Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДАРНОГО ПРИСТРОЮСторінка21/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ УДАРНОГО ПРИСТРОЮ

Проведено експериментальні дослідження ударного пристрою, призначеного для захисту інформації на комп’ютері від несанкціонованого доступу через її знищення. Ударний пристрій виконано на основі автономного компактного індукційно-динамічного двигуна з електронним керуванням. Експериментально визначені особливості роботи та ефективність пристрою в різних режимах, при яких реалізуються різні форми імпульсу збудження в індукторі та різний характер руху прискорюваного якоря.


Болюх В.Ф., Марков А.М., Лучук В.Ф., Щукин И.С., Украина, Харьков


ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УДАРНОГО УСТРОЙСТВА

Проведены экспериментальные исследования ударного устройства, предназначенного для защиты информации на компьютере от несанкционированного доступа посредством ее уничтожения. Ударное устройство выполнено на основе автономного компактного индукционно-динамического двигателя с электронным управлением. Экспериментально определены особенности работы и эффективность устройства в различных режимах, при которых реализуются различные формы импульса возбуждения в индукторе и различный характер движения ускоряемого якоря.


Болюх В.Ф., Марков А.М., Лучук В.Ф., Щукин И.С., Украина, Харьков


THE EXPERIMENTAL STUDIES OF THE SHOCK DEVICE


The experimental studies of the shock device, intended for protection of information in computer from unauthorized access by means of its destruction, were organized. The shock device was run for base autonomous compact inductive dynamic electric motor with electronic control. The particularities of operation and efficiency of the device in different mode, under which different forms of the pulse of excitation in inductor are realized, and different nature of the moving the accelerated anchor, were determined in experiment.


Болюх В.Ф., Рассоха М.О., Україна, Харків
Методика експериментальних досліджень ІМПУЛЬСНих ІНДУКЦІЙНих ДВИГУНів
Розглянута методика проведення експериментальних досліджень основних робочих характеристик імпульсних індукційних двигунів. Наведені дослідні данні про струм індуктора та механіку ударних процесів в реальному часі. Результати експерименту добре узгоджуються з даними, що розраховані за допомогою математичної моделі.
Болюх В.Ф., Рассоха М.А., Украина, Харьков
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМПУЛЬСНЫХ ИНДУКЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Рассмотрена методика проведения экспериментальных исследований основных рабочих характеристик импульсных индукционных двигателей. Приведены экспериментальные данные по току индуктора и механике ударных процессов в реальном времени. Результаты эксперимента хорошо согласуются с данными, рассчитанными с помощью математической модели.
Bolyukh V.F., Rassokha М.O., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENT RESEARCH METHODS OF THE IMPACT INDUCTIVE ELECTRIC MOTOR
Experiment research methods of the impact inductive electric motor are described. Experience data of inductor’s current and impact mechanic process at real time is shown. According to the mathematical model the inductor is represented as a primary circuit, and the massive anchor is changed by cumulate of elementary current circuits. Experiment’s results agree to data given by mathematical model.


Болюх В.Ф., Рассоха М.О., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКРАНУВАННЯ ІМПУЛЬСНОГО ІНДУКЦІЙНОГО ДВИГУНА ЕЛЕКТРОМАНГНІТНИМ ЕКРАНОМ СКЛАДНОЇ ГЕОМЕТРІЇ
Проведено аналіз ефективності екранування зовнішнього магнітного поля імпульсного індукційного двигуна в залежності від розмірів електромагнітного екрана складної геометрії. У математичній моделі індуктор представлений первинним контуром, а масивний якір та екран - сукупністю елементарних концентричних контурів струмів. Визначений вплив кожної частини екрану на магнітне поле.
Болюх В.Ф., Рассоха М.А., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКРАНИРОВАНИЯ ИПУЛЬСНОГО ИНДУКЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Проведен анализ эффективности экранирования внешнего магнитного поля импульсного индукционного двигателя в зависимости от размеров электромагнитного экрана сложной геометрии. В математической модели индуктор представлен первичным контуром, а массивный якорь и экран - совокупностью элементарных токовых контуров. Определено влияние каждой части экрана на магнитное поле.
Bolyukh V.F., Rassokha М.O., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF SCREEN EFFICIENCY OF THE

IMPACT INDUCTIVE ELECTRIC MOTOR WITH THE COMPLEX GEOMETRY SCREEN
Screen efficiency analysis of the impact inductive motor with the complex geometry screen is executed. According to the mathematical model the inductor is represented as a primary circuit, and the massive anchor and screen are changed by cumulate of elementary current circuits.
Варшамова І.С., Лупіков В.С., Корольов М.В., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В КОТУШЦІ ЕЛЕКТРОМАГНІТУ
Отримано опис перехідного процесу нагріву котушки, підключеної на синусоїдальну напругу постійної амплітуди. Визначена постійна часу перехідного процесу нагріву котушки і розкид максимальних температур від початкового до сталого стану. Результати досліджень рекомендовано для використання в методиці проектування електромагнітів для компенсації зовнішнього магнітного поля електроустаткування.
Варшамова И.С., Лупиков В.С., Королев Н.В., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ В КАТУШКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА
Получено описание переходного процесса нагрева катушки, подключенной на синусоидальное напряжение постоянной амплитуды. Определена постоянная времени переходного процесса нагрева катушки и разброс максимальных температур от начального до установившегося состояния. Результаты исследований рекомендованы для использования в методике проектирования электромагнитов для компенсации внешнего магнитного поля электрооборудования.
Varshamova I.S., Lupikov V.S., Korolev N.V., Ukraine, Kharkov
MODELLING OF TEMPERATURE FIELD IN THE ELECTROMAGNET COIL
The description of heating process in an electromagnet coil feeding by a sine voltage of constant amplitude is received. The time factor of the transient process and maximal temperatures in initial and established condition are determined. Results of the researches are recommended for use in a designing technique of electromagnets for compensation of external magnetic fields in power equipment.

Вишневський А.Є., Грищук Ю.С., Україна, Харків
РОЗЧЕПЛЮВАЧ НА БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА MSP430F ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ
Проведено аналіз розчеплювачів автоматичних вимикачів. Запропонована модернізована схема розчеплювача автоматичного вимикача на основі мікроконтролера MSP430F та вимірювального блоку з низькоомними безіндуктивними шунтами. Вона дозволяє значно підвищити точність спрацювання, швидкодію, надійність, перешкодостійкість і зменшити енергоспоживання та вартість в порівнянні з традиційними автоматичними вимикачами з електромагнітними та біметалічними розчеплювачами.
Вишневский А.Е., Грищук Ю.С., Украина, Харьков
РАСЦЕПИТЕЛЬ НА БАЗЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА MSP430F ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Проведен анализ расцепителей автоматических выключателей. Предложена модернизированная схема расцепителя автоматического выключателя на базе микроконтроллера MSP430F и измерительного блока с низкоомными безиндуктивными шунтами. Она позволяет существенно повысить точность срабатывания, быстродействие, надежность, помехоустойчивость и снизить энергопотребление и стоимость по сравнению с традиционными автоматическими выключателями с электромагнитными и биметаллическими расцепителями.
Grishchuk Ju.S., Vishnevskiy A.E., Ukraine, Kharkov
RELEASER ON THE BASIS OF MICROCONTROLLER MSP430F FOR AUTOMATIC SWITCHES
The analysis of releaser automatic switches is lead. The modernized scheme releaser the automatic switch on the basis of microcontroller MSP430F and the measuring block with low-resistance non inductive shunts is offered. It allows to raise essentially accuracy of operation, speed, reliability, a noise stability and to lower power supply and cost in comparison with traditional automatic switches with electromagnetic and bimetallic releasers.
Галайко Л.П., Україна, Харків, Гаєвська Н.О., Україна, Харків
АнАЛІЗ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ У ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОМУ ДВИГУНІ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ в імітаційній моделі ДЛЯ програми SIMULINK
у доповіді розглядаються результати розрахунків нестаціонарних теплових процесів вентильно-індукторного двигуна пральної машини для різних режимів його роботи (короткочасний, повторно-короткочасний з різними параметрами циклу) за допомогою розробленої моделі для програми SimuLink пакета програм Mathlab. Результати розрахунків можна використати для проектування двигуна.
Галайко Л.П., Украина, Харьков, Гаевская Н.А., Украина, Харьков
АнАЛИЗ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОМ ДВИГАТЕЛЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ в ИмИтацИОННОЙ моделИ ДЛЯ програмМЫ SIMULINK
В докладе рассматриваются результаты расчетов нестационарных теплових процессов вентильно-индукторного двигателя стиральной машины для различных режимов его работы (кратковременный, повторно-кратковременный с разными параметрами цикла) с помощью разработанной модели для программы SimuLink пакета программ Mathlab. Результаты расчетов могут быть использованы для проектирования двигателя.
Galayko L.P., Ukraine, Kharkov, Gaevskaya N.A., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS of UNSTATIONARY THERMAL PROCESSES In SRM of WASHING-MACHINE In SIMULATION MODEL FOR PROGRAM SIMULINK
In a lecture the results of calculations of unstationary thermal processes are examined in SRM of washing-machine for different his mode of operations (brief, repeatedly-brief with different cycle indexes) by the developed model for the program SimuLink package of softwares of Mathlab. The results of calculations can be used for design of engine.
Геляровська О.А., Україна, Харків
СИМЕТРИЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ЯК МЕТОД ЗМЕНШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ СИЛОВИХ РОЗЩЕПЛЕНИХ ШИНОПРОВОДІВ
Розглянуто варіанти розщеплювання силових шинопроводів постійного і трифазного змінного струмів. Отримано аналітичні залежності для компонент напруженості зовнішнього магнітного поля від числа розщеплень полюсів шинопроводів. За результатами моделювання поля розщепленого шинопровода побудовані діаграми розподілу компонент поля. Дано рекомендації щодо застосуванню методу розщеплення для зниження зовнішнього магнітного поля силових шинопроводів.
Геляровская О.А., Украина, Харьков
СИММЕТРИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КАК МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ СИЛОВЫХ РАСЩЕПЛЕННЫХ ШИНОПРОВОДОВ
Рассмотрены варианты расщепления силовых шинопроводов постоянного и трехфазного переменного токов. Получены аналитические зависимости для компонент напряженности внешнего магнитного поля от числа расщеплений полюсов шинопроводов. По результатам моделирования поля расщепленного шинопровода построены диаграммы распределения компонент поля. Даны рекомендации по применению метода расщепления для снижения внешнего магнитного поля силовых шинопроводов.
Geljarovskaja O.A., Ukraine, Kharkov
CONSTRUCTION BALANCING AS THE METHOD OF EXTERNAL MAGNETIC FIELD REDUCTION IN POWER SPLIT CURRENT-BARS
Variants of splitting power current-bars of permanent and three-phase variable currents are considered. Analytical dependences for components of external magnetic field intensity from number of poles splitting in current-bars are received. Diagrams of the field components distributions are constructed by results of modeling the field. Recommendations on application of the splitting method for external magnetic field reduction in power current-bars are given.

Гончаров Є.В., Україна, Харків
Визначення магнітної проникності високотемпературної надпровідникової котушки
У доповіді розглянута магнітна система з високотемпературною надпровідниковою котушкою, математичне моделювання якої зроблено з використанням програми FEMM. Зроблений аналіз впливу магнітної проникності високотемпературної надпровідникової котушки на розподіл магнітного поля. Запропонований метод визначення магнітної проникності високотемпературної надпровідникової котушки.
Гончаров Е.В., Украина, Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАГНИТНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ сверхПРОВоДНИКОВОй КАТУШКИ
В докладе рассмотрена магнитная система с высокотемпературной сверхпроводниковой катушкой, математическое моделирование которой выполнено с использованием программы FEMM. Сделан анализ влияния магнитной проницаемости высокотемпературной сверхпроводниковой катушки на распределение магнитного поля. Предложен метод определения магнитной проницаемости высокотемпературной сверхпроводниковой катушки.
Goncharov Е.V., Ukraine, Kharkov
Evaluation of MAGNETIC PERMEABILITY HIGH-TEMPERATURE superconducting COIL
In report the magnetic system with high-temperature superconducting coil is considered, its мathematical modelling is carried out with use of program FEMM. The influence of magnetic permeability high-temperature superconducting coil to magnetic field distribution is analysed. The method of definition of magnetic permeability high-temperature superconducting coil is offered.

Гончаров Є.В., Михайлов О.О., Україна, Харків
Аналіз теплових навантажень турбогенератора
У доповіді розглянутий турбогенератор. Для підвищення його потужності з збереженням габаритів і геометрії активних і торцевих частин статора і ротора, яке передбачає визначення теплових навантажень, проведений розрахунок нагріву активної зони (обмоток статора і ротора та осердя статора) у неробочому режимі та короткого замикання. Отримані результати розрахунку були проаналізовані та визначені максимальні температури осердя і водню на виході з каналів осердя.
Гончаров Е.В., Михайлов А.А., Украина, Харьков
Анализ тепловых нагрузок турбогенератора
В докладе рассмотрен турбогенератор. Для повышения его мощности с сохранением габаритов и геометрии активных и торцевых частей статора и ротора, которое предусматривает определение тепловых нагрузок, проведен расчет нагрева активной зоны (обмоток статора и ротора и сердечника статора) в нерабочем режиме и короткого замыкания. Полученные результаты расчета были проанализированы и определены максимальные температуры сердечника и водорода на выходе из каналов сердечника.
Goncharov Е.V., Mikhaylov A.A., Ukraine, Kharkov
Analysis of thermal loadings of a turbogenerator
In report the turbogenerator is considered. For increase of its capacity with saving dimensions and geometry of active and cross-cut parts stator and rotor, which provides definition of the thermal loadings, the calculation of heating of an active zone (stator and rotor windings and the stator core) in a non-working mode and short circuit were carried out. The received results of calculation were analysed and the maximal temperatures of the core and hydrogen on an output from channels of the core were determined.

Десятніченко О.В., Україна, Харків
БЛОК ВВОДУ АНАЛОГОВИХ ДАНИХ ДЛЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНОГО ТОВЩИНОМІРУ
Розроблено блок вводу аналогових сигналів, який виконує перетворення отримуваних даних у двійковий код. Частота дискретизації може настроюватися програмно. Блок має внутрішній буфер пам’яті та може під’єднуватися до цифрових пристроїв різної складності. Проведені експерименти довели ефективність використання даного пристрою для проведення випробувань пристроїв неруйнуючого контролю.
Десятниченко А.В., Украина, Харьков
БЛОК ВВОДА АНАЛОГОВЫХ ДАННЫХ Для ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКОГО ТОЛЩИНОМЕРА
Разработан блок ввода аналоговых сигналов, который выполняет преобразование полученных данных в двоичный код. Частота дискретизации может настраиваться программно. Блок снабжен внутренним буфером памяти, может подключаться к цифровым устройствам различной сложности. Проведенные эксперименты показали эффективность применения данного устройства при проведении испытаний устройств неразрушающего контроля.
Desyatnichenko O.V., Ukraine, Kharkiv
THE BLOCK OF INPUT OF THE ANALOG DATA FOR ELECTROMAGNETIC-ACOUSTIC THICKNESS GAGE
The block of input of analogue signals which carries out transformation of the received data to a binary code is developed. Frequency of digitization can be adjusted. The block is supplied by the internal buffer of memory and can be connected to various devices. The made experiments have shown efficiency of application of tests of devices of not destructiving testing.

Єгоров Б.О., Єгорова Г.Г., Козорєзов О.Є, Україна, Харків
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОЇ ГРАФІКИ ЕОМ ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ МАГНІТНОГО ПОЛЯ
У роботі рекомендується при розрахунку поля методом кінцевих різниць (МКР) як вузол сітки використовувати крапку-піксель, що дає можливість уникнути сіток з нерівномірними сторонами і описувати характеристики вічка по номеру пікселя і по її координаті. Для завдання, опису і пошуку властивостей і характеристик середи у вічках сітки пропонується використовувати мітки колірної палітри відеокарти комп'ютера. Розроблена методика розрахунку МКР, що дозволяє спростити розрахункові формули МКР і підвищити точність розрахунку магнітного поля.
Егоров Б.А., Егорова Г.Г., Козорезов А.Е., Украина, Харьков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ЦИФРОВОЙ ГРАФИКИ ЭВМ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАСЧЁТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В работе рекомендуется при расчёте поля методом конечных разностей (МКР) в качестве узла сетки использовать точку-пиксель, что дает возможность избежать сеток с неравномерными сторонами и описывать характеристики ячейки по номеру пикселя и по её координате. Для задания, описания и поиска свойств и характеристик среды в ячейках сетки предлагается использовать метки цветовой палитры видеокарты компьютера. Разработана методика расчета МКР, позволяющая упростить расчетные формулы МКР и повысить точность расчета магнитного поля.
Iegorov B.A., Iegorova G.G., Kozorezov A.E., Ukraine, Kharkov
СOMPUTER DIGITAL GRAPHIC ARTS FACILITIES USE FOR MAGNETIC PAUL CALCULATION EXACTNESS INCREASE
In work it is recommended at the calculation of the field of eventual differences method (EDM) as a knot of net to utilize a point-pixel, that enables to avoid nets with uneven sides and describe descriptions of cell on the number of pixel and on its co-ordinate. For a task, description and search of properties and descriptions of environment in the cells of net it is suggested to utilize the marks of colour palette of video computer card.

Єгорова Г.Г., Єгоров Б.О., Козорєзов О.Є, Україна, Харків
ВИБІР РОЗМІРІВ РОЗРАХУНКОВОЇ СІТКИ МКЕ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ПОГРІШНОСТІ КАРТИНИ ПОЛЯ
При розрахунку магнітного поля в сердечниках електричних машин методом кінцевих елементів (МКЕ) виникають погрішності розподілу эквипотенциальных ліній магнітного поля. Були проведені порівняльні розрахунки поля МКЕ з сітками різних видів одного і того ж сердечника. Аналіз результатів дозволив рекомендувати використання вічок розрахункової сітки у вигляді рівносторонніх трикутників в тих областях сердечників, де очікується динамічна зміна направлення ліній поля.
Егорова Г.Г., Егоров Б.А., Козорезов А.Е., Украина, Харьков
ВЫБОР РАЗМЕРОВ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ МКЭ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ КАРТИНЫ ПОЛЯ
При расчете магнитного поля в сердечниках электрических машин методом конечных элементов (МКЭ) возникают погрешности распределения эквипотенциальных линий магнитного поля. Были проведены сравнительные расчеты поля МКЭ с сетками различных видов одного и того же сердечника. Анализ результатов позволил рекомендовать использование ячеек расчетной сетки в виде равносторонних треугольников в тех областях сердечников, где ожидается динамическое изменение направления линий поля.
Iegorova G.G., Iegorov B.A., Kozorezov A.E., Ukraine, Kharkov
CALCULATION NET SIZES CHOICE BY FEM FOR PAUL PICTURE ERRORS DIMINISHING
At the calculation of the magnetic field in the mandrels of electric machines the method of finit elements (FEM) are errors of distributing of эквипотенциальных lines of the magnetic field. The comparative calculations of the field of FEM were conducted with the nets of different types of the same mandrel. The analysis of results allowed to recommend the use of cells of calculation net as equilateral triangles in those areas of mandrels, where the dynamic change of direction of the field lines is expected.

Кіпенський А.В, Ластовка О.П., Гура Ю.М., Тондій Л.Д.,

Роздільська О.М., Україна, Харків, Нгуєн Вієт Дунг, В’єтнам, Ханой
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ТА НОВІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОТЕРАПІЇ
Дослідження впливу електричного струму на головний мозок з лікувальною метою (трансцеребральна електротерапія (ТЕТ)) ведуться з початку минулого століття. В роботі проведений аналіз перспективи підвищення ефективності ТЕТ за рахунок різних варіантів локалізації електродів, що дозволить здійснювати вибірковий вплив на окремі ділянки головного мозку, а також за рахунок використання різноманітних видів струму.
Кипенский А.В., Ластовка А.П., Гура Ю.Н., Тондий Л.Д.,

Роздильская О.Н., Украина, Харьков, Нгуен Виет Дунг, Вьетнам, Ханой
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ
Исследования воздействия электрического тока на головной мозг с лечебной целью (трансцеребральная электротерапия (ТЭТ)) ведутся с начала прошлого века. В работе проведен анализ перспективы повышения эффективности ТЭТ за счет различных вариантов локализации электродов, что позволит оказывать избирательное воздействие на отдельные участки головного мозга, а также за счет использования различных видов тока.
Kipenskij A.V., Lastovka A.P., Gura J.N., Tondij L.D.,

Rozdilska O N, Ukraine, Kharkiv, Nguyen Viet Dung, Vietnam, Hanoi
HISTORICAL ASPECTS AND NEW DIRECTIONS OF DEVELOPMENT TRANSCEREBRAL ELECTROTHERAPY
Researches of influence of an electric current on a brain with the medical purpose (transcerebral electrotherapy (ТEТ)) are conducted from the beginning of the last century. In work the analysis of prospect of increase of efficiency ТEТ at the expense of various variants of localisation of electrodes that will allow to have selective influence on separate sites of a brain, and also at the expense of use of various kinds of a current is carried out.


Кіпенський А.В., Скрипник О.Ю., Доценко М.Є., Україна, Харків
ГАРМОНІЙНИЙ СКЛАД ДІАДИНАМІЧНИХ СТРУМІВ
Для проведення процедур діадинамотерапії використовують дев'ять основних видів струмів, що володіють (в залежності від виду) різними лікувальними ефектами. Специфіка дії кожного виду струму обумовлена його гармонійним складом. В роботі, на основі математичних моделей діадинамічних струмів, виконаний їх гармонійний аналіз. Зроблено порівняння спектральних діаграм струмів та їх лікувальних ефектів.
Кипенский А.В., Скрыпник А.Ю., Доценко М.Е, Украина, Харьков
ГАРМОНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ДИАДИНАМИЧЕСКИХ ТОКОВ
Для проведения процедур диадинамотерапии применяется девять основных видов токов, обладающих (в зависимости от вида) различными лечебными эффектами. Специфика действия каждого вида тока обусловлена его гармоническим составом. В работе, на основе математических моделей диадинамических токов, выполнен их гармонический анализ. Произведено сопоставление спектральных диаграмм токов и их лечебных эффектов.
Kipensky A.V., Skripnik A.U., Dotsenko M.E., Ukraine, Kharkov
HARMONIC COMPOSITION OF DIADINAMIC CURRENTS
For the leadthrough of procedures of diadinamic theraphy apply nine basic types of currents, possessing (depending on a kind) different medical effects. The specific action of every type current is conditioned by it’s harmonic composition. In work, basis of mathematical models of diadinamic currents, was executed their harmonic analysis . Comparison of spectral diagrams of currents and their medical effects is produced.


Клепіков В.Б., Банєв Є.Ф., Україна, Харків
СИСТЕМА ЕКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГО-ЗБЕРИГАЮЧОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ЕСКАЛАТОРА МЕТРОПОЛІТЕНА
У доповіді розглядається система екстремального регулювання струму статора приводного двигуна ескалатора метрополітену. Приводиться методика розрахунку зворотних зв’язків в системі ТПН-АД з екстремальним керуванням. Обґрунтовується введення у структурну схему системи керування інерційної ланки для уникнення можливості появи автоколивань. Показується можлива економія електроенергії та зниження експлуатаційних втрат при даному типі регулюванні.
Клепиков В.Б., Банев Е.Ф., Украина, Харьков
СИСТЕМА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭНЕРГО-СБЕРЕГАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЭСКАЛАТОРА МЕТРОПОЛИТЕНА
В докладе рассматривается система экстремального регулирования тока статора приводного двигателя эскалатора метрополитена. Приводиться методика расчета обратных связей в системе ТПН-АД с экстремальным регулированием. Обосновывается введене в структурную схему системы управления инерционного звена для исключения возможности появления автоколебаний. Показывается возможная экономия электроэнергии и снижение эксплуатационных затрат при данном типе регулирования.
Klepikov V.B., Baniev I.F., Ukraine, Kharkov
extreme regulation system of energy-saving electric drive of Metro escalator
In report to viewing the extreme regulation system of stator current drive motor metro escalator. To validating bringing in structure chart of system control the relaxation circuit for exclusion possibility appearance oscillation. To adducing the design procedure of feedback in system TVC-IM with extreme control.

Клепіков В.Б., Моісеєв О.М., Коротаєв П.О.,Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ РЕЖИМОВ РОБОТИ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖ
У доповіді розглядаються питання пов’язані з моделюванням різних режимів коротко замикання в автономному джерелі електроживлення для газотранспортних мереж. Показаний вплив короткого замикання на виході джерела, а також у самому джерелі, на асинхронний генератор. Також промодельовані режими пробою ключів у випрямлячі та інверторі.
Клепиков В.Б., Моисеев А.Н., Коротаев П.А., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ АВРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ
В докладе рассматриваются вопросы, связанные с моделирование различных режимов короткого замыкания в автономном источнике электропитания для газотранспортных сетей. Показано влияние кроткого замыкания на выходе источника электропитания, а также в самом источнике, на асинхронный генератор. Также промоделированы режимы пробоя ключей в выпрямителе и инверторе.
MODELING OF EMERGENCY OPERATION OF INDEPENDMENTPOWER SUPPLY SORURCE FOR GAS-TRANSPORT NETWORKS
Klepikov V.B., Moiseev A.N., Korotaev P.A., Ukraine, Kharkov
Issues connected with modeling of various short-circuit conditions in independent power supply source for gas-transport networks. Impact of short circuit at the output of the power-supply source as well as in the source itself, on the induction generator is shown.

Клепіков В.Б., Моісеєв О.М, Коротаєв П.О., Україна, Харків
ДО МОДЕЛЮВАННЯ ТИПОВИХ ПРОЦЕССІВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ «ТУРБОДЕТАНДЕР – АСИНХРОННИЙ ГЕНЕРАТОР – ВИПРОСТУВАЧІНВЕРТОР»
У доповіді розглядається комп'ютерна модель високостабільного джерела живлення для газорозподільних мереж по системі “ Турбодетандер-Асинхронний генератор - випрямляч-шип, інвертор”, на яку отриманий патент України. Виконано комп'ютерне моделювання типових динамічних режимів. Результати комп'ютерного моделювання підтверджують ефективність роботи АДЖ за запропонованою структурою.
Клепиков В.Б., Моисеев А.Н., Коротаев П.А., Украина, Харьков
К МОДЕЛИРОВАНИЮ ТИПОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ «ТУРБОДЕТАНДЕР – АСИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР – ВЫПРЯМИТЕЛЬ – ИНВЕРТОР»
В докладе рассматривается компьютерная модель высокостабильного источника питания для газораспределительных сетей по системе “Турбодетандер–асинхронный генератор – выпрямитель–ШИП, инвертор”, на которую получен патент Украины. Выполнено компьютерное моделирование типовых динамических режимов. Результаты компьютерного моделирования подтверждают эффективность работы АИН по предложенной структуре.
Klepikov V.B., Moiseev A.N., Korotaiev P.O., Ukraine, Kharkov
TO MODELLING TYPICAL PROCESSES IN ELECTROMECHANICAL SYSTEM «DETENDER - INDUCTION GENERATOR - RECTIFIER - INVERTER »
In the report the computer model of the highly stable power supply for gas-transport networks on system “Detender - induction generator - rectifier- inverter”. Computer modelling typical dynamic modes is executed. Results of computer modelling confirm overall performance of a source on the offered structure.

Клепіков В.Б.,Тимощенко А.В., Україна, Харків
ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМОВАНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ЕП
Розглядаються переваги реалізації систем автоматичного керування електроприводами на програмованих логічних інтегральних схемах. Підвищення рівня автоматизації, що означає централізацію, контроль та обробку великих масивів інформації, на основі котрих здійснюється регулювання та керування автономними та взаємооб’єднаними процесами, об’єктами та установками. У більшості випадків об’єднати у одному мікропроцесорі всі задачі не завжди є можливим. Цей недолік зникає при реалізації алгоритмів керування на FPGA (Field Programmable Gate Array).
Клепиков В.Б., Тимощенко А.В., Украина, Харьков

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭП
Рассматриваются преимущества реализации систем автоматического управления электроприводами на программируемых логических интегральных схемах. Повышение степени автоматизации, подразумевающее централизацию, контроль и обработку больших массивов информации, на основе которых осуществляется регулирование и управление автономными и взаимосвязанными процессами, объектами и установками. Зачастую совместить в одном микропроцессоре все задачи не всегда представляется возможным. Этот недостаток устраняется при реализации алгоритмов управления на FPGA (Field Programmable Gate Array).
Klepikov V.B., Timoschenko A.V., Ukraine, Kharkov
TO USE OF FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) IN SYSTEMS OF AUTOMATIC CONTROL BY ELECTIC DRIVES
Advantages of realization of systems automatic control by electric drives on Field Programmable Gate Array (FPGA). Are considered, is resulted the short description of structure and the list of the software to quick start work with FPGA.

Конопльов І. А., Тимченко М. О., Вержановська М. Р., Україна, Харків
РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕРТОРА СТРУМУ з індуктивно-ємнісним навантаженням
Розглянуті способи регулювання інвертора струму з індуктивно-ємнісним навантаженням. Спосіб адаптивного регулювання дозволяє знизити час наростання середнього значення вихідної потужності, що є суттєвим при індукційному нагріванні тугоплавких матеріалів. Спосіб стабілізації частоти дозволяє скоротити час встановлення частоти вихідної напруги інвертора, що важливо при індукційному загартуванні.
Коноплев И.М., Тимченко Н.А., Вержановская М.Р., Украина, Харьков
РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕРТОРА ТОКА С ИНДУКТИВНО-ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ
Рассмотрены способы регулирования инвертора тока с индуктивно-емкостной нагрузкой. Способ адаптивного регулирования позволяет сократить время нарастания среднего значения выходной мощности, что является существенным при индукционном нагреве тугоплавких металлов. Способ стабилизации частоты позволяет сократить время установления частоты выходного напряжения инвертора, что важно при индукционной закалке.
Konoplev I. A., Timchenko  N. A., Verzhanovskaya M.R., Ukraine, Kharkov
regulator of the current-source inverter WITH inductive-capacitive LOAD
The regulation methods of the current-source inverter with inductive-capacitive load are considered. The adaptive regulation method that allows reducing the rise time of average output power which is very important for induction heating of refractory metals and the frequency stabilization method that allows reducing the time of inverter output frequency setting which is very important for induction hardening are proposed.
Король Є.І., Журавлевич М.С., Україна, Харків
ШПРИЦЕВИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ТОЧНИХ ВЛИВАНЬ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ
Велика різноманітність лікарських засобів і методик їх використання часто вимагає суворого дотримання як кількісної так і часової точності дозування ліків. Дані проблеми прийнято вирішувати за допомогою сучасних цифрових систем, спеціалізованих датчиків положення і крокових двигунів. Для цього пропонується оригінальний набір датчиків та органів керування, що дозволяють забезпечити необхідну точність дозування і самодіагностику апарата.
Король Е.И., Журавлевич М.С., Украина, Харьков
ШПРИЦЕВОЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ТОЧНЫХ ВЛИВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Большое разнообразие лекарственных веществ и методик их применения требует зачастую строгого соблюдения как количественной, так и временной точности дозировки лекарства. Данные проблемы принято решать с помощью современных цифровых систем, специализированных датчиков положения и шаговых двигателей. Для этого предлагается оригинальный набор датчиков и органов управления, позволяющих обеспечить необходимую точность дозировки и самодиагностику аппарата.
Korol E.I., Zhuravlevich M.S., Ukraine, Kharkov
THE SYRINGE PHASER FOR EXACT INJECTIONS OF MEDICINAL PREPARATIONS
The considerable variety of medicinal substances and techniques of their application demands frequently strict observance both quantitative, and time accuracy of a dosage of a medicine. The given problems can be solved by means of modern digital systems, specialized position sensors and step-by-step engines. The original set of gauges and the controls for this purpose is offered, allowing to provide necessary dosage accuracy and self-diagnosis of device.

Король Є.І., Каллаур Є.М., Україна, Харків
СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИХІДНОГО ТОКУ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ АПАРАТІВ
Велика кількість фізіотерапевтичної апаратури потребує постійної повірки та контролю їх працездатності. Такі апарати впливають сигналами з різноманітними частотно-часовими та амплітудними параметрами, що ускладнює перевірку всіх характеристик апаратів. В роботі проаналізовані діапазони змін різноманітних параметрів вихідних сигналів та запропоновані методи вимірювання та оцифровки цих параметрів.
Король Е.И., Каллаур Е.М., Украина, Харьков
СТЕНД ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЫХОДНОГО ТОКА НИЗКОЧАСТОТНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Большое количество физиотерапевтической аппаратуры требует постоянной поверки и контроля их работоспособности. Такие аппараты воздействуют сигналами с различными частотно-временными и амплитудными параметрами, что усложняет проверку всех характеристик аппаратов. В работе проанализированы диапазоны изменения различных параметров выходных сигналов и предложены методы измерения и оцифровки этих параметров.
Korol E.I., Kallaur E.M., Ukraine, Kharkov
THE STAND FOR COMPLEX RESEARCH OF PARAMETERS OF THE OUTPUT CURRENT OF LOW FREQUENCY PHYSIOTHERAPEUTIC EQUIPMENT
The considerable quantity of physiotherapeutic equipment demands constant check and the control of their working capacity. Such devices influence signals with various time-and-frequency and peak parameters that complicates check of all characteristics of devices. In work ranges of change of various parameters of output signals are analyzed and methods of measurement and digitizing of these parameters are offered.
Король О.Г., Лупіков В.С., Україна, Харків
АНАЛІЗ НЕЛІНІЙНОСТІ ПЕРЕДАВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТУ З МАГНІТНИМ ОСЕРДЯМ
Проведено аналіз передавальної функції електромагніту компенсатора, що використовується в системах компенсації зовнішнього магнітного поля електроустаткування. Введено функція корекції вхідної напруги електромагніту, що робить цю передавальну функцію лінійною. Функція визначено на основі гармонійного аналізу вхідного сигналу, отриманого зворотним перетворенням вихідного синусоїдального сигналу струму з урахуванням нелінійності кривій намагнічення осердя.
Король Е.Г., Лупиков В.С., Украина, Харьков
АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА С МАГНИТНЫМ СЕРДЕЧНИКОМ
Проведен анализ передаточной функции электромагнита компенсатора, используемого в системах компенсации внешнего магнитного поля электрооборудования. Введена функция коррекции входного напряжения электромагнита, которая линеаризует эту передаточную функцию. Функция определена на основе гармонического анализа входного сигнала напряжения, полученного обратным преобразованием выходного синусоидального сигнала тока с учетом нелинейности кривой намагничивания сердечника.
Korol E.G., Lupikov V.S., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF NONLINEARITY OF TRANSIENT FUNCTION IN AN ELECTROMAGNET WITH MAGNETIC CORE
An analysis of transient function in an electromagnet intended for compensating of external magnetic field in power equipment is carried out. The correction function of an input voltage is determined preview the transfer function of electromagnet is linear. The function is determined on the basis of harmonious analysis of an input voltage signal received by return transformation of output sinusoidal current signal in view of nonlinearity of a magnetization curve in the core.


Крюкова Н.В., Україна, Харків
ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОРЯДКУ ЧЕРГУВАННЯ ФАЗ ЖИВЛЕННЯ ТРИФАЗНОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ НА ЙОГО МАГНІТНЕ ПОЛЕ
Приведено результати експериментальних досліджень макету розподільного пристрою, що підтверджують вплив порядку чергування фаз на його магнітне поле. Проведено аналіз геометричних, електричних і магнітних асиметрій розподільного пристрою, що визначають його магнітне поле. Запропоновані технічні заходи щодо зниження магнітного поля трифазного електроустаткування, засновані на симетрії його параметрів.
Крюкова Н.В., Украина, Харьков
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ ПОРЯДКА ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ПИТАНИЯ ТРЕХФАЗНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НА ЕГО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ
Приведены результаты экспериментальных исследований макета распределительного устройства, подтверждающие влияние порядка чередования фаз на его магнитное поле. Проведен анализ геометрических, электрических и магнитных асимметрий распределительного устройства, определяющих его магнитное поле. Предложены технические мероприятия по снижению магнитного поля трехфазного электрооборудования, основанные на симметрии его параметров.
Krjukova N.V., Ukraine, Kharkov
TECHNICAL RECOMMENDATIONS TO THE THREE-PHASE ELECTRIC EQUIPMENT ON REDUCTION OF ITS FEED PHASES SET INFLUENCE ON MAGNETIC FIELD
Experimental researches of a switchboard physical model, confirming influence of its phases set on magnetic field are resulted. The analysis of geometrical, electric and magnetic asymmetry in the switchboard, determining its magnetic field is carried out. Technical recommendations on magnetic field reduction in the three-phase electric equipment based on symmetry of its parameters are offered.
Кулакевич О.М., Клименко Б.В., Україна, Харків


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка