to structural transformations under loading. The technique program of load metastable alloys is developed.


Лябук С.І., Козлова.Т.І., Україна, Харків
ОТРИМАННЯ МІКРОКРИСТАЛІЧНОЇ СТРУКТУРИ У СТАЛЯХ ШЛЯХОМ ІНТЕНСИВНОЇ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ
Розроблено способи подрібнення зерен сталей 12Х18Н9, 09Г2С. В основі яких лежить пряме та зворотнє мартенситне перетворення і об’ ємна пластична деформація. Отримання субмікрокристалічної структури дозволило значно підвищити міцносні властивості і релаксаційну стійкість сталей. При підвищених температурах більш термостійкою є сталь з мікрокристалічною структурою.
Лябук С.И., Козлова Т.И., Украина, Харьков
ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ В СТАЛЯХ ПУТЕМ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Разработаны способы измельчения зерен сталей 12Х18Н9, 09Г2С. На основе прямого и обратного мартенситного превращения и объемной пластической деформация. Получение субмикрокристаллической структуры позволило значительно повысить прочностные свойства и релаксационную стойкость сталей. При повышенных температурах более термостойкой является сталь с субмикрокристаллической структурой.
Lyabuk S.I., Kozlova T.I.
RECEPTION OF MICROCRYSTALLINE STRUCTURE IN STEELS BY INTENSIVE PLASTIC DEFORMATION
Ways of reduce grain refining steels 12Х18Н9, 09Г2С are developed. On the basis of direct and return martensite transformation and volumetric plastic deformation. Reception of submicrocrystalline structure has allowed to raise considerably hardness properties and relaxation stability steels. The steel with submicrocrystalline structure is аt the raised temperatures of more heat-resistant.


Максимова М.О., Сорока С.Д., Кобеляцький Д.А., Україна, Харків
КОМП’ЮТЕРНЕ 3D МОДЕЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ ТА СТВОРЕННЯ ПРИКЛАДНОЇ ВІРТУАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Висвітлено основні особливості вивчення графічного 3d моделювання, що має на меті розвиток просторового уявлення та логічного мислення. Розглянуто прикладне застосування тривимірної графіки при візуалізації фізичних процесів, моделюванні архітектурних інтер′єрів та фасадів, сцен для Інтернета, ігрових додатків та створенні рекламної продукції.
Максимова М.О., Сорока С.Д., Кобеляцкий Д.А., Украина, Харьков
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПРИКЛАДНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Освещены основные особенности изучения графического 3d моделирования, которое предполагает развитие пространственного воображения и логического мышления. Рассмотрено прикладное использование трехмерной графики при визуализации физических процессов, моделировании архитектурных интерьеров и фасадов, сцен для Интернета, игровых приложений и создании рекламной продукции.
Maksimova M., Soroka S.D., Kobeliatsky D., Ukraine, Kharkov.
COMPUTER MODELING LIKE A METHOD OF STUDYING AND ESTABLISHMENT APPLIED VIRTUAL PRODUCT
The report tells about main features of a graphical 3d modeling study, which involves the development of dimensional imagination and logical thinking. An application of 3d graphics for the visualization of physical processes, modeling of architectural interiors and facades, scenes for the Internet, gaming applications, and creating advertising products.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка