Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО УВЕДЕННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ РЕЛЕСторінка22/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОМАТИЧНОГО УВЕДЕННЯ РЕЗЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ ПРОГРАМОВАНИХ РЕЛЕ
Детально розглянуто та проаналізовано існуючі методи організації автоматичного уведення резервного живлення та розроблено його схему на базі програмованих реле з метою покращення функціональних, комунікаційних та техніко-економічних характеристик системи уведення резерву. Розроблено та виготовлено макетний зразок системи автоматичного уведення резерву з керуванням на базі програмованих реле.
Кулакевич А.Н., Клименко Б.В., Украина, Харьков
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММИРОВАННЫХ РЕЛЕ
Детально рассмотрены и проанализированы существующие методы организации автоматического ввода резервного питания и разработана его схема на базе программированных реле с целью улучшения функциональных, коммуникационных и технико-экономических характеристик системы ввода резерва. Разработан и изготовлен макетный образец системы ввода резерва с управлением на базе программированных реле.
Kulakevich O.M., Klymenko B.V., Ukraine, Kharkov
Modern DESIGNING Methods of AUTOMATIC RESERVE FEEDING TRANSFER on the Base of Programmed RelayS
The existing designing methods of automatic reserve feeding transfer are analyzed and carefully investigated. A diagram of the automatic reserve feeding transfer is developed on the base of programmed relays in view to improve its functional communicational and technique-economic characteristics. The model sample of the system is developed and made using of programmed relays.

Лавріненко В.В. Україна, Київ
Сучасний стан розробок п'єзоелектричних двигунів на Україні
У доповіді представлено|уявляти| аналіз особливостей розроблених і упроваджених|запроваджувати| на Україні п'єзоелектричних двигунів, досягнуті в даний час|нині| параметри і відмінні риси в порівнянні з двигунами інших типів. Проведені експериментальні дослідження на фізичної моделі лінійного пьезодвигуна. Розглянуті|розглядали| перспективи використання п'єзоелектричних двигунів в різних галузях: машинобудуванні, гірнодобувної, медичної техніці, космічних апаратах та двигунах внутрішнього згоряння.
Лавриненко В.В. Украина, Киев
Современное состояние разработок пьезоэлектрических двигателей на Украине
В докладе представлен анализ особенностей пьезоэлектрических двигателей разрабатываемых и внедренных на Украине, достигнутые в настоящее время параметры и отличительные особенности по сравнению с двигателями других типов. Проведены экспериментальные исследования на физической модели линейного пьезодвигателя. Рассмотрены перспективы использования в различных областях: машиностроении, горнодобывающей отрасли, медицинской техники, в космических аппаратах и двигателях внутреннего сгорания.
Lavrinenko V.V., Ukraine, Kiew
Modern condition of workings out of piezoelectric MOTORS in Ukraine
In the presentation|report| the analysis of features of piezoelectric motors|propulsor| is presented. Motors are|represent| developed and inculcated|introduct| in Ukraine, parameters and distinctive features attained presently as compared to the drives|drivegear| of other types are also presented|typestyle|. Experiment on the linear piezomotor model has been carried out. The prospects of piezoelectric engine’s use in various branches: machine building, coalmining, medicine technique, cosmic apparatus and engines are considered.

Лелюк М.А., Лупіков В.С., Гридін Н.Ю., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ВІБРАЦІЙ В МЕХАНІЧНІЙ СИСТЕМІ ПОВОРОТНОГО ТИПУ
На основі кінематичної схеми механічної системи поворотного типу складені схема заміщення і граф, компоненти і топологія яких використовується для формування рівнянь моделі вібрації. Приведена таблиця відповідності компонент механічної системи поворотного типу і вібраційною схем. Запропонована модель рекомендована для використання при дослідженні процесу тривимірних вібрацій контактів комутаційного електричного апарату.
Лелюк Н.А., Лупиков В.С., Гридин Н.Ю., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИБРАЦИЙ В МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ПОВОРОТНОГО ТИПА
На основе кинематической схемы механической системы поворотного типа составлены схема замещения и граф, компоненты и топология которых используется для формирования уравнений модели вибрации. Приведена таблица соответствия компонент механической системы поворотного типа и вибрационной схем. Предложенная модель рекомендована для использования при исследовании процесса трехмерных вибраций контактов коммутационного электрического аппарата.
Leljuk N.A., Lupikov V.S., Gridin N.J., Ukraine, Kharkov
MODELLING OF VIBRATIONS IN MECHANICAL SYSTEM OF TURNING TYPE
On the basis of the kinematic circuit for a mechanical system of a turning type are made an equivalent circuit and graph, components and topology of which using at formation of the vibration model equations for the system. The table of conformity the turning type mechanical system components and vibrating circuits is resulted. The proposed model is recommended for use at research of process of three-dimensional vibrations of contacts in a switching electric device.


Литвиненко В.В., Лупіков В.С., Середа О.Г., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЕФЕКТУ БЛИЗЬКОСТІ В ПРОВІДНИХ ШАРАХ ВИТОЇ КОТУШКИ ІНДУКЦІЙНО-ДИНАМІЧНОГО ПРИВОДУ
Проведено якісний аналіз ефекту близькості в провідних шарах витої котушки, що використовується в індукційно-динамічному приводі автоматичного вимикача. Розглянута спрощена модель для розрахунку щільності струму по перетину витка, заснована на допущенні про синусоїдальний характер струму котушки. На основі чисельного моделювання отриманий розподіл щільності струму по товщині витків. Запропоновано рекомендації щодо вибору числа витків котушки.
Литвиненко В.В., Лупиков В.С., Середа А.Г., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ЭФФЕКТА БЛИЗОСТИ В ПРОВОДЯЩИХ СЛОЯХ ВИТОЙ КАТУШКИ ИНДУКЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКОГО ПРИВОДА
Проведен качественный анализ эффекта близости в проводящих слоях витой катушки, используемой в индукционно-динамическом приводе автоматического выключателя. Рассмотрена упрощенная модель для расчета плотности тока по сечению витка, основанная на допущении о синусоидальном характере тока катушки. На основе численного моделирования получено распределение плотности тока по толщине витков. Предложены рекомендации по выбору числа витков катушки.
Litvinenko V.V., Lupikov V.S., Sereda A.G., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF AN AFFINITY EFFECT IN CONDUCTING LAYERS OF TWISTED COIL IN THE INDUCTIVE-DYNAMIC DRIVE
The qualitative analysis of an affinity effect in conducting layers of the twisted coil is resulted for an inductive-dynamic drive in an automatic switch. The simplified model for computation of current density in sections of the coil, based on an assumption about sine current of the coil is considered. On the basis of numerical modeling distribution of current density on the coil thickness is received. Recommendations are offered at the choice of windings number in the coil.


Марков В.С., Поляков І.В., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У СТРУМООБМЕЖУВАЧІ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПУ
В комп’ютерної моделі струмообмежувача трансформаторного типу досліджується вплив параметрів трансформатора та характеру навантаження на протікання перехідних процесів різноманітних електричних величин. Розглядається лінійна, без насичення комп’ютерна модель трансформатора. Показується, що динамічні процеси електричних величин в струмообмежувачі залежать від співвідношення активних та реактивних опорів обмоток трансформатора.
Марков В.С., Поляков И.В., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТОКООГРАНИЧИТЕЛЕ ТРАНСФОРМАТОРНОГО ТИПА
В компьютерной модели токоограничителя трансформаторного типа исследуется влияние параметров трансформатора и характера нагрузки на протекание переходных процессов различных электрических величин. Рассматривается линейная, без насыщения компьютерная модель трансформатора. Показывается, что динамические процессы электрических величин в токоограничителе зависят от соотношения активных и реактивных сопротивлений обмоток трансформатора.
Markov V.S., Polyakov I.V., Ukraine, Kharkov
RESEARCH ON TRANSIENT PROCESSES IN A TRANSFORMER TYPE CURRENT LIMITER
Influence of the transformer parameters and a load type in a computer model of a transformer type current limiter on the transient processes of various electric values has been studied. A linear, without saturation computer model of a transformer is viewed. It has shown that the dynamic processes of electric variables in the current limiter depend on ratio of active and inductive resistors of transformer windings.


Марков В.С., Поляков І.В., Україна, Харків
КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГОУСТАНОВКАХ НА БАЗІ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
В багатьох вітроустановках використовуються асинхронні генератори, які потребують компенсації реактивної потужності. Для цього використовують асинхронізовані синхронні машини або машини подвійного живлення з регулюванням частоти струму ротора, оснащені кільцями та щітками. Альтернативою даному підходу є робота статора синхронного генератора на перетворювач частоти або використання асинхронного генератора подвійного збудження з двома вітками статора.
Марков В.С., Поляков И.В., Украина, Харьков
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ НА БАЗЕ АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Используемые во многих ветроустановках асинхронные генераторы заставляют принимать меры по компенсации реактивной мощности. Для этого применяют асинхронизированные синхронные машины или машины двойного питания с регулированием частоты тока ротора, оснащенные кольцами и щетками. Альтернативой данному подходу может служить работа статора синхронного генератора на преобразователь частоты или использование асинхронного генератора двойного возбуждения с двумя ветвями статора.
Markov V.S., Polyakov I.V., Ukraine, Kharkov
COMPENSATION OF REACTIVE ENERGY IN WIND POWER STATIONS ON THE BASE OF AUTONOMOUS ASYNCHRONOUS GENERATOR
Asynchronous generators used in many wind power stations force to arrange indemnification of reactive energy. For this purpose asynchronoused synchronous machines or a double feed machines with current frequency regulation are applied. The alternative for the given approach can be served an asynchronous generator of double excitation with two branches stator.

Мележик Ю.М., Грищук Ю.С., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКА ШВИДКОДІЮЧИХ ЗАПОБІЖНИКІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ
Викладено результати огляду й аналізу матеріалів плавких елементів запобіжників (срібло, мідь, алюміній, кадмій, цинк та ін.) та їх сплавів (срібло-станіум, срібло-нікель, срібло-цирконіум, алюміній-кадмій, алюміній-мідь) й математичних моделей горіння дуги у швидкодіючих запобіжниках. Обґрунтовано необхідність проведення багатофакторних комутаційних досліджень запобіжників і побудови їхніх математичних моделей.
Мележик Ю.Н., Грищук Ю.С., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Изложены результаты обзора и анализа материалов плавких элементов предохранителей (серебро, медь, алюминий, кадмий, цинк и др.) и их сплавов (серебро-станиуй, серебро-никель, серебро-цирконий, алюминий-кадмий, алюминий-медь) и математических моделей горения дуги в быстродействующих предохранителях. Обоснована необходимость проведения многофакторных коммутационных исследований предохранителей и построения их математических моделей.
Melezhik Ju.N., Grishchuk Ju.S., Ukraine, Kharkov
RESEARCH AND DEVELOPMENT HIGH-SPEED FUSES FOR TRANSFORMERS PROTECTION
Results of the review and the analysis of materials of fusible elements of safety locks (silver, copper, aluminium, cadmium, zinc, etc.) and their alloys (silver-stanium, silver-nickel, silver-zirconium, aluminium-cadmium, aluminium-copper) and mathematical models of burning of an arch in high-speed safety locks{fuses} are stated. The necessity of multi-switching studies fuses and construction of their mathematical models was justified.


Мілих В.І., Бадовський В.О., Україна, Харків
ПРОГРАМА аВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ РЕЖИМУ НАГРУЗКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВИХ МЕТОДИК
У доповіді представлена програма, що дозволяє задавати геометричні параметри турбогенератора та проводити автоматизований розрахунок електромагнітних параметрів в режимі його навантаження. Ця програма написана на мовах програмування Delphi та Lua, а для чисельно-польових розрахунків автоматично здійснює виклик програми FEMM. Приводяться результати розрахунків, що були проведені із застосуванням розробленої програми.
Милых В.І., Бадовский В.А., Украина, Харьков
ПРОГРАММА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАССЧЁТА РЕЖИМА НАГРУЗКИ ТУРБОГЕНЕРАТОРА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧИСленно-полевЫХ МЕТОДИК
В докладе представлена программа, позволяющая задавать геометрические параметры турбогенератора и производить автоматизированный расчёта электромагнитных параметров в режиме его нагрузки. Данная программа написана на языках программирования Delphi и Lua, а для численно-полевых расчетов автоматически производит вызов программы FEMM. Приводятся результаты расчётов, проведённых с применением разработанной программы.
Milykh V.I., Badovskiy V.A., Ukraine, Kharkov
AuTOMATIC load mode turbogenerator calculation program With USING of NUMERICALLY-FIELD METHODSES
The report deals with program which allows to assign geometric parameters of turbogenerator and to make automatic calculation of its electromagnetic parameters in the load mode. This program is written on programming languages Delphi and Lua, and for numerically-field calculation automatically produces calling the program FEMM. Calculation results which produced with using of designed program are presented.
Мілих В.І., Височин О.І., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА МАГНІТНЕ ПОЛЕ В ТОРЦЕВІЙ ЗОНІ ПОТУЖНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Для обоснованнного формування прийнятної області розрахунку магнітного поля в торцевій зоні потужного турбогенератора і визначення рівня урахування властивостей елементів цієї зони проведений відповідний розрахунковий аналіз. А саме, на основі розробленої чисельно-польової математичної моделі виконані розрахунки магнітного поля і зіставлені їхні результати при варіюванні таких чинників, як розміри області, структура і насичення осердь ротора і статора, дії електропровідних елементів конструкції, як екранів.
Милых В.И., Высочин А.И., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В ТОРЦЕВОЙ ЗОНЕ МОЩНОГО ТУРБОГЕНЕРАТОРА
Для обоснованнного формирования приемлемой области расчета магнитного поля в торцевой зоне мощного турбогенератора и виявления уровня учета свойств элементов этой зоны проведен соответствующий расчетный анализ. А именно, на основе разработанной численно-полевой математической модели проведены расчеты магнитного поля и сопоставлены их результаты при варьировании таких факторов, как размеры области, структура и насыщение сердечников ротора и статора, экранирующее действие электропроводящих элементов конструкции.
Мilykh V.I., Vysochin A.I., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF FACTORS THAT MAKE INFLUENCE ON THE MAGNETIC FIELD IN END ZONE POWER TURBOGENERATORS
The paper presents computative analysis made so as to both choose appropriate computation domain for magnetic field in the turbogenerator end zone and determine reqiured level of account for properties of elements in the zone. On the basis of a specially developed mathematical model and its numerical realization, the magnetic field has been calculated with variation of such parameters as the computation domain size, structure and saturation of the rotor and stator cores, and screening action of the conducting elements.
Мілих В.І., Майстренко О.М., Україна, Харків
РОЗРОБКА “ШВИДКИХ” МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВІРТУАЛЬНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТЕНДІВ
Описуються принципи створення “швидких”, або “матричних” математичних моделей (МММ) електричних машин, які дозволяють отримувати результати розрахунків у масштабі реального часу. МММ створюються по результатах чисельно-польових розрахунків і являють собою багатовимірні матриці з рядів значень різноманітних параметрів, які проіндексовані значеннями змінюваних параметрів. МММ мають дуже високу швидкість відгуку, що дозволяє використовувати їх в системах реального часу в віртуальних дослідницьких стендах.
Милых В.И., Майстренко А.М., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА "БЫСТРЫХ" МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВИРТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СТЕНДОВ
Описываются принципы создания "быстрых", или "матричных" математических моделей (МММ) электрических машин, которые позволяют получать результаты расчетов в масштабе реального времени. МММ создаются по результатам численно-полевых расчетов і представляют собой многомерные матрицы, которые составляются из рядов значений различных исследуемых параметров, которые проиндексированы изменяемыми значениями параметров. МММ имеют очень высокую скорость отклика, что позволяет использовать их в системах реального времени в виртуальных исследовательских стендах.
Мilykh V.I., Maistrenko A.M., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT OF "QUICK" MATHEMATICAL MODELS FOR VIRTUAL RESEARCH LABORATORIES
“Quick” or “matrix” mathematical models (MMM) which allow getting the results of calculations in a real time are described in this report. MMM composes on results of the numerical-field calculations of the electrics machine. MMM are multidimensional matrices, which are made from rows with values of the different investigated parameters indexed by the values of parameters that vary. MMM have very high-rate response, that allows to use them in the real-time systems in virtual research laboratories.

Мілих В.І., Ткаченко С.В., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА СИЛОВІ ПАРАМЕТРИ ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА З КОАКСІАЛЬНОЮ МАГНІТНОЮ СИСТЕМОЮ
Розглядається короткоходової лінійний електродвигун електродинамічного типу, призначений для джерела сейсмічних коливань. Аналізується, як впливають розміри елементів осердь якоря і реактора на електромагнітні сили, що діють в робочому режимі на індуктор і якір в цілому, а також окремо на їхні активні елементи: обмотки і осердя.
Милих В.И., Ткаченко С.В., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С КОАКСИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ
Рассматривается короткоходовой линейный электродвигатель электродинамического типа с цилиндрической электромагнитной системой, предназначенный для источника сейсмических колебаний. Анализируется, как влияют размеры элементов сердечников якоря и реактора на электромагнитные силы, действующие в рабочем режиме на индуктор и якорь в целом, а также отдельно на их активные элементы: обмотки и сердечники.
Мilykh V.I., Tkachenko S.V., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF FACTORS THAT MAKE INFLUENCE ON THE POWER PARAMETERS OF LINEAR ELECTRIC MOTOR WITH THE COAXIAL MAGNETIC SYSTEM
Linear electric motor with the short movement considers. It refers to the electrodynamic engine type and has cylindrical electromagnetic system. This engine is intended for a seismic vibrations source. Influence of armature and reactor elements dimensions on percussive force analysis is considered. By the numeral-field a method expected and analysed electromagnetic forces, operating in an operating condition on an inductor and anchor on the whole, and also separately on their active elements: windings and mandrels, different a very strong satiation.

Мілих В.І., Шилкова Л.В., Потоцький Д.В., Україна, Харків

ЧИСЕЛЬНО-ПОЛЬОВИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГУНА З ПОСТІЙНИМИ МАГНІТАМИ
В вентильному двигуні з чергуванням активних (постійні магніти) і пасивних (феромагнітних осердь) полюсів індуктора аналіз електромагнітних параметрів проведено методом скінчених елементів. В результаті отримані розподіли магнітної індукції, магнітні потоки, індуктивні параметри обмотки, електромагнітний момент. Розглянута зміна електромагнітних параметрів при різних взаємних положеннях індуктора і статора, на якому розташована трифазна обмотка, яка живиться від інвертора напруги.

Милых В.И., Шилкова Л.В., Потоцкий Д.В., Украина, Харьков

ЧИСЛЕННО-ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМИ МАГНИТАМИ
В вентильном двигателе с чередованием активных (постоянные магниты) и пассивных (ферромагнитные сердечники) полюсов индуктора анализ электромагнитных параметров проведен методом конечных элементов. В результате получены распределения магнитной индукции, магнитные потоки, индуктивные параметры обмотки, электромагнитный момент. Рассмотрено изменение электромагнитных параметров при различных взаимных положениях индуктора и статора, на котором расположена трехфазная обмотка, питаемая от инвертора напряжения.
Milykh V.I., Shilkova L.V., Pototskiy D.V., Ukraine, Kharkov

NUMERAL-FIELDS ANALYSIS OF ELEKTROMAGNETIC PARAMETERS OF VALVE ENGINE WITH PERMANENT MAGNETS
In valve engine with alternation of active (permanent magnets) and passive (ferromagnetic cores) poles inductor analysis of electromagnetic parameters of a finite element method. The result is the distribution of magnetic induction, magnetic flux, inductive winding parameters, electromagnetic moment. A change in the electromagnetic parameters at different positions between the inductor and the stator, which is a three-phase winding, fed from the inverter voltage.

Монахов Д.К., Грищук Ю.С., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ КМ1816ВЕ51 В СХЕМАХ КЕРУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯМИ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ
Розроблена автоматизована система керування технологічним процесом досліджень (АСК ТПД) із застосуванням однокристалевого мікро контролера КМ1816ВЕ51, що дозволяє скоротити строки проведення комутаційних досліджень, підвищити точність вимірів, знизити їхню вартість у порівнянні зі стандартними експериментальними установками.
Монахов Д.К., Грищук Ю.С., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ КМ1816ВЕ51 В СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯМИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Разработана автоматизированная система управления технологическим процессом исследований (АСУ ТПИ) с применением однокристального микроконтроллера КМ1816ВЕ51, которая позволяет сократить сроки проведения коммутационных исследований, повысить точность измерений, снизить их стоимость по сравнению со стандартными экспериментальными установками.
Monahov D.K., Grishchuk Ju.S., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF MICROCONTROLLERS KM1816ВE51 IN SCHEMES OF MANAGEMENT OF RESEARCHES OF AUTOMATIC SWITCHES
The automated control system of technological process of researches with application of single-crystal microcontroller KM1816ВE51 which allows to reduce terms of carrying out of switching researches is developed, to increase accuracy of measurements, to lower their cost in comparison with standard experimental installations.

Мохамад Алі Аль Хаж Слейман, Лупіков В.С., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ШИНОПРОВОДІВ, ЩО ОБТІКАЮТЬСЯ СИСТЕМОЮ ТРИФАЗНИХ СТРУМІВ
Запропоновано методику розрахунку магнітного моменту, що створюється шинопроводами трифазного кола зі струмами. Методика заснована на розрахунку просторових компонент векторів площ контурів фаз, визначенні миттєвого значення вектора магнітного моменту і побудові годографа цього вектора. Наведено чисельний приклад для простого шинопровода і результати моделювання його змінного магнітного моменту. Методика рекомендована для використання в проектуванні електроустаткування зі зниженими рівнями зовнішнього магнітного поля.
Мохамад Али Аль Хаж Слейман, Лупиков В.С., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО МОМЕНТА ШИНОПРОВОДОВ, ОБТЕКАЕМЫХ СИСТЕМОЙ ТРЕХФАЗНЫХ ТОКОВ
Предложена методика расчета магнитного момента, создаваемого шинопроводами трехфазной цепи с синусоидальными токами. Методика основана на расчете пространственных компонент векторов площадей контуров фаз, определении мгновенного значения вектора магнитного момента и построении его годографа. Приведен численный пример для простого шинопровода и результаты моделирования магнитного момента. Методика рекомендована для использования при проектировании электрооборудования с низкими уровнями внешнего магнитного поля.
Мohamad Аli Аl Hajj Sleiman, Lupikov V.S., Ukraine, Kharkov
MODELLING OF VARIABLE MAGNETIC MOMENT IN CURRENT-BARS STREAMING BY THREE-PHASE SYSTEM OF CURRENTS
The computing technique of magnetic moment that creates by current-bars in the three-phase circuit is offered. The technique is based on computing components of areas vectors for phases contours, defining of instant value of the vector and drawing its hodograph. The numerical example for simple current-bar and results of its magnetic moment modeling are resulted.

Мякінький О.В., Україна, Харків
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМ ПРИВОДІВ ВИМИКАЧІВ СЕРЕДНЬОЇ НАПРУГИ

Проведено огляд конструкцій електромагнітних, електродинамічних та індукційно-динамічних приводів вимикачів середньої напруги різних систем. Зроблено порівняльний аналіз приводів на основі їх тягових характеристик, технічних та експлуатаційних параметрів. Розроблено методику імітації протидіючих сил вимикачів. Розроблено методику розрахунку динаміки рухомих елементів електромагнітного приводу й контактної системи при ручному відключенні вимикача.
Мякинький О.В., Украина, Харьков
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРИВОДОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Проведен обзор конструкций электромагнитных, электродинамических и индукционно-динамических приводов выключателей среднего напряжения разных систем. Выполнен сравнительный анализ приводов на основе их тяговых характеристик, технических и эксплуатационных параметров. Разработана методика имитации противодействующих сил выключателей. Предложена методика расчета динамики подвижных частей электромагнитного привода и контактной системы при ручном отключении выключателя.
Miakinky O.V., Ukraine, Kharkov
COMPARATIVE ANALYSIS OF DRIVES SYSTEMS IN MEDIUM VOLTAGE CIRCUIT BREAKERS

Different constructions of electromagnetic, electrodynamics and induction dynamics drives of various circuit breakers systems are compared for medium voltage ones. The comparative analysis of drives based on their traction characteristics, technical and operating parameters is resulted. An imitative method of the counteractive forces of the circuit breakers is developed. The designing techniques for movable parts of the electromagnetic drive and its contact system are developed in view of manual disconnection dynamic mode of operation of the drive.
Наній В. В., Шайда В. П., Мірошниченко А. Г., Юхімчук В.Д.,

Маслєнніков А. М., Дунєв О. О., Україна, Харків
ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ У ДВИГУНІ З РОТОРОМ, ЩО КОТИТЬСЯ
Розглянуті питання створення сил однобічного магнітного тяжіння в звичайних двигунах з ротором, що котиться та вентильних, з урахуванням змінення повітряного зазору та кута навантаження. Наведенні рівняння індуктивностей, електричних струмів у фазах, електромагнітних потужностей, а також вирази для обертаючих моментів відносно осей ротора та статора.
Наний В.В., Шайда В. П., Мірошниченко А. Г., Юхимчук В. Д.,

Масленников А. М., Дунев А.А.,Украина, Харьков
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ДВИГАТЕЛЕ С КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ
Рассмотрены вопросы создания сил одностороннего магнитного притяжения в обычных синхронно-реактивных двигателях с катящимся ротором и в вентильных, с учетом изменяющегося воздушного зазора и угла нагрузки. Приведены уравнения индуктивностей, электрических токов и мощностей фаз, а также выражения для вращающих моментов относительно осей ротора и статора.
Naniy V. V., Shayda  V. P., Miroshnichenko A.G., Juhimchuk V.D.,

Maslennikov A. M., Dunev A. A., Ukraine, Kharkov
TRANSFORMATION OF ENERGY INTO THE MOTOR WITH ROLLING ROTOR
The questions of creation of one-sided magnetic attractive powers are considered in ordinary synchronously-reactive motors with a rolling rotor and in a valve machines, taking into account a changing air-gap and corner of loading. Equations of inductances are resulted, electric currents and powers of phases, and also expression for revolving moments in relation to the axes of rotor and stator.


Ноздрачова К.Л., Україна, Харків
ПРИНЦИП ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ВИЯВЛЕННЯ ДЕФЕКТІВ У ДОВГОМІРНИХ ВИРОБАХ З ПЕРЕХІДНИМ РОЗМІРОМ ПЕРЕТИНУ
У доповіді представлені результати теоретичних досліджень, спрямованих на підвищення продуктивності дефектоскопії прутків з різною формою перетину, труб й аналогічних виробів. Отримано формули для розрахунку акустичного тракту для умовних перетворювачів й отвору із плоским торцем довільної орієнтації щодо поверхні довгомірного виробу.
Ноздрачева Е.Л., Украина, Харьков
Принцип высокопроизводительного выявления дефектов в длинномерных изделиях с переходным размером сечения
В докладе представлены результаты теоретических исследований, направленных на повышение производительности дефектоскопии прутков с различной формой сечения, труб и аналогичных изделий. Получены формулы для расчета акустического тракта для условных преобразователей и отверстия с плоским торцом произвольной ориентацией относительно поверхности длинномерного изделия.
Nozdrachova K.L., Ukraine, Kharkov
PRINCIPLE of HIGH-EFFICIENCY REVEALING of DEFECTS In LENGTHY PRODUCTS With the crossover profiles
In the report results of the theoretical researches directed on increase of productivity of defectoscopy of rods, with the various form of profiles, pipes, rods and similar products are presented. Formulas for calculation of an acoustic path for conditional transducers and the hole with the flat face with different orientation concerning a surface of a lengthy product are received.
Осичев О.В., Ткаченко А.О., Україна, Харків
АНАЛІЗ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В АСИНХРОННОМУ ЕЛЕКТРОПРИВОДІ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЄРА СР72 З ГІДРОМУФТОЮ ПРИ ЗАКЛИНЮВАННІ РОБОЧОГО ОРГАНУ
В доповіді проведений аналіз причин та видів заклинювання робочого органу скребкових конвеєрів. Розроблені комп’ютерні моделі скребкового конвеєра СР72 з асинхронним електроприводом та гідромуфтою з урахуванням процесу заклинювання ланцюга. Проведений розрахунок динамічних процесів та виконано аналіз впливу гідромуфти на зниження динамічних навантажень в робочому органі скребкового конвеєра при різних її характеристиках.
Осичев А.В., Ткаченко А.А., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА СР72 С ГИДРОМУФТОЙ ПРИ ЗАКЛИНИВАНИИ РАБОЧЕГО ОРГАНА
В докладе произведен анализ причин и видов заклинивания рабочего органа скребковых конвейеров. Разработаны компьютерные модели скребкового конвейера СР72 с асинхронным электроприводом и гидромуфтой с учетом процесса заклинивания цепи. Проведен расчет динамических процессов и выполнен анализ влияния гидромуфты на снижение динамических нагрузок в рабочем органе скребкового конвейера при различных ее характеристиках.
Osichev A.V., Tkachenko A.A., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF DYNAMIC PROCESSES IN THE ASYNCHRONOUS ELECTRIC DRIVE OF LONGWALL ARMORED FACE CONVEYOR WITH FLUID COUPLING AT JAMMING CHAIN
The analysis of the reasons and kinds of jamming of chain of armored face conveyor is presented. Computer models of armored face conveyor CP72 with the asynchronous electric drive and fluid coupling with respect of process of jamming of a circuit are developed. Evaluation of dynamic processes is performed and fluid coupling influence on reduction in dynamic loadings in chain of the armored face conveyor at its various characteristics is analysed.

Осташевський МО., Шайда В. П., Егоров А. В., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ НАГРІВУ ЯКОРЯ ЗАХИЩЕНОГО ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Розглянуто питання використання в тепловому розрахунку ДПС методу еквівалентних теплових схем замість спрощеного методу, який характеризується значними спрощеннями і погрішностями. Отримана математична модель теплового стану якоря захищеного ДПС. Доведена коректність отриманої моделі шляхом її тестування на прикладі розрахунку вже існуючого ДПС.
Осташевский Н. А., Шайда В. П., Егоров А. В., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ НАГРЕВА ЯКОРЯ ЗАЩИЩЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Рассмотрен вопрос применения в тепловом расчете ДПТ метода эквивалентных тепловых схем вместо упрощенного метода, который характеризуется значительными упрощениями и погрешностями. Получена математическая модель теплового состояния якоря защищенного ДПТ. Доказана корректность полученной модели путем ее тестирования на примере расчета уже существующего ДПТ.
Ostashevskiy N. A., Shayda  V. P., Egorov A. V., Ukraine, Kharkov
RESEARCH OF HEATING OF ANCHOR OF THE PROTECTED

DC MACHINE
The question of application in the thermal calculation of engine of dc machine of method of equivalent thermal charts is considered in place of the simplified method which is characterized considerable simplifications and errors. The mathematical model of the thermal state of anchor of the protected dc machine was obtained. Correctness of the got model is proved by its testing on the example of calculation of already existent dc machine.

Осташевський М. О., Юр’єва О.Ю., Шайда В. П,. Україна, Харків
МАГНІТНЕ ПОЛЕ В АКТИВНІЙ ЗОНІ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНОГО ДВИГУНА
На основі розрахунку магнітного поля методом скінченних елементів виконано аналіз розподілу магнітних потоків в зубцевих зонах вентильно-індукторного двигуна. Досліджено вплив взаємного розташування зубців статора і ротора, а також рівня насичення магнітної системи вентильно-індукторного двигуна на його індуктивні параметри.
Осташевский Н. А., Юрьева Е. Ю., Шайда В. П., Украина, Харьков
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
На основе расчета магнитного поля методом конечных элементов выполнен анализ распределения магнитных потоков в зубцовых зонах вентильно-индукторного двигателя. Исследовано влияние взаимного расположения зубцов статора и ротора, а также степени насыщения магнитной системы вентильно-индукторного двигателя на его индуктивные параметры.
Ostashevskiy N. A.,Yurieva E. Yu., Shayda  V. P., Ukraine, Kharkov
MAGNETIC FIELD IN ACTIVE AREA OF SWITCH RELUCTANCE MOTOR
On the basis of calculation of magnetic field a method of finite elements executes the analysis of distributing of magnetic threads in the tooth’s areas of switch reluctance motor. Influencing is explored of mutual position of indents of stator and rotor, and also degrees of satiation of the magnetic system of switch reluctance motor on its inductive parameters.


Павленко Т.П., Україна, Харків
Фізичні процеси на контактах
Фізичні процеси на робочій поверхні контакту і усередині всієї композиції роблять істотний вплив на роботу всієї контактної системи. Аналіз взаємодії даних процесів з урахуванням властивостей контактної композиції завжди був актуальним. У даній роботі розглядається питання взаємодії потоків плазми з урахуванням термоемісійної здатності матеріалу контакту. Проведені теоретичні і експериментальні дослідження отриманих зразків дозволили отримати композиції з малою роботою виходу, що знижує знос робочої поверхні контакту.
Павленко Т.П., Украина, Харьков
Физические процессы на контактах
Физические процессы на рабочей поверхности контакта и внутри всей композиции оказывают существенное влияние на работу всей контактной системы. Анализ взаимодействия данных процессов с учетом свойств контактной композиции всегда являлся актуальным. В данной работе рассматривается вопрос взаимодействия потоков плазмы с учетом термоэмиссионной способности материала контакта. Проведенные теоретические и экспериментальные исследования полученных образцов позволили получить композиции с малой работой выхода, что снижает износ рабочей поверхности контакта.
Pavlenko T.P., Ukraine, Kharkov
Physical processes on the contact
Physical processes on the effective contact area and in the interior of the whole composition have a significant effect on operation of the processes interaction adjusted for the contact composition properties has always been topical. The paper deals with a problem of plasma streams emissivity of the contact material. The conducted theoretical and experimental researches of the got standards allowed to get compositions with small work of output, that reduces the wear of working surface of contact.


Сєдова О.О., Україна, Харків
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ МАЛИХ КОНТАКТНИХ ОПОРІВ ПРИ РОБОТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
Розглянуто особливості контактів, призначених для комутації сигналів малого рівня. Проведений аналіз схем вимірювання, що використовуються для контролю величин малих електричних опорів контактів електричних апаратів безпосередньо в процесі їх роботи. Розроблено схема пристрою для підвищення точності контролю таких опорів і спрощення процесу контролю.
Седова Е.А., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ МАЛЫХ КОНТАКТНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Рассмотрены особенности контактов, предназначенных для коммутации сигналов малого уровня. Проведен анализ схем измерения, применяемых для контроля величин малых электрических сопротивлений контактов электрических аппаратов непосредственно в процессе их работы. Разработана схема устройства для повышения точности контроля таких сопротивлений и упрощения процесса контроля.
Sedova E.A., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF THE CONTROL OF LOW LEVEL CONTACT RESISTANCE AT WORK OF ELECTRIC DEVICES
Features of contacts intended for switching of small level signals are considered. The analysis of measuring circuits used for the control of low electric resistance of contacts is carried out in view of their mode of operations and directly during electric devices work. The circuit of the device increasing the control accuracy of such resistances and simplifying the measuring process is developed.

Скопенко В.В., Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОРОСТРУМОВЫХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З ПОПЕРЕЧНИМ ПОЛЕМ
У доповіді приведені результати досліджень по виявленню дефектів в циліндричних зразках, які розміщені у вихорострумовом перетворювачі з поперечним однорідним полем. За отриманою інформацією для різних діапазонів частот оцінені геометричні розміри дефектів. Знайдені діапазони зміни частоти зондуючого поля для різних марок металевих виробів, при яких досягається максимальна чутливість перетворювача.
Скопенко В.В., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИХРЕТОКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПОПЕРЕЧНЫМ ПОЛЕМ
В докладе приведены результаты исследований по выявлению дефектов в цилиндрических образцах, размещенных в вихретоковом преобразователе с поперечным однородным полем. По полученной информации для разных диапазонов частот оценены геометрические размеры дефектов. Найдены диапазоны изменения частоты зондирующего поля для различных марок металлических изделий, при которых достигается максимальная чувствительность преобразователя.
Skopenko V.V., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF eddy current converter WITH TRANSVERSAL field
In report the results of researches on the exposure of defects in cylindrical samples placed in eddy current converter with the transversal field are resulted. On the got information in the different frequency ranges the geometrical sizes of defects are appraised. Ranges of frequency of the field are found for the different brands of hard wares which the maximal sensitiveness of transformer is arrived.
Сокол Є.І., Верещак В.А., Куліченко В.В., Україна, Харків
АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ ТА ХАРАКТЕРИСТИК АПАРАТІВ ДЛЯ АМПЛІПУЛЬСТЕРАПІЇ
Ефективність ампліпульстерапії, як і всіх методів електротерапії, залежить від того наскільки параметри синусоїдальних модульованих струмів, що використовуються в них, відповідають тій або іншій методиці, а також, на скільки ці параметри інваріантні до зовнішніх збурень. У роботі проаналізовані результати експериментальних досліджень різних апаратів, зроблені висновки про можливості експлуатації цих апаратів при наявності збурювальних факторів.
Сокол Е.И., Верещак В.А., Куличенко В.В., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК АППАРАТОВ ДЛЯ АМПЛИПУЛЬСТЕРАПИИ
Эффективность амплипульстерапии, как и всех методов электротерапии, зависит от того насколько параметры синусоидальных модулированных токов, используемые в них, соответствуют той или иной методике, а также, на сколько эти параметры инвариантны к внешним возмущениям. В работе проанализированы результаты экспериментальных исследований различных аппаратов, сделаны выводы о возможности эксплуатации этих аппаратов при наличии возмущающих факторов.
Sokol E.I., Vereshchak V.A., Kulichenko V.V., Ukraine, Kharkiv
THE PARAMETERS AND CHARACTERISTICS ANALYSIS OF DEVICES FOR AMPLYPULSE THERAPY
Efficiency amplypulse therapy, like all other method of electrotherapy, depends on that the parameters of the sinusoidal modulated currents used in them correspond to this or that technique, and also, how many these parameters invariant to external indignations. In work results of experimental researches of various devices are analyzed, conclusions are drawn on possibility of operation of these devices in the presence of revolting factors.

Сухоставцева Т.В., Павленко Т.П., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ АМОРФНИХ МЕТАЛІЧНИХ СПЛАВІВ В МАГНІТНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
Викладені результати огляду і аналізу матеріалів, які застосовуються в магнітних системах електричних апаратів. Розглянуто переваги й недоліки аморфних металевих сплавів, Проведене порівняння їхніх характеристик з іншими матеріалами. Обґрунтовано їхнє застосування в магнітних системах апаратів, що дозволяє знизити економічні витрати на виготовлення й істотно поліпшити характеристики.
Сухоставцева Т.В., Павленко Т.П., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ АМОРФНЫХ МЕТАЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ В МАГНИТНЫХ СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Изложены результаты обзора и анализа материалов, применяемых в магнитных системах электрических аппаратов. Рассмотрены преимущества и недостатки аморфных металлических сплавов, Проведено сравнение их характеристик с другими материалами. Обосновано их применение в магнитных системах аппаратов, что позволяет снизить экономические затраты на изготовление и существенно улучшить характеристики.
Suhostavtseva T.V., Pavlenko T.P., Ukraine, Kharkov
APPLICATION AMORPHOUS METAL ALLOYS IN MAGNETIC SYSTEMS OF ELECTRIC DEVICES
Results of the review and the analysis of the materials applied in magnetic systems of electric devices are stated. Advantages and lacks of amorphous metal alloys are considered, comparison of their characteristics with other materials is lead. Their application in magnetic systems of devices that allows to lower economic expenses for manufacturing is proved and it is essential to improve characteristics.

Тимошенко О.М., Грищук Ю.С., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРА ATMEGA16 В СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ
Проведено огляд і аналіз конструкцій лабораторних стендів і мікроконтролерів. Побудована структурна схема автоматизації керування дослідженнями електричних апаратів на базі мікроконтролера АТmega16 та лабораторний стенд, що дозволяє проводити опитування трьох датчиків, при дослідженні процесів комутації та інших процесів в електричних апаратах, із занесенням даних в МК з подальшою їх пересилкою по універсальному послідовному порту в ПЕОМ.
Тимошенко А.М., Грищук Ю.С., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA16 В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Проведен обзор и анализ конструкций лабораторных стендов и микроконтроллеров. Построена структурная схема автоматизации управления исследованиями электрических аппаратов на базе микроконтроллера Атmega16 и лабораторный стенд, который разрешает проводить опрос трех датчиков, при исследовании процессов коммутации и других процессов в электрических аппаратах, с занесением данных в МК с дальнейшей их пересылкой по универсальному последовательному порту в ПЭВМ.
Timoshenko R.F., Grishchuk J.S., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF MICROCONTROLLER ATMEGA16 IN CONTROL SYSTEMS AND RESEARCHES OF ELECTRIC DEVICES
The review and the analysis of designs of laboratory stands and microcontrollers is lead. The block diagram of automation of management by researches of electric devices on the basis of microcontroller Atmega16 and the laboratory stand which allows to spend interrogation of three gauges is constructed, at research of processes of switching and other processes in MC with their further transfer on a universal serial port in PC.
Тимошенко Р.Ф., Грищук Ю.С., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОПРОЦЕССОРНИХ ПРИСТРОЇВ В ГНУЧКИХ СИСТЕМА РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ
Викладено особливості функціонування релейного захисту при забезпеченні безаварійності об’єктів захисту (електричних станцій, ліній електропередачі, електроенергетичних установок і т. ін.), виконаного на базі електромеханічних реле і аналогових інтегральних мікросхем. Проаналізовані переваги і недоліки застосування мікропроцесорних пристроїв в гнучких систем релейного захисту та перспективи їх розробки з використанням сучасних мікроконтролерів.
Тимошенко Р.Ф., Грищук Ю.С., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ МІКРОПРОЦЕССОРНИХ УСТРОЙСТВ В ГИБКИХ СИСТЕМА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
Изложены особенности функционирования релейной защиты при обеспечении безаварийности объектов защиты (электрических станций, линий электропередачи, электроэнергетических установок и т.д.), выполненной на базе электромеханических реле и аналоговых интегральных микросхем. Проанализированы преимущества и недостатки применения микропроцессорных устройств в гибких системах релейной защиты и перспективы их разработки с использованием современных микроконтроллеров.
Timoshenko R.F., Grishchuk J.S., Ukraine, Kharkov
APPLICATION МІКРОПРОЦЕССОРНИХ OF DEVICES IN FLEXIBLE SYSTEM OF RELAY PROTECTION
Features of functioning of relay protection are stated at maintenance not breakdown susceptibilities objects of protection (power plants, transmission lines, electropower installations, etc.), executed on the basis of electromechanical relays and analog integrated microcircuits. Advantages and lacks of application of microprocessor devices of flexible systems of relay protection and prospect of their development with use of modern microcontrollers are analysed.

Тищенко А.А., Україна, Харків
МОДЕЛЬ ВИХОРОСТРУМОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ ЦИЛІНДРИЧНИХ ВИРОБІВ
У доповіді запропонована розрахункова модель вихорострумового перетворювача для контролю поверхневих шарів металевих виробів, яка досліджена за допомогою пакету MATLAB. Отримані розрахункові формули для визначення взаємної індуктивності і опору вихорострумового перетворювача і поверхневих шарів, які представлені у вигляді двошарової котушки.
Тищенко А.А., Украина, Харьков
Модель вихретокового преобразователя для контроля поверхностных слоев цилиндрических изделий
В докладе предложена расчетная модель вихретокового преобразователя для контроля поверхностных слоев металлических изделий, исследованная с помощью пакета MATLAB. Получены расчетные формулы для определения взаимной индуктивности и сопротивления вихретокового преобразователя и поверхностных слоев, представленных в виде двухслойной катушки.
Tichshenko А.А., Ukraine, Kharkov
MODEL OF eddy current converter FOR CONTROL OF SUPERFICIAL LAYERS OF CYLINDRICAL WARES
In report the calculation model of eddy current converter for control of superficial layers of hard wares investigational by a package MATLAB is offered. Calculation formulas are got for determination of mutual inductance and resistance of eddy current converter and superficial layers presented as a double-layer coil.
Хомяк Ю.В., Україна, Харків
Фізична модель впливу тонкої поверхневої тріщини металевого зразка на накладний вихорострумовий перетворювач
У доповіді пропонується фізична модель взаємодії поверхневого дефекту у металі з обмотками вихорострумового перетворювача, яка досліджена та порівняна із реальним впливом тріщини, що моделювалася. Приводяться результати досліджень створеної моделі і її аналіз.
Хомяк Ю.В., Украина, Харьков
физическая модель влияния тонкой поверхностной трещины металического образца на накладной вихретоковый преобразователь
В докладе предлагается физическая модель взаимодействия поверхностного дефекта в металле с обмотками вихретокового преобразователя, которая исследована и сравнена с реальным влиянием трещины, которая моделировалась. Приводятся результаты исследований созданной модели и её анализ.
Homyak U.V., Ukraine, Kharkov
PHYSICAL MODEL OF INFLUENCE OF THIN SUPERFICIAL CRACK OF METAL object ON INVOICE eddy-current testing probe
In report the credible physical model of co-operation of superficial defect is offered in a metal with coil of eddy-current testing probe, which is investigational and compared to the real influence of crack which was designed. Results over of researches of the created model and its analysis are brought.

Худяєв О.А., Литвиненко Д.Г., Україна, Харків
Оцінка ефективності ітераційних багатоканальних електроприводів з підлеглим керуванням
У доповіді розглянуті варіанти структурних схем ітераційних багатоканальних слідкуючих електроприводів з підлеглим керуванням. Виконана порівняльна оцінка основних показників якості керування при використанні ПІ та ПД регуляторів. Зроблено розрахунок та аналіз динамічних та точностних характеристик ітераційних багатоканальних слідкуючих електроприводів, як з підлеглим контуром швидкості так і без нього.
Худяев А.А., Литвиненко Д.Г., Украина, Харьков
Оценка эффективности итерационных многоканальных электроприводов с подчиненным управлением
В докладе рассмотрены варианты структурных схем итерационных многоканальных следящих электроприводов с подчиненным управлением. Выполнена сравнительная оценка основных показателей качества управления при использовании ПИ и ПД регуляторов. Произведен расчет и анализ динамических и точностных характеристик итерационных многоканальных следящих электроприводов, как с подчиненным контуром скорости, так и без него.
Hudyaev A.A., Litvinenko D.G., Ukraine, Kharkov
Estimation of efficiency of iterative multichannel electric drives with the subordinated management
In the report variants of block diagrams of iterative multichannel watching electric drives with the subordinated management are considered. The comparative estimation of the basic parameters of quality of management is executed at use PI and PD regulators. Calculation and the analysis dynamic and characteristics of accuracy of iterative multichannel watching electric drives, both with the subordinated contour of speed, and without it is made.

Чуєв Є.С., Лупіков В.С., Україна, Харків
ОБЛІК ПОСЛІДОВНОСТІ ЧЕРГУВАННЯ ФАЗ ПРИ КОМПЕНСАЦІЇ МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ЗМІННИХ СТРУМІВ РОЗПОДІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ
Проведено аналіз систем компенсації магнітного моменту струмів трифазного розподільного пристрою. Запропоновано метод компенсації магнітного моменту з урахуванням послідовності чергування фаз. Наведено приклад структури системи автоматичної компенсації, що реалізує цей метод і підвищує точність компенсації. Новим є введення датчика фаз струмів і формування магнітного моменту залежно від послідовності чергування фаз.
Чуев Е.С., Лупиков В.С., Украина, Харьков
УЧЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ ПРИ КОМПЕНСАЦИИ МАГНИТНОГО МОМЕНТА ПЕРЕМЕННЫХ ТОКОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Проведен анализ систем компенсации магнитного момента токов трехфазного распределительного устройства. Предложен метод компенсации магнитного момента с учетом последовательности чередования фаз. Приведен пример структуры системы автоматической компенсации, которая реализует этот метод и повышает точность компенсации. Новым является введение датчика фаз токов и формирования магнитного момента в зависимости от последовательности чередования фаз.
Chuev E.S., Lupikov V.S., Ukraine, Kharkov
ACCOUNT OF PHASES SEQUENCE AT COMPENSATION OF MAGNETIC MOMENT IN THREE-PHASES SWITCH GEARS OF ALTERNATING CURRENTS
The analysis of systems for compensation of magnetic moment produced by currents in three-phase switchboards is carried out. The new method of magnetic moment compensation is offered in view of phase sequence. The example of automatic compensation system structure is resulted that realizes this method and raises accuracy of compensation. Introduction of the phases currents gauge and techniques of magnetic moment formations is depending on sequence of phase sequence.

Юхимчук В.Д., Мирошниченко А.Г., Малєєв О.М., Україна, Харків
АНАЛІЗ ЗАЛИВКИ РОТОРІВ МІДДЮ ЗАМІСТЬ АЛЮМІНІЮ
Застосування в асинхронних двигунах литої мідної короткозамкненої обмотки ротора замість литої алюмінієвої значною мірою розв'язує проблеми енергоресурсозбереження. Технологія заливки ротора міддю є досить складною, але розв'язуваною. Нова технологія заливки роторів міддю, що розроблена в Україні, орієнтована на застосування вітчизняного устаткування і матеріалів. Розрахунки показують, що термін окупності додаткових витрат складає близько одного року, що цілком прийнятно.
Юхимчук В.Д., Мирошниченко А.Г., Малеев А.М., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ЗАЛИВКИ РОТОРОВ МЕДЬЮ ВМЕСТО АЛЮМИНИЯ
Применение в асинхронных двигателях литой медной короткозамкнутой обмотки ротора вместо литой алюминиевой в значительной степени решает проблемы энергоресурсосбережения. Технология заливки ротора медью является весьма сложной, но решаемой. Новая технология заливки роторов медью, разработанная в Украине, ориентирована на применение отечественного оборудования и материалов. Расчеты показывают, что срок окупаемости дополнительных затрат составляет около одного года, что вполне приемлемо.
Yuchimchuk V. D. Miroshnichenko A. G. Maleev A. M., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF INUNDATION OF ROTORS COPPER IN PLACE OF ALUMINIUM
Application in the asynchronous engines of the cast copper short-circuited puttee of rotor in place of cast aluminium to a great extent works out the problems of energy resources saved. Technology of inundation of rotor a copper is difficult enough, but decided. New technology of inundation of rotors a copper which is developed in Ukraine oriented to application of domestic equipment and materials. Calculations show that the term of recoupment of additional charges makes close one year, that fully acceptable.

СЕКЦІЯ 10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ
Барбашов І.В., Саламаха Т.П., Україна , Харків
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕТИНУ ПРОВІДНИКІВ ЛІНІЙ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
Відмова від економічних перетинів порушує зв’язок показників ефективності функціонування енергетичних об’єктів та їхніх конструктивних характеристик. Вибір економічних перетинів за нормованими показниками економічної щільності струму або економічними інтервалами навантаження вимагає врахування сучасних показників.
Барбашов И.В., Саламаха Т.П., Украина, Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ЛИНИЙ С УЧЕТОМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Отказ от экономических сечений нарушает связь показателей эффективности энергетических объектов и их конструктивных характеристик. Выбор экономических сечений по нормированым значениям экономической плотности тока или экономическим интервалам нагрузки требует учета современных показателей.
Barbashov I.V., Salamakha T.P., Ukraine, Kharkov
DEFINITION OF SECTIONS OF CONDUCTORS OF LINES TAKING INTO ACCOUNT TECHNICAL AND ECONOMIC INDICATORS
Refusal of economic sections breaks communication of indicators of efficiency of power objects and their constructive characteristics. The choice of economic sections on нормированым to values of economic density of a current or economic intervals of loading demands the account of modern indicators.

Г.В. Безпрозванних, Україна, Харків
ДЕФЕКТИ ТВЕРДОЇ ІЗОЛЯЦІЇ, ЩО ВИЯВЛЯЮТЬСЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЧАСТКОВИХ РОЗРЯДІВ В БАГАТОЖИЛЬНИХ КАБЕЛЯХ
Визначені умови початку часткових розрядів (ЧР) в багатожильних кабелях. Напруга початку ЧР в контрольних кабелях з різнонаправленої скруткою менше випробувальної. Вимірювання характеристик ЧР можливо при напругах, які не заважають здоровій ізоляції жил кабелів.
А.В. Беспрозванных, Украина, Харьков
ДЕФЕКТЫ ТВЕРДОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ В МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЯХ
Определены условия начала частичных разрядов (ЧР) в многожильных кабелях. Напряжение начала ЧР в контрольних кабелях с разнонаправленной скруткой меньше испытательного. Измерения характеристик ЧР возможно при напряжениях, которые не наносят вреда здоровой изоляции жил кабелей.
A.V.Bezprozvannych, Ukraine, Kharkiv
THE DEFECTS OF FIRM ISOLATION REVEALED UNDER CHARACTERISTICS OF PARTIAL DISCHARGES IN MULTICORE CABLES
Conditions of the beginning of partial discharges (PD) in multicore cables are determined. A voltage of beginning PD in control cables with SZ-twisted it is less test. Measurements of characteristics PD it is possible of test voltage, which not renders harm of healthy isolation of veins of cables.

Г.В. Безпрозванних, Україна, Харків
КОНТРОЛЬ СТАНУ ІЗОЛЯЦІЇ ЗА АБСОРБЦІОННИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Експлуатаційне та лабораторне дослідження кабелів проводиться за методом напруги, яка встановлюється. Запропоновано відзначати три параметри кривих напруги, за якими оцінюється стан ізоляції: амплітуду, момент максимуму та сталу часу саморозряду.
А.В. Беспрозванных, Украина, Харьков
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ПО АБСОРБЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Эксплуатационные и лабораторные исследования кабелей проводятся по методу восстанавливающегося напряжения. Предложено отмечать три параметра кривых напряжения, по которым оценивается состояние изоляции: амплитуда, момент максимума и постоянная времени саморазряда.

A.V.Bezprozvannych, Ukraine, Kharkiv
THE CONTROL OF THE CONDITION OF INSULATION ON ABSORPTION CHARACTERISTICS
Operational and laboratory researches of cables are carried out on a method of a restored voltage. It is offered to mark three parameters of curves of a voltage on which the condition of isolation is estimated: amplitude, the moment of a maximum and a constant of time of the self-category.

О.В.Голик, А.Г.Гурин, В.О.Данілін, О.О.Степаненко, Л.А.Щебенюк, Україна, Харків
СУЧАСНИЙ СТАН НОРМАТИВНОЇ БАЗИ В ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНОЇ ТА КАБЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ГАРМОНІЗОВАНОЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ СТАНДАРТАМИ
Розглянуто стан гармонізації національних стандартів України стосовно електроізоляційної та кабельної техніки, що відповідають вимогам Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладання, з європейськими гармонізованими стандартами.
О.В.Голик, А.Г.Гурин, В.А.Данилин, А.А.Степаненко, Л.А.Щебенюк, Украина, Харьков
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЙ И КАБЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ГАРМОНИЗИРОВАННОЙ С ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ
Рассмотрено состояние нормативной базы национальных стандартов Украины относительно электроизоляционной и кабельной техники, которые отвечают требованиям Технического регламента о подтверждении соответствия безопасности низковольтного оборудования, с европейскими гармонизированными стандартами.
O.V.Golik, A.G. Gurin, V.A.Danilin, A.A.Stepanenko, L.A.Schebenyuk, Ukraine, Kharkov
MODERN CONDITION OF NORMATIVE BASE IN AREA ELECTROINSULATION AND CABLE ENGINEERING, IDENTIFIED WITH THE EUROPEAN STANDARDS
The condition of normative base of the national standards of Ukraine rather elecroinsulation and cable engineering is considered which meet the requirements the Technical rules about acknowledgement(confirmation) of conformity to safety of the low-voltage equipment, with European identified by the standards.

А.Г.Гурин, С.П.Мостовий, О.М.Ярмак, Ю.Г.Гонтар, П.Є.Ковалек, Г.В.Євменова, Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ХВИЛІ ТИСКУ НА КОРІННІ ПОРОДИ КОЛЕКТОРА НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ ПРИ ДІЇ ВИСОКОВОЛЬТНИХ ВИПРОМІНЮВАЧІВ
У доповіді розглянуті методи розрахунку та експериментальні дослідження формування хвилі тиску в зоні колектора свердловини.
А.Г.Гурин, С.П.Мостовой, О.Н.Ярмак, Ю.Г.Гонтарь, П.Е.Ковалек,

А.В. Евменова, Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ НА КОРЕННЫЕ ПОРОДЫ КОЛЛЕКТОРА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ ПРИ ДЕЙСТВИИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
В докладе рассмотрены методы расчета и экспериментальные исследования формирования волны давления в зоне коллектора скважины.
A.G.Gurin, S.P.Mostovoy, O.N.Yarmak, Y.G.Gontar, P.E.Kovalek, A.V.Evmenova, Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCHES OFFORMATION OF A WAVE OF PRESSURE ON RADICAL BREEDS OF A COLLECTOR OF A PETROLEUM CHINK AT ACTION HIGH-VOLTAGE OF SOURCE
In the report the methods of account and experimental researches of formation of a wave of pressure in a zone of a collector of a chink are considered.
А.Г.Гурин, С.П.Мостовий, О.М.Ярмак, Ю.Г.Гонтар, П.Є.Ковалек, Україна, Харків
ВИМІРЮВАННЯ ВЛАСНИХ ТА ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ НА МАКЕТІ ОБСАДНОЇ КОЛОНИ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ
Для ефективної дії акустичних випромінювачів імпульсів на зону колектора глибокої нафтової свердловини необхідно враховувати частотні параметри як самої свердловини, так і впливу навколишнього середовища. У доповіді наведено результати дослідження формування акустичної дії в лабораторних умовах.
А.Г.Гурин, С.П.Мостовой, О.Н.Ярмак, Ю.Г.Гонтарь, П.Е.Ковалек, Украина, Харьков
ИЗМЕРЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ И ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ НА МАКЕТЕ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ
Для эффективного действия акустических излучателей импульса на зону коллектора глубокой нефтяной скважины необходимо учитывать частотные параметры как самой скважины, так и влияния окружающей среды. В докладе приведены результаты исследования формирования акустического действия в лабораторных условиях.
A.G.Gurin, S.P.Mostovoy, O.N.Yarmak, Y.G.Gontar, P.E.Kovalek, Ukraine, Kharkov
MEASUREMENT OF THE OWN AND COMPELLED FLUCTUATIONS ON A BREADBOARD MODEL SURROUNDED Of A COLUMN PETROLEUM CHICK
For effective action acoustic of sources of a pulse on a zone of a collector of a deep petroleum chink it is necessary to take into account frequency parameters both chink, and influence of an environment. In the report the results of research of formation of acoustic action in laboratory conditions are given.


Лазуренко О.П., Черкашина Г.І., Україна, Харків
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ПОБУТІ
Виконано огляд існуючих пристроїв управління споживанням електричної енергії. Зроблений аналіз можливості застосування їх в побутовому секторі для рішення задачі вирівнювання графіка навантаження енергосистеми за допомогою побутових споживачів-регуляторів. Запропонована багаторівнева диспетчерська система управління побутовим електроспоживанням.
Лазуренко А.П., Черкашина Г.И., Украина, Харьков
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕМ В БЫТОВОМ СЕКТОРЕ
Выполнен обзор существующих устройств управления потреблением электрической энергии. Сделан анализ возможности применения их в бытовом секторе для решения задачи выравнивания графика нагрузки энергосистемы с помощью бытовых потребителей-регуляторов. Предложена многоуровневая диспетчерская система управления бытовым электропотреблением.
Lazurenko O., Sherkachina G., Ukraine, Kharkiv
HARDWARES FOR MANAGEMENT CONSUMPTION OF ELECTRIC ENERGY IN DOMESTIC SECTOR
The review of existent control means of the electric energy consumption is executed. The analysis of the application possibility in a domestic sector is done for the decision of load curve smoothing problem using domestic users regulators. Layered control system of a domestic electro-consumption is suggested.

Ложкін Р.С., Україна, Харків
КОНСТРУКЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ СЕКЦІЇ ЛІНІЙНОГО ІНДУКЦІЙНОГО ПРИСКОРЮВАЧА ЗАРЯДОВО-КОМПЕНСОВАНИХ ІОННИХ ПУЧКІВ
В докладі розглянута конструкція секції лінійного індукційного прискорювача зарядово-компенсованих іонних пучків на енергію до 5 МеВ, величину струму 10 кА, тривалість прискорювального імпульсу 125 нс, середню потужність пучка до 100 кВт. Секція може бути застосована в енергетиці як драйвер реактора для інерціального термоядерного синтезу або як драйвер для підкритичного реактора на важких іонах, і для радіаційних технологій.
Ложкин Р.С., Украина, Харьков
КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЕКЦИИ ЛИНЕЙНОГО ИНДУКЦИОННОГО УСКОРИТЕЛЯ ЗАРЯДОВО-КОМПЕНСИРОВАННЫХ ИОННЫХ ПУЧКОВ
В докладе рассмотрена конструкция секции линейного индукционного ускорителя зарядово-компенсированных ионных пучков на энергию до 5 МэВ, величину тока 10 кА, длительность ускоряющего импульса 125 нс, среднюю мощность пучка до 100 кВт. Секция может использоваться в энергетике как драйвер реактора для инерциального термоядерного синтеза или как драйвер для подкритического реактора на тяжелых ионах, и для радиационных технологий.
Lozhkin R.S., Ukraine, Kharkov
DESIGN OF ELECTRICAL ISOLATION OF SECTION OF THE LINEAR INDUCTION ACCELERATOR OF CHARGE-COMPENSATED ION BEAMS
In the report the design of section of the linear induction accelerator of charge-compensated ion beams on energy up to 5 MeV, meaning of a current 10 kA, duration of an accelerating pulse 125 ns, average capacity of a beam up to 100 kW is considered. The section can be used in power as the driver of reactor for inertial termal nuclear synthesis or as the driver for undercritical reactor on heavy ions, and for radiating technologies.

Ломов С.Г, Степаненко О.О., Україна, Харків
ВИКОРИСТАННЯ ШВИДКОДІЮЧИХ ЕЛЕКТРОКЕРОВАНИХ ПРИВОДІВ НОВОГО ТИПУ ПРИ СТВОРЕННІ ДЖЕРЕЛ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ СЕЙСМІЧНИХ ІМПУЛЬСІВ У ТРАНЗИТНИХ ЗОНАХ.
У доповіді наведено результати розрахунку, які показують, що питома потужність випромінювання, запропонованого авторами джерела, може у десятки разів перевищувати даний параметр джерела з електромагнітним приводом
Ломов С.Г., Степаненко А.А., Украина, Харьков,
ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМЫХ ПРИВОДОВ НОВОГО ТИПА ПРИ СОЗДАНИИ ИСТОЧНИКОВ НИЗКОЧАСТОТНЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ.
В докладе приведены результаты расчетов, показывающие, что удельная мощность излучения, предлагаемого авторами источника, может в десятки раз превосходить данный параметр источника с электромагнитным приводом.
Lomov S.G, Stepanenko A.A., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF HIGH-SPEED ELECTROCONTROLLED DRIVES OF A NEW TYPE FOR CREATION OF SOURCES OF LOW-FREQUENCY SEISMIC IMPULSES IN TRANSIT ZONES.
In the report the outcomes of accounts are indicating that the specific power of a radiation offered by the authors of a source, can in tens time exceed the given parameter of a source with the electromagnetic drive.

Москвітін Є.С. Україна, Харків
ВАЖКІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НЕРУЙНУЮЧИХ МЕТОДІВ ВИПРОБУВАНЬ ПАПЕРОВО-МАСЛЯНОΪ ІЗОЛЯЦІΪ КАБЕЛІВ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ΪХНЬОГО СТАНУ
Експерименти показали, що застосування неруйнуючих методів діагностики ізоляції не показують точних даних технічного стану паперово-масляної ізоляції навіть якщо вона сильно обгоріла при пожежі, тепловому пробої або майже зруйнована часом. Цей факт пояснюється тим, що масло-каніфольна суміш може відновлювати електричні характеристики ізоляції.
Москвитин Е.С., Украина, Харьков
СЛОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ БУМАЖНО-МАСЛЯНОЙ ИЗОЛЯЦИ КАБЕЛЕЙ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИХ СОСТОЯНИЯ
Эксперименты показали, что применение неразрушающих методов диагностики изоляции не показывают точных данных технического состояния бумажно-масляной изоляции даже если она сильно обгорела при пожаре, тепловом пробое или почти разрушена временем. Этот факт поясняется тем, что масло-канифольная смесь может восстанавливать электрические характеристики изоляции.
Moskvitin E.S., Ukraine, Kharkiv
Complexity of Non-Destructive TESTS Methods oF paper-oil insulation CABLES IN THE DIAGNOSIS it CONDITION
Experiments have shown that the use of non-destructive diagnostic methods of insulation do not show the exact technical data of the state of paper-oil insulation even if it is badly burnt in a fire, thermal breakdown, or nearly destroyed by time. This fact explains the fact that the oil-rosin mixture could restore the electrical insulation characteristics.
Набока Б.Г., Гоков А.П., Украина, Харьков
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НЕЭКРАНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ С СЕКТОРНЫМИ ЖИЛАМИ.
Предложена модель для расчета параметров электрического поля кабелей. Произведен расчет напряженности электрического поля и электрического заряда в кабеле и его ближней зоне. Показано распространение поля за пределы жил кабелей, а так же за пределы оболочек кабелей.
Набока Б.Г., Гоков О.П., Україна, Харків
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ НЕЕКРАНОВАНИХ КАБЕЛІВ ІЗ СЕКТОРНИМИ ЖИЛАМИ.
Запропонована модель для розрахунку параметрів електричного поля кабелів. Виконано розрахунок напруженості електричного поля та електричного заряду у кабелі та у його ближній зоні. Показано розповсюдження поля за переділи жил кабелів, і також за переділи оболонок кабелів.
Naboka B.G., Gokov O.P., Ukraine, Kharkov
CALCULATION OF THE ELECTRICAL FIELD PARAMETERS FOR NON SHIELDING CABLES WITH THE SECTOR THREADS.
The model of the electrical field cables parameters calculation has been proposed. The calculation of the electrical field intensity and the electrical charge in the cable and also at his close zone has been done. The field distribution for the cable thread limits and also for the housing cable limits has been shown.
Набока Б.Г., Лактіонов С.В., Україна, Харків
ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРІВ ЧР У СИЛОВИХ КАБЕЛЬНИХ ПРОХОДКАХ
У високовольтних проходках наявність повітряних включень в ізоляції приводить до її швидкої деградації, тому що під дією часткових розрядів (ЧР) у включеннях розвиваються дендрити. Це в остаточному підсумку приводить до пробою ізоляції проходок. При виробництві проходок необхідний контроль рівня ЧР. Запропоновано схему контролю гаданої амплітуди імпульсів ЧР у силових кабельних проходках, методика виміру й калібрування схеми.
Набока Б.Г., Лактионов С.В., Украина, Харьков
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЧР В СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПРОХОДКАХ
В высоковольтных проходках наличие воздушных включений в изоляции приводит к ее быстрой деградации, так как под действием частичных разрядов (ЧР) во включениях развиваются дендриты. Это в конечном итоге приводит к пробою изоляции проходок. При производстве проходок необходим контроль уровня ЧР. Предложена схема контроля кажущейся амплитуды импульсов ЧР в силовых кабельных проходках, методика измерения и калибровки схемы.
Naboka B.G., Laktionov S.V., Ukraine, Kharkov
UNDERTAKING THE MEASUREMENTS PD IN POWER CABLE PROWALKERS
In high-tension prowalkers presence air comprising of insulation brings about its quick degradations, since under the action of partial discharges (PD) in including are developped dendrites. This in the end total brings about the test of insulation a prowalker. At the production a prowalker necessary checking a level PD. Offered scheme of checking an apparent pulse amplitude PD in power cable prowalkers, strategy of measurement and calibrations of scheme.

Нечепорчук М. Ю., Україна, Харків
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Розглянуті теоретичні, методологічні і методичні аспекти обґрунтовування, основи вимірювання ефективності енергозбереження, а також особливості програмно-цільового планування збереження енергії на промислових підприємствах. Проаналізовані основні етапи розробки програми енергозбереження, способи підвищення енергоефективності, а також оцінка впливу енергозбереження на конкурентоспроможність продукції на промислових підприємствах.
Нечепорчук М.Ю., Украина, Харьков
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Рассмотрены теоретические, методологические и методические аспекты обоснования, основы измерения эффективности энергосбережения, а также особенности программно-целевого планирования сохранения энергии на промышленных предприятиях. Проанализированы основные этапы разработки программы энергосбережения, способы повышения энергоэффективности, а также оценка влияния энергосбережения на конкурентоспособность продукции на промышленных предприятиях.
Necheporchuk M., Ukraine, Kharkov
SOLUTION OF PROBLEMS OF ENERGY-SAVING AND POWER EFFICACY INCREASING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
The theoretical, methodological and methodical aspects of substantiation, basis of measuring of efficiency of energy-saving, and also features of the program- purposeful planning of energy conservation of industrial enterprises are considered. Basic stages of the program working out of energy-saving, methods of increasing of power efficacy, and also estimation of influencing of energy-saving on the competitiveness of products of industrial enterprises are analysed.

Овсянникова І.М., Україна, Харків
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Зроблений порівняльний аналіз економічної ефективності комбінованої системи гарячого водопостачання з врахуванням існуючих цін на природний газ та електричну енергію, а також динаміки зміни цін на енергоносії, що прогнозується.

Овсянникова И.М., Украина, Харьков
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Дан сравнительный анализ экономической эффективности комбинированной системы горячего водоснабжения с учетом существующих цен на природный газ и электроэнергию, а также прогнозируемой динамики изменения цен на энергоносители.

Ovsiannykova I.M, Ukraine, Kharkiv
THE USE EFFICIENCY INCREASE WAYS OF THE ENERGY RESOURCES IN THE COMMUNAL ECONOMY
In the report the economic efficiency comparative analysis of the rearrangement heat water supply system taking into account existent prices on natural gas and electric power is given, and also the forecast dynamics of price change on power mediums is presented.


Савченко Н.А., Шевченко С.Ю., Украина, Харьков
МЕТОДИКА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ 6–10КВ НА БАЗЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В статье рассмотрены существующие методы и подходы по прогнозированию электропотребления на базе технологий искусственного интеллекта. Сформулирована проблема отбора входных параметров сети. Рассмотрены алгоритмы отбора входных параметров. Предложен подход к краткосрочному прогнозированию электропотребления с помощью нейро-нечеткой системы ANFIS.
Савченко Н.П., Шевченко С.Ю., Україна, Харків
МЕТОДИКА КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ В РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ 6–10КВ НА БАЗІ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті розглянуті існуючі методи та підходи до прогнозування електроспоживання на базі технологій штучного інтелекту. Сформульована проблема відбору вихідних параметрів мережі. Розглянуті алгоритми відбору вихідних параметрів. Запропонований підхід до короткострокового прогнозування електроспоживання за допомогою нейрон-нечіткої системи ANFIS.
Savchenko N.A., Shevchenko S.Y., Ukraine, Kharkiv
METHOD OF SHORT-TERM FORECASTING OF ENERGY CONSUMPTION IN DISTRIBUTION NETWORKS OF 6–10 KILOVOLT ON THE BASIS OF NEURAL NETWORK TECHNOLOGIES
Existing methods and approaches to forecasting of energy consumption on the basis of artificial intelligence are examined in the article. The problem of network parameter selection was stated. Algorithms of input parameter selection are examined. An approach to the short-term forecasting of energy consumption with the use of fuzzy neural system ANFIS is offered.

Ю.О. Сіротін, Україна, Харків
РОЗБАЛАНСОВАНИЙ ТРИФАЗНИЙ ІНТЕРФЕЙС «ПОСТАЧАЛЬНИК-СПОЖИВАЧ» ТА ЯКІСТЬ СПОЖИВАННЯ
В роботі одержано розкладання повної потужності для трифазного ланцюга при несиметричній напрузі та асиметричному навантаженні. Введена потужність розбалансу навантаження, що дозволяє розділити якість поставки і якість споживання на основній частоті при несиметричній напрузі, а також реалізувати диференційовану політику штрафування споживача за неякісне споживання.
Ю.А. Сиротин, Украина, Харьков
РАЗБАЛАНСИРОВАННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ИНТЕРФЕЙС «ПОСТАВЩИК-ПОТРЕБИТЕЛЬ» И КАЧЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ
В работе получено разложение полной (кажущейся) мощности для трехфазной цепи при несимметричном напряжении и асимметричной нагрузке. Введенная мощность разбаланса нагрузки позволяет разделить качество поставки и качество потребления энергии на основной частоте при несимметричном напряжении и реализовать дифференцированную политику штрафования потребителя за некачественное потребление.
Y.А. Sirotin, Ukraine, Kharkiv
UNBALANCED THREE-PHASE “SUPPLIER-CONSUMER” INTERFACE AND POWER SUPPLY QUALITY
The paper offers a new expansion apparent power for a 3-phase circuit at nonsymmetrical voltage and asymmetrical load. The introduced unbalanced power allows distinguishing between power supply quality and consumption quality under sinusoidal conditions. It is suggested to use the components of the new expansion as indicators of load asymmetry and load reactivity at a connection point with nonsymmetrical voltage.
Швидкий А.В., Украина, Харьков
ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНОВЫХ КАУЧУКОВ
Благодаря ценному комплексу свойств этилен-пропиленовые каучуки завоевывают все большую популярность в мировой практике. Эти каучуки наиболее дешевы, имеют наименьшую плотность, обладают уменьшенной тепло-свето-погодо-озоностойкостью, высокими диэлектрическими свойствами. Высокие электрические параметры резин на основе ЭПК позволили создать кабели высокого напряжения повышенной теплостойкости (рабочая температура до 90оС) и меньших габаритных размеров. Добиться высоких показателей можно только при использовании современного оборудования и правильно подобранных рецептур.
Швидкий О.В., Україна, Харків
ЗАСТОСУВАННЯ ЕТИЛЕН-ПРОПІЛЕНОВИХ КАУЧУКІВ
Завдяки цінному комплексу властивостей етиленпропиленові каучуки завойовують все більшу популярність у світовій практиці. Ці каучуки найбільш дешеві, мають найменшу густину, мають зменшену світло-погодо-озоностійкістю, високими діелектричними властивостями. Високі електричні параметри гум на основі ЭПК дозволили створити кабелі високої напруги підвищеної теплостійкості (робоча температура до 90оС) і менших габаритних розмірів. Домогтися високих показників можна тільки при використанні сучасного обладнання й правильно підібраних рецептур.
Shvidkiy A.V., Ukraine, Kharkov
USING AN ETHYLENE-PROPYLENE RUBBER
Thanks to a valuable complex of properties EPR rubbers win the increasing popularity in world practice. These rubbers are cheapest, have the least density, possess reduced heat-light-weather-resistance, high dielectric properties. High electric parametres of rubbers on the basis of EPC have allowed to create high-tension cables of the raised heat endurance (an operation temperature to 90оС) and smaller overall dimensions. To achieve high indicators it is possible only at use of the modern equipment and correctly picked up compoundings.

Шутенко О.В., Україна, Харків
АНАЛІЗ ВПЛИВУ АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ НА ЗМІНУ КОНЦЕНТРАЦІЙ РОЗЧИНЕНИХ У МАСЛІ ГАЗІВ
Досліджено вплив струмів короткого замикання, міста короткого замикання, типу підстанції на динаміку змін концентрацій розчинених в маслі газів. Для досліджених підстанцій встановлені міста, короткі замикання в яких, призводять до максимальному росту концентрацій розчинених в маслі газів. Отримані залежності приростів концентрацій розчинених в маслі газів от величини струмів короткого замикання.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка