Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


Ковальчук О.А., Козуб П.А., Гринь Г.І., Україна, ХарківСторінка24/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Ковальчук О.А., Козуб П.А., Гринь Г.І., Україна, ХарківФІНАЛЬНА ОЧИСТКА АЛМАЗНОГО ПРОДУКТУ ВІД З’ЄДНАНЬ НІКЕЛЮ ТА МАНГАНУ
Вивчено процес утворення з’єднань нікелю та мангану при розчиненні лужного розплаву окиснення графіту у воді. Показано, що основними домішками в алмазному продукті є манганати нікелю та натрію. Запропоновано методи очистки від цих з’єднань.

Ковальчук О.А., Козуб П.А., Гринь Г.И., Украина, ХарьковФИНАЛЬНАЯ ОЧИСТКА АЛМАЗНОГО ПРОДУКТА ОТ СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ И МАРГАНЦА
Изучен процесс образования соединений никеля и марганца при растворении щелочного расплава окисления графита в воде. Показано, что основными примесями в алмазном продукте являются манганаты никеля и натрия. Предложены методы очистки от этих соединений.

Kovalchuk O.A., Kozub P.A., Gryn G.I., Ukraine, Kharkov
FINE PURIFICATION OF DIAMOND PRODUCT FROM NICKEL AND MANGANESE SUBSTANCES
Process of formation of substances of nickel and manganese during solution of alkaline melt of oxidation of graphite in water was studied. It is shown that the basic admixtures of diamond product are manganates of nickel and sodium. Methods of purification from these substances are proposed.

Козуб С.М., Гринь Г.І., Козуб П.А., Лавренко А.О., Україна, ХарківВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ПРОЦЕС РОЗЧИНЕННЯ КОМПОНЕНТІВ НІКЕЛЬ-КАДМІЕВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Вивчено вплив концентрацій азотної кислоти на швидкість розчинення окремих частин нікель-кадмієвих акумуляторів. Встановлено, що найменша швидкість розчинення має нікелевий електрод. Доведено, що розчин металів проходе, в основному, з виділенням водню.

Козуб С.Н., Гринь Г.И., Козуб П.А., Лавренко А.А., Украина, ХарьковВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС РАСТВОРЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Изучено влияние концентраций азотной кислоты на скорость растворения отдельных частей никель-кадмиевых аккумуляторов. Установлено, что наименьшая скорость растворения имеет никелевый електрод. Доказано, что растворение металлов проходит, в основном, с выделением водорода.

Kozub S.N., Gryn G.I., Kozub P.A., Lavrenko A.A., Ukraine, Kharkov
INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON THE PROCESS OF SOLUTION OF NICKEL-CADMIUM BATTERY
Influence of concentration of nitric acid on the rate of solution of certain part of nickel-cadmium battery was studied. It was established that the nickel electrode had the minimum rate of solution. The fact of release of hydrogen during the process of solution of metals is proved.

Козуб П.А., Гринь Г.І., Україна, ХарківВИКОРИСТАННЯ ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТА КІНЕТИКИ РЕАКЦІЙ У РОЗЧИНАХ
Розглянуто закономірності формування ОВП водних розчинів, запропоновано методи розрахунків ОВП по термодинамічним даним. Показано можливість використання залежностей ОВП-рН, ОВП-концентрація для вивчення кінетики та механізмів хімічних процесів у розчинах.

Козуб П.А., Гринь Г.И., Украина, ХарьковИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМА И КИНЕТИКИ РЕАКЦИЙ В РАСТВОРАХ
Рассмотрены закономерности формирования ОВП водных растворов, предложены методы расчетов ОВП по термодинамическим данным. Показана возможность использования зависимостей ОВП-рН, ОВП-концентрация для изучения кинетики и механизмов химических процессов в растворах.

Kozub P.A., Gryn G.I., Ukraine, Kharkov
APPLICATION OF REDOX POTENTIAL FOR THE INVESTIGATION OF CHEMISTRY AND KINETICS OF THE REACTION IN SOLUTIONS
Regularity of formation of redox potential of the water solutions was considered and the technique of calculation of ORP using thermodynamic data is proposed. Possibility of application of dependences of ORP-pH and ORP-concentration for investigation of kinetics and chemistry of chemical processes in solutions are demonstrated.

Корогодська А.М., Шабанова Г.М., Христич О.В., Дейнека В.В., Україна, Харків
До питання про в’яжучІ властивості потрійних сполук системи CaO-BaO-SiO2
Наведено результати розрахунків імовірності прояву в’яжучих властивостей потрійними сполуками системи CaO-BaO-SiO2. Синтезовано досліджувані потрійні сполуки, підтверджено результати розрахунків, встановлено вплив умов тверднення на міцність отриманих зразків.
Корогодская А.Н., Шабанова Г.Н., Христич Е.В., Дейнека В.В., Украина, Харьков
к вопросу о вяжущих свойствах тройных соединений системы CaO-BaO-SiO2
Представлены результаты расчетов вероятности проявления вяжущих свойств тройными соединениями системы CaO-BaO-SiO2. Синтезированы исследуемые тройные соединения, подтверждены результаты расчетов, установлено влияние условий твердения на прочность полученных образцов.
Korogodskaya A.N., Shabanova G.N., Khristich E.V., Deyneka V.V., Ukraine, Kharkov
to the question about binding properties of the CaO-BaO-SiO2 system ternary compounds
The results of probability display calculations of binding properties of the ternary compounds CaO-BaO-SiO2 system are presented. The observable ternary compounds are synthesized and the results of calculations are confirmed, influence of hardening terms on durability of the samples is determined.

Кущенко М.О., Семченко Г.Д., Україна, Харків
зміцнення та ущільнення вуглецьграфітових матеріалів із золь–гель композицією

У доповіді представлено результати дослідження впливу золь–гель композицій на зміну структури та фазового складу вуглеграфітових матеріалів за умови введення гідролізатів у шихту при їх виготовленні та просоченні промислових вуглеграфітових виробів.
Кущенко М.А., Семченко Г.Д., Украина, Харьков
упрочнение и уплотнение углеграфитовых материалов с золь–гель композицией

В докладе представлены результаты исследования влияния золь–гель композиций на изменение структуры и фазового состава углеграфитовых материалов при условии введения гидролизатов в шихту при их изготовлении и пропитке промышленных углеграфитовых изделий.
Kuschenko M.A., Semchenko G.D., Ukraine, Kharkov
HARDENING And toughening of carbon–graphite MATERIALS With sol–gel COMPOSITION

In report the results of research of sol–gel compositions’ influence on change of structure and phase composition of carbon–graphite materials under condition of hydrolyzates introduction in charge at their manufacturing and impregnation of industrial carbon–graphite products have been given.Лебедь О.К., Пилипенко О.І., Поспєлов О.П., Александров Ю.Л., Байрачний Б., Камарчук Г.В., Україна, Харків
нові прийоми формування наноструктури "точковий контакт" для створення НАДчутливих газоаналітичних пристроїв
Доповідь містить викладення основних фізичних прийомів створення точкових контактів і аналіз можливості виготовлення на їх основі газових сенсорів нового типу. Описано переваги електрохімічного синтезу точкових контактів.
Лебедь Е.К., Пилипенко А.И., Поспелов А.П., Александров Ю.Л., Байрачный Б.И., Камарчук Г.В,. Украина, Харьков
Новые приёмы Формирования наноструктуры "точечный контакт" для создания сверчувствительных сенсоров нового типа
Доклад содержит изложение основных физических приёмов создания точечных контактов и анализ возможности изготовления на их основе газовых сенсоров нового типа. Описаны преимущества электрохимического синтеза точечных контактов.
Lebed E.K., Pilipenko A.I., Pospelov A.P., Aleksandrov Yu.L, Bairachny B.I., Kamarchuk G.V., Ukraine, Kharkov
new techniques of the "point-contact" nanostructure formation for the development of the new class of sensors
In report, there are shown basic physical methods of point-contact creation and the analysis of the development possibility of new sensors on the point-contact basis. The advantages of the electrochemical synthesis of point contacts are described.

Лісачук Г.В., Щукіна Л.П., Романова О.О., Трусова Ю.Д., Цовма В.В., Україна, Харків
Дослідження магнітних характеристик феритвмісних склокристалічних покриттів по кераміці
Розроблено керамічні лицювальні матеріали з комплексом підвищених експлуатаційних характеристик, що поглинають електромагнітне випромінювання. Захисні функції виконує склокристалічне покриття з магнітними властивостями, завдяки якому досягається нормативний коефіцієнт загасання електромагнітної хвилі у НВЧ діапазоні.
Лисачук Г.В., Щукина Л.П., Романова О.А., Трусова Ю.Д., Цовма В.В., Украина, Харьков
Исследование магнитных характеристик ферритсодержащих стеклокристаллических покрытий по керамике
Разработаны керамические облицовочные материалы с комплексом повышенных эксплуатационных характеристик, поглощающие электромагнитное излучение. Защитные функции выполняет стеклокристаллическое покрытие с магнитными свойствами, благодаря которому достигается нормативный коэффициент затухания электромагнитной волны в СВЧ диапазоне.
Lisachuk G., Shchukina L., Romanova O., Trusova J., Tsovma V., Ukraine, Kharkov
Researching the magnetic characteristics of iron-containing glass-crystal coverings on ceramics
Ceramic facing materials with a complex of increased exploitative characteristics that absorbing the electromagnetic radiation are developed. Protective functions carries out the glass-crystal cover with magnetic properties owing to which the normative factor of attenuation the microwave range electromagnetic wave is reached.


Литовченко С.В., Чишкала В.О., Україна, Харків
Оптимізація фазової конфігурації комплексних силіцидних покриттів
Силіцидні покриття з успіхом використовуються для захисту тугоплавких металів від високотемпературного окислення. Для досягнення необхідних жаро- і термостійкості таких покриттів необхідно підбирати їхні оптимальні характеристики (фазовий склад, послідовність і товщину шарів, мікроструктуру) окремо для кожних конкретних експлуатаційних умов. Моделювання структурно-фазових перетворень в силіцидних покриттях дозволило визначити необхідну фазову конфігурацію силіцидних прошарків і оптимізувати технологію формування для її реалізації.
Литовченко С.В., Чишкала В.А., Украина, Харьков
Оптимизация фазовой конфигурации комплексных силицидных покрытий
Силицидные покрытия успешно используются для защиты тугоплавких металлов от высокотемпературного окисления. Для достижения требуемых жаростойкости и термической стабильности таких покрытий необходимо подбирать их оптимальные характеристики (фазовый состав, последовательность и толщину слоев, микроструктуру) отдельно для каждых конкретных эксплуатационных условий. Моделирование структурно-фазовых превращений в силицидных покрытиях позволило определить необходимую фазовую конфигурацию силицидных прослоек и оптимизировать технологию формирования для ее реализации.
Lytovchenko S., Chyshkala V., Ukraine, Kharkiv
OPTIMISATION OF PHASE CONFIGURATION OF COMPLEX SILICIDE COATINGS
Silicide coatings are efficiently used to protect refractory metals from high temperature oxidation. To obtain required heat resistance and thermal stability of such coatings, there is a need first to define their optimal characteristics (phase composition, order and thickness of layers, microstructure) specifically for given working conditions. Modeling of structural and phase transformations in silicide coatings has made it possible to define the required phase configuration of silicide layers and optimize formation technology for its production.

Ляшок Л.В., Сьомкіна О.В., Орєхова Т.В., Токарєва І.О., Україна, Харків
ЕЛЕКТРОЕКСТРАКЦІЯ РЕНІЮ З РОЗЧИНІВ
Важливою задачею є переробка відходів сплавів, що містять реній, з метою їх повторного використання. Після переводу ренію в розчин можливе його виділення у вигляді металу електроекстракцією. Для визначення оптимальних режимів осадження розглянуті можливі механізми відновлення перренат-іону. Визначений вплив різних чинників на отримання осадів із заданими властивостями.
Ляшок Л.В., Семкина Е.В., Орехова Т.В., Токарева И.А., Украина, Харьков
ЭЛЕКТРОЭКСТРАКЦИЯ РЕНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ
Важной задачей является переработка отходов сплавов, содержащих рений, с целью их повторного использования. После перевода рения в раствор возможно его выделение в виде металла электроэкстракцией. Для определения оптимальных режимов осаждения рассмотрены возможные механизмы восстановления перренат-иона. Определено влияние различных факторов на получение осадков с заданными свойствами.

Ljaschok L.V., Semkina E.V., Orechova T.V., Tokareva I.A. Ukraine, KharkovELECTROEXTRACTION OF RHENIUM FROM SOLUTIONS
An important task is processing of wastes of alloys containing rhenium, with the purpose of their repeated use. After transfer of rhenium in solution his selection as a metal is possible by electroextraction. For determination of the optimum modes of besieging the possible mechanisms of renewal of perrhenat-ion are considered. Influence of different factors on the receipt of precipitations with the set properties is certain.
Макаренко В.В., Семченко Г.Д., Україна, Харків
Вивчення мікроструктури теплоелектро­Ізоляційного матеріалу методом електронної мікроскопії
Встановлено переваги використання полікристалічних волокон для одержання міцних та зносостійких корундових теплоелектроізоляційних матеріалів та виробів з них для служби в агресивному середовищі.
Макаренко В.В., Семченко Г.Д., Украина, Харьков
Изучение Микроструктуры теплоэлектро­изоляционного материала методом электронной микроскопии
Установлено преимущество использования поликристаллических волокон для получения прочных и износостойких корундовых теплоэлектроизоляционных материалов в агрессивных средах и изделий из них для службы в агрессивных средах.
Makarenko V.V., Semchenko G.D., Ukraine, Kharkov
The examination of thermal and electric insulating material by electronic microscopy
It has been found the advantage of polycrystalline fibers use for strength and abrasive-resistant corundum thermal and electric insulating materials and products for exploitation in the aggressive medium.

Новак С., Флюг Х., Фишер Х.-Б., Германия, Веймар
Старение ангидритого вяжущего и влияние его на дозировку суперпластификатора
Вяжущие на основе сульфата кальция при контакте с влажным воздухом поддвергаются старению. На примерах термического и синтетического ангидритов можно отметить, что из-за адсорбции влажности уменьшаются как водопотребность, так и в потребность в суперпластификаторе.
Novak S., Flug H., Fisher H.-B., Germany, Weimar
The ageing of anhydrite binders and the influence of superplasticizer dosage
Air humidity produces the ageing of calcium sulphate binders. Using the example of thermal and synthetic anhydrite shows that due to the absorption of moisture not only the water demand decreases but also the dosage level of superplasticizer.
Novak S., Flug H., Fisher H.-B., Deutschland, Weimar
Die Alterung von Anhydritbindemitteln und deren Einfluss auf die Dosierung von Fließmitteln
Calciumsulfatbindemittel altern unter Einwirkung von feuchter Luft. Am Beispiel von thermischen und synthetischen Anhydrit wird gezeigt, dass sich infolge Feuchteadsorption nicht nur der Wasseranspruch sondern auch der Bedarf an Fließmittel verringert.

Ноздрачов М.М., Слабун І.О., Лобойко В.О., Жмінька А.А., Маршала В.А., Україна, Харків
ВПЛИВ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ НА ШВИДКІСТЬ РЕАКЦІЙ КОНВЕРСІЇ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ ТА СИНТЕЗУ МЕТАНОЛУ НА КАТАЛІЗАТОРІ СНК-2
На мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі (СНК-2; 0,25-0,5 мм) досліджено (0,15 МПа) вплив лінійної швидкості парогазової суміші на швидкість сумісних реакцій конверсії СО і синтезу СН3ОН. Визначені параметри, які забезпечують їх перебіг у кінетичній області.
Ноздрачев Н.Н., Слабун И.А., Лобойко В.А., Жминька А.А., Маршала В.А., Украина, Харьков
ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИКИ ПОТОКА НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИЙ КОНВЕРСИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА И СИНТЕЗА МЕТАНОЛА НА КАТАЛИЗАТОРЕ СНК-2
На медь-цинк-алюминиевом катализаторе (СНК-2; 0,25-0,5 мм) исследовано (0,15 МПа) влияние линейной скорости парогазовой смеси на скорость совместно реакций конверсии СО и синтеза СН3ОН. Определены параметры, обеспечивающие их протекание в кинетической области.
Nozdrachev N.N., Slabun I.A., Loboyko V.A., Jminka A.A., Marshala V.A., Ukraine, Kharkiv
INFLUENCE OF HYDRODYNAMICS STREAM ON A RATE OF CARBON OXIDE CONVERSION AND METANOL SYNTHESIS ON THE SNK-2 CATALYST
Оn the copper-zinc-aluminium catalyst (SNK-2; 0,25-0,5 мм) influenced (0,15 MPa) of linear speed of steam-gas mixture is investigational on speed of co-proceeding reactions of conversion CO and synthesis of CH3OH. Parameters which provide their flowing in kinetic area are certain.
Панчева Г.М., Козуб П.А., Гринь Г.І., Україна, Харків
ХІМІЗМ ТА КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ ОСАДЖЕННЯ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ
У доповіді розглянуто систему хімічних рівнянь, що відображають хімізм процесу осадження сульфіду кадмію. Експериментально встановлено наявність трьох ділянок процесу та з'ясовано вплив концентрацій основних реагентів на хімічний процес та структуру осаду. Показано, що тривалість періоду індукції становить 7-10 хв., час основного процесу – 20-25 хв.
Панчева А.М., Козуб П.А., Гринь Г.И., Украина, Харьков
ХИМИЗМ И КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ СУЛЬФИДА КАДМИЯ
В докладе рассмотрена система химических уравнений, которые отображают химизм процесса осаждения сульфида кадмия. Экспериментально установлено наличие трех областей процесса и выяснено влияние концентраций основных реагентов на химический процесс и структуру осадка. Показано, что продолжительность периода индукции составляет 7-10 мин., время основного процесса – 20-25 мин.
Pancheva A.M., Kozub P.A., Gryn G.I., Ukraine, Kharkov
CHEMISM AND KINETICS OF CADMIUM SULPHIDE DEPOSITION PROCESS
The presentation deals with a system of chemical equations representing CdS deposition process’ chemism. It’s been found experimentally that there are there areas of this process. We also examined the kinetic characteristics for there areas and determined the basic reagents’ concentration effect on the chemical process and deposition structure. It is shown that the induction period duration is 7 to 10 minutes while the main process duration is 20 to 25 minutes.
Пушкаренко А.С., Миргород О.В., Україна, Харків
Дослідження впливу виду вогнезахисних композицій на займистість матеріалів
Розроблені та застосовані нові види просочувальних композицій на основі неорганічних і органічних речовин, що сприятиме зниженню пожежної небезпеки об’єктів з урахуванням сучасних вимог щодо охорони навколишнього середовища. Використання вогнезахисної композиції ФСГ-1 дозволяє отримати важкозаймисті матеріали, що з точки зору пожежної безпеки дозволяє їх використовувати на об’єктах з масовим перебуванням людей.
Пушкаренко А.С., Миргород О.В., Украина, Харьков
Исследование влияния вида огнезащитных композиций на воспламеняемость материалов
Разработаны и использованы новые виды просачивающих композиций на основе неорганических и органических веществ, что способствует снижению пожарной безопасности объектов с учётом современных требований охраны окружающей среды. Использование огнезащитной композиции ФСГ-1 позволяет получать трудновоспламеняемые материалы, что с точки зрения пожарной безопасности позволяет использовать их на объектах с массовым пребыванием людей.
Pushkarenko A.S., Mirgorod O.V., Ukraine, Kharkiv
The analysis of the influence of the form of fire-retardant compositions on the inflammability of materials
Are developed and used the new forms of the percolating compositions on basis of inorganic and organic matter, which contributes to reduction in fire safety of objects taking into account the contemporary requirements of the protection of environment. The use of fire-retardant composition FSG-1 makes it possible to obtain the nonflammable materials, which from the point of view of fire safety makes it possible to use them on the objects with a mass stay of people.

Резніченко В.В., Бутенко А.М., Лобойко О.Я., Маркова Н.Б., Україна, Харків
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІКРОТВЕРДОСТІ ВТОРИННОЇ ВОЛЬФРАМВМІСНОЇ СИРОВИНИ ВІД СКЛАДУ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ СУМІШІ
У доповіді акцентується, що мікротвердість вторинної вольфрамвмісної сировини залежить від природи охолоджувальної суміші. Повідомляється, що за однаковому перепаді температур на мікротвердість зразків найбільш ефективним в частині її зниження є солі, які містять хлорид-йони: NaCl, MgCl2, AlCl3.
Резниченко В.В., Бутенко А.Н., Лобойко А.Я., Маркова Н.Б., Украина, Харьков
ЗАВИСИМОСТЬ МИКРОТВЕРДОСТИ ВТОРИЧНОГО ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ ОТ СОСТАВА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СМЕСИ
В докладе акцентируется, что микротвердость вторичного вольфрамсодержащего сырья зависит от природы охлаждающей смеси. Сообщается, что при одинаковом перепаде температур на микротвердость образцов наиболее эффективным по части ее снижения являются соли, содержащие хлорид-иони: NaCl, MgCl2, AlCl3.
Reznichenko V.V., Butenko A.N., Loboyko A.Y., Markova N.B., Ukraine, Kharkiv
DEPENDENCE OF MICROHARDNESS OF SECONDARY RAW MATERIALS THAT CONTAINS WOLFRAM ON COOLING MIXTURES
In the report it is accented, that microhardness of secondary raw materials that contains wolfram depends on cooling mix nature. It is informed, that salts that contain chloride-ioni: NaCl, MgCl2, AlCl3 are the most effective to decrease microhardness of samples at identical difference of temperatures.


Рищенко М.І., Федоренко О.Ю., Чиркіна М.А., Зозуля С.А., Україна, Харків
ВИКОРИСТАННЯ КВАРЦ-ПОЛЬОВОШПАТОВОЇ СИРОВИНИ ГРУЗЛИВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА В ТЕХНОЛОГІЇ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФАРФОРУ
Розроблені склади мас низькотемпературного фарфору на основі граніту, пегматиту та продукту його метаморфізації Грузливецького родовища при температурі (1100 – 1150) оС та досліджені властивості отриманих виробів, які свідчать про перспективність використання дослідних кварц-польовошпатових порід для отримання фарфорових виробів за енергозберігаючою технологією.
Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Чиркина М.А., Зозуля С.А., Украина, Харьков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТОВОГО СЫРЬЯ ГРУЗЛИВЕЦКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ФАРФОРА
Разработаны составы масс низкотемпературного фарфора на основе гранита, пегматита и продукта его метаморфизации Грузливецкого месторождения при температуре (1100–1150) оС и исследованы свойства полученных изделий, которые свидетельствуют о перспективности использования исследуемых кварц-полевошпатовых пород для получения фарфоровых изделий по энергосберегающей технологии.
Ryschcsenko M., Fedorenko L., Chirkina M., Zozylya S., Ukraine, Kharkov
THE USE OF QUARTZ-FELDSPAR RAW MATERIALS OF GROUZLIVETS DEPOSIT IN TECHNOLOGY OF LOW TEMPERATURE PORCELAIN
The masses compositions, that allow to get low temperature porcelain at the burning temperature out (1100 – 1150) oC on the basis of Grouzlivets granite, pegmatite and their metamorphism products are developed and the research of the got wares properties, which testify to perspective of the experimental quartz-feldspar use for the receipt of wares on energy-saving technology are conducted.

Рищенко М.І., Федоренко О.Ю., Фірсов К.М., Міхеєнко Л.О., Україна, Харків
КЕРАМОГРАНІТНА ПЛИТКА З ВИКОРИСТАННЯМ ВІДХОДІВ ЗБАГАЧЕННЯ ПЕГМАТИТІВ
Розроблено склади керамічних мас для виготовлення керамогранітної плитки з використанням відходів збагачення пегматитів. Заданий ступінь спікання та високі показники експлуатаційних властивостей, що відповідають вимогам міжнародних стандартів, досягаються завдяки направленому регулюванню структури та властивостей розплаву, який утворюється в умовах інтенсифікованої термообробки матеріалів.
Рыщенко М.И., Федоренко Е.Ю., Фирсов К.Н., Михеенко Л.А,.Украина, Харьков
КЕРАМОГРАНИТНАЯ ПЛИТКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ ПЕГМАТИТОВ
Разработаны составы керамических масс для изготовления керамогранитной плитки с использованием отходов обогащения пегматитов. Заданная степень спекания и высокие показатели эксплуатационных свойств, отвечающих требованиям международных стандартов, достигаются благодаря направленному регулированию структуры и свойств расплава, образующегося в условиях интенсифицированной термообработки материалов.
Ryschcsenko M., Fedorenko E., Fіrsov K., Mіkheеnko L.,Ukraine, Kharkov
GRESS-TILE WITT THE USE OF PEGMATIT’S ENRICHMENT WASTE
The ceramic the masses compositions for making of gress-tile with the use of pegmatit’s enrichment wastes are developed. The set sintering degree and high indexes of operating properties, responding to request international standards, are achieved thanks to the directed adjusting of fusion structure and properties, appearing in intensive conditions of materials heat treatment.
Рудаков С.В., Україна, Харків
Контроль стану полівінілхроридної ізоляції кабельних виробів, які знаходяться в експлуатації в особливих умовах
Проведені дослідження горючості кабелів, що знаходяться в експлуатації на атомних електростанціях. Горючість кабельних виробів залежить від багатьох параметрів, в тому числі від стану ізоляції. Для контролю параметрів ізоляції кабелів (часткових ємностей, тангенсу куту витрат) використовується методика, сутність якої полягає в локалізації електромагнітного поля в ізоляції однієї жили та подальшим рішенням системи алгебраїчних рішень.
Рудаков С.В., Украина, Харьков
Контроль состояния поливинилхлоридной изоляции кабельных изделий, находящихся в эксплуатации в особых условиях
Проведенные исследования горючести кабелей, находящихся в эксплуатации на атомных электростанциях. Горючесть кабельных изделий зависит от многих параметров, в том числе и от состояния изоляции. Для контроля параметров изоляции кабелей (частичных емкостей, тангенса угла потерь) используется методика, суть которой состоит в локализации электромагнитного поля в изоляции одной жилы и дальнейшем решении системы алгебраических уравнений.
Rudakov S.V., Ukraine, Kharkiv
Is the control of the state of the polyvinylchloride isolation of cable articles, which are found in the operation under the special conditions
The conducted investigations of the combustibility of cable articles, which are found in the operation on the atomic power plants. The combustibility of cable articles depends on many parameters, including from insulation state. For the control of the parameters of the isolation of cables (direct capacitances, the loss tangent) is used the procedure, whose essence consists of the localization of electromagnetic field in the isolation of one vein and further solution of the system of algebraic equations.

Саввова О.В., Ворожбиян Р.М., Шемелько О.С., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ НА ХАРАКТЕР ПОВЕРХНІ МАТОВИХ СКЛОПОКРИТТІВ В СИСТЕМІ R2ORORO2 P2O5 MexOy B2O3 SiO2.
Досліджено вплив кристалізації на характер поверхні матових покриттів на основі стекол системи R2O – RO – RO2 – P2O5 – MexOy – B2O3 – SiO2. Встановлено вплив процесів метастабільної ліквації на характер кристалічної фази, що виділяється після випалу. Отримані дані дозволяють сформулювати шляхи керування процесом кристалізацій та синтезу стекол з заданими фізико-хімічними властивостями.
Саввова О.В., Ворожбиян Р.М., Шемелько Е.С., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ НА ХАРАКТЕР ПОВЕРХНОСТИ МАТОВЫХ СТЕКЛО-ПОКРЫТИЙ В СИСТЕМЕ R2ORORO2 P2O5 MexOy B2O3 SiO2
Исследовано влияние кристаллизации на характер поверхности матовых покрытий на основе стекол системы R2O – RO – RO2 – P2O5 – MexOy – B2O3 – SiO2. Установлено влияние процессов метастабильной ликвации на характер кристаллической фазы, корторая выделяется после обжига. Полученые данные позволяют сформулировать пути руководства процессом кристаллизации и синтеза стекол с заданными физико-химическими свойствами.
Savvova O.V., Vorogbian R.M., Shemelco E.S., Ukraine, Kharkov
INVESTIGATION OF PROCESS CRRYSTALLIZATION INFLUENCE ON CHARACTER OF SURFACE ON THE BASE OF GLASSES IN SYSTEM R2ORORO2 P2O5 MexOy B2O3 SiO2
The influence of crystallization of matt glass in system R2O – RO – RO2 – P2O5 – MexOy – B2O3 – SiO2 are investigated. The influence of metastable liguation processes on cristal phase, whith occured after firing, are esteblished. Obtained dates allow to adjustment ways formulate of the glasses cristallization process and synthesis with set physical and chemical properties.

Савченко В.О., Ведь М.В., Зюбанова С.І., Україна, Харків
ФОРМУВАННЯ ПОКРИТЬ СПЛАВАМИ Fe-Co З ПРОСТИХ ТА КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
Розглянуто можливість осадження сплавів Fe – Co з простих та комплексних електролітів в гальваностатичному та імпульсному режимах. Процес відновлення лімітується стадією переносу заряду та паралельною хімічною реакцію. Проаналізовано вплив режимів електролізу на структуру поверхні. Одержані сплави проявляють каталітичну активність в реакції відновлення гідрогену.
Савченко В.О., Ведь М.В., Зюбанова С.И., Украина, Харьков
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ СПЛАВАМИ Fe-Co ИЗ ПРОСТЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
В докладе рассмотрена возможность осаждения сплавов Fe – Co из простых и комплексных электролитов в гальваностатическом и импульсном режимах. Процесс восстановления лимитируется стадией переноса заряда и протеканием параллельной химической реакции. Проанализировано влияние режимов электролиза на структуру поверхности. Полученные сплавы проявляют каталитическую активность в реакции восстановления водорода.
Savchenko V.O., Ved M.V., Zjubanova S.I. Ukraine, Kharkov
FORMATION OF COATINGS WITH Fe-Co ALLOYS FROM SIMPLE AND COMPLEX ELECTROLYTES
The purpose of this presentation is to analyze the possibility of Fe – Co alloys deposition from simple and complex electrolytes in galvanostatic and pulse modes. The reduction process is limited by charge transfer stage and parallel chemical reaction behavior. We analyzed the effect of electrolysis modes on surface structure. The obtained alloys show catalytic activity in oxygen reduction reaction.  
Сіверчук С.Е., Слабун І.О., Домшенко В.С., Балаєва Ю.І., Україна, Харків
РІВНОВАГА РОЗКЛАДУ ОРГАНІЧНИХ ДОМІШОК СТІЧНОЇ ВОДИ ПРИ ОДЕРЖАННІ МЕТАНОЛУ ПРЯМИМ ОКИСНЕННЯМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
Визначений склад рівноважної суміші при розкладі формальдегіду і пропилового спирту – домішок стічної води при одержанні метанолу прямим окисненням природного газу – залежно від їх початкового вмісту, температури та тиску.
Сиверчук С.Э., Слабун И.А., Домшенко В.С., Балаева Ю.И., Украина, Харьков
РАВНОВЕСИЕ РАЗЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ СТОЧНОЙ ВОДЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕТАНОЛА ПРЯМЫМ ОКИСЛЕНИЕМ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Определен состав равновесной смеси при разложении формальдегида и пропилового спирта – примесей сточной воды при получении метанола прямым окислением природного газа – в зависимости от их начального содержания, температуры и давления.
Siverchuk S.E, Slabun I.A., Domshenko V.S., Balayeva Y.I., Ukraine, Kharkiv
EQUILIBRIUM OF DECOMPOSITION OF ORGANIC ADMIXTURES IN SEWAGE AT METANOL OBTAINING OF DIRECT OXIDIZATION OF NATURAL GAZ
Composition of equilibrial| mixture|hodgepodge| is certain|definite| at decomposition of formaldehyde and propyl alcohol decomposition – admixtures of sewage at the methanol obtaining of direct oxidization of natural gas – depending on their initial contents, temperatures and pressures.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка