Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 3-d МОДЕЛЕЙ ЭВОЛЮТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧСторінка6/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

РАЗРАБОТКА ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 3-d МОДЕЛЕЙ ЭВОЛЮТНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
В докладе рассмотрена методика построения параметрических моделей зубьев передач с эволютным зацеплением. Они служат основой для создания конечноэлементых моделей, необходимых для исследования контактного взаимодействия эволютных зубьев и их изгибной прочности.
Protasov R.V., Ustinenko A.V., Ukraine, Kharkov
elaboration of PARAMETRIC 3-D MODELS of Evolute GEARINGS
In report the method of construction of gear teeth parametric models with the evolute mesh is considered. They serve as basis for creation of finite elements models, necessary for research of evolute contact co-operation of teeth and their bending strengt.

Сімсон Е.А., Анацький Ю.П., Зенкевич Ю.А., Україна, Харків
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕРМООБРОБКИ І ВИБОРУ МАТЕРІАЛУ РОЛИКІВ БУКСОВИХ ПІДШИПНИКІВ НА ВИРІШЕННЯ КОНТАКТНИХ ЗАДАЧ АНАЛІЗУ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ТВІРНОЇ
В роботі розглянуті питання вирішення контактної задачі та оптимізації для трибологічної пари твірна ролика - доріжка кочення роликового підшипника буксових вузлів залізничних вагонів і локомотивів. Проведено аналіз впливу термообробки та вибору матеріалу на результати вирішення контактної задачі.
Симсон Э.А., Анацкий Ю.П., Зенкевич Ю.А., Украина, Харьков
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ И ВЫБОРА МАТЕРИАЛА РОЛИКОВ БУКСОВЫХ ПОДШИПНИКОВ НА РЕШЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗУЮЩЕЙ
В работе рассмотрены вопросы решения контактной задачи и оптимизации для трибологической пары образующая ролика - дорожка качения роликового подшипника буксовых узлов железнодорожных вагонов и локомотивов. Проведен анализ влияния термообработки и выбора материала на результаты решения контактной задачи.
Simson E.A., Anackiy Y.P., Zenkevich Y.A., Ukraine, Kharkov
AXLES BEARING ROLLERS THERMAL PROCESSING AND MATERIAL CHOICE INFLUENCE ANALYSIS FOR CONTACT TASKS SOLUTION OF FORMATIVE ANALYSIS AND OPTIMIZATION
In this work consider the questions of contact tasks solution and optimization for a tribology pair rollers generatrix - race of railway cars and locomotives roller bearing. Thermal processing and material choice influence analysis for contact tasks solution results is conducted.

Сімсон Е.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ Й ОПТИМІЗАЦІЯ ЗНОШУВАННЯ В ЗОНІ ТОРЦЕВОГО КОНТАКТУ КОВЗАННЯ РОЛИКОВИХ ПІДШИПНИКІВ
Вирішується задача про моделювання й оптимізації зношування в зоні торцевого контакту ковзання роликових підшипників з урахуванням впливу кута нахилу бічної поверхні ролика й відповідної поверхні кілець на напружено-деформований стан і інтенсивність роботи сил тертя та параметрів опуклості торцевої поверхні борту кільця при збереженні плоского торця ролика.
Симсон Э.А., Овчаренко В.В., Трохман М.В., Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗНОСА В ЗОНЕ ТОРЦЕВОГО КОНТАКТА СКОЛЬЖЕНИЯ РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ
Решается задача о моделировании и оптимизации износа в зоне торцевого контакта скольжения роликовых подшипников с учетом влияния угла наклона боковой поверхности ролика и ответной поверхности колец на напряженно-деформированное состояние и интенсивность работы сил трения и параметров выпуклости торцевой поверхности борта кольца при сохранении плоского торца ролика.
Simson E.A., Ovcharenko V.V., Trokhman M.V., Ukraine, Kharkov
DESIGN AND OPTIMIZATION OF WEAR IN THE ZONE OF BUTT-END CONTACT OF THE JOURNAL ROLLER BEARINGS
The problem of design and optimization of wear in the zone of butt-end contact of the journal roller bearings is solved, taking into account influence of an inclination angle of a lateral surface of a roller and a response surface of rings on the stress-strain state and the intensity of the friction forces and the parameters of the convexity front surface side of the ring, while maintaining a flat front roller.

Смірнов М.М., Ульянов Ю.М., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків
РОЗРОБКА МЕТОДУ ВИМІРЮВАННЯ ОСЬОВОГО ПОЛОЖЕННЯ РОТОРА НА КЕРОВАНИХ МАГНІТНИХ ПІДШИПНИКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ДАТЧИКІВ СИЛИ
У роботі проведений аналіз можливості використання системи вимірювання сил для визначення осьового положення ротора в магнітних підшипниках. Розглянута розроблена з використанням датчиків сили оригінальної конструкції система автоматичного управління активними магнітними підшипниками.
Смирнов М.М., Ульянов Ю.Н., Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ОСЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА НА УПРАВЛЯЕМЫХ МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ С ПОМОЩЬЮ ДАТЧИКОВ СИЛЫ
В работе проведен анализ возможности использования системы измерения сил для определения осевого положения ротора в магнитных подшипниках. Рассмотрена разработанная с использованием датчиков силы оригинальной конструкции система автоматического управления активными магнитными подшипниками.
Smirnov M.M., Ulyanov Y.N., Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv
THE DEVELOPMENT OF A ROTOR MEASURING AXIAL POSITION METHOD WITH THE SENSORS OF FORCE FOR THE CONTROLLED MAGNETIC BEARINGS
In work the possibility analysis of using the system of forces measuring is conducted for determination of a rotor axial position on magnetic bearings. It is considered the automatic control system of active magnetic bearings which is developed with the use of original construction force sensors.

Сукіасов В.Г., Україна, Харків
Моделювання та Аналіз в’язкопружнього деформування композитних оболонок на основі інтегральних перетворювань
Викладено методику наближеного аналітичного розв’язання задач в’язкопружнього деформування оболонкових конструкцій з волокнистих композитів з полімерною матрицею. З використанням операційного підходу й сучасних програмних засобів досліджено залежність від часу напруг і переміщень в оболонках, а також обґрунтовано збіжність одержаних рішень.
Сукиасов В.Г., Украина, Харьков
Моделирование и Анализ вязкоупругого деформирования композитных оболочек на основе интегральных преобразований
Изложена методика приближенного аналитического решения задач вязкоупругого деформирования оболочечных конструкций из волокнистых композитов с полимерной матрицей. С использованием операционного подхода и современных программных средств исследована зависимость от времени напряжений и перемещений в оболочках, а также обоснована сходимость полученных решений.
Sukiasov V.G., Ukraine, Kharkov
modeling and analysis the viscoelastic defomation of composite shells by integral transformations
The approximate analytical technique for viscoelastic deformation problems of shell structures of fiber composites with a polymeric matrix is presented. With usage of the operational approach and modern software the time dependence of stresses and displacements in shells is researched, and the convergence of the obtained solutions is justified.

Татарінова О.А., Україна, Харків
АНАЛІЗ ДОВГОВІЧНОСТІ ЦИКЛІЧНО НАВАНТАЖЕНИХ КАМЕР ЗГОРЯННЯ РРД ТА ГТД
Доповідь присвячено розвитку методів аналізу конструкційної міцності та довговічності оболонкових елементів авіакосмічної техніки, що експлуатуються при циклічному навантаженні в умовах високотемпературної повзучості. Одержано нові дані конструкційної міцності камер згоряння РРД та ГТД, що працюють в умовах спільної дії статичних та циклічних навантажень з різними періодами.
Татаринова О.А., Украина, Харков
АНАЛИЗ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЦИКЛИЧНО НАГРУЖЕННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ ЖРД И ГТД
Доклад посвящен развитию методов анализа конструкционной прочности и долговечности оболочечных элементов авиакосмической техники, которые эксплуатируются при циклическом нагружении в условиях высокотемпературной ползучести. Получены новые данные конструкционной прочности камер сгорания ЖРД и ГТД, работающих в условиях статических и циклических нагружений с разными периодами.
Tatarinova O.A., Ukraine, Kharkov
ANALYSIS OF SERVICE LIFE OF CYCLICALLY LOADED COMBUSTION CHAMBERS IN JET AND GAS TURBINE ENGINES
The paper is devoted to the development of the methods for the analysis of long term strength and service life of shell elements of air- and spacecrafts, operating under cyclic high temperature creep. The new strength data of combustion chambers in jet and gas turbine engines which are working in conditions of static and cyclic loading with different periods, are obtained.

Тесленко О.О. Україна, Харків
МОДЕЛЮВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНО-ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ
На прикладах простих форм тіл досліджена можливість моделювання поляризаційно-оптичних пристроїв визначення напружень, проходження світла через довільну послідовність оптичних пристроїв, Розглядаються випадки об’ємно напружених п'єзооптично активних тіл. Використаний засіб представлення тіла як набору тонких пластин.
Тесленко А.А. Украина, Харьков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОПРЕДЕДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
На примерах простых форм тел, исследована возможность моделирования поляризационно-оптических устройств определения напряжений. Рассматриваются случаи объемно-напряженных пьезооптически активных тел. В качестве приема моделирования использован способ представления тела как набора тонких пластин.
Teslenko A.A. Ukraine, Kharkov
SIMULATION OF THE POLARIZATION-OPTICAL METHODS OF STRESS DITERMINATION
A possibility of modeling optical devices for the photoelasticity method is investigated for simple body forms. The investigation is performed for the piezooptic active stressed bodies. The methods of modeling devices are determined. The bodies are presented as raw of thin plates. The thin plates was stressed arbitrary. Simple method of determination of optimum thickness of plates is tested.

Устиненко О.В., Україна, Харків
скінченно-елементнІ 3-D МОДЕЛІ ЕВОЛЬВЕНТНИХ ПРЯМИХ ЗУБЦІВ із ВТОМНОЮ ТРІЩИНОЮ
У доповіді розглянуто методику побудови скінченно-елементних моделей зубців із втомною тріщиною на перехідній кривій. Вони необхідні при оцінці НДС зубця із тріщиною і моделювання зародження та розвитку процесу його втомного руйнування.
Устиненко А.В., Украина, Харьков
конечно-элементныЕ 3-d МОДЕЛИ эвольвентных прямых ЗУБЬЕВ С УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНОЙ
В докладе рассмотрена методика построения конечно-элементных моделей зубьев с усталостной трещиной на переходной кривой. Они необходимы при оценке НДС зуба с трещиной и моделировании зарождения и развития процесса его усталостного разрушения.
Ustinenko A.V., Ukraine, Kharkov
finite ELEMENTS 3-D MODELS of Involute straight teeth With FATIGUE CRACK
In report the method of construction of finite elements teeth models with a fatigue crack on a fillet curve considered. They are needed at the estimation of tooth stress-strain state with a crack and modelling of origin and development of process of its fatigue destruction.

Федоров В.О., Радіонова С.В., Україна, Харків
Чисельні дослідження жорсткості систем диференційних рівнянь продольної повзучості волокнистих композитів
Нестала повзучість волокнистих композитів, які розтягуються уздовж волокон, моделюється повзучістю стрижньової системи. Чисельно досліджено поведінку параметра жорсткості одержаної системи ОДР залежно від виду вирішуючих рівнянь, закону повзучості, ступеня нелінійності, співвідношення властивостей компонентів.
Федоров В.А., Радионова С.В., Украина, Харьков
Численные исследования жесткости систем дифференциальных уравнений продольной ползучести волокнистых композитов
Неустановившаяся ползучесть волокнистых композитов, которые растягиваются вдоль волокон, моделируется ползучестью параллельно нгруженной стержневой системы. Численно исследовано поведение параметра жесткости полученной системы ОДУ в зависимости от вида разрешающих уравнений, закона ползучести, степени нелинейности, соотношения свойств компонентов.
Fedorov V.A., Radionova S.V., Ukraine, Kharkov
Numeral researches of inflexibility of the systems of differential equalizations of longitudinal creep of fibred Composite
Non-stationary creep of fibred composite which stretch along fibres, is designed by the creep of the system of bars. Numeral the explore of parameter of inflexibility of the got system of differential equations depending on the type of determinant equalizations, law of creep, degree of non-linearity, properties of behaviour of components.

Філіпковський С.В., Україна, Харків
СКІНЧЕНОЕЛЕМЕНТНИЙ АНАЛІЗ РЕЗОНАНСНИХ РЕЖИМІВ ПАЛИВОПОДАЮЧЕГО ТРАКТУ РАКЕТИ
Запропоновано метод аналізу частот і форм поздовжніх коливань рідини в магістралі окислювача рідинного ракетного двигуна. Розроблено скінчений елемент, що враховує стискальність рідини й пружність стінок труби. Запропонований скінчений елемент, який апроксимує гідроамортизатор, що знижує власні частоти. Досліджено власні частоти при різних розташуваннях гідроамортизатора.
Филипковский С.В., Украина, Харьков
Конечноэлементный анализ резонансных режимов топливоподающего тракта ракеты
Предложен метод анализа частот и форм продольных колебаний жидкости в магистрали окислителя жидкостного ракетного двигателя. Разработан конечный элемент, учитывающий сжимаемость жидкости и упругость стенок трубы Предложен конечный элемент аппроксимирующий гидроамортизатор, который снижает собственные частоты. Исследованы собственные частоты при разных расположениях гидроамортизатора.
Filipkovsky S.V., Ukraine, Kharkov
FINITEELEMENT analysis of resonant regimes of a fuel-delivery Channel of a rocket
The method of a liquid longitudinal oscillations modal analysis in an oxidizer line of the fluid-propellant rocket engine is offered. The finite element which is taking into account a liquid compressibility and the pipe walls elasticity is developed. The finite element which approximates the hydroshock reducer that decreases the natural frequencies is offered. Natural frequencies are investigated at different arrangements of the hydroshock reducer.

Хацько Н.Є., Україна, Харків
МЕТОДИКА ПАСПОРТИЗАЦІЇ МІКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА
Розроблений новий експериментальний метод паспортизації датчиків вимірювання лінійного прискорення, який може бути реалізований з використанням не атестованого лабораторного обладнання, завдяки залежності математичної моделі вимірювань тільки від рівня вхідного сигналу, якій визначається з достатньою точністю. Результати експерименту були оброблені з використанням нової методики і отримані параметри паспортизації вимірювальної осі датчика.
Хацько Н.Е., Украина, Харьков
МЕТОДИКА ПАСПОРТИЗАЦИИ МИКРОАКСЕЛЕРОМЕТРА
Разработан новый экспериментальный метод паспортизации датчиков измерения линейного ускорения, который может быть реализован с применением не аттестованного лабораторного оборудования, благодаря зависимости математической модели измерений только от уровня входного сигнала, определяемого с достаточной точностью. Результаты эксперимента обработаны с применением новой методики и получены параметры паспортизации измерительной оси датчика.
Khatsko N., Ukrain, Kharkiv
METHODIC OF THE MICROACCELEROMETER SERTIFICATION
The new experimental method of the linear acceleration measuring sensors certification is developed. It is differing from other because it can be realized with using non certificated laboratorial equipment thanks to dependence of mathematical model only on input signal level, which is identified with sufficient accuracy. The experiment results were processed by using of new methodology and certification parameters of investigated sensor measuring axis was obtained.

Хизуненко Ю.А., Мартиненко Г.Ю., Україна, Харків
РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАННОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КОЛИВАНЬ РОТОРУ НА МАГНІТНИХ ПІДШИПНИКАХ
У роботі описана прикладна програма, яка по введеним користувачем геометричним даним, параметрам скінченно-елементной сітки, властивостям матеріалу, умовам закріплення і опціям розрахунку, будує адекватну балочну модель ротора, а також здійснює розрахунок власних коливань конструкції.
Хизуненко Ю.А., Мартыненко Г.Ю., Украина, Харьков
РАЗРАБОТКА ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ РОТОРА НА МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ
В работе описано приложение, которое по введённым пользователем геометрическим данным, параметрам конечно-элементной сетки, свойствам материала, условиям закрепления и опциям расчёта, строит адекватную балочную модель ротора, а также осуществляет расчёт собственных колебаний конструкции.
Khyzunenko Yu.A., Martynenko G.Yu., Ukraine, Kharkiv
DEVELOPMENT OF COMPUTER-INTEGRATED PROGRAMMATIC MEAN OF DESIGN AND ANALYSIS OF VIBRATIONS OF ROTOR ON MAGNETIC BEARINGS
An appendix, which on by the entered user to geometrical information, parameters of konechno-elementnoy net, properties of material, terms of fixing and options of calculation, is in-process described, builds the adequate beam model of rotor, and also carries out the calculation of eigentones of construction.

Шатохін В.М., Грицан А.О., Україна, Харків
Про дослідження перехідних і усталених режимів у вібраційних монтажних пристроях для складальних роботів
Розроблено математичну модель вібраційного монтажного пристрою для складального робота, що дозволяє досліджувати процес пуску, усталенні режими, просторові рухи точок деталі, яка монтується, а також двопараметричну модель регульованого запуску електродвигуна з дебалансом. Приведено результати розрахункових досліджень.
Шатохин В.М., Грицан А.A., Украина, Харьков
об исследовании переходных и установившихся режимов в вибрационных монтажных устройствах для сборочных роботов
Разработана математическая модель вибрационного монтажного устройства для сборочного робота, позволяющая исследовать процесс механизма, установившиеся режимы, пространственные движения точек монтируемой детали, а также двухпараметрическую модель регулируемого запуска электродвигателя с дебалансом. Приведены результаты расчетных исследований.
Shatokhin V.М., Grizan А.A., Ukraine, Kharkov
About study connecting and formed mode in vibratory erection device for adjustment robot

The mathematical model of vibratory erection device for adjustment robot, which allows research the starting process, formed modes, spatial movements of any point assembled detail, is developed. Two-parameter model of the controlled electric motor start with eccentric is offered. Results of calculated researches of the dynamic processes at montage of the concrete detail are produced.Шергін С.Ю., Конохов В.І., Степук О.В., Україна, Харків
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖОРСТКІСТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА РОЗПОДІЛ ДЕФОРМАЦІЙ В МОДЕЛІ КОМПАУНДИРОВАНОЇ ОБМОТКИ
Визначені жорсткістні характеристики стрижня складного багатоком-понентного поперечного перерізу при згині і крученні. Одержаний розподіл деформацій по висоті пакету близький до лінійного закону, проте спостерігається ефект прослизання між мідними провідниками і ізоляцією в  пружній зоні деформування. Запропоновано рекомендації по забезпеченню монолітності при згині і крученні.
Шергин С.Ю., Конохов В.И., Степук А.В., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В МОДЕЛИ КОМПАУНДИРОВАННОЙ ОБМОТКИ
Определены жесткостные характеристики стержня сложного многоком-понентного поперечного сечения при изгибе и кручении. Полученное распределение деформаций по высоте пакета близко к линейному закону, однако наблюдается эффект проскальзывания между медными проводниками и изоляцией в упругой зоне деформирования. Предложены рекомендации по обеспечению монолитности при изгибе и кручении.
Shergin SY, Konohov VI, Stepuk AV, Ukraine, Kharkiv
STRENGTHEN CHARACTERISTICS AND DISTRIBUTION OF DEFORMATION IN A COMPOUND WINDING MODEL
Experimental studies тhe stiffening characteristics of the complex rod with multi component cross section under bending and twisting stress were defined. The resulted deformation distribution along the package height is near linear. However, there is the slippage between the copper conductors and insulator in the elastic zone of loading. To achieved a linear behavior for a rod as in monolith under bending and torsion.

Секція 3. Технологія та автоматизоване

проектування в машинобудуванні
Абдулкерімов І.Д., Україна, Сімферополь
СПОСІБ ЗДОБУТТЯ ЯКІСНОЇ ПОВЕРХНІ ГЛУХИХ ОТВОРІВ В ДЕТАЛЯХ ОТРИМАНИХ ЛИТВОМ
У доповіді йде мова про здобуття якісної поверхні глухих отворів в деталях, отриманих литвом під тиском за допомогою вживання інструменту, що працює на основі поверхневої пластичної деформації.

Абдулкеримов И.Д., Украина, Симферополь
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ В ДЕТАЛЯХ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИТЬЕМ
В докладе идет речь о получении качественной поверхности глухих отверстий в деталях, полученных литьем под давлением с помощью применения инструмента, работающего на основе поверхностно пластической деформации.

Abdulkerimov I.D., Ukraine, Simferopol
METHOD OF RECEIPT OF HIGH – QUALITY SURFACE OF THE DEAF OPENINGS IN THE DETAILS OF GOT CASTING
In report speech goes about the receipt of high-quality surface of the deaf openings in details got casting under constraint by application of instrument, working on the basis of superficial to the flowage.
Автономова Л.В., Хавін В.Л., Україна, Харків
ОБЛІК ДОДАТКОВИХ СТУПЕНІВ СВОБОДИ КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ІНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ ВІБРАЦІЙ ПРИ ФРЕЗЕРУВАННІ
Розглянуто вплив додаткових ступенів свободи коливальної системи на вібрації, що самозбуджуються в процесі фрезерування при взаємодії системи інструменту- деталі. Враховуються динамічна зміна товщини зрізу, вплив попереднього проходу, запізнювання сили різання від зміни товщини зрізу за часом. Створено програмне забезпечення, що дозволяє одержати характеристики вібрацій інструменту у реальному часі.
Автономова Л.В., Хавін В.Л., Украина, Харьков
УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНСТРУМЕНТ-ДЕТАЛЬ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ВИБРАЦИЙ ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ
Рассмотрено влияние дополнительных степеней свободы колебательной системы на самовозбуждающиеся вибрации, возникающие в процессе фрезерования при взаимодействии системы инструмента и системы детали. Учитываются динамическое изменение толщины среза, влияние предыдущего прохода, запаздывание силы резания от изменения толщины среза. Создано программное обеспечение, позволяющее получить характеристики вибраций инструмента в реальном времени.
Avtonomova L.V., Khavin V.L., Ukraine, Kharkоv
ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM OF TOOL-ELEMENT VIBRATION SYSTEM EFFECT TO THE MILLING VIBRATIONS MODELLING
There was considered the effect of additional degrees of freedom of vibration system to self-exciting vibrations that arise in the process of milling, during the interaction of instrument and tool system. Effects of dynamic cutting thickness, previous passage and cutting force delay depends the cutting thickness timing. Based on pseudo analogue modelling and the sub-system Sіmulink there was developed software code, which allows obtaining the tool's vibration characteristics time dependence applying numerical integration.

Андренко П.М., Дмитрієнко О.В., Україна, Харків
Експериментальні дослідження впливу ОБ’ЄМУ вихідної камери інтерференційного підсилювача пульсацій тиску на його коефіцієнт підсилення
У доповіді за результатами експериментальних досліджень інтерференційного підсилювача пульсацій наведені осцилограми пульсацій тиску. За цими осцилограмами встановлено, що зі збільшенням об’єму вихідної камери інтерференційного підсилювача пульсацій тиску його коефіцієнт підсилення зменшується.
Андренко П.Н., Дмитриенко О.В., Украина, Харьков
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМА КАМЕРЫ, расположенной на выходе ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ ПУЛЬСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ, НА ЕГО КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ
В докладе по результатам экспериментальных исследований интерференционного усилителя пульсации приведены осциллограммы пульсации давления. По этим осциллограммам установлено, что с увеличением объема камеры, расположенной на выходе интерференционного усилителя пульсаций давления, его коэффициент усиления уменьшается.
Andrenko P.N., Dmitrienko O.V., Ukraine, Kharkov
EXPERIMENTAL RESEARCHES of INFLUENCE of VOLUME of CHAMBER, LOCATED ON OUTPUT of INTERFERENCE STRENGTHENER of PULSATIONs of PRESSURE, ON its AMPLIFICATION coefficient
In report the oscillograms of pressure pulsations are resulted on results experimental researches of interference strengthener of pulsation. It is set that with the increase of volume of chamber, located on the output of interference strengthener of pulsation of pressure, its amplification coefficient diminishes.

Бабенко Є.О, Федорович В.О., Україна, Харків


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка