Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИСторінка3/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

РАЗРАБОТКА ЭТАЛОННОЙ АРХИТЕКТУРЫ, МОДЕЛЕЙ И ПРОГРАМНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Call-Центр имеет свою собственную систему управления; модулем которой является информационная система для поддержки процесса обзвона операторами call-центра. Разработка эталонной архитектуры такой информационной системы является главной целью этой работы. Информационная система должна реализовывать следующие функции: формирование сессии обзвона, администрирование уровня компетентности оператора, распределение количества работ между операторами, получение необходимой информации о суспендированных абонентах, фиксирование результатов звонка, генерация отчетов. Информационная система имеет три подсистемы: анализа статистических данных, обработки звонков и распределения абонентов.
Tkachuk M.V., Kuklenko D.V., Tuz A.V., Schaulskaya A.A, Ukraine, Kharkiv
THE DEVELOPMENT OF THE REFERENCE ARCHITECTURE, MODELS AND PROGRAMMING TOOLS FOR THE MOBILE PROVIDER CALL-CENTER SERVICING
Call-center has an own management system; which has a module – the information system for support ringing round process by providers of the call-center. The development of the reference architecture for such information system is an overall objective of this work. The information system should realize the following functions: forming ringing session, administration of the operator competence level, work distribution between operators, providing necessary information about suspended subscribers, fixing ringing results, generation of reports. The information system has three subsystems: a statistical data analysis, a call processing and a subscriber distribution.

Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульська А.О., Туз О.В., Україна, Харків
АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ ОБСЯГІВ РОБІТ ПО ОБДЗВОНУ АБОНЕНТІВ НА ПРИКЛАДІ CALL-ЦЕНТРУ
Call-центр за замовленням мобільного оператора здійснює обдзвін абонентів, які мають заборгованість. Для формування сесії обдзвону експерт обирає один з алгоритмів розподілу абонентів, які регулюють навантаження операторів. Було розроблено такі алгоритми розподілу абонентів, як вибір найбільш вільного оператора, вибір найменш зайнятого оператора, запобігання перевантаження оператора, алгоритм навантаження операторів з метою розподілу робіт. Робота інформаційної системи дозволяє підвищити ефективність роботи call-центру, що забезпечує зменшення заборгованості абонентів оператора мобільного звя’зку.
Ткачук М.В., Кукленко Д.В., Шаульская А.А., Туз А.В., Украина, Харьков
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ОБЗВОНУ АБОНЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ CALL-ЦЕНТРА
Call-центр по заказу мобильного оператора осуществляет обзвон абонентов, у которых имеется задолженность. Для формирования сессии обзвона эксперт выбирает один из алгоритмов распределения абонентов, которые позволяют регулировать нагрузку операторов. Были разработаны такие алгоритмы распределения абонентов, как выбор наиболее свободного оператора, выбор наименее занятого оператора, предотвращение перегрузки оператора, алгоритм нагрузки операторов с целью распределения работ. Работа информационной системы позволяет повысить эффективность работы callцентра, который обеспечивает уменьшение задолженности абонентов оператора мобильной связи.
Tkachuk M.V., Kuklenko D.V., Shaulska A.O., Tuz O.V., Ukraine, Kharkiv
THE CALL-CENTRE AUTHOMATION ACCORDING TO DISTRIBUTION OF WORK VOLUMES BETWEEN OPERATORS IN THE TASK OF RINGING ROUND SUBSCRIBERS
A mobile provider asks the call-centre to ring the debtors round. An expert chooses one of the existing algorithms for subscribers distribution to create the ringing session. The following algorithms were elaborated: choosing of the most free operator, choosing of the least occupied operator, prevention of the operator overload, operator load distribution algorithm. The information system allows increasing an effectiveness of the call-centre, so it is possible to decrease subscribers debts for the mobile provider.

Ткачук М.В., Нагорний К.А., Литвинчук М.М., Україна, Харків
РоЗРОБКА АдапТИВНИХ програмНиХ СИСТЕМ НА основІ ФУНКЦІонально-орІЄнтиВАного пІдходУ
Розглянуто проблему адаптації програмних систем (ПС) із використанням ООП і показано його недоліки за умов постійних змін вимог щодо ПС. Запропоновано реалізацію адаптивної структури ПС на основі функціонально-орієнтиваного підходу (feature-oriented development). Для оцінки ефективності застосовано метрику сопроводжуваності програмного коду системи.
Ткачук Н.В., Нагорный К.А., Литвинчук Н.Н., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА АдапТИВНЫХ программНЫХ СИСТЕМ НА основе ФУНКЦИонально-ориентироВАнного подхода
Рассмотрена проблема адаптации программных систем (ПС) с использованием ООП и показаны его недостатки в условиях постоянных изменений требований к ПС. Предложена реализация адаптивной структуры ПС на основе функционально-ориентированного подхода (feature-oriented development). Для оценки эффективности использована метрика сопровождаемости программного кода системы.
Tkachuk M.V., Nagorniy K.A., Litvinchuk M.M., Ukraine, Kharkiv
ADAPTIVE SOFTWARE SYSTEMS DESIGNING BASED ON feature-oriented development
Adaptive software systems designing based on OOP is considered and its shortcomings upon permanent requirements changes are shown. Adaptive software structure based on feature-oriented development is proposed. Maintainability metric for it’s efficiency is used.
Ткачук М.В., Нагорний К.А., Мартінкус І.О., Україна, Харків
Кібернетічний підхід до адаптації програмних компонентів з використанням аспектно–орієнтованої технології
Адаптивне проектування програмних компонентів (ПК) розглянуто як систему автоматичного керування із зворотнім зв’язком, вхідні параметри - множина вимог, вихідні - набір адаптивних ПК, передатна функція - аспектно-орієнтована технологія (АОТ) програмування. Наведені та обговорені результати тестової реалізації адаптивних ПК на основі АОТ.
Ткачук Н.В., Нагорный К.А., Мартинкус И.О., Украина, Харьков
КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АДАПТАЦИИ ПРОГРАММНЫХ КОМпОНЕНТОВ с использованием Аспектно-ориентированной технологии
Адаптивное проектирование программных компонентов (ПК) рассмотрено как систему автоматического управления с обратной связью, входные параметры - множество требований, выходные - набор адаптивных ПК, передаточная функция - аспектно-ориентированная технология (АОТ) программирования. Приведены и обсуждены результаты тестовой реализации адаптивных ПК на основе АОТ.
Tkachuk M.V., Nagorniy K.A., Martinkus I.О., Ukraine, Kharkiv
Cybernetic approach for software adaptation Based on ASPECT-oriented technologY
Adaptive designing of software components (SC) is examined as an automatic control system with a feedback loop, where a set of requirements is an input, an output is a set of adaptive SC, a transfer function is an aspect-oriented programming (AOP). The results of adaptive SС testing implementation based on AOP are presented and discussed.

Томілко Ю.А., Україна, Харків
МОДЕЛЬ АНАЛІЗУ ВИХІДНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Згідно стандарту ISO 9126 якість програмного забезпечення може бути представлена у вигляді трьох взаємодіючих та взаємозалежних складових: внутрішня якість, зовнішня якість, якість при використанні. Важливою складовою, що впливає на внутрішню якість програмного забезпечення, являється вихідний програмний текст. На основі аналізу вихідного тексту можна зформувати оцінки якості окремих складових програмного забезпечення. Пропонується модель аналізу вихідних текстів, з урахуванням етапів проектування та формування вимог до програмного забезпечення, автоматизованого аналізу вихідних текстів.
Томилко Ю.А., Украина, Харьков
МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ИСХОДНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Согласно стандарту ISO 9126 качество программного обеспечения можно представить в виде трёх взаимодействующих и взаимозависимых составляющих: внутреннее качество, внешнее качество, качество при использовании. Важной составляющей, влияющей на внутреннее качество программного обеспечения, является исходный программный текст. На основе анализа исходного текста можно сформировать оценки качества отдельных составляющих программного обеспечения. Предлагается модель анализа исходных текстов, с учётом этапов проектирования и формирования требований к программному обеспечению, автоматизированного анализа исходных текстов.
Tomilko Y.A., Ukraine, Kharkov
MODEL OF SOURCE CODE ANALYSIS FOR SOFTWARE QUALITY ESTIMATION
According to standard ISO 9126 software quality could be expressed in the form of three interacting and interdependent parts: internal quality, external quality, quality in use. Important part which influences internal software quality is software source code. On the basis of source code analysis it is possible to form quality estimates of some parts of software. The model of source code analysis is proposed, which takes into account designing and software requirements engineering phases, computer-aided source code analysis.

Чередніченко О.Ю., Лютенко І.В., Україна, Харків
проблеми оцінювання інвестиційних програм розвитку вищого навчального закладу
У роботі розглянуто питання оцінювання якості освіти. Критерій якості освіти запропоновано використовувати для оцінювання інвестиційних проектів розвитку вищого навчального закладу. Обговорено проблеми отримання кількісної оцінки якості освіти. Поставлено задачу розробки критерію оцінки ефективності інвестицій у програми розвитку вищого навчального закладу.
Чередниченко О.Ю., Лютенко И.В., Украина, Харьков
Проблемы оценки инвестиционных программ развития высшего учебного заведения
В работе рассматриваются вопросы оценки качества образования. Критерий качества образования предлагается использовать для оценки инвестиционных проектов развития ВУЗа. Обсуждаются проблемы получения количественной оценки качества образования. Ставится задача разработки критерия оценки эффективности инвестиций в программы развития ВУЗа.
Cherednichenko O.Y., Lutenko I.V., Ukraine, Kharkov
The problems of the estimation of investment development programs of Higher Educational Establishment
The issues of education quality assessment were considered in this work. The education quality criterion is suggested to apply for estimation of investment projects of development of Higher Educational Establishment. The problems of quantitative assessment receipt were discussed. The task to development the assessment criterion of investments efficiency into development programs of the Higher Educational Establishment is set.

Ямшанов І.С., Україна, Харків
дослідження СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ для ПРОЦЕСУ ЗБирання ТЕХНІЧНОГО ОБ'ЄКТУ СКЛАДАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У доповіді аналізується застосування структурної оптимізації при розробці технологічного процесу збирання технічного об’єкту складального процесу з точки зору моделювання бізнес-процесів (нотація IDEF00). Розглядається приклад застосування структурної оптимізації виробу «Колінвал» та виконується аналіз отриманих результатів.
Ямшанов И.С., Украина, Харьков
дослідження СТРУКТУРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ для ПРОЦЕССа СБОРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА СБОРОЧНОГО ПРОЦЕССА
В докладе анализируется применение структурной оптимизации при разработке технологического процесса сборки технического объекта сборочного процесса с точки зрения моделирования бизнес-процессов (нотация IDEF0). Рассматривается пример применения структурной оптимизации изделия «Коленвал» и проводится анализ полученных результатов.
Yamshanov I.S., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF STRUCTURE OPTIMIZATION FOR ASSEMBLY PROCESS OF TECHNICAL OBJECT IN ASSEMBLY PROCESS
Application of structure optimization for design of technological assembly process of technical object of assembly process from the point of view of business process modeling is analyzed in this report. Example of application of structure optimization for article “Crankshaft” is examined and analysis of received results is implemented.
Ямшанов І.С., Короткий К.В., Україна, Харків
Розробка алгоритмічного забезпечення та програмних рішень для планування і прогнозування обсягів продажу продукції для дистриб’юторської компанії
Прогнозування та планування обсягів продажу продукції в дистриб’юторській компанії. Прогнозування продаж як засіб отримання інформації для прийняття ефективних рішень управління компанією та конкурентної переваги. Головною метою роботи є вирішення бізнес-задачі компанії, застосовуючи існуючу математичну базу та сучасні технологіях аналізу даних. Система, що розроблюється, повинна реалізовувати функції короткострокового прогнозування обсягів продажу продукції.
Ямшанов И.С., Короткий К.В., Украина, Харьков
Разработка алгоритмического обеспечения и программных решений для планирования и прогнозирования объема продаж продукции для дистрибьюторской компании
Прогнозирование и планирование объема продаж в дистрибьюторской компании. Прогнозирование продаж как способ получения информации для принятия эффективных управленческих решений и конкурентного преимущества. Решение бизнес-задачи компании, применяя существующую математическую базу и современные технологии анализа данных, является главной целью данной работы. Разрабатываемая система должна реализовывать функции краткосрочного прогнозирования объема продаж.
Yamshanov I.S., Korotkiy K.V., Ukraine, Kharkiv
Developing of algorithmic maintenance and software solutions for sales planning and forecasting for distributorship company
Sales planning and forecasting in Distributorship Company. Sales forecasting as a tool to get information enough for making effective management decisions on the enterprise and achieving additional advantages within competitors on the market. Main goal of given work is to solve business task for distributorship company by applying existent mathematical base and modern technologies for data analysis. System being developed should implement functions for sales forecasting.

Яновський О.В., Алексенко О.Є., Україна, Харків
математичне і комп’ютерне моделювання Логістичного ланцюга з гнучким налаштуваннням параметрів
У доповіді розглядаються задачі ідентифікації та побудови моделі логістичного ланцюга, що враховує такі типи логістичних операцій, як виробництво, зберігання, транспортування. Результати можуть бути використані задля математичного та комп’ютерного моделювання логістичних ланцюгів, а також при розв’язанні оптимізаційних задач.
Яновский А.В., Алексенко О.Е., Украина, Харьков
математическое и компьютерное моделирование логистической цепи с гибкой настройкой параметров
В докладе рассматриваются задачи, связанные с идентификацией и построением модели логистической цепи для поддержки таких типов логистических операций, как производство, хранение, транспортировка. Результаты могут быть использованы при математическом и компьютерном моделировании логистических цепей, а также решении задач оптимизации.
Yanovsky A., Aleksenko O., Ukraine, Kharkov
Mathematical and computer modeling of supply chain with flexible control of parameters
This report investigates problems related to supply chain model identification. The model is meant to cover such operations types as primary production, storage, transportation. The results may be used in mathematical and computer modeling of supply chains also as in optimization tasks solving.

СЕКЦІЯ 2. Математичне моделювання В механіці

І системах управління
Адашевський В.М., Кобцева Г.В., Україна, Харків
Математичне моделювання рухів та визначення динамічних навантажень у ланках тіла людини
Запропоновано метод визначення динамічних характеристик ланок опорно-рухового апарата людини. Метод включає математичне моделювання динамічних процесів на базі відеограм реальних дій людини. Після розрахунків на математичних моделях визначені величини динамічних навантажень у ланках опорно-рухового апарату людини.
Адашевский В.М., Кобцева А.В., Украина, Харьков
Математическое моделирование движений и определение динамических нагрузок в звеньях тела человека
Предложен метод определения динамических характеристик звеньев опорно-двигательного аппарата человека. Метод включает математическое моделирование динамических процессов на базе видеограмм реальных действий человека. После расчетов на математических моделях, определены величины динамических нагрузок в звеньях опорно-двигательного аппарата человека.
Adashevsky V.M., Kobtseva A.V., Ukraine, Kharkov
Mathematical modeling motions and definition of dynamic loadings in parts of a body of the person
The method of definition of dynamic characteristics of parts of the fulcrum-impellent device of the person is offered. The method includes mathematical modeling dynamic processes on the basis of visible records of real actions of the person. Definite values of dynamic loadings of parts of the fulcrum-impellent device of the person are offered of parts before calculations on mathematical models.

Андрєєв А.Г., Звонарева А.П., Щепкін О.В., Україна, Харків
РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ РОЗРЯДЖЕННЯ ДЕТОНАТОРІВ ШЛЯХОМ ЇХ НАГРІВУ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНП
Робота присвячена розробці методу утилізації детонаторів артилерійських снарядів шляхом їхнього нагрівання до температури не нижче 300°. Для цього детонатори розміщують у ємність з немагнітного матеріалу й нагрівають за допомогою індукційно-нагрівального пристрою (ІНП). Технологічний режим повинен забезпечувати оптимальні витрати енергії при дотриманні температурних і часових вимог.
Андреев А.Г., Звонарева А.П., Щепкин А.В., Україна, Харків
разработКА ПРОЦЕССА РАЗРЯДКИ ДЕТОНАТОРОВ ПУТЕМ ИХ НАГРЕВА С ПОМОЩЬЮ ИНУ
Работа посвящена разработке метода утилизации детонаторов артиллерийских снарядов путем их нагрева до температуры не ниже 300°. Для этого детонаторы размещают в емкость из немагнитного материала и нагревают с помощью индукционно-нагревательного устройства (ИНУ). Технологический режим должен обеспечивать оптимальные затраты энергии при соблюдении температурных и временных условий.
Andreev A.G., Zvonareva A.P., Schepkin O.V., Ukraine, Kharkiv
The development of detonator unloading by approach of inductive heating
The work is devoted to development of method of shell detonator unloading by their heating to temperature not below 300°. For this purpose detonators place in a capacity from a unmagnetized material and heat up by approach of inductive-heating device. The technological mode should ensure the optimum costs of energy and observance of temperature and temporary conditions.

Андрєєв Ю.М., Ларін П.А., Україна, Харків
РОЗРАХУНОК ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ МІКРОСУПУТНИКА ПРИ МАНЕВРУВАННІ
У доповіді розглядається використання континуальних та дискретно-континуальних моделей, що описують вільні просторові коливання конструкції мікросупутника Землі, що виникають при корекції його ор-біти та зміні кутової орієнтації. Для можливості рішення задачі керу-вання у режимі реального часу будується модель, що максимально спрощена та має близькі до континуальної спектральні характеристики.
Андреев Ю.М., Ларин П.А., Украина, Харьков
РАСЧЕТ СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ МИКРОСПУТНИКА ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ
В докладе рассматривается использование континуальных и дискретно-континуальных моделей, описывающих свободные пространственные колебания конструкции микроспутника Земли, возникающие при кор-рекции его орбиты и изменении угловой ориентации. Для возможности решения задачи управления в режиме реального времени строится мак-симально упрощенная модель, имеющая близкие к континуальной спек-тральные характеристики.
Andreew Y.M., Larin P.A., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF THE FREE VIBRATIONS MICROSATELLITE UNDER MANEUVERING
In report is considered using continuous and discrete-continuous models, that describe free spatial vibrations to microsatellite construction of the Earth, that appearing when correction of its orbit and change to angular orientation. For possibility solution of the problem of control in real time is built maximal simplified model that have similarly by continuous characteristic.

Аніщенко Г.О., Морачковський О.К., Україна, Харків
Моделювання повзучості й руйнування замкових з’єднань лопаток ГТД
Представлено моделювання високотемпературної циклічної повзучості й довготривалої міцності замкових з’єднань лопаток газотурбінних двигунів. Надані результати числових досліджень напружено-деформованого стану, накопичення пошкоджень й руйнування ялинкового замкового з’єднання лопатки ГТД.
Анищенко Г.О., Морачковский О.К., Украина, Харьков
Моделирование ползучести и разрушения замковых соединений лопаток ГТД
Представлено моделирование высокотемпературной циклической ползучести и длительной прочности замковых соединений лопаток газотурбинных двигателей. Приведены результаты численного исследования напряженно-деформированного состояния, накопления повреждаемости и разрушения елочного замкового соединения лопатки ГТД.
Anishchenko G. O., Morachkovsky O.K., Ukraine, Kharkov
Modelling of creep-damage and fracture for lock of connections of shovels GTE
Modelling of high-temperature cyclic creep and durable strength for lock of connections of shovels of gas turbine engines are suggested. Results of numerical research of intense-deformed condition, accumulation of damageability and fracture for the fir- tree blade attachment of shovel GTE are represented.

Багмут І.О., Україна, Харків
ВИЗНАЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ПОГРІШНОСТЕЙ ІНЕРЦІАЛЬНОГО БЛОКУ ІНТЕГРОВАНОЇ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
В доповіді розглядається задача оцінювання інструментальних погрішностей інерціального блоку інтегрованої навігаційної системи в процесі її функціонування. Розроблено програмні засоби для моделювання функціонування навігаційної системи й оцінки інструментальних погрішностей. Наведено результати моделювання.
Багмут И.А., Украина, Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИНЕРЦИАЛЬНОГО БЛОКА ИНТЕГРИРОВАННОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В докладе рассматривается задача оценивания инструментальных погрешностей инерциального блока интегрированной навигационной системы в процессе ее функционирования. Разработаны программные средства для моделирования функционирования навигационной системы и оценки инструментальных погрешностей. Приведены результаты моделирования.
Bagmut I.O., Ukraine, Kharkov
DEFINITION OF TOOL ERRORS OF THE INERTIAL BLOCK OF THE INTEGRATED NAVIGATION SYSTEM
In the report the problem of estimation of tool errors of the inertial block of the integrated navigating system in the course of its functioning is considered. Software are developed for modelling of functioning of navigating system and an estimation of tool errors. Results of modelling are resulted.

Бєломитцев А.С., Дружинін Є.І., Морачковський О.К., Україна, Харків
Алгоритм визначення розриву сплошності потоку рідини в магістралях об’ємних гідропередач
Розглянуто метод дослідження руху робочої рідини в магістралях об'ємних гідропередач, з урахуванням розривів сплошності її потоку, заснований на представленні рішення хвилевих рівнянь у формі Д'Аламбера. Метод дозволяє по відомих значеннях прямої і зворотної хвиль тиску для суцільного стовпа рідини, визначити місце і час розриву, що вперше утворився.
Беломытцев А.С., Дружинин Е.И., Морачковский О.К., Украина, Харьков
Алгоритм определения разрыва сплошности потока жидкости в магистралях объемных гидропередач
Рассмотрен метод исследования движения рабочей жидкости в магистралях объемных гидропередач, с учетом разрывов сплошности ее потока, основанный на представлении решения волновых уравнений в форме Даламбера. Метод позволяет по известным значениям прямой и обратной волн давления для сплошного столба жидкости, определить место и время впервые образовавшегося разрыва.
Belomytscev A.S., Druzhinin E.I., Morachkovsky O.K., Ukraine, Kharkov


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка