Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57Сторінка23/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Шутенко О.В., Украина, ХарьковАНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРЕННЫХ В МАСЛЕ ГАЗОВ
Исследовано влияние токов короткого замыкания, места короткого замыкания и типа подстанций на динамику изменение концентраций растворенных в масле газов. Для исследуемых типов подстанций установлены места, короткие замыкания в которых, приводят к максимальному росту концентраций растворенных в масле газов. Получены зависимости приращений концентраций растворенных в масле газов от величины токов коротких замыканий.

Shutenko O.V., Ukraine, KharkovANALYSIS OF INFLUENCE OF EMERGENCY OPERATION OF WORK OF AN ELECTRIC NETWORK ON CHANGE CONCENTRATION OF THE GASES DISSOLVED OF OIL
Influence of currents of short charge, place of short circuit and such as substations on dynamics change of concentration of the gases dissolved of oil is investigated. For researched types of substations places, short circuits in which are established, result in the maximal growth of concentration of the gases dissolved of oil. Dependences of increments of concentration of the gases dissolved of oil on size of currents of short circuits are received.

Щебенюк Л.А.,, Голик О.В., Україна, Харків, Максимов О.І., Україна, Харків,. Галаган М.М., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МІЦНОСТІ ІЗОЛЯЦІЇ ЕМАЛЬДРОТУ НА ОСНОВІ ПОЛІЕФІРІМІДНИХ ПОЛІМЕРІВ
У доповіді наведені основні аспекти результатів визначення напруги пробою емальпроводів ПЭЭИДХ2-200-МЭК різних номінальних діаметрів. Результати співставлені з даними лабораторії-виробника.

Щебенюк Л.А., Голик О.В., Украина, Харьков, Максимов А.И., Украина, Харьков, Галаган М.Н., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЭМАЛЬПРОВОДА НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРИМИДНЫХ ПОЛИМЕРОВ
В докладе приведены аспекты результатов определения пробивного напряжения эмальпроводов ПЭЭИДХ2-200-МЭК различных номинальных диаметров. Результаты сопоставлены с данными лаборатории изготовителя.

Shebenuk L.A., Golik O.V., Ukraine, Kharkov, Maksimov A.I., Ukraine, Kharkov, Galagan M.N., Ukraine, Kharkov
RESEARCH OF ELECTRICAL STRENGTH OF ISOLATION ENAMELED WIRE BECAUSE OF POLYMERS
In the report the aspects of outcomes of definition breakdown voltage of isolation enameled wire ПЭЭИДХ2-200-МЭК of various nominal diameters. The outcomes are compared to datas of laboratory of the manufacturer.

СЕКЦІЯ 11. РІШЕННЯ ПОЛІВАРІАНТНИХ ЗАДАЧ
у ХіМіЧніЙ ТЕХНОЛОГІЇ

Анголенко Л.О., Семченко Г.Д., Кущенко М.О., Тищенко С.В., Старолат О.Є., Україна, Харків, Повшук В.В., Україна, Запоріжжя
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ ОКИСнеННЯ ГРАФІТУ та АНТИОКСИДАНТНиХ ДОБАВОК

У доповіді представлено результати термодинамічних розрахунків реакцій горіння графіту та окиснення антиоксидантних добавок Al, Si, В, Mg, а також процесів фазових перетворень Мтв ↔ Мрідк <═> МxOy тв ↔ МxOy рідк. Розглянуто протікання реакцій окиснення графіту в широкому інтервалі температур (до 1450 °С) для прогнозування стійкості до окиснення графітвмісних матеріалів.Анголенко Л.А., Семченко Г.Д., Кущенко М.А., Тищенко С.В., Старолат Е.Е., Украина, Харьков, Повшук В.В., Украина, Запорожье
Термодинамический анализ процессов окисления графита и антиоксидантных добавок

В докладе представлены результаты термодинамических расчетов реакций горения графита и окисления антиоксидантных добавок Al, Sі, В, Mg, а также процессов фазовых превращений Мтв↔Мж<═> МxOy тв↔МxOy ж. Рассмотрено протекание реакций окисления графита в широком интервале температур (до 1450 °С) для прогнозирования стойкости к окислению графитсодержащих материалов.Angolenko L.A., Semchenko G.D., Kuschenko M.A., Tischenko S.V., Starolat E.E., Ukraine, Kharkov, Povshuk V.V., Ukraine, Zaporozhye
THERMODYNAMIC ANALYSIS of PROCESSES of GRAPHITE And antioxidant ADDITIVES OXIDATION
In report the results of thermodynamic calculations for reactions of graphite burning and oxidation of antioxidant additives Al, Si, В, Mg, and also processes of phase changes Мsolid↔Мliquid<═>МxOy solid↔МxOy liquid have been given. Course of graphite oxidation reactions in a wide interval of temperatures (up to 1450 °С) has been considered with the purpose to forecast resistance to oxidation of graphite-containing materials.

Бабінцев А.В., Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУШАРКИ-ГРОХОТУ
Показано результати експериментальних досліджень сушарки-грохоту для сушки та класифікації піску, розробленої на кафедрі механізації будівельних процесів ХДТУБА. Наведено поверхні, які відбивають залежності параметра оптимізації - кінцевої вологості піску - від кута нахилу грохоту, амплітуди й частоти коливань грохоту. Зроблено висновки про найбільш ефективні значення параметрів роботи сушарки-гуркоту.
Бабинцев А.В., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУШИЛКИ-ГРОХОТА
Показаны результаты экспериментальных исследований сушилки-грохота для сушки и классификации песка, разработанного на кафедре механизации строительных процессов.

Приведены поверхности, которые отражают зависимости параметра оптимизации – конечной влажности песка – от угла наклона, амплитуды и частоты колебаний грохота. Сделаны выводы о наиболее эффективных значениях параметров работы сушилки-грохота.


Babintsev A.V., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE SCREEN-DRYER
The results of experimental researches of a screen-dryer for drying and screening sand, which was designed at the department of mechanization of building processes at KSTUCA. The given surfaces shows relations between optimization parameter - final humidity of sand – and angle of lean, amplitude and oscillation frequency of a screen. The conclusions about most efficient parameters’ values of a screen-dryer’s work are made.

Байрачний Б.І., Ляшок Л.В., Орєхова Т.В., Афоніна І.О, Сауткіна Т.П., Тарасова О.А., Щічка Г.М.,Україна, Харків
ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ПОЛІАНІЛІНУ
Показана можливість електрохімічного синтезу поліаніліну в кислому середовищі. Вивчено вплив на цей процес матеріалу подложки, природи електроліту, режиму електролізу. Розглянуті процеси допірованія і деградації таких плівок.
Байрачный Б.И., Ляшок Л.В., Орехова Т.В., Афонина И.А.,

Сауткина Т.П., Тарасова О.А., Щичка А.Н. Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ НА СИНТЕЗ ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕГО ПОЛИАНИЛИНА
Показана возможность электрохимического синтеза полианилина в кислых средах. Изучено влияние на этот процесс материала подложки, природы электролита, режима электролиза. Рассмотрены процессы допирования и деградации таких пленок.

Bayrachnyi B.I., Ljaschok L.V., Orechova T.V., Afonina I.О.,Sautkina T.P., Tarasova O.A., Schichka G.M. Ukraine, KharkovINFLUENCE OF DIFFERENT FACTORS ON SYNTHESIS OF ELECTROSPENDING POLYANILINE
Possibility of electrochemical synthesis of polyaniline in sour environments is shown. Influence on this process of material of substrate, nature of electrolyte, mode of electrolysis is studied. The processes of dopirovaniya and degradations of such tapes are considered.

Байрачний Б.І., Єрмоленко О.О., Україна, Харків
мідно-сульфатний та срібно-сульфатний електроди порівняння
Розроблено електроди порівняння з міді та срібла в розчинах, які містять сульфатні іони, в широкому діапазоні концентрацій та рН розчинів. Мідно-сульфатні електроди апробовано для вимірювання потенціалів стальних підземних споруд при їх електрохімічному захисті. За допомогою срібно-сульфатних електродів вимірювались потенціали в свинцевих акумуляторах.
Байрачный Б.И., Ермоленко О.А., Украина, Харьков
Медно-сульфатный и серебряно-сульфатный электроды сравнения
Разработаны электроды сравнения из меди и серебра в растворах, содержащих сульфатные ионы в широком диапазоне концентраций и рН растворов. Медно-сульфатные электроды апробированы для измерения потенциалов стальных подземных сооружений при их электрохимической защите. С помощью серебряно-сульфатных электродов измерялись потенциалы в свинцовых аккумуляторах.
Bayrachnyi B.
I., Ermolenko O.A., Ukrain, Kharkov
Copper-sulphatic and Silver-sulphatic reference electrodes
Reference electrodes from copper and silver in the solutions containing sulphate ions in a wide range of concentration and рН of solutions are developed. Copper-sulphatic electrodes are tested for measurement of potentials of steel underground constructions at their electrochemical protection. By means of silver-sulphate electrodes potentials were measured in lead accumulators.
Байрачний Б.І., Коваленко Ю.І., Чиркова О.В., Борсук О.Н., Україна, Харків
Функціональні композиційні покриття з домішками оксидів рідкоземельних металів
Вивчено електрохімічні параметри формування композиційних покрить (КЕП) сплавом залізо-нікель з рідкоземельними металами (“мішметалом”). Визначено густини струму, склад сплаву та його зв’язок зі складом електроліту. Встановлено ефект електрокаталітичної дії КЕП на зниження напруги в електролізерах отримання водню.
Байрачный Б.И., Коваленко Ю.И., Чиркова О.В., Борсук О.Н., Украина, Харьков
функциональные композиционные покрытия с добавками оксидов редкоземельных металлов
Изучены электрохимические параметры формирования композиционных покрытий (КЭП) сплавом железо-никель с редкоземельными металлами («мишметаллом»). Определены плотности тока, состав сплава и его связь с составом электролита. Установлен эффект электрокаталитического действия КЭП на снижение напряжения в электролизёрах получения водорода.
Bayrachnyi B.I., Kovalenko Yu.I., Chirkova O.V., Borsuk O.N., Ukrain, Kharkov
Functional composite coverings with additives of oxides of rare-earth metals
Electrochemical parametres of composite coverings (CEC) formation by an alloy iron-nickel with rare-earth metals («mishmetal») are studied. Current densities, composition of an alloy and its communication with composition of electrolyte are defined. The effect of electrocatalytic action CEC on a voltage reduction in electrolytic cells of hydrogen reception is positioned.

Баніна М.В., Сахненко М.Д., Ведь М.В., Ярошок Т.П.,

Богоявленськая О.В, Україна, Харків
ВПЛИВ РЕЖИМУ МІКРОДУГОВОГО ОКСИДУВАННЯ НА СТРУКТУРУ ТА ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОКРИТТІВ НА СПЛАВАХ ТИТАНУ
Формування на поверхні титану анодних покриттів заданого складу та морфології з високими протикорозійними та трибологічними властивостями здійснюється за рахунок варіювання вмісту компонентів розчину та струму поляризації, а відповідно – і напруги.
Банина М. В., Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Ярошок Т. П., Богоявленская Е. В., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ НА СПЛАВАХ ТИТАНА
Формирование на поверхности титана анодных покрытий заданного состава и морфологии с высокими противокоррозионными и трибологическими свойствами происходит за счет варьирования содержания компонентов раствора и тока поляризации, а соответственно – и напряжения.
Banina M. V., Sakhnenko N. D., Ved M. V., Yaroshok T. P., Bogoyavlenskaya E. V., Ukraine, Kharkov
INFLUENCE OF MICROARC ANODIZING REGIME ON TITANIUM ALLOY COATINGS STRUCTURE AND POLYFUNCTIONAL PROPERTIES
Titanium oxide coatings are forming with high corrosion resistance and tribological properties of target composition and morphology by the solution components composition and polarization current varying with according voltage changes.
Борисенко О.М., Семченко Г.Д., Разганяєв Р.О., Лисак К.В., Україна,

Харків
ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ MgO-С МАТЕРІАЛІВ
У доповіді представлено результати досліджень впливу різних антиоксидантів (Al, SiC, Al+SiC) на фізико-механічні властивості периклазовуглецевих зразків на модифікованій фенолформальдегідній смолі, що термооброблено при температурі 180 ºС та скоксовано при температурі 800 ºС.
Борисенко О.Н., Семченко Г.Д., Разганяев Р.А., Лысак К.В., Украина,

Харьков
ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА MgO-С МАТЕРИАЛОВ
В докладе представлены результаты исследований влияния разных антиоксидантов (Al, SiC, Al+SiC) на физико-механические свойства периклазоуглеродистых огнеупоров на фенолформальдегидной смоле термообработанных при температуре 180 ºС и скоксованных при температуре 800 ºС.
Borisenko O.N., Semchenko G.D., Razganyev R.A., Lysak K.V., Ukraine, Kharkov
INFLUENCE ANTIOXIDANTS ON PHYSICS-MECHANICAL PROPERTIES OF MgO-C MATERIALS
In the report the results of researches of influence different antioxidants (Al, SiC, Al+SiC) on physics-mechanical properties periclase-carbon on phenol-formaldehyde resin heat treatment are submitted at temperature 180ºC and coked at temperature 800º С.
Брагіна Л.Л., Курякін М.О., Україна, Харків
ПОКАЗНИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТУПІНЬ САМООЧИЩЕННЯ КАТАЛІТИЧНИХ ЕМАЛЕВИХ ПОКРИТТІВ
В даній роботі була досліджена здатність до самоочищення розроблених каталітичних покриттів для духових шаф на основі композиції «фрита покривної емалі – каталізатор окиснення – каталізатор розкладання». Встановлено, що на ступінь самоочищення таких покриттів впливає пористість та склад каталітичного наповнювача. Наведено рівняння, які апроксимують експериментальні дані.
Брагина Л.Л., Курякин Н.А., Украина, Харьков
ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ САМООЧИЩЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ЭМАЛЕВЫХ ПОКРЫТИЙ
В данной работе была исследована способность к самоочищению разработанных каталитических покрытий для духовых шкафов на основе композиции «фритта покровной эмали – катализатор окисления – катализатор разложения». Установлено, что на степень самоочищения таких покрытий оказывает влияние пористость и состав каталитического наполнителя. Приведены уравнения, аппроксимирующие экспериментальные данные.
Bragina L.L., Kuryakin N.A., Ukraine, Kharkiv
PARAMETERS INFLUENCING THE SELF-CLEANING ABILITY OF CATALYTIC ENAMEL COATINGS
The self-cleaning ability of developed catalytic coatings for ovens on the basis of «cover coat enamel – oxidation catalyst – decomposition catalyst» composition was investigated in the present work. It was found that self-cleaning rate of such coatings is affected by their porosity and catalytic filler’s composition. Equations approximating experimental data are given.

Булавін В.І., Крамаренко А.В., Україна, Харків
Термодинамічні характеристики іонізації гідрогенфлюориду у метанолі та етанолі
Розраховано термодинамічні параметри іонізації HF у метанолі та етанолі при 298,15 К на підставі рівняння Ізмайлова. Необхідні для розрахунку величини визначені методом ab initio у розширеному базисі (6-31G**) і за модифікованою двошаровою моделлю сольватації іонів.
БулавинВ.И., КрамаренкоА.В., Украина, Харьков
Термодинамические характеристики ионизации фтороводорода в метаноле и этаноле
Рассчитаны термодинамические параметры ионизации HF в метаноле и этаноле при 298,15 К на основании уравнения Измайлова. Необходимые для расчёта величины определены методом ab initio в расширенном базисе (6-31G**) и по модифицированной двухслойной модели сольватации ионов.
Bulavin V.I., Kramarenko A.V., Ukraine, Kharkov
Thermodynamic characteristic оf ionization for hydrogen fluoride in methanol and ethanol
The thermodynamic parameters for ionization of hydrogen fluoride in methanol and ethanol at 298,15 K has been calculated using Izmailov equation. Data necessary for calculation were obtained with modified double-layer model for ion solvation, and also by ab initio method in extended basis (6-31G**).

Булавін В.І., Крамаренко А.В., Україна, Харків
Потенціометричне дослідження системи HBr–спирт у широкому інтервалі температур
Проведено вимірювання ЕДС ланцюга Pt, H2 | HBr, ROH | AgBr, Ag в гептанолі, октанолі та нонанолі в інтервалі температур 238,15–328,15 K. Були отримані нові значення термодинамічних параметрів сольватації протону та бромід-иону у цих розчинниках.
Булавин В.И., Крамаренко А.В., Украина, Харьков
Потенциометрическое исследование системы HBr–спирт в широком интервале температур
Проведены измерения ЭДС цепи Pt, H2 | HBr, ROH | AgBr, Ag в гептаноле, октаноле и нонаноле в интервале температур 258,15–328,15 K. Были получены новые значения термодинамических параметров сольватации протона и бромид-иона в этих растворителях.
Bulavin V.I., Kramarenko A.V., Ukraine, Kharkov
EMF measurements for HBr-alcohol system over a wide temperature range
EMF measurements of element Pt, H2 | HBr, ROH | AgBr, Ag has been carried out for heptanol, octanol and nonanol over the temperature range from 258,15 K to 328,15 K. New data for thermodynamic parameters of solvation of proton and bromide-ion in these solvents were obtained.

Бутенко А.М., Отводенко С.Е., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄМНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ВОДНЮ ДО ФОРМАЛЬДЕГІДУ У РЕАКЦІЇ ОКИСНОЇ КОНВЕРСІЇ МЕТАНОЛУ
У доповіді наголошується, що про оптимальних умовах проведення процесу окисної конверсії метанолу у формальдегід об’єм утвореного водню відноситься до об’єму формальдегіду як 1:3. Повідомляється, що це співвідношення дає змогу стверджувати, що процес конверсії метанолу у формальдегід приблизно на 66 % перебігає за механізмом оксисного, а на 34 % –– простого дегідрування метанолу.
Бутенко А.Н., Отводенко С.Э., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЄМНОГО СООТНОШЕНИЯ ВОДОРОДА К ФОРМАЛЬДЕГИДУ В РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНОЛА
В докладе акцентируется, что при оптимальных условиях проведения процесса окислительной конверсии метанола в формальдегид объем полученного водорода относится к объему формальдегида как 1:3. Сообщается, что это соотношение позволяет утверждать, что конверсия метанола в формальдегид примерно на 66 % протекает по механизму окислительного, а на 34 % –– простого дегидрирования метанола.
Butenko A.N., Otvodenko S.E., Ukraine, Kharkiv
THE RESEARCH OF VOLUME RATIO OF HYDROGEN TO FORMALDEHYDE IN PROCESS OF METHANOL OXIDIZING CONVERSION
In the report it is accented, that volume of the received hydrogen has ratio 1:3 to formaldehyde volume under optimum conditions of carrying out of the process of oxidizing methanol conversion to formaldehyde. It is informed, that this ratio allows to assert, that methanol conversion to formaldehyde proceeds approximately on 66 % on the oxidizing mechanism, and on 34 % –– on methanol simple dehydrogenation.

Буцький В.О., Супряга Д.В., Крот О.Ю.,Савченко О.Г., Україна, Харків
Порівняння активаторів барабанно-валкового типу циклічної та безперервної дії
Із метою ресурсозбереження у виробництві дрібноштучних стінових виробів доцільне використання активаторів барабанно-валкового типу безперервної або циклічної дії. Доведена можливість оцінки ефективності активації за допомогою показника інтенсивності для порівняння машин валкового типу різного конструктивного виконання.
Буцкий В.А., Супряга Д.В., Крот А.Ю. , Савченко А.Г., Украина, Харьков
сравнение активаторов барабанно-валкового типа циклического и непрерывного действия
С целью ресурсоcбережения при производстве мелкоштучних стеновых изделий целесообразно применение активаторов барабанно-валкового типа непрерывного либо циклического действия. Доказана возможность оценки эффективности активации при помощи показателя интенсивности для сравнения машин валкового типа разного конструктивного исполнения.

Butsky V.А., Supryaga D.V., Krot А.U., Savchenko А.G., Ukraine, Kharkov
comparison of activators of drum-roll type of cyclic and continuous action
With the purpose of resource saving at the production of brick of wall wares application of activators of drum-roll type of continuous or cyclic action is expedient. Possibility of estimation of efficiency of activating through the index of intensity is well-proven for comparison of machines of roll type of different structural execution.
Вінниченко В.І., Іващенко Т.Г., Котляренко В.В., Лісін Д.В., Україна, Харків
ТЕРМІЧНА ОБРОБКА ФОСФОГІПСУ У ЗВАЖЕНОМУ СТАНІ
Проведені дослідження по визначенню впливу тривалості термічної обробки та температури теплоносія при випалі фосфогіпсу у зваженому стані на якість в’яжучого. Показано, що збільшення тривалості випалу і зниження температури теплоносія підвищує міцність вяжучого та знижує строки тужавіння
Винниченко В.И., Иващенко Т.Г., Котляренко В.В., Лисин Д.В., Украина, Харьков
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ФОСФОГИПСА ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ
Проведены исследования по определению влияния продолжительности термической обработки и температуры теплоносителя при обжиге фосфогипса во взвешенном состоянии на качество вяжущего. Показано, что увеличение продолжительности обжига и снижение температуры теплоносителя повышает прочность вяжущего и снижает сроки схватывания
Vinnichenko V.I., Ivashchenko T.G., Kotlyarenko V.V., Lisin D.V., Ukraine, Kharkov
THERMAL PROCESSING OF PHOSPHOGYPSUM IN THE SUSPENDED STATE
Researches by determination of influence of duration of thermal processing and temperature of coolant gas by burning of phosphogypsum on quality of plaster maked. It is rotined that the increase of duration of burning and decline of temperature of coolant gas promotes compressive strength of plaster and reduces terms of precures

Гарагата С.В., Брагіна Л.Л., Україна, Харків
НОВИЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ – ПОРУВАТІ СКЛОЕМАЛІ
Дана робота містить результати аналізу публікацій щодо синтезу й застосування поруватих склоемалей. Розглянуті особливості складів та властивостей цих емалей і технології одержання теплоізоляційних покриттів на їх основі. Завдяки поруватості до 80 – 90 об’ємн. % ці покриття забезпечують високий рівень теплоізоляції житлових приміщень. Вони відрізняються вологостійкістю, пожаробезпечністю, екологічністю та довговічністю.
Гарагатая С.В., Брагина Л.Л., Украина, Харьков
НОВЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ – ПОРИСТЫЕ СТЕКЛОЭМАЛИ
Данная работа представляет результаты анализа публикаций, относящихся к синтезу и применению пористых стеклоэмалей. Рассмотрены особенности составов и свойств этих эмалей и технологии получения теплоизоляционных покрытий на их основе. Благодаря пористости до 80 – 95 об. % эти покрытия обеспечивают высокую теплоизоляцию жилых помещений, они отличаются влагостойкостью, пожаробезопасностью, экологичностью и долговечностью.
Garagataya S.V., Bragina L.L., Ukraine, Kharkiv
FOAM ENAMELS AS A NEW THERMOINSULATING MATERIAL
This work presents the results of an analysis of the publications on the synthesis and application of the foam enamels. The features of these enamels compositions, properties and production technologies of coatings on their base were examined. Because of the porosity up to 80 – 95 vol. % these coatings provide high thermoinsulation of living space. They have resistance against fire and humidity, environmental sustainability and durability.
Гринь Г.І., Козуб П.А., Синицька Г.М., Довбій Т.А., Україна, Харків
ВИВЧЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ РОЗЧИНЕННЯ Ni ТА Mn В АЗОТНІЙ КИСЛОТІ
У доповіді розглядається процес вилучення нікелю та марганцю азотною кислотою із продукту синтезу синтетичних алмазів. Проведені дослідження впливу на ступінь вилучення металів концентрації азотної кислоти, температурного режиму, кількості стадій вилучення. Визначені конкретні параметри для проведення подальшого дослідження технологічного процесу.
Гринь Г.И., Козуб П.А., Синицкая А.М., Довбий Т.А., Украина, Харьков
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ Ni И Mn В АЗОТНОЙ КИСЛОТЕ
В докладе рассмотрен процесс извлечения никеля и марганца азотной кислотой из продукта синтеза синтетических алмазов. Проведены исследования влияния на степень извлечения металлов концентрации азотной кислоты, температурного режима, количества стадий извлечения. Определены конкретные параметры для проведения дальнейшего исследования технологического процесса.
Gryn G.I., Kozub P.A., Sinitskaya A.M., Dovbiy T.A., Ukraine, Kharkov
STUDYING OF KINETICS DISSOLUTION PROCESS Ni AND Mn IN NITRIC ACID
In the report process of extraction of nickel and manganese by nitric acid from a product of synthesis from synthetic diamonds is considered. Researches of influence on degree of extraction of metals of concentration of nitric acid, of temperature mode, quantity of stages of extraction are carried out. The specified parameters for carrying out of the further research of technological process are defined.

Гринь Г.І., Козуб П.А., Синицька Г.М., Жердєва С.Ю., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЗМУ ОСАДЖЕННЯ СПОЛУК Ni ТА Mn З ВІДПРАЦЬОВАННИХ РОЗЧИНІВ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ АЛМАЗІВ
У доповіді розглянуто процес осадження сполук нікелю та марганцю з відпрацьованих розчинів карбонатом та гідрокарбонатом натрію. Проведено дослідження впливу на процес осадження способу внесення осаджувача та концентрації розчинів. Встановлено, що осадження сполук нікелю та марганцю перебігає за різними механізмами
Гринь Г.И., Козуб П.А., Синицкая А.М., Жердeва С.Ю., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЗМА ОСАЖДЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ Ni И Mn ИЗ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ
В докладе рассмотрен процесс осаждения соединений никеля и марганца из отработанных растворов карбонатом и гидрокарбонатом натрия. Проведено исследования влияния на процесс осаждения способа внесения осадителя и концентрации растворов. Установлено, что осаждение соединений никеля и марганца протекает по разным механизмам.
Gryn G.I., Kozub P.A., Sinitskaya A.M., Zherdeva S.U., Ukraine, Kharkov
RESEARCH CHEMISM SEDIMENTATION OF CONNECTIONS OF Ni AND Mn FROM THE FULFILLED SOLUTIONS OF MANUFACTURE OF SYNTHETIC DIAMONDS
Sedimentation of substances of nickel and manganese of the fulfilled solutions with NaHCO3 and Na2CO3 is considered in the report. Researches of influence on process of sedimentation of a way of entering precipitator, concentration of solutions is carried out. It is established, that sedimentation of substances of nickel and manganese proceeds on different mechanisms.
Дороніна В.А., Ситник Р.Д., Войченко В.В., Доронін Є.В., Україна, Харків
Прогнозування умов синтезу поліфункціональних покриттів
У доповіді розглянуті питання прогнозування та встановлення впливу розроблених плівкоутворюючих розчинів (ПУР) на товщину синтезованих покриттів (ПК) та на світлопропускання стекол при застосуванні методу дрібнофакторного експерименту
Доронина В.А., Сытник Р.Д., Войченко В.В., Доронин Е.В., Украина, Харьков
Прогнозирование условий синтеза полифункциональных покрытий
В докладе рассмотрены вопросы прогнозирования и установления влияния разработанных пленкообразующих растворов (ПОР) на толщину синтезированных покрытий (ПК) и на светопропускание стекол с использованием метода дробнофакторного эксперимента.
Doronina V., Sytnik R., Voychenko V., Doronin E., Ukraine, Kharkov
Prognosis of conditions syntesise of polyfunction covers
In report was considered questions of prognosis and set up of influence designed make-film solutions of depth of synthesis covers and on lighttransmition of glasses.

Іващенко Т.Г., Вінниченко В.І., Котляренко В.В., Жегусь Ю.М., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕСОВАНОГО ФОСФОГІПСУ
Наведено результати експериментальних досліджень впливу різних факторів на міцність зразків зі свіжого фосфогіпсу - відходу виробництва фосфорної кислоти із фосфоритової сировини.. Показано залежності міцності на стиск від величини пресового тиску та наявності активації.
Иващенко Т.Г., Винниченко В.И., Котляренко В.В., Жегусь Ю.Н., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕССОВАННОГО ФОСФОГИПСА
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния различных факторов на прочность образцов из свежего фосфогипса – отхода производства фосфорной кислоты из фосфоритового сырья. Показано зависимости прочности на сжатие от величины прессового давления и наличия активации.
Ivaschenko T.G., Vinnichenko V.I., Kotlyarenko V.V., Zhegus U.N., Ukraine, Kharkov
RESEARCHES OF PRESSED GIPSUM

Shown the results of experimental researches of influence of different factors on durability of samples from fresh phosphogipsum – waste of production of phosphoric acid from phosphorous raw material. Shown the dependences of durability of a compression from the value of press pressure and presence of activating.Квітковський Ю.В., Україна, Харків
Армуванння залізобетонних конструкцій, розрахованих на дію удару стороннього тіла
Запропоновано спосіб, що надає можливість урахувати локальні ударні навантаження під час конструювання арматурного каркасу захисних конструкцій споруд цивільної оборони. Армування захисних конструкцій повинне відтворюється з урахуванням напруженого стану, що у них виникає в результаті впливу динамічних навантажень. Такому характеру навантажень у трьох напрямках буде найбільше відповідати просторове або об’ємне армування.
Квитковский Ю.В., Украина, Харьков
Армирование железобетонных конструкций, рассчитанных на действие удара постороннего тела
Предложен способ, предоставляющий возможность учесть локальные ударные нагрузки при конструировании арматурного каркаса защитных конструкций сооружений гражданской обороны. Армирование защитных конструкций должно осуществляться|воссоздается| с учетом напряженного состояния|стана|, возникающего в результате влияния динамических|динамичных| нагрузок. Такому характеру нагрузок в трех направлениях будет больше всего отвечать пространственное или объемное армирование.
Kvitkovs'kiy U.V., Ukraine, Kharkiv
Reinforcement of the ferroconcrete constructions, designed for the action of the impact of the foreign body
Is proposed the method, which allows the possibility to consider local impact loads with the construction of the reinforcing cage of the shielding constructions of the construction of civil defense. The reinforcement of shielding constructions must be achieved taking into account of the stressed state, influence of dynamic loads appearing as a result. It will most of all answer this type of load in three directions three-dimensional or volumetric reinforcement.
Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Шваник Д.Ю., Україна, Харків
Термодинамічні дослідження в системі CaOSiO2H2O
Метою досліджень було проаналізувати термодинаміку процесів, що відбуваються системі CaO–SiO2–H2O. Зроблено розрахунок значень ізобарно – ізотермічного потенціалу в температурному інтервалі 298- -498 К для реакцій утворення деяких гідросилікатів кальцію. Проведені розрахунки дозволили зробити висновок про імовірність утворення гідросилікатів кальцію під час гідротермальної обробки вапняно - піщаних сумішей.
Киселева С.А., Шабанова Г.Н., Шванык Д.Ю., Украина, Харьков
Термодинамические исследования в системе CaO – SiO2H2O
Целью исследований являлся анализ термодинамики процессов, протекающих в системе CaO–SiO2–H2O. Рассчитаны величины изобарно – изотермического потенциала в интервале температур 298 – 498 К для реакций образования некоторых гидросиликатов кальция. Проведенные расчеты позволили сделать вывод о вероятности образования гидросиликатов кальция при гидротермальной обработке известково - песчаных смесей.
Kiselyova S, Shabanova G., Shvanyk D., Ukraine, Kharkov
Researches of thermodynamicses are in system of CaOSiO2H2O
The purpose of researches was an analysis of thermodynamics of processes, flowings in the system of CaO–SiO2–H2O. Sizes are expected isobar – isothermal potential in the interval of temperatures 298 – 498 K for the reactions of formation hydrosilikates of calcium. The conducted calculations allowed to makes conclusion about probability of formation of hydrosilikates of calcium at hydrotermal treatment mixtures of the lime - sandy.
Князева О.І., Антонов О.В., Михайленко В.Г., Україна, Харків
Про причини накопичення іонів Pb(IV) в лужному розчині для електроосадження PbO2
Встановлено, що причиною утворення донних відкладень при електроосадженні PbO2 є накопичення іонів Pb(IV). Такі іони утворюються внаслідок неповного (98…99%) відкладення PbO2 на аноді і в результаті підживлення розчину PbO марки «ч» з вмістом Pb(IV). Встановлено, що Pb(IV) накопичується у реактиві з часом внаслідок активації реакції окиснення PbО під дією механічних впливів.
Князева О.И., Антонов А.В., Михайленко В.Г., Украина. Харьков
О причинах накопления ионов Pb(IV) в щелочном растворе для электроосаждения PbO2
Установлено, что причиной образования донных отложений при электроосаждении PbO2 является накопление в растворе ионов Pb(IV). Эти ионы образуются вследствие неполного (98…99%) осаждения PbO2 на аноде и в результате подпитки раствора PbO марки «ч» с содержанием Pb(IV). Установлено, что Pb(IV) накапливается в реактиве со временем вследствие механо-активации реакции окисления PbО.
Knyazeva O.I., Antonov O.V., Mykhaylenko V.G., Ukraine, Kharkiv
About reason of the accumulation ion Pb(IV) in alkali solution for electroplating of PbO2
It Is Installed, that reason of the forming the bottom precipitation is an accumulation Pb(IV) ion in solution. These ions are formed in consequence of incomplete (98…99%) precipitation PbO2 at the anode and as a result supply of the solution PbO marks "pure" with contents Pb(IV). It is installed, that Pb(IV) is accumulated in reagent since time in consequence of mechanical activation of the reactions of the oxidation PbО.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка