Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


Медведєв В.С., Маслєний О.М., Україна, ХарківСторінка18/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27

Медведєв В.С., Маслєний О.М., Україна, ХарківПоле швидкостей переміщення металу в пластових таврових калібрах
Запропоновано загальну методику визначення формозміни металу. Наведено алгоритм побудови кінематично можливого поля швидкостей плину металу та розрахунку деформації металу на вільних поверхнях в пластових таврових калібрах. Методику рекомендується використовувати при розробці калібровок валків і технологічних процесів прокатки складних фасоних профілів.
Медведев В.С., Масленый А.Н., Украина, Харьков
Поле скоростей перемещения металла в пластовых тавровых калибрах
Предложена общая методика определения формоизменения металла. Приведен алгоритм построения кинематически возможного поля скоростей течения металла и расчета деформации металла на свободных поверхностях в пластовых тавровых калибрах. Методику рекомендуется использовать при разработке калибровок валков и технологических процессов прокатки сложных фасонных профилей.
Medvedev V.S., Maslenyi A.N., Ukraine, Kharkov
velocity field of metal flow in layer T-shaped grooves
The general technique of determining metal forming is suggested. The algorithm of constructing kinematically admissible velocity field of metal flow and calculating metal deformation on free surfaces in layer t-shaped grooves is given. The technique is recommended to be used at developing of grooving and technological processes of rolling for complex shaped sections.

Медведєв В.С., Галушкін Д.Г., Україна, ХарківГЕОМЕТРІЯ ОСЕРЕДКА ДЕФОРМАЦІЇ ПРИ ПРОКАТЦІ ФЛАНЦЕВИХ ПРОФІЛІВ В ФАСОННЫХ КАЛІБРАХ
Приведена методика аналітичного визначення геометричних параметрів осередка деформації при прокатці фланцевих профілів. Шляхом сумісного вирішення рівнянь поверхонь оберту валків та плоских поверхонь заготівлі отримані загальні аналітичні залежності для розрахунку координат межевих точек осередка деформації.
Медведев В.С., Галушкин Д.Г., Украина, Харьков
ГЕОМЕТРИЯ ОЧАГА ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ ФЛАНЦЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В ФАСОННЫХ КАЛИБРАХ
Приведена методика аналитического определения геометрических параметров очага деформации при прокатке фланцевых профилей. Путем совместного решения уравнений поверхностей вращения валков и плоских поверхностей заготовки получены общие аналитические выражения для расчета координат граничных точек очага деформации.

Medvedev V.S., Galushkin D.G., Ukraine, Kharkov
GEOMETRY OF THE DEFORMATION ZONE AT ROLLING OF FLANGE SECTIONS IN SECTIONAL GROOVES
The technique for analytical determining of deformation zone geometry at rolling of flange sections is resulted. The general analytical expressions for calculating coordinates of boundary points of a deformation zone were derived by joint solution of equations of rollers revolution surfaces and billet flat surfaces.
Медведєв В.С., Україна, Харків
БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ МІКРО-ЗАВОДІВ
Розроблені базові енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання компактних металургійних мікро-заводів для виробництва фасоних профілів широкого сортаменту. Потужність мікро-заводів від 15 до 120 тис. тон на рік. Основною сировиною є металобрухт. До складу заводу входять дугові електро пічі, машина безперервного лиття заготовок і прокатний стан.
Медведев В.С., Украина, Харьков
БАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МИКРО-ЗАВОДОВ
Разработаны базовые энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование компактных металлургических микро-заводов для производства фасонных профилей широкого сортамента. Мощность микро-заводов от 15 до 120 тыс. тонн в год. Основным сырьем является металлолом. В состав завода входит дуговые электропечи, машина непрерывного литья заготовок и прокатный стан.
Medvedev V.S., Ukraine, Kharkov
BASIC TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT OF METALLURGICAL MICRO-PLANTS
Basic energy and resource-saving technologies and equipment for compact metallurgical micro-plants were developed. The plant aims at producing shaped sections of a wide range. Output of micro-plants is from 15 up to 120 thousand tons per year. The basic raw material is metal scrap. The plant consists of arc electric furnaces, continuous casting machines and rolling mill.

Медведєв В.С., Україна, Харків
АНАЛІЗ ПЛАСТИЧНОГО ПЛИНУ МЕТАЛУ В ФАСОНИХ КАЛІБРАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПАКЕТУ Mathcad
Розроблено і реалізовано в пакеті Mathcad математичну модель прокатки в фасонних калібрах фланцевого типу, що дозволяє з використанням варіаційних принципів механіки суцільних середовищ визначати формозміну металу і енергосилові параметри прокатки. Наведено методику побудови поля швидкостей, розрахунку швидкостей деформації, потужностей, зусиль та моментів прокатки, а також деформацій металу на вільних поверхнях калібру.
Медведев В.С., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛА В ФАСОННЫХ КАЛИБРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТА Mathcad
Разработана и реализована в пакете Mathcad математическая модель прокатки в фасонных калибрах фланцевого типа, позволяющая с использованием вариационных принципов механики сплошных сред определять формоизменение металла и энергосиловые параметры прокатки. Приведена методика построения поля скоростей, расчета скоростей деформаций, мощности, усилий и моментов прокатки, а также деформаций металла на свободных поверхностях калибра.
Medvedev V.S., Ukraine, Kharkov
ANALYZING PLASTIC FLOW OF METAL IN SECTIONAL GROOVES WITH USING MATHCAD PACKAGE
Mathematical model of rolling process in sectional grooves of flange type was developed and realized in Mathcad package. The model enables determining metal forming and energy-power parameters of rolling with using variational principles of continuum mechanics. The technique for constructing velocity field, calculating rate of deformation, power, forces and moments of rolling as well as metal deformations on free surface of grooves is given.

Медведєв В.С., Стрюков С.Б., Україна, Харків
МАТЕМАТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КАЛІБРОВОК ВАЛКІВ СКЛАДНИХ ФАСОННИХ ПРОФІЛІВ
Розроблено математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення проектування калібровок валків і розрахунку комплексу температурно-швидкісних та енергосилових параметрів для прокатки швелерів, двотаврів, кутових профілів, рейок, коритних та інших фасонних профілів. Побудова креслень калібрів здійснюється в автоматичному і діалоговому режимах у системі AutoCad.
Медведев В.С., Стрюков С.Б., Украина, Харьков
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАЛИБРОВОК ВАЛКОВ СЛОЖНЫХ ФАСОННЫХ ПРОФИЛЕЙ
Разработано математическое, алгоритмическое и программное обеспечение проектирования калибровок валков и расчета комплекса температурно-скоростных и энергосиловых параметров для прокатки швеллеров, двутавров, уголков, рельсов, корытных и других фасонных профилей. Построение чертежей калибров осуществляется в автоматическом и диалоговом режимах в системе AutoCad.
Medvedev V.S., Stryukov S.B., Ukraine, Kharkov
SOFTWARE FOR COMPUTER DESIGNING OF GROOVING OF COMPLEX SHAPED SECTIONS
Mathematical, algorithmic support and software for designing of grooving and calculating a complex of temperature-velocity and energy-power parameters for rolling of channels, I-sections, L-bars, rails, trough-shaped and other shaped sections were developed. Drawings of grooving are made in automatic and dialogue modes by AutoCAD.
Меншиков А.Г., Україна, Харків
СПОСІБ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РІДИННОГО ЦЕМЕНТУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ
У доповіді наведені результати по технології рідинного цементування дрібних деталей при отриманні шару цементування до 0,5 мм. Наведено дані по необхідним змінам конструкції стандартних печей – ванн для цього процесу. Спосіб відрізняється простотою технології, економічністю, екологічністю, не потребує спеціального обладнання,.
Меньшиков А.Г., Украина, Харьков
СПОСОБ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЖИДКОСТНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ
В докладе приведены результаты по технологии жидкостной цементации мелких деталей при получении слоя цементации до 0,5 мм. Приведены данные по необходимым изменениям конструкции стандартных печей – ванн для этого процесса. Способ отличается простотой технологии, экономичностью, экологичностью, не требует специального оборудования.
Menshikov A.G., Ukraine, Kharkov
WAY AND THE EQUIPMENT FOR LIQUID CEMENTATION OF DETAILS
In the report results on technology of liquid cementation of fine details are resulted at reception of a layer of cementation up to 0,5 mm. Data on necessary changes of a design of standard furnaces are cited? Baths for this process. The way differs simplicity of technology, profitability, ecological compatibility, does not demand the special equipment.

Некрасов А.Г., Дьомін Д.О., Україна, Харків
ВЖИВАННЯ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДИФІКУВАННЯ ЧАВУНУ
Досліджені питання, пов'язані з оцінкою ефективності модифікування чавуну комплексними модифікаторами. Ефективність модифікування оцінювалася по впливу модифікатора на параметри мікроструктури і твердість чавуну на основі результатів лабораторних досліджень чавунів серійних плавок. За допомогою параметричних методів ідентифікації отримано класифікуюче правило, що дозволяє порівняти ефективність модифікаторів.
Некрасов А.Г., Демин Д.А., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЧУГУНА
Исследованы вопросы, связанные с оценкой эффективности модифицирования чугуна комплексными модификаторами. Эффективность модифицирования оценивалась по влиянию модификатора на параметры микроструктуры и твердость чугуна на основе результатов лабораторных исследований чугунов серийных плавок. С помощью параметрических методов идентификации получено классифицирующее правило, позволяющее сравнить эффективность модификаторов.
Nekrasov A.G., Demin D.A., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF METHODS OF AUTHENTICATION FOR COMPARATIVE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF RETROFITTING OF CAST-IRON
Questions, related to the estimation of efficiency of retrofitting of cast-iron complex modifiers, are investigational. Efficiency of retrofitting was estimated on influence of modifier on the parameters of microstructure and hardness of cast-iron on the basis of results of laboratory researches of cast-irons of the serial melting. By the self-reactance methods of authentication a classifying rule, allowing to compare efficiency of modifiers.
Нерубацький В.П., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ ПРИ СПІКАННІ ТУГОПЛАВКИХ НАНОПОРОШКОВИХ З ЄДНАНЬ
У зв’язку з тим, що в процесі пресування і ущільнення нанопорошків тугоплавких з’єднань застосовуються особливі режими спікання, питання правильного підбору цих режимів має актуальне значення. Моделювання процесу гарячого пресування дозволяє підібрати оптимальні параметри спікання при пропусканні електричного струму. Розроблена модель адекватна отриманим експериментальним результатам, що дозволяє в перспективі використовувати її для оцінки спікання порошкових неметалічних матеріалів.
Нерубацкий В.П. Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ ПРИ СПЕКАНИИ ТУГОПЛАВКИХ НАНОПОРОШКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В связи с тем, что в процессе прессования и уплотнения нанопорошков тугоплавких соединений применяются особые режимы спекания, вопрос правильного подбора этих режимов имеет актуальное значение. Моделирование процесса горячего прессования позволяет подобрать оптимальные параметры спекания при пропускании электрического тока. Разработанная модель адекватна полученным экспериментальным результатам, что позволяет в перспективе использовать её для оценки спекания порошковых неметаллических материалов.
Nerubatskyi V.P., Ukraine, Kharkov
DESIGN OF PROCESS OF HOT-PRESSED AT SINTERING OF REFRACTORY NANOPOWDERS CONNECTIONS
In connection with that in the process of pressing and compression of nanopowders of refractory connections particular treatments of sintering are used, an actual value has a question of correct selection of these modes. The design of process of hot-pressed allows to pick up the optimum parameters of sintering at the key-in of electric current. The developed model is adequate the got experimental results, that allows in a prospect to use it for the estimation of sintering of powder-like non-metal materials.

Нікітіна О.О., Таран Б.П., Україна, Харків
ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЛИТИХ ІМПЛАНТАНТОВ
Щорічно в світі проводиться декілька мільйонів відновних операцій з використанням імплантатів різних сплавів і металів. Такі операції характерні для щелепно-лицьової і нейрохірургії, травматології, ортопедії, стоматології і т.п. Технологія виготовлення імплантатів заснована на використанні сучасних високоефективних техпроцесів і матеріалів. Виявлено, що сьогодні неможливо уявляти виробництво окремих конструктивних елементів металевих частин різних конструкцій| протезів без застосування індивідуального литья.лиття.
Никитина О.А., Таран Б.П., Украина, Харьков
ВЫБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛИТЫХ ИМПЛАНТАНТОВ
Ежегодно в мире проводится несколько миллионов восстановительных операций с использованием имплантатов разных сплавов и металлов. Такие операции характерны для челюстно-лицевой и нейрохирургии, травматологии, ортопедии, стоматологии и т.д. Технология изготовления имплантатов основана на использовании современных высокоэффективных технологических процессов и материалов. Выявлено, что сегодня невозможно представить производство отдельных конструктивных элементов металлических частей различных конструкций протезов без применения индивидуального литья.
Nikitina O.A., Taran B.P., Ukraine, Kharkov
CHOICE OF PERSPECTIVE MATERIALS FOR THE CAST IMPLANTS
Annually in a few million reproduction operations are the world conducted with the use of implants of different alloys and metals. Such operations are characteristic for maxillufacial and to neuro-surgery, traumatology, orthopaedy, to stomatology et cetera. Technology of making of implants is based on the use of modern high-efficiency technological processes and materials. It is exposed, that it is today impossible to present|represent| the production of separate structural elements of metallic parts of different constructions of prosthetic appliances without application of the individual| casting.

Ніцин О.Ю., Україна, Харків
ПОБУДОВА ТОЧКОВОГО КАРКАСА ВІДСІКУ ПОВЕРХНІ МЕТОДОМ АФІННИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Розглядається метод побудови крапкового каркаса відсіку поверхні методом аффінних перетворень площини. При цьому для побудови поверхні потрібно знання граничних умов, заданих набором поперечних перерізів і двома поздовжніми перерізами, що лежать у взаємно перпендикулярних площинах.
Ницын А.Ю., Украина, Харьков
ПОСТРОЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО КАРКАСА ОТСЕКА ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ АФФИННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Рассматривается метод построения точечного каркаса отсека поверхности методом аффинных преобразований плоскости. При этом для построения поверхности требуется знание граничных условий, заданных набором поперечных сечений и двумя продольными сечениями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях.
Nitsyn А.Y., Ukraine, Kharkov
CONSTRUCTION of A DOT SKELETON of A PATCH OF A SURFACE BY A METHOD AFFINED of TRANSFORMATIONS
The method of construction of a dot skeleton of a patch of a surface by a method affined of transformations of a plane is considered. Thus constructions of a surface need knowledge of boundary conditions given by a set of cross sections and two longitudinal sections, laying in mutual perpendicular planes.

Охотська О.В., Україна, Харків
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПОБУДОВИ РОЗГОРТОК НЕЛІНІЙНИХ ПОВЕРХОНЬ
В роботі розглянуто методологію рішення задачі і процес розробки алгоритму побудови квазірозгорток нелінійних поверхонь з ненульовою гаусовою кривизною. Пропонуються моделі і методи, які можуть використовуватися в системах проектування корпусних виробів з листового матеріалу. Змодельований розподіл енергії деформації в процесі деформації розгортки нелінійної поверхні.
Охотская Е.В., Украина, Харьков

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ РАЗВЕРТОК НЕЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
В работе рассмотрены методология решения задачи и процесс разработки алгоритма построения квазиразверток нелинейных поверхностей с ненулевой гауссовой кривизной. Предлагаются модели и методы, которые могут использоваться в системах проектирования корпусных изделий из листового материала. Смоделировано распределение энергии деформации в процессе деформирования развертки нелинейной поверхности.
Ohotskaya E.V., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT OF NONLINEAR SURFACES INVOLUTES CONSTRUCTION METHOD
A method for solving the problem and the development process of an algorithm for plotting unfolded quasi-patterns of nonlinear surfaces with non-zero Gaussian curvature are discussed. Models and methods which may be used in the design systems of case-wood furniture made of sheet material are suggested. Deformation energy distribution under deformation of nonlinear surface unfolding has been simulated.

Плєснецов Ю.О., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМАЦІЙНОГО ЗМІЦНЕННЯ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ НА НИХ РИФЛЕНЬ
У доповіді відображені результати досліджень стоншування матеріалу полоси по її перетину у зоні формування рифлень. Встановлено, що мінімальні значення стоншування відповідають вершинам рифлень, максимальні - плоским ділянкам між ними. Цей факт пояснюється дією сил тертя на вершинах рифлень та їх відсутністю на плоских ділянках.
Плеснецов Ю.А., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКЕ НА НИХ РИФЛЕНИЙ
В докладе отражены результаты исследований утонения материала полосы по ее поперечному сечению в зоне формовки рифлений. Установлено, что минимальные значения утонения соответствуют вершинам рифлений, максимальные – плоским участкам между ними. Этот факт объясняется воздействием сил трения на вершинах рифлений и их отсутствием на плоских участках.
Plesnetsov Y.A., Ukraine, Kharkov
RESEARCHES OF DEFORMATION WORK-HARDENING OF SHEET PURVEYANCES AT ROLLING MOULDING OF KNURLS ON THEM
In the report the results of researches of thinning of material of bar are reflected on its cross runner in the area of moulding of knurls. It is set that the minimum values of thinning correspond the tops of knurls, maximal – to the flat areas between them. This fact is explained influence of forces of friction on the tops of knurls and their absence on flat areas.
Пономаренко О.І., Чекаліна Г.В., Україна, Харків
ПРИГАР НА ВИЛИВКАХ З ВИСОКОЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ
Пригар на виливках є однім з найпоширеніших дефектів ливарного виробництва. Таке положення пояснюється надзвичайною складністю процесів, що приводять до утворення пригару. Пригаром зазвичай називають неметалічну кірку, що міцно утримується на поверхні виливка і складається із зерен формувального матеріалу і цементуючої речовини. Пригар умовно розділяють на механічний, хімічний і термічний.
Пономаренко О.И., Чекалина Г.В., Украина, Харьков
ПРИГАР НА ОТЛИВКАХ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ
Пригар на отливках является одним из самых распространенных дефектов литейного производства. Такое положение объясняется чрезвычайной сложностью процессов, которые приводят к образованию пригара. Пригаром обычно называют неметаллическую корку, прочно удерживаемую на поверхности отливки и состоящую из зерен формовочного материала и цементирующего вещества. Пригар условно разделяют на механический, химический и термический.
Ponomarenko O.I., Chekalina G.V., Ukraine, Kharkov
PRIGAR ON FOUNDINGS FROM HIGH-ALLOY STEEL
Prigar on foundings is one of the most widespread defects of casting production. Such position is explained by the baffling complexity of processes which result in formation of prigar. Prigar is name a non-metal crust which firmly retained on-the-spot founding and consisting of grains of forming material and cementitious matter usually. Prigar is divided into mechanical, chemical and thermal.


Погорілий А.М., Пеліх В.Ф., Фомічова Н.М.,Україна, Харків
СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ МЕТАЛА ПРИ ВАГРАНОЧНІЙ ПЛАВЦІ
Проведені експериментальні дослідження підвищення температури метала за рахунок введення в шихту окатишів, до складу яких входить алюміній.
Погорелый А.М., Пелих В.Ф.,Фомичева Н.Н.,Украина, Харьков
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕТАЛЛА ПРИ ВАГРАНОЧНОЙ ПЛАВКЕ
Проведены экспериментальные исследования повышения температуры металла за счет ввода в шихту окатышей в состав которых входит алюминий.
Pogorelyy A.M., Pelyh V.F., Fomichova N.M., Ukraine, Kharkov
THE METHODS OF INCREASING THE METAL TEMPERATURE IN CUPOLA MELTING
The experimental researches of the rising the temperature of the metal is conducted as a result the introducing in the charge the palletized iron ore aluminum is entered.Протасенко Т.О., Україна, Харків
ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ПРОЦЕС СТАРІННЯ НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ 08Х18Н9Т І 12Х18Н9Т
У доповіді визначений вплив тривалого нагрівання на протікання процесів старіння в нержавіючих хромонікелевих сталях із титаном. Виявлена залежність динаміки старіння від вмісту вуглецю, температури та терміну експлуатації.
Протасенко Т.А., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ПРОЦЕСС СТАРЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ 08Х18Н9Т И 12Х18Н9Т
В докладе определено влияние длительного нагрева на протекание процессов старения в нержавеющих хромоникелевых сталях с титаном. Выявлена зависимость динамики старения от содержания углерода, температуры и длительности эксплуатации.
Protasenko T.A., Ukrainе, Kharkov
EFFECT OF APPLICATION PARAMETERS ON AGING PROCESS OF STAINLESS STEELS 08Х18Н9Т AND 12Х18Н9Т
The long-period heating influence on the course of aging in stainless chromium-nickel steels with titanium are presented in the report. Dynamics of aging as determined from the carbon content, temperature and duration of use.


Торянік В. В., Шаповалов А. В., Шуст А. А., Україна, Харків
РОЗРОБКА ТРИМІРНОГО ІНТЕРАКТИВНОГО ПУТІВНИКА АБІТУРІЄНТА НТУ «ХПІ»
У роботі надана програма-путівник, яка дозволяє абітурієнту віртуально відвідати НТУ «ХПИ», ознайомитись з учбовими корпусами, отримати візуальну інформацію про розташування деканатів і приймальних комісій факультетів. Програма написана мовою C# з використанням технології DirectX. Для моделювання освітлення використовувались шейдерні технології.
Торяник В. В., Шаповалов А. В., Шуст А. А., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ТРЕХМЕРНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ АБИТУРИЕНТА НТУ «ХПИ»
В работе представлена программа-путеводитель, позволяющая абитуриенту виртуально побывать на территории НТУ «ХПИ», познакомиться с учебными корпусами, получить визуальную информацию о расположении деканатов и приемных комиссий факультетов. Программа написана на языке C# с использованием технологии DirectX. Для моделирования освещения использовались шейдерные технологии.
Torjanik V.V., Shapovalov A. V, Shust A. A, Ukraine, Kharkov
WORKING OUT OF THE THREE-DIMENSIONAL INTERACTIVE GUIDEBOOK OF THE ENTRANT NTU «KPI»
In work the program-guidebook allowing to the entrant virtually to visit in territory NTU «KPI» is presented, to get acquainted with educational cases, to receive the visual information on an arrangement of dean's offices and selection committees of faculties. The program is written in language C # with use of technology DirectX. Shader technologies were used for illumination modeling.

Тришевський О.І., Україна, Харків, Плєснецов С.Ю., Україна, Харьків
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНЕННЯ В МІСЦЯХ ЗГИНАННЯ МЕТАЛУ НА 1800 ПРИ ВАЛКОВОМУ ФОРМУВАННІ ГНУТИХ ПРОФІЛІВ
У доповіді висвітлене дослідження особливостей формозмінення металу в місцях згинання на 180°. Основною технологічною проблемою в цьому випадку є якісне відформування місць згинання на 180° без розривів металу. Вперше були досліджені деформації поверхневих слоїв, змінення товщини металу в місці згинання на заготовках товщиною 0,9 - 2,4 мм.
Тришевский О.И., Украина, Харьков, Плеснецов С.Ю., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТАХ ИГИБА МЕТАЛЛА НА 1800 ПРИ ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКЕ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
В докладе освещено исследование особенностей формоизменения металла в местах изгиба на 180°. Основной технологической проблемой в этом случае является качественная отформовка места изгиба на 180° без разрывов металла. Впервые были исследованы деформации поверхностных слоев, изменения толщины металла в месте изгиба на заготовках толщиной 0,9 - 2,4 мм.
Trishevsky O.I., Ukraine, Kharkov, Plesnetsov S.Y., Ukraine, Kharkov
RESEARCH OF FORMING IN PLACES OF METAL BENDING BY 180 DEGREES DURING ROLL FORMING OF BENDED PROFILES
In the report questions of researching the features of metal forming in places of bending by 180 degrees were being lightened up. Main technological problem in this case is high-quality forming of 180-degree bending place without breaks of metal. First researches of surface layers deformation, metal thickness changes in bending place 0,9 – 2,4 mm thick were made.
Чибічик О.А., Акімов О.В.,Україна, Харків
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДВИЩЕННЮ ЯКОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ РОТОРІВ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
У роботі проведена розробка комп'ютерно-інтегрованих систем, що забезпечують конструкторсько-технологічне проектування тягових електродвигунів серії АД. Також була здійснена математична обробка даних експериментального дослідження технологічних режимів заливки роторів. За результатами дослідження розроблені технічні рекомендації по вдосконаленню конструкції і технології виготовлення роторів.
Чибичик О.А., Акимов О.В., Украина, Харьков
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОТОРОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В работе проведена разработка компьютерно-интегрированных систем, обеспечивающих конструкторско-технологическое проектирование тягових электродвигателей серии АД. Также была осуществлена математическая обработка данных экспериментального исследования технологических режимов заливки роторов. По результатам исследования разработаны технические рекомендации по совершенствованию конструкции и технологии изготовления роторов.


Chibichik O.A., Akimov O.V., Ukraine, Kharkov
DESIGNER-TECHNICAL PLANNING AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON UPGRADING OF MAKING ELECTRIC MOTORS ROTORS
Development of the computer-integrated systems, providing the design-engineering planning of electric motors of series AD is in-process conducted. The mathematical processing of data of experimental research of the technological modes of rotors inundation was also carried out. On results research technical recommendations are developed on perfection of construction and technology of rotors making.
Шевченко Є.С., Євстратов В.О., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПУЛЬСУЮЧОГО ВИТЯГУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ
У доповіді приведений аналіз існуючих технологій виробництва деталей витягуванням. Розглянуто процес гофроутворення і розгладжування фланця при пульсуючому витягуванні циліндричних деталей, а також, вплив величини притиску на якість деталей.
Шевченко Е.С., Евстратов В.А., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ВЫТЯЖКИ И СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЭТОГО ПРОЦЕССА
В докладе приведенный анализ существующих технологий производства деталей вытягиванием. Рассмотрен процесс гофрообразования и разглаживание фланца при пульсирующей вытяжке цилиндрических деталей, а также, влияние величины прижима на качество деталей.
Shevchenko E.S., Evstratov V.A., Ukraine, Kharkiv
RESEARCH OF PROCESS OF PULSATING EXTRACTION AND CREATION OF EQUIPMENT FOR THIS PROCESS
In report resulted analysis for existent technologies of production details by drawing out. The process of fluting and smoothing of flange is considered at pulsating extraction of cylindrical details, and also, influence of clamp size on quality of details.


Шоман О.В., Анісімов К.В., Україна, Харків
Геометричне моделювання контуру вигоряння лісових пожеж
У доповіді розглянуто спосіб прогнозування контуру вигоряння при лісовій пожежі, який заснований на математичній моделі у вигляді диференціального рівняння. Показано, що в процесі розв’язання диференціального рівняння можуть виходити помилкові результати.
Шоман О.В., Анисимов К.В., Украина, Харьков
Геометрическое моделирование контура выгорания лессовых пожаров
В докладе рассмотрен способ прогнозирования контуру выгорания при лесном пожаре, который основан на математической модели в виде дифференциального уравнения. Показано, что в процессе решения дифференциального уравнения могут выходить ошибочные результаты.
Shoman  O.V., Ukraine, Kharkov, Anisimov K.V., Ukraine, Kharkov
GEOMETRICAL MODELLING OF THE CONTOUR OF BURNING OUT OF LOESSIAL FIRES
In report the way of forecasting to a burning out contour is considered at forest fire which is based on mathematical model in the form of the differential equation. It is shown that in the course of the decision of the differential equation there can be erroneous results.

Юрченко О.А., Кирилов Г.І., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ВалкіВ для виготовлення профілів із травленої заготівки і заготівки з покриттям
У доповіді висвітлено результати дослідження стійкості валків для виготовлення гнутих профілів з матеріалів, схильних до налипання на інструмент. Показано, що валки з литої графітизованої сталі мають найбільш високу стійкість та забезпечують відсутність налипання. Встановлено оптимальний хімічний склад даної сталі.
Юрченко А.А., Кириллов Г.И, Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ВалкОВ для производства профилей из травленой заготовки и заготовки с покрытием
В докладе освещены результаты исследований стойкости валков для изготовления гнутых профилей из материалов, склонных к налипанию на инструмент. Показано, что валки из литой графитизированной стали имеют наиболее высокую стойкость и обеспечивают отсутствие налипания. Установлен оптимальный химический состав данной стали.
Yurchenko O.A., Kyrilov G.I., Ukraine, Kharkiv
RESEARCH OF rolls for manufacturing roll formed sections from etched feedstock and feedstock with coat
In the report the investigation result of firmness of rolls for manufacturing roll formed sections from the materials inclined to pickup to the tool were being lightened up. It is shown that rolls of graphitized cast steel are the most resistant. The optimal chemical composition of the given steel is discovered.

Ящеріцин Є.В., Терлецький О.С., Україна, Харків
ВПЛИВ РЕЖИМІВ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ НА АДГЕЗІЮ СКЛАДОВИХ ШАРІВ ШКМ МІДЬ-ТАНТАЛ
У доповіді приведено вплив режимів дифузійного зварювання на адгезію складових шарів ШКМ мідь-тантал. Обгрунтовано використання в якості звязуючого прошарку нікелю у вигляді тонкої фольги. Доведено протікання дифузійних процесів між шарами Cu, Ni і Та рентгено-флюоресцентним та рентгенівським методом визначення періоду кристалічної гратки.
Ящерицын Е.В., Терлецкий А.С., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКИ НА АДГЕЗИЮ СОСТАВЛЯЮЩИХ СЛОЕВ СКМ МЕДЬ-ТАНТАЛ
В докладе приведено влияние режимов диффузионной сварки на адгезию составляющих слоёв слоев СКМ медь-тантал. Объяснено использование в качестве связующего слоя никеля в виде тонкой фольги. Доказано протекание диффузионных процессов между слоями Cu, Ni и Та рентгено-флюоресцентным и рентгеновским методом определения периода кристал- лической решетки.
Yasheritsin Е.V.,Теrlеtsky A.S., Ukraine, Kharkov
ТНE REGIM INFLUENCE DIFFUSION WELDING ON ADGEZION COMPOSITION LAYER MCM COPPER-TANTALUM
In the report influence regime diffusion welding on adhesion composition layer MCM copper-tantalum. From this study, it can be concluded that in quality binding layer Ni in the form of fineness foil. The elapse proved diffusion process between layer Cu, Ni and Ta X-ray -fluorescentic and X-

СЕКЦІЯ 7. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У
ФІЗИКО – ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ


Багмут О.Г., Жучков В.А., Олейник О.Є., Україна, Харків
ОРІЄНТАЦІЙНІ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ Ni
Досліджені структурно-фазові стани під час рекристалізації тонкоплівкових лазерних конденсатів нікелю. Для двох випадків епітаксійного росту плівок з кристалічною решіткою ГЩП (фаза α-Ni) та з кристалічною решіткою ГЦК (фаза β-Ni) встановлені орієнтаційні співвідношення плівка – підкладка (001) KCl. Визначені орієнтаційні співвідношення між фазами α-Ni та β-Ni, які виконуються в процесі поліморфного перетворення при відпалі плівок.
Багмут А.Г., Жучков В.А., Олейник Е.Е., Украина, Харьков
ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ Ni
Исследованы структурно-фазовые состояния при рекристаллизации тонкопленочных лазерных конденсатов никеля. Для двух случаев эпитаксиального роста пленок с кристаллической решеткой ГПУ (фаза α-Ni) и с кристаллической решеткой ГЦК (фаза β-Ni) установлены ориентационные соотношения пленка – подложка (001) KCl. Определены ориентационные соотношения между фазами α-Ni и β-Ni, выполняющиеся в процессе полиморфного превращения при отжиге пленок.

Bagmut A.G., Zhuchkov V.A., Oleinik E.E., Ukraine, Kharkov
ORIENTATION RELATIONS AT CRYSTAL LATTICE TRANSFORMATION OF Ni
The structure and phase state changing was investigated at recrystallization of thing films of laser condensates of nickel. For two cases of epitaxy growth with HCP crystal lattice (phase α-Ni) and with BCC crystal lattice (phase β-Ni) orientation relations of film – substrate (001) KCl was established. An orientation relation between phases of α-Ni and of β-Ni, that takes place during polymorph transformation at the film annealing, was determined.

Баранник О. А., Торохтій К. І., Черпак М. Т., Україна, Харків
КвазІоптичНий кІльцЕвИй сапфІровий резонатор З ВНУТРІШНІМ цІлиндричНим провІдником
Досліджено новий підхід до вимірювання поверхневого опору Rs масивних провідникових зразків. Описана методика визначення Rs за допомогою відкритого кільцевого квазіоптичного діелектричного резонатора, збуджуваного на модах типу шепочучої галереї. Показано можливість вимірювання Rs високотемпературних надпровідників за допомогою цього резонатору.
Баранник А. А, Торохтий К. И., Черпак Н. Т. Украина, Харьков
Квазиоптический кольцевой сапфировый резонатор с внутренним цилиндрическим проводником
Исследуется новый подход к измерению поверхностного сопротивления Rs массивных проводящих образцов. Описана методика определения Rs с помощью открытого кольцевого квазиоптического диэлектрического резонатора, возбуждаемого на модах типа шепчущей галереи. Показана возможность измерения Rs высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП) с помощью этого резонатора.
Barannik A. A., Torokhtyi K. I., Cherpak N. T., Ukraine, Kharkov
Quasi-optical ring sapphire rEsonator with cylindrical conductor inside

In this paper a new approach to surface resistance Rs measurements of the volumetric conducting samples is investigated. The technique of determination Rs by means of the open quasi-optical ring dielectric resonator, in which “whispering gallery” modes are excited, is presented. The possibility of high temperature superconductor Rs measurement by means of this resonator is displayed.Благая Н.П., Лебедєва М.В., Савіна В.С. Україна, Харків
РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ
Сучасна концепція розвитку освіти на передній план висуває проблему підготовки майбутнього спеціаліста як творчої особистості, здатної до навчання та засвоєння нового на всіх етапах подальшої діяльності. Це окреслює нове коло вимог до проведення різного роду завдань, що пропонуються студентам у курсі загальної фізики. Їхньою метою стає не тільки формування фундаменту для спеціальних дисциплін, але й розвиток логічного, творчого мислення. Рішення цих проблем потребує перегляду спектра завдань, що традиційно пропонуються, і створення їх нової класифікації.
Благая Н.П., Лебедева М.В., Савина В.С. Украина, Харьков
РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ КУРСА ОБЩЕЙ ФИЗИКИ В ПРОЦЕССЕ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современная концепция образования на передний план выдвигает проблему подготовки специалиста как творческой личности, способной к обучению и освоению нового на всех этапах будущей деятельности. Это определяет новые требования к проведению различного рода практических занятий, предлагаемых студентам в курсе общей физики. Их целью становится не только формирование фундамента для специальных дисциплин, но и развитие логического творческого мышления. Решение этих проблем требует пересмотра всего спектра традиционно предлагаемых заданий и создание их новой классификации.
Blagaja N.P., Lebedeva M.V., Savina V.S. Ukraine, Kharkov
THE ROLE OF PRACTICAL TRAINING IN THE COURSE OF GENERAL PHYSICS DURING ENGENEERING EDUCFTION PROCESS
The recent education concept brings up the problem of training the specialist as creative personality, which is capable to learn and master new knowledge in all the stages of future activity. This concept defines the new requirements to all kinds of students’ practical trainings in the course of general physics. In addition to forming the knowledge structure their aim is to develop logical and creative thinking of students.

Бондаренко О.Ю,. Рильський Р.О., Шкоропатенко Н.В., Україна, Харків
ВIТРОУСТАНОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРСЬКИХ ХАЗЯЙСТВ
Для використання вітрової енергії з метою виконання механічної роботи, розроблена механічна вiтроустановка. Описана її конструкція, технологія виготовлення складових і принцип роботи. Визначені технічні характеристики вiтроустановки а також її основні переваги під час експлуатації.
Бондаренко А.Ю., Рыльский Р.А., Шкоропатенко Н.В., Украина, Харьков
ВЕТРОУСТАНОВКА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Для использования ветровой энергии с целью выполнения механической работы, разработана механическая ветроустановка. Описана ее конструкция, технология изготовления составляющих и принцип работы. Определены технические характеристики ветроустановки а также ее основные преимущества при эксплуатации.
Bondarenko A.Yu., Rilskiy R..A., Shkoropatenko N.V., Ukraine, Kharkov
WIND SETTING FOR INDIVIDUAL FARMS
For the use of wind energy with the purpose of implementation of mechanical work, mechanical wind setting is developed. Its construction, technology of making of constituents and principle of work, is described. Technical descriptions of wind settings and also its basic advantages are certain during exploitation.

Водоріз О.С., Ольховська С.І., Щуркова Н.В., Рогачова О.І. Україна, Харків

РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ У ТОНКИХ ПЛІВКАХ ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ, ЛЕГОВАНОГО НАТРІЄМ
У роботі наведено результати дослідження залежності коефіцієнта Холла та коефіцієнта термо-е.р.с тонких плівок, що були одержані термічним випаровуванням у вакуумі кристалів телуриду свинцю, легованих натрієм, від товщини тонких плівок. Було встановлено, що має місце залежність кінетичних коефіцієнтів від товщини шарів, що пов’язується із проявом класичного та квантового розмірних ефектів.
Водорез О.С., Ольховская С.И., Щуркова Н., Рогачева Е.И. Украина, Харьков
РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ТЕЛЛУРИДА СВИНЦА, ЛЕГИРОВАННОГО НАТРИЕМ
В работе приведены результаты исследования зависимости коэффициента Холла и коэффициента термо-э.д.с. тонких пленок, полученных термическим испарением в вакууме кристаллов теллурида свинца, легированных натрием, от толщины пленок. Установлено, что имеет место зависимость кинетических коэффициентов от толщины слоев, что связывается с проявлением классического и квантового размерных эффектов.
Vodorez O.S., Olkhovskaya S.I., Schurkova N.V., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov
SIZE EFFECTS IN THE LEAD TELLURIDE THIN FILMS DOPED WITH NATRIUM
The results of the study of the dependences of the Hall coefficient and the thermo-e.m.f coefficient of the thin films, obtained by the thermal evaporation in vacuum of the lead telluride crystals doped with natrium, on the thin films thickness are presented. It is established that the dependence of the kinetic coefficients on the layers thickness takes place. This effect is attributed to the classical and quantum size effect manifestation.

Водоріз О.С., Рогачова О.І., Україна, Харків
КОНЦЕНТРАЦІЙНА АНОМАЛІЯ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ ЗАРЯДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ PbTe-PbSe
Одержано залежність рухливості носіїв заряду  від складу при 300 К для нелегованих твердих розчинів PbTe-PbSe. В інтервалі концентрацій 0,7-2,1 мол. % PbSe спостерігається аномальна ділянка росту рухливості, наявність якої інтерпретується як проявлення критичних явищ, що супроводжують перехід перколяційного типу від розчинених до концентрованих твердих розчинів.
Водорез О.С., Рогачева Е.И., Украина, Харьков
КОНЦЕНТРАЦИОННАЯ АНОМАЛИЯ ПОДВИЖНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ PbTe-PbSe
Получена зависимость подвижности носителей заряда  от состава при 300 К для нелегированных твердых растворов PbTe-PbSe. В интервале концентраций 0,7 – 2,1 мол. % PbSe наблюдается аномальный участок роста подвижности, наличие которого интерпретируется как проявление критических явлений, сопровождающих переход перколяционного типа от разбавленных к концентрированным твердым растворам.
Vodorez O.S., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov
CONCENTRATION ANOMALY OF CHARGE CARRIER MOBILITY OF PbTe-PbSe SOLID SOLUTIONS
The dependence of charge carrier mobility  on composition at 300 K for undoped PbTe-PbSe solid solutions was obtained. Anomalous area of mobility growth in the interval of concentrations 0,7 – 2,1 mol. % PbSe is observed, the presence of which is interpreted as a display of the critical phenomena accompanying transition of percolation type from dilute to the concentrated solid solutions.

Гапоченко С.Д., Харків, Україна
ЕВРІСТИЧНА РОЛЬ ПРИНЦИПУ КРАСИ У РОЗВИТКУ ФИЗИКИ

У доповіді обґрунтовується методологічна роль естетичних принципів краси, гармонії та симетрії в еволюції фізики. Показано, що конкретно-науковий зміст принципу краси у природознавчих дисциплінах втілюється в принципах гармонії і симетрії.


Гапоченко С.Д. Харьков, Украина
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ПРИНЦИПА КРАСОТЫ В ФИЗИКЕ
В докладе обосновывается методологическая роль принципа красоты в эволюции физики. Показано, что конкретно-научным содержанием принципа красоты в естественно-научных дисциплинах являются принципы гармонии и симметрии.
Gapochenko S.D., Kharkiv, Ukraine
EVRISTIC ROLE OF PRINCIPLE OF BEAUTY IN PHYSICS EVOLUTION
In this report there are proved the methodological role of principle of beauty in physics evolution. It is revealed the concrete-scientific content of principle of beauty in natural sciences to be principles of harmony and symmetry.

Григоров С.М., Косевич В.М., Таран А.В., Україна, Харків
СТРУКТУРА ПЛІВОК Cu-In-Se ЗМІННОГО СКЛАДУ
Проведено електронно-мікроскопічне дослідження плівок Cu-In-Se, отриманих шляхом термічного випару міді й селеніду індію за методом Векшинського на підкладки KCl. Метод дозволив у горизонтальній площині «розгорнути» весь набір фаз, що належать системі Cu-In2Se3, й простежити фазові перетворення, які могли б розвиватися по товщині у двошарових плівках. Встановлено, що кристалики α- і β -CIS з тетрагональною решіткою мають переважне орієнтування (001) CIS || (001) KCl й містять мікродвійники по площинах (112); β-фаза CIS виявляється за сверхструктурними рефлексами типу (100) й (110), що вказує на наявність антифазних границь в β -фазі CIS.
Григоров С.Н., Косевич В.М., Таран А.В., Украина, Харьков
СТРУКТУРА ПЛЕНОК Сu-In-Se ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
Проведено электронно-микроскопическое исследование плёнок Cu-In-Se, полученных путём термического испарения меди и селенида индия по методу Векшинского на подложки KCl. Метод позволил в горизонтальной плоскости «развернуть» весь набор фаз, принадлежащих системе Cu-In2Se3, и проследить фазовые превращения, которые могли бы развиваться по толщине в двухслойных пленках. Установлено, что кристаллики α- и β –CIS с тетрагональной решёткой имеют преимущественную ориентировку (001) CIS || (001) KCl и содержат микродвойники по плоскостям (112); β-фаза CIS выявляется по сверхструктурным рефлексам типа (100) и (110),что указывает на наличие антифазных границ в β-фазе CIS.
Grigorov S.N., Kosevich V.M., Тaran А.V., Ukraine, Kharkov
STRUCTURE OF Cu-In-Se THIN FILMS OF VARIABLE COMPOSITION
TEM investigation of Cu-In-Se thin films obtained by thermal evaporation of copper and indium selenide on KCl substrates using Vekchinsky method has been carried out. The method allows to “expand” all phases of the Cu-In2Se3 film system in horizontal plane and to monitor phase transformations in the bulk of two-layered films. It was revealed that α, β –CIS crystallites with tetragonal lattice had preferred orientation (001) CIS || (001) KCl and contained microtwins along (112) planes. β-CIS was revealed due to (100) and (110) superstructure reflections. Along these reflections, the streaks have been observed aiming to the existence of antiphase boundaries in such a phase.

Дроздова Г.А., Рогачова О.І., Україна, Харків
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ НА ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ І РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ ЗАРЯДУ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ BI-SB
В роботі представлено результати досліджень впливу технології виготовлення полікристалічних зразків (метода приготування – литі або пресовані кристали та часу відпалу) на значення електропровідності σ та рухливості носіїв заряду H твердих розчинів Bi-Sb. Показано, що перехід від литих до пресованих зразків Bi-Sb помітно знижує значення σ і H. Одержані результати інтерпретовано з урахуванням впливу розсіяння носіїв заряду на межах зерен.
Дроздова А.А., Рогачева Е.И., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗЦОВ НА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ BI-SB
В работе представлены результаты исследований влияния технологии приготовления поликристаллических образцов (метода приготовления – литые либо прессованные кристаллы и времени отжига) на значения электропроводности σ и подвижности носителей заряда H твердых растворов Bi-Sb. Показано, что переход от литых к прессованным образцам Bi-Sb заметно снижает значения σ и H. Полученные результаты интерпретируются с учетом влияния рассеяния носителей заряда на границах зерен.
Drozdova A.A., Rogacheva E.I., Ukraine, Kharkov
EFFECT of the sample preparation method on THE ELECTRICAL CONDUCTION AND CHARGE CARRIER MOBILITY OF BI-SB SOLID SOLUTIONS
The results of a study of the effect of the polycrystalline sample preparation method (the preparation method – cast or pressed crystals and the time of heat treatment) on electrical conduction σ and charge carrier mobility H values of Bi-Sb solid solutions are presented in the work. It was shown that the transition from the cast samples to the pressed ones had essentially reduced σ and H values. The obtained data are interpretated taking into account the influence of the charge carrier scattering on the grain boundaries.

Живанков К.І., Михайлов В.М., Пахомов О.Ю., Україна, Харків
ПЕРЕХІДНІ ФУНКЦІЇ ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ СИСТЕМИ СОЛЕНОЇД – СПІВВІСНІ ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ПРОВІДНІ ОБОЛОНКИ
Сформульовано задачу Коші для визначення перехідних функцій напруженостей магнітного поля в непровідних областях циліндричної системи. Початкова система рівнянь складається з двох звичайних диференціальних рівнянь першого порядку та одного алгебраічного рівняння для трьох невідомих перехідних функцій. Аналітичний розв'язок задачи отримано за допомогою інтегрального перетворення Лапласа та використано для розрахунку електродинамічних зусиль, що діють на оболонки при розряді ємнісного нагромаджувача на соленоїд.
Живанков К.И., Михайлов В.М., Пахомов А.Ю., Украина, Харьков
ПЕРЕХОДНЫЕ ФУНКЦИИ ИМПУЛЬСНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИСТЕМЫ СОЛЕНОИД – СООСНЫЕ ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПРОВОДЯЩИЕ ОБОЛОЧКИ
Сформулирована задача Коши для нахождения переходных функций напряженностей магнитного поля в непроводящих областях цилиндрической системы. Исходная система уравнений состоит из двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка и одного алгебраического уравнения для трёх неизвестных переходных функций. Аналитические решения задачи получены при помощи интегрального преобразования Лапласа и использованы для расчёта электродинамических усилий, действующих на оболочки при разряде ёмкостного накопителя на соленоид.
Zhivankov K.I., Mikhailov V.M., Pahomov A.Ju., Ukraine, Kharkov
TRANSIENT FUNCTION OF PULSE MAGNETIC FIELD OF THE “SOLENOID – INTERNAL AND EXTERNAL CONDUCTIVE SHELL” SYSTEM
The Cauchy’s problem for finding transient functions of magnetic field strength in the non-conductive regions of the system is formulated. Three transient functions are determined by solving of two differential equations and an algebraic equation. An analytical solution of this problem is obtained by Laplace transform and used for calculation electrodynamic forces acting on shells under discharge of a capacity on the solenoid.

Зайцев Р.В., Кіріченко М.В., Копач В.Р. Україна, Харків
ПРОГРЕСИВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Вдосконаленим методом стаціонарної фотопровідності та методом спадання фотопровідності досліджувався розподіл часу життя неосновних носіїв заряду по товщині пластин монокристалічного кремнію підданих гетеруючому відпалу та глибокому хімічному травленню. Запропоновано використовувати такі пластини в якості базових кристалів при створенні вітчизняних багатоперехідних фотоелектричних перетворювачів із вертикальними діодними комірками.
Зайцев Р.В., Кириченко М.В., Копач В.Р. Украина, Харьков
ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАРАМЕТРОВ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Исследовались усовершенствованным методом стационарной фотопроводимости и методом спада фотопроводимости распределения времени жизни неосновных носителей заряда по толщине пластин монокристаллического кремния подвергнутых геттерирующему отжигу и глубокому химическому травлению. Предложено использовать такие пластины как базовые кристаллы при создании отечественных многопереходных фотоэлектрических преобразователей с вертикальными диодными ячейками.
Zaitsev R.V., Кirichenko M.V., Коpach V.R. Ukraine, Kharkov
ELECTRONIC PARAMETERS IN HIGH-PERFORMANCE SILICON SOLAR CELLS BASE CRYSTALS AND METHODS OF THEIR RESEARCH
The characters of minority charge carriers lifetime distribution along the thickness of single-crystal silicon wafers exposed to gettering annealing and deep chemical etching were investigated by the improved method of stationary photoconductivity as well as by the standard method of photoconductivity decay. Using the such silicon wafers as the base crystals for creation of Ukrainian high performance multijunction photovoltaic converters with vertical diode cells of new generation was suggested.

Кіріченко М.В., Зайцев Р.В., Бондаренко С.О., Копач В.Р. Україна, Харків
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ККД БАГАТОПЕРЕХІДНИХ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ІЗ ВЕРТИКАЛЬНИМИ ДІОДНИМИ КОМІРКАМИ
Показано, що для підвищення ККД багатоперехідних фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії з вертикальними діодними комірками на основі монокристалічного кремнію необхідна модернізація вертикальних діодних комірок шляхом введення уздовж їх вертикальних Si-границь одношарових рефлекторів з індій-олов’яного оксиду товщиною більше 1 мкм.
Кириченко М.В., Зайцев Р.В., Бондаренко С.А., Копач В.Р. Украина, Харьков
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КПД МНОГОПЕРЕХОДНЫХ КРЕМНИЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ДИОДНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Показано, что для повышения КПД многопереходных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии с вертикальными диодными ячейками на основе монокристаллического кремния необходима модернизация вертикальных диодных ячеек путем введения вдоль их вертикальных Si-границ однослойных рефлекторов из индий-оловяного оксида толщиной более 1 мкм.
Kirichenko M.V., Zaitsev R.V., Bondarenko S.A., Kopach V.R. Ukraine, Kharkov
NEW POSSIBILITIES OF MULTIJUNCTION SILICON PHOTO-VOLTAIC CONVERTERS WITH VERTICAL DIODE CELLS EFFICIENCY INCREASE
It is shown, that for efficiency increase of multijunction photo-voltaic solar energy converters with vertical diode cells on the basis of monocrystalline silicon the modernization of vertical diode cells by the introduction along their vertical Si-borders single-layer indium-tin oxide reflectors by thickness more than 1 m is necessary.

Коновалов О.Я., Україна, Харків
оптимізація периферійних ділянок контуру профіля одновиткового соленоїда, що мають форму кривої
Розраховано форму масивного соленоїда, що утворює заданий розподіл імпульсного магнітного поля на співвісній циліндричній оболонці. На профілі соленоїда умовно виділено периферійні ділянки, що визначаються розв’язанням задачі оптимізації. Функція мети – сума відносних розбіжностей поміж заданим та отримуваним розподілами поля в сукупності контрольних точок на заготівці, а варійований параметр характеризує кривизну периферійної ділянки. Відносні розбіжності в контрольних точках не перевищують одного відсотка.
Коновалов О.Я., Украина, Харьков
Оптимизация периферийных участков контура профиля одновиткового соленоида, имеющих форму КРИВОЙ
Рассчитана форма массивного соленоида, обеспечивающего заданное распределение импульсного магнитного поля на соосной цилиндрической оболочке. На профиле соленоида условно выделены периферийные участки, определяемые решением задачи оптимизации. Целевая функция – сумма относительных расхождений между заданным и получаемым распределениями поля в совокупности контрольных точек на заготовке, а варьируемый параметр характеризует кривизну периферийного участка. Относительные расхождения в контрольных точках не превышают одного процента.
Konovalov O.Ya., Ukraine, Kharkiv
The optimization of peripheral parts shape coil, which have form of the curve
The shape of solid coil, which provided the given boundary distribution of pulse magnetic field on cylinder shell, is calculated. The part of the coil shape, which was turned to shell, divided on central part, which computed by reputed methods, and peripheral parts. The problem of determination peripheral parts is formulated as one parameter optimization task. The goal function is determined by the sum of relative distortions between given and acquired distributions. Relative distortions in separated points non-exceed for a one percent.

Корж І.А., Україна, Харків
ПРО ОСОБЛИВОСТі ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З ФІЗИКИ НА ПІДГОТОВЧИХ КУРСАХ ТЕХНИЧНОГО ВНЗУ
У доповіді пропонується методика проведення лекційних занять з фізики для слухачів підготовчих курсів технічного вищого навчального закладу , що спрощує процес конспектування та активізує їх самостійну роботу. При розробці методики були використані комп’ютерні технології. Проаналізовані перші результаті застосування методу на заняттях в НТУ"ХПІ"
Корж И.А., Украина, Харьков
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОвЕДЕНЯ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЗИКЕ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
В докладе предлагается методика проведения лекционных занятий по физике для слушателей подготовительных курсов технического высшего учебного заведения, упрощающая процесс конспектирования и активизирующая их самостоятельную работу. При разработке методики были использованы компьютерные технологии. Проанализированы первые результаты применения метода на занятиях в НТУ "ХПИ".
Korzh I.A., Ukraine, Kharkov
ABOUT PARTICULARITIES OF DELIVERING LECTURES ON PHYSICS ON ACCESS COURSE ON TECHNICAL HIGH SCHOOL
A method of delivering the lectures on physics on access course of technical higher school hearers is proposed, which simplifies writing of conspectus and stimulates their individual work. At development methods were used computer technologies. Some results of method using in NTU "KPI" are analyzed.

Красніков О.І., Луб’яний Л.З., Чичибаба І.О., Україна, Харків
Магнітошумові дослідження багатошарових концентраторів магнітного потоку
В роботі досліджуються концентратори магнітного потоку несилових магнітних мікроскопів. Значна частина досліджень виконана з використанням сучасних методів обробки результатів експерименту в середовищі прикладного графічного програмування LabVIEW. Показано, що рівень магнітних флуктуацій другої гармоніки частоти збудження на 2-3 порядки нижче раніше розроблених.
Красников А.И., Лубяный Л.З., Чичибаба И.А., Украина, Харьков
Магнитошумовые исследования многослойных концентраторов магнитного потока
В работе исследуются концентраторы магнитного потока несиловых магнитных микроскопов. Значительная часть исследований выполнена с использованием современных методов обработки результатов эксперимента в среде прикладного графического программирования LabVIEW. Показано, что уровень магнитных флуктуаций второй гармоники частоты возбуждения на 2-3 порядка ниже ранее разработанных.
Krasnikov A.I., Lubyaniy L.Z., Chichibaba I.A., Ukraine, Kharkov
MagnETICNOISE researchING of multi-layered magnetic stream ContcentratERS
Concentraters of magnetic stream of unpower magnetic microscopes is explored. Considerable part of researches is executed with the use of modern methods of сomputer treatment of results of experiment in an application graphic programming of LabVIEW environment. It is shown that level of magnetic fluctuations of the second harmonic of frequency of magnetic reversal on 2-3 orders of below before developed.

Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків
РОЗРОБКА ПРОЗОРИХ ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ZnO:Al та SnO2:Sb
У доповіді наведені результати розробки технології магнетронного розпилення шарів ZnO:Al та Sn02:Sb для створення прозорих плівкових електродів. Для цього досліджено вплив фізико-технологічних режимів нереактивного магнетронного розпилення на оптичні та електричні властивості плівок, сформованих на скляних та гнучких поліімідних підкладках.
Крикун К.Ю., Хрипунов Г.С., Україна, Харків
Разработка ПРОЗРАЧНЫХ плёночных электродов ZnO:Al та Sn02:Sb
В докладе приведены результаты разработки технологии магнетронного распыления слоёв ZnO:Al и Sn02:Sb для создания прозрачных плёночных электродов. Для этого исследовано влияние физико-технологических режимов нереактивного магнетронного распыления на оптические и электрические свойства плёнок, сформированных на стеклянных и гибких полиимидных подложках.
Krikun K.U., Khripunov G.S., Ukraine, Kharkov
The development Of ZnO:Al and Sn02:Sb TRANSPARENT film electrodes
In the report the results of technological development of a magnetron sputtering of layers ZnO:Al and Sn02:Sb for creation of transparent film electrodes are presented. For this purpose influencing physics-technological modes of a nonreactive magnetron sputtering on optical and electrical properties of films deposited on glass and flexible polyimide substrates is investigated.

Куделя О.Є., Луценко В.О., Лютенко Л.А., Михайлов В.М., Україна, Харків
Моделювання магнітно-імпульсної обробки металевих заготовок силами притягання до індуктору
Виконано аналіз способів та пристроїв для магнітно-імпульсної обробки циліндричних та плосколистових металевих заготівок силами притягання до індуктору, що можуть знайти застосування в машинобудівельній, авіаційній, приладобудівній, електротехнічній та інших галузях промисловості. Більш детально розглянуто спосіб, оснований на “зрізі” імпульсу зовнішнього магнітного поля за допомогою додаткового нагромаджувача енергії.
Куделя A.Е., Луценко В.А., Лютенко Л.А., Михайлов В.М.., Украина, Харьков
моделирование магнитно-импульсной обработки металлических заготовок силами притяжения к индуктору
Сделан анализ способов и устройств для магнитно-импульсной обработки цилиндрических и плосколистовых металлических заготовок силами притяжения к индуктору, которые могут найти применение в машиностроительной, авиационной, приборостроительной, электротехнической и других отраслях промышленности. Более детально рассмотрено способ, основанный на “срезе” импульса внешнего магнитного поля при помощи дополнительного накопителя энергии.
Kudelya A.Ye., Lutsenko V.A. Ljutenko L.A., Mikhailov V.M., Ukraine, Kharkiv
The modeling of magnetic pulse forming by pulling of metal work piece toward a coil
It is made the analysis of methods and devices for magnetic pulse forming metal work pieces by pulling towards a coil, which can find application in machine building, aircraft building, instrument making, electrotechnical and other industries. It is in more details considered a method based on "cut" of a pulse of an external magnetic field by means of the additional store of energy.

Леонова В.М., Свистунов В.М., Україна, Харків, Білоголовський М.О., Ревенко Ю.Ф., Перекрестов Б.І., Україна, Донецьк
ПРОЯВ ЛОКАЛІЗОВАНИХ СТАНІВ В БАР’ЄРНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МАНГАНІТІВ
Представлені результати дослідження тунельного перенесення заряду у феромагнітних гетероструктурах на основі манганітів. До аналізу експериментальних результатів привернута теоретична модель Глазмана-Матвєєва. Знайдений помітний вплив локалізованих станів всередині бар'єру на спектральні характеристики електрон-фононної взаємодії.
Леонова В.Н., Свистунов В.М., Украина, Харьков Белоголовский М.А., Ревенко Ю.Ф., Перекрестов Б.И., Украина, Донецк
ПРОЯВЛЕНИЕ локализованных состояний в барьерных характеристиках манганитов
Представлены результаты исследования туннельного переноса заряда в ферромагнитных гетероструктурах на основе манганитов. К анализу экспериментальных результатов привлечена теоретическая модель Глазмана-Матвеева. Обнаружено заметное влияние локализованных состояний внутри барьера на спектральные характеристики электрон-фононного взаимодействия.
Leonova V.N., Svistunov V.M., Ukraine, Kharkov, Belogolovskiy M.A., Revenko U.F., Perekrestov B.I., Ukraine, Donetsk
DISPLAY of the localized states in barrier characteristics of manganites
The results of research of tunnel charge transfer in ferromagnetic heterostructures on basis of manganites are presented. To the experimental results analysis the theoretical Glazman-Matveev model is brought over. The noticeable influencing of the barrier localized states into a spectral characteristics of electron-phonon interaction is found.

Ликах В.О., Сиркін Є.С., Світенко-Краснокутська Т.В., Україна, Харків
МІЖФАЗНА ТА ДВІЙНИКОВА ГРАНИЦІ ПРИ ОЦК-ГЩП МАРТЕНСИТНОМУ Й МАРТЕНСИТОПОДІБНОМУ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДАХ
Pозглянуто на мікроскопічному рівні механізм переходу між ОЦК і ГЩП фазами, що може бути застосований до класичних і квантових кристалів. Вважається, що міжфазні й двойникові границі розділу когерентні, атомні зсуви оборотні й не перевищують розміру елементарної комірки. Уведено новий трикомпонентний параметр порядку. Опис міжфазної границі проводиться в моделі трьохямного потенціалу. Знайдено форму й енергію міжфазної границі. Були пояснені експерименти з незворотності перехода.
Лыках В.А., Сыркин Е.С., Свитенко-Краснокутская Т.В., Украина, Харьков
МЕЖФАЗНАЯ И ДВОЙНИКОВАЯ ГРАНИЦЫ ПРИ ОЦК-ГПУ МАРТЕНСИТНОМ И МАРТЕНСИТОПОДРБНОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ
Pассмотрен на микроскопическом уровне механизм перехода между ОЦК и ГПУ фазами, применимый к классическим и квантовым кристаллам. Предполагается, что межфазные и двойниковые границы раздела когерентны, атомные смещения обратимы и не превышают размера ячейки. Введен новый трехкомпонентный параметр порядка. Описание проводится в модели трехямного потенциала. Найдены форма и энергия межфазной границы. Проведено сравнение с экспериментом. Были объяснены эксперименты по необратимости перехода.
Lykah V.А., Syrkin Е.S., Svitenkorasnokutskaya Т.V., Ukraine, Kharkov
the INTERPHASE AND TWIN BOUNDARIES AT bcc-hcp MARTENSITE AND MARTENSITE-LIKE PHASE TRANSITIONS
The mechanism of transition between bcc and hcp phases, which is applicable to both classical and quantum crystals, has been considered at the microscopic level. It is suggested that phase and twin boundaries are coherent and atomic displacements do not exceed the unit-cell size. The three-component order parameter was introduced. The phase boundary is described within the triple-well potential. The shape and energy of the phase and twin boundary has been found. Experiments with transition irreversibility had been explained.

Мамалуй А.О., Фатьянова Н.Б., Шелест Т.М., Дульфан Г.Я., Кобяков О.О., Україна, Харків
СТАБІЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СТАРІЮЧОГО 40Cr-57Ni-3Al СПЛАВУ
У доповіді досліджена стабільність структури, фізико-механічних властивостей та розмірів зразків сплаву на основі нікелю з неоднаковим ступенем старіння у процесі тривалої ≈500 годин витримки при температурі 100º. Для підвищення стабільності структури та розмірів зразків Cr-Ni-Al сплаву розроблено оптимальний режим його термічної обробки – гартування t=1150ºC та відпускання t=650ºC, τ=10 год. Подальша відносна деформація при температури експлуатації не перевищує ≈5·10³ % (апроксимація проведена на комп’ютері).
Мамалуй А.А., Фатьянова Н.Б., Шелест Т.Н., Дульфан А.Я., Кобяков А.О.Украина, Харьков
СТАБИЛИЗАЦИЯ СТРУКТУРИ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТАРЕЮЩЕГО 40Cr-57Ni-3Al СПЛАВА
В докладе исследована стабильность структуры, физико-механических свойств и размеров образцов сплава на основе никеля при различной степени старения в процессе длительной ≈500 часов выдержки при температуре 100º. Для повышения стабильности структуры и размеров образцов Cr-Ni-Al сплава разработан оптимальный режим его термической обработки – закалка t=650ºC, τ=10 часов. Последующая относительная деформация при температуре эксплуатации не превышает ≈5·10³ % (аппроксимация проведена на компьютере).
Mamalui A.A., Fatyanova N.B., Shelest T.N., Dulfan A.Y., Kobyakov A.O., Ukraine, Kharkov
STABILISATION OF THE STRUCTURE AND PHYSICAL PROPERTIES AND SIZES OF A WEAKEN 40Cr-57Ni-3Al ALLOY
In report the samples of a nickel-base alloy is tested both with reference to their stability of physical and mechanical properties, structure, dimensions and a variety of fatigue levels in process of long-time with standing (≈500hrs) at 100ºC temperature. A method of the heat treatment at 1150ºC questing temperature, 650ºC temper temperature, τ=10hrs is designed to give Cr-Ni-Al alloy samples required properties. The further relative strain at the temperature of operation is limited to ≈5·10³ % (the mathematical approximation is calculated with the help of a computer).

Мамалуй А.О., Федорченко В.І., Якуша В.К., Україна, Харків
Удосконалення системи фундаментальної освіти
Професійна мобільність яка необхідна для ефективної діяльності сучасного спеціаліста можлива лише при фундаментальній підготовці по усім складовим системи освіти. Курс загальної фізики в наслідок фундаментальності і загальності принципів і законів фізики складає при цьому базисну роль
Мамалуй А.А., Федорченко В.И., Якуша В.К., Украина, Харьков
совершенствование системы фундаментального образования
Профессиональная мобильность необходимая для эффективной деятельности современного специалиста возможна лишь при фундаментальной подготовке по всем составляющим системы образования. Курс общей физики вследствие фундаментальности и общности принципов и законов физики играет при этом базисную роль.
Mamalui A.A., Fedorchenko V.I., Yakusha V.K, Ukraine, Kharkov
PERFECTION OF THE SYSTEM OF FUNDAMENTAL EDUCATION
Professional mobility, necessary for effective activity of modern specialist possible only at fundamental preparation in all constituents of the system of education. The course of general physics because of solidity and community of principles and laws of physics plays a base role here.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка