Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


Determination algorithm of broken continuum liquid stream in hydrostatic drive pump linesСторінка4/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Determination algorithm of broken continuum liquid stream in hydrostatic drive pump lines
The research method of working liquid motion in the pump lines of hydrostatic drive, taking into account the breaks of continuum stream, based on presentation of wave equations solution in the d'Alembert's form, is considered. A method allows on the known values of direct and reverse waves of pressure for the continuous post of liquid, to define a place and time of first appearing break.

Бібік Д.В., Україна, Харків
ПРО КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЖОРСТКОСТІ БЛОКА ЦАПФОВИХ РОЗПОДІЛЬНИКІВ РАДІАЛЬНО-ПОРШНЕВОЇ ГІДРООБ’ЄМНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІЗ КУЛЬКОВИМИ ПОРШНЯМИ
Для постановки задачі оптимізації форми робочих каналів блока цапфових розподільників (БЦР) визначаються критерії оцінки його жорсткості. Досліджується спільне деформування БЦР та ротора гідропередачі. Отримано показники, які дозволяють визначити безпечне конструктивне зниження жорсткості БЦР, що виключає контакт поверхонь ротора і цапфи.
Бибик Д.В., Украина, Харьков
О КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖЕСТКОСТИ БЛОКА ЦАПФЕННЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРООБЪЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ШАРИКОВЫМИ ПОРШНЯМИ
Для постановки задачи оптимизации формы рабочих каналов блока цапфенных распределителей (БЦР) определяются критерии оценки его жесткости. Исследуется совместное деформирование БЦР и ротора гидропередачи. Получены показатели, позволяющие определить безопасное конструктивное снижение жесткости БЦР, исключающее контакт поверхностей ротора и цапфы.
Bibik D.V., Ukraine, Kharkiv
ABOUT THE CRITERION OF STIFFNESS EVALUATION OF TRUNNION DISTRIBUTORS BLOCK OF RADIAL-PISTON HYDRO-VOLUMETRIC TRANSMISSION WITH BALL PISTONS
To set a problem of optimal shape of working channels of trunnion distributors block (BTD) it is necessary to define criteria of its stiffness evaluation. The consistent co-deforming of the BTD and the transmission rotor is examined in the paper. Obtained characteristics allow define the safe constructive stiffness reduction which eliminates the contact between rotation surface of the rotor and trunnion.

Бреславський Д.В., Бреславська О.О., Україна, Харків
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЗУЧОСТІ ТА ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ В РЕЖИМІ ON-LINE
Доповідь присвячено презентації нової частини web-порталу «Марочник сталей та сплавів» - спеціалізованого програмного засобу, який реалізує зберігання констант для рівнянь стану повзучості і пошкоджуваності металевих матеріалів та побудову відповідних графіків в режимі on-line. Адреса в Інтернеті http://splav.kharkov.com/graf_creep_form.php.
Бреславский Д.В., Бреславская Е.А., Украина, Харков
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ В РЕЖИМЕ ON-LINE
Доклад посвящен презентации новой части web-портала «Марочник сталей и сплавов» - специализированного программного средства, реализующего хранение констант для уравнений состояния ползучести и повреждаемости металлических материалов и построение соответствующих графиков в режиме on-line. Адрес в Интернете http://splav.kharkov.com/graf_creep_form.php.
Breslavsky D.V., Breslavska O.O., Ukraine, Kharkіv
SPECIAL SOFTWARE FOR CREEP-DAMAGE ON-LINE SIMULATION
The paper is devoted to the presentation of the new part of the web-portal “Handbook of Steels and Alloys”, which is the specialized program for storage of the constants for metal creep-damage state equations as well as for drawing the necessary graphs in on-line mode. Internet address http://splav.kharkov.com/graf_creep_form.php.

Васюков Д.В., Україна, Харків
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНДЕРОМОТОРНИХ СИЛ В ЕЛЕМЕНТАХ ІНДУКТОРНИХ СИСТЕМ
У роботі розглядаються індукторні системи для формування листових заготовок із застосуванням плоских індукторів. Для складових елементів індукторної системи отримані характеристики магнітного поля, силова дія магнітного поля на заготівку залежно від геометрії, характеристик матеріалів і параметрів індукторної системи.
Васюков Д.В., Украина, Харьков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНДЕРОМАТОРНЫХ СИЛ В ЭЛЕМЕНТАХ ИНДУКТОРНЫХ СИСТЕМ
В работе рассматриваются индукторные системы для формообразования листовых заготовок с применением плоских индукторов. Для составляющих элементов индукторной системы получены характеристики магнитного поля, силовое воздействие магнитного поля на заготовку в зависимости от геометрии, характеристик материалов и параметров индукторной системы.
Vasiukov D.V., Ukraine, Kharkov
DETERMINATION OF PONDEROMOTIVE FORCE IN INDUCTOR SYSTEM’S ELEMENTS
Forming inductor systems has been carried out with the use of flat inductors. Magnetic field capabilities for inductor system elements have been given, force interaction of the magnetic field blank depending on geometry, materials properties and inductor system parameters have been obtained.
Водка О.О., Ларін О.О. Україна, Харків
Оптимізація конструкції замкового зєднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни квазіньютоновським методом
У доповіді приведено параметричну модель замкового з’єднання грибоподібного типу лопатки робочого колеса парової турбіни. Проведено оптимізацію геометричної форми цього з’єднання квазіньютоновським методом. Усі алгоритми реалізовані у вигляді інтегрованої комп’ютерної системи.
Водка А.А., Ларин А.А Украина, Харьков
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗАМКОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ГРИБОВИДНОГО ТИПА ЛОПАТКИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ КВАЗИНЬЮТОНОВСКИМ МЕТОДОМ
В докладе приведена параметрическая модель замкового соединения грибовидного типа лопатки рабочего колеса паровой турбины. Проведена оптимизация геометрической формы этого соединения квазиньютоновским методом. Все алгоритмы реализованы в виде интегрированной компьютерной системы.
Vodka A.A., Larin A.A. Ukraine, Kharkov
STRUCTURAL OPTIMIZATION OF THE OF MUSHROOM-TYPE TAIL CONNECTION OF THE STEAM TURBINE BLADES BY THE QUASINEWTON METHOD
The parametric model of the mushroom-like type of the steam turbines blades tail is presented in a report. Optimization of geometrical shape of this connection by a quasinewton method have been hold. All algorithms are realized as the integrated computer system.

Галаган Ю.М., Лисенко С.В., Львов Г.І., Україна, Харків
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ АНІЗОТРОПНОЇ ПОВЗУЧОСТІ З УРАХУВАННЯМ ПОШКОДЖУВАНОСТІ
Отримана математична модель анізотропної повзучості з урахуванням пошкоджуваності, основана на обробці існуючих експериментальних даних з двовісного напруженого стану. Пошкоджуваність представлена у вигляді тензору 2-го рангу. Для обчислення основних констант повзучості матеріалу було використано метод найменших квадратів.
Галаган Ю.Н., Лысенко С.В., Львов Г.И., Украина, Харьков
ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНИЗОТРОПНОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ С УЧЕТОМ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
На основе обработки имеющихся экспериментальных данных по двухосному напряженному состоянию получена модель анизотропной ползучести с учетом повреждаемости. Повреждаемость представлена в виде тензора 2-го ранга. Для определения основных констант ползучести материала был использован метод наименьших квадратов.
Galagan J.N., Lysenko S.V., Lvov G.I., Ukraine, Kharkiv
IDENTIFICATION OF ANISOTROPIC CREEP MATHEMATICAL MODEL WITH DAMAGE
Anisotropic creep-damage model based on existing biaxial stress state experimental data processing was obtained. A second range tensor is used for description damage. Аor the identification of base material creep constants the least square method was used.

Горелова С.О., Україна, Харків
СТАНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЮ ТЕХНІКОЮ У ХАРКОВІ
У докладі відображена історія становлення харківських підприємств «Комунар» та «Електроприлад», що були призначені для розробки і серійного випуску систем управління та засобів контролю запуску ракет і космічних летальних апаратів. Першою продукцією цих підприємств були системи управління бойовими балістичними ракетами Р-1, Р-12 та Р-16, масовий випуск яких сприяв створенню радянських стратегічних ракетних військ.
Горелова С.А., Украина, Харьков
СТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКОЙ В ХАРЬКОВЕ
В докладе отображена история становления харьковских предприятий «Коммунар» и «Электроприбор», предназначенных для разработки и серийного выпуска систем управления и средств контроля запуска ракет и космических летательных аппаратов. Первой продукцией этих предприятий были системы управления боевыми баллистическими ракетами Р-1, Р-12, и Р-16, массовый выпуск которых способствовал созданию советских ракетных войск.
Gorelova S.A., Ukraine, Kharkov
ТНЕ FORMONTION OF PRODUCTION OF CONTROL SYSTEMS OF ROCKET SPASE ENGINEERING IN KHARKOV
The history of creation of Kharkov plants «Kommunar» and «Electropribor» desired for the development and mass production of control systems and control devices launching of space rockets and spaceships is presented in the project. The first productions of these plants were control systems of fighting ballistic missiles R-1, R-12 and R-16. Mass production of these rockets facilitated the formation of Soviet rocket forces.

Дарязаде С., Іран, Тегеран
КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ НАВКОЛО ОТВОРУ У ПЛАСТИНІ З КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаються задачі про визначення пружних ефективних характеристик у волокнистих однонаправлених композитах і розподіл напружень у пластинах з круговим отвором. На основі приблизних моделей деформування композита знайдені приведені модулі поздовжного й поперечного зсуву та пружні константи розтягу у головних напрямах. Методом функцій комплексної змінної розв’язані задачі о концентрації напружень в композитних пластинах з круговим отвором.
Дарязаде С., Иран, Тегеран
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВОКРУГ ОТВЕРСТИЯ В ПЛАСТИНЕ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Рассматриваются задачи об определении упругих эффективных характеристик волокнистых однонаправленных композитов. На основе приближенных моделей деформирования композита найдены приведенные модули продольного и поперечного сдвига и упругие постоянные растяжения в главных направлениях. Методом функций комплексного переменного решены задачи о концентрации напряжений в композитных пластинах с круговым отверстием.
Daryazade S, Iran, Tehran
STRESSES CONCENTRATIONS AROUND THE HOLE IN COMPOSITE PLATE
Tasks are considered about determination of effective elastic characteristics in unilateral fiber composites and stresses distribution in plates with a circular hole. On the basis of the approached models of deformation of a composite the resulted modules of longitudinal both cross-section shift and elastic stretching constant are found in mainstreams. The problems of concentration of stresses in composite plates with a circular aperture have been solved by a method of functions complex variable.

Демидов П.М., Трубаєв О.І., Україна, Харків
ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСА ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ З УРАХУВАННЯМ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ
У доповіді розглядаються питання побудови скінчено-елементних моделей ділянок трубопроводів з дефектами, які дозволяють адекватно оцінити пружно-деформований стан трубопроводів, що виникає в процесі експлуатації під дією внутрішнього тиску. Наведено результати розрахунку для моделей з різними розмірами дефекту і дана оцінка ресурсу для цих моделей.
Демидов П.Н., Трубаев А.И. Украина, Харьков
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
В докладе рассматриваются вопросы построения конечно–элементных моделей участков трубопроводов с дефектами, которые позволяют адекватно оценить напряженно–деформированное состояние трубопроводов, возникающее в процессе эксплуатации под действием внутреннего давления. Приведены результаты расчета для моделей с различными размерами дефекта и дана оценка ресурса для этих моделей.
Demidov P.N., Trubayev O.I., Ukraine, Kharkov
computer MODELING of CONNECTIONS of PIPELINES of HYDROSYSTEMS
In the report the questions of construction of finite-element models of pipelines with defects are considered which allow adequately to estimate mode of deformation of pipelines arising while in service under action of internal pressure. The results of account for different defect sizes are given. Working life of pipeline was estimated.
Дерев’янко Ю.С., Аврамов К.В., Україна, Харків
ПРО ГАСІННЯ НЕЛІНІЙНих ПАРАМЕТРИЧНИХ КОЛИВАНЬ СТРИЖНів ПРИ КОМБІНАЦІЙНОМУ РЕЗОНАНСІ
У доповіді розглядається взаємодія шарнірно опертого гнучкого стрижня з істотно нелінійним динамічним гасителем коливань під дією параметричного навантаження. У моделі стрижня враховуються нелінійна інерційність і нелінійні співвідношення для кривизни. Для аналізу нелінійної динаміки системи використовується метод багатьох масштабів разом із процедурою Бубнова-Гальоркіна.
Деревянко Ю.С., Аврамов К.В., Украина, Харьков
О гашении нелинейных параметрических колебаний стержней при комбинационном резонансе
В докладе рассматривается взаимодействие шарнирно опертого гибкого стрежня с существенно нелинейным динамическим гасителем колебаний под действием параметрической нагрузки. В модели стержня учитываются нелинейная инерционность и нелинейные соотношения для кривизны. Для анализа нелинейной динамики системы используется метод многих масштабов совместно с процедурой Бубнова-Галеркина.
Derevyanko Y.S., Avramov K.V., Ukraine, Kharkov
On the suppression of nonlinear parametrical vibration of beams at a combination resonance
The interaction of a hinged-clamped elastic beam with an essentially nonlinear dynamic vibration absorber under the action of parametric load is considered in the paper. The nonlinear curvature and nonlinear inertia are taken into account in the beam model. For analysis of non-linear dynamics of dynamical system is used combination of the multiple scales method and the Bubnov-Galerkin procedure.

Дудкина О.М., Степченко О.С. Україна, Харків
КЛАСИФІКАЦІЯ І МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ КОРПУСІВ ЦИЛІНДРА НИЗЬКОГО ТИСКУ ПОТУЖНИХ ПАРОВИХ ТУРБІН
У доповіді наведений аналіз основних типів корпусів циліндра низького тиску парових турбін, на підставі якого розроблена система принципових класів конструкцій, визначені й вичленовані змінювані елементи структури. Для кожного типу розроблена геометрична модель принципового класу.
Дудкина Е.Н., Степченко А.С., Украина, Харьков
Классификация и моделирование конструкций корпусов цилиндра низкого давления мощных паровых турбин
В докладе приведен анализ основных типов корпусов цилиндра низкого давления паровых турбин, на основании которого разработана система принципиальных классов конструкций, определены и вычленены изменяемые элементы структуры. Для каждого типа разработана геометрическая модель принципиального класса.
Dudkina H.N. Stepchenko A.S. Ukraine, Kharkov
Classification and modelling of designs of the low pressure cylinder cases of powerful steam turbines
In the report the analysis of the basic types of the low pressure cylinder cases of steam turbines on the basis of which the system of basic classes of designs is developed, changeable elements of structure are certain and isolated. The geometrical model of a basic class is developed for each type.
Завістовська Є. І., Ларін А. О., Україна, Харків
РОЗВИТОК ПАРОТУРБІНОБУДУВАННЯ Й ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ (історичний огляд)

У доповіді розглядається виникнення проблем динаміки на різних етапах становлення паротурбобудування. До них належать регулювання ходу (обертання) турбіни, балансування ротора, критичні оберти, прохід через резонанс під час розгону турбіни та й вибігу, а також задачі на коливання лопаток, дисків та ін.


Завистовская Е. И., Ларин А. А., Украина, Харьков
Развитие паротурбиностроения и проблемы динамики (исторический обзор)
В докладе рассматривается возникновение проблем динамики на различных этапах становления паротурбостроения. К ним относятся регулирование хода (вращения) турбины, балансировка ротора, критические обороты, проход через резонанс при разгоне турбины и выбеге, а также задачи на колебания лопаток, дисков и пр.
Zavistovskya E. I., Larin A. A., Ukraine, Kharkiv

Development of steam Turbine construction and dynamics problems (the historical review)
In the report is considered occurrence of dynamics problems at various stages of formation steam turbine construction. Regulation of a turbine course (rotation), rotor balancing, critical turns, pass concern them through a resonance at dispersal of the turbine and flow-out, and also problems of blades, discs fluctuations, etc.

Ісаков С.М., Ісаков О.С., Україна, Харків
ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ІНСТРУМЕНТА
Ультразвуковий інструмент (УЗІ) є типовими представником так званих високочастотних структурно зв'язаних систем. У роботі розглядаються вимушені коливання УЗІ, моделювання якого здійснюється на базі спеціалізованих ізопараметричних КЕ з 3 ступенями свободи у вузлі для пасивних матеріалів і з 4 - для активних. Приведені результати тестових розрахунків.
Исаков С.Н., Исаков А.С., Украина, Харьков
ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Ультразвуковой инструмент (УЗИ) является типичными представителем так называемых высокочастотных структурно связанных систем. В работе рассматриваются вынужденные колебания УЗИ, моделирование которого осуществляется на базе специализированных изопараметрических КЭ с 3 степенями свободы в узле для пассивных материалов и с 4 – для активных. Приведены результаты тестовых расчетов.
Isakov  S.N., Isakov  A.S., Ukraine, Kharkiv
FORCED VIBRATIONS OF ULTRASONIC INSTRUMENT
An ultrasonic instrument (USI) is the typical representatives of the so-called high-frequency structurally constrained systems. The forced vibrations of USI the design of which is carried out on the base of the specialized isoparametric FE with 3 DOFs in a nod for passive materials and with 4 DOFs for active one are examined in the article. The results of tests calculations are presented.

Кедровська О.В., Україна, Харків
КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ
У роботі розглянуті два підходи: розрахунок коефіцієнтів інтенсивності напружень методом апроксимації переміщень берегів тріщини і визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень прямим обчисленням J-інтеграла. Приведена оцінка результатів розрахунку ПДВ і оцінка залежності коефіцієнтів інтенсивності напружень від довжини тріщини.
Кедровская О.В., Украина, Харьков
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХЕОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ
В работе рассмотрены два подхода: расчет коэффициентов интенсивности напряжений методом аппроксимации перемещений берегов трещины и определения коэффициентов интенсивности напряжений прямым вычислением J-интеграла. Показана оценка результатов расчета НДС и оценка зависимости коэффициентов интенсивности напряжений от длины трещины.
Kedrovska O.V., Ukraine, Kharkiv
FINITE-ELEMENT DESIGN OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL DEFECTS
Two approaches are considered in work: calculation of tensions intensity coefficients by the displacement approximation method of crack face and determination of tensions intensity coefficients by the direct calculation of J-integral. Estimation of deflected mode calculation and estimation of tensions intensity coefficients dependence from crack length are shown.

Киркач О.Б., Україна, Харків
МОДЕЛЬ ЧИСЕЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ CFRP-UD-ЛАМІНАТІВ З НАВАНТАЖЕНИМИ ОТВОРАМИ
Доповідь присвячена проблемі міцності роз’ємних механічних з’єднань (наприклад, болтових, заклепочних та ін.) в шаристих композитах (ламінатах) на основі полімерних матриць. Представляється структура і принципи побудови нової моделі чисельного аналізу НДС, пошкодженості та міцності композитних ламінатів з навантаженими отворами, реалізованої в середовищі скінчено-елементного комплексу ANSYS.
Киркач А.Б., Украина, Харьков
МОДЕЛЬ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ CFRP-UD-ЛАМИНАТОВ С НАГРУЖЕННЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Доклад посвящен проблеме прочности разъемных механических соединений (например, болтовых, заклепочных и т.д.) в слоистых композитах (ламинатах) на основе полимерных матриц. Представлена структура и принципы построения новой модели численного анализа НДС, повреждаемости и прочности композитных ламинатов с нагруженными отверстиями, реализованой в среде конечно-элементного комплекса ANSYS.
Kyrkach O.B., Ukraine, Kharkov
A MODEL FOR NUMERICAL INVESTIGATION OF MECHANICAL STRENGTH OF CFRP UD LAMINATES WITH LOADED HOLES
The problem of mechanical strength of pinned (bolted, riveted, etc.) joints in CFRP-UD laminates is being discussed in the report. The structure and main principles of a new numerical model of analysis of the stress-strain state, material damage and mechanical strength of composite laminates with loaded holes implemented in the ANSYS finite element program environment are being introduced.

Коритко Ю.М., Україна, Харків
РОЗРОБКА МЕТОДІВ РОЗВ’ЯЗКУ ДВОВИМІРНИХ ЗАДАЧ ЦИКЛІЧНОЇ ТЕРМОПОВЗУЧОСТІ
Доповідь присвячено розробці ефективного інженерного методу розрахунку циклічної термоповзучості та довготривалої міцності. Запропоновано нові рівняння стану для опису циклічної термоповзучості і проведено їх веріфікацію. Розроблено програмний засіб, що дозволяє реалізувати скінченно-елементний підхід до вирішення задач. Наведено приклади розрахунків термоповзучості товстостінних циліндрів.
Корытко Ю.Н., Украина, Харков
РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ЗАДАЧ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТЕРМОПОЛЗУЧЕСТИ
Доклад посвящен разработке эффективного инженерного метода расчета циклической термоползучести и длительной прочности. Предложены новые уравнения состояния для описания циклической термоползучести и проведена их верификация. Разработано программное средство, позволяющее реализовать конечно-элементный подход к решению задач. Приведены примеры расчетов термоползучести толстостенных цилиндров.
Korytko Yu.N., Ukraine, Kharkov
DEVELOPMENT OF METHODS FOR 2-D CYCLIC THERMOCREEP PROBLEMS SOLUTION
The paper is devoted to the development of effective engineering method for cyclic thermal creep and long-term strength problems. New constitutive equations for cyclic thermal creep description were proposed and their verification has been done. Special finite element software was developed. The results of thermal creep analysis of thick walled cylinders are presented.

Костромицька О.А., Львов Г.І., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМУВАННЯ вузлів КАРКАСу КОтла УТИЛІЗАТОРА
У роботі запропоновані конструкції основних вузлів каркаса. Розрахунок НДС кожного з вузлів проводиться в кілька етапів, що відповідають методу субмоделювання. Створено програми, які дозволяють автоматизувати побудову моделей вузлів і добування з файлу результатів розрахунку НДС усього каркаса зусиль, моментів і переміщень, які прикладуються як навантаження на граничні перетини окремих вузлів каркаса.
Костромицкая О.А., Львов Г.И., Украина, Харьков
исследование деформирования узлов каркаса котла утилизатора
В работе предложены конструкции основных узлов каркаса. Расчет НДС каждого из узлов проводится в несколько этапов, соответствующих методу субмоделирования. Созданы программы, позволяющие автоматизировать построение моделей узлов и извлечение из файла результатов расчета НДС всего каркаса усилий, моментов и перемещений, которые прикладываются как нагрузка на граничные сечения отдельных узлов каркаса.
Kostromitskaya O.A., Lvov G.I., Ukraine, Kharkov


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка