Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ СПІКАННЯ АЛМАЗНИХ КРУГІВ ТА ЗОНИ ШЛФВУВАННЯ МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВСторінка7/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27

РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗОНИ СПІКАННЯ АЛМАЗНИХ КРУГІВ ТА ЗОНИ ШЛФВУВАННЯ МЕТОДОМ СКІНЧЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Запропоновано методологію розрахунку параметрів зони спікання алмазних кругів при яких зберігається цілісність алмазних зерен. Розрахунки параметрів зони шліфування методом скінчених елементів дозволяють визначити раціональні умови алмазного шліфування різних матеріалів.
Бабенко Е.А., Федорович В.А., Украина, Харьков
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗОНЫ СПЕКАНИЯ АЛМАЗНЫХ КРУГОВ И ЗОНЫ ШЛИФОВАНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Предложена методология расчета параметров зоны спекания алмазных кругов, при которых сохраняется целостность алмазных зерен. Расчеты параметров зоны шлифования методом конечных элементов позволяют определить рациональные условия алмазного шлифования различных материалов.
Babenko Y.O., Fedorovich V.O., Ukraine, Kharkov
PARAMETERS CALCULATION OF A SINTERING ZONE AND GRINDING ZONE OF GIAMOND WHEELS BY FEM
The methodology of parameters calculation, at which diamond grains integrity is kept, of a sintering zone of diamond wheels is offered. Parameters calculation of a sintering zone and grinding zone of diamond wheels by FEM allow to determine rational conditions by diamond grinding of various materials.

Басова Г.Г., Україна, Харків, Гордєєв А.С., Україна, Харків
Точність координованих розмірів при ремонті станин поліграфічних машин
В результаті виконаних досліджень отримані емпіричні залежності для розрахунку практичних полів розсіювання координованих розмірів при трьохперехідній обробці отворів. Враховуючи різноманіття чинників і їх ступінь впливу на отримання координованих розмірів, рекомендується величини практичних полів розсіювання визначати по графічних залежностях, а для точнішого визначення – по емпіричних.
Басова А.Г., Украина, Харьков, Гордеев А.С., Украина, Харьков
точность координированных размеров при ремонте станин полиграфических машин
В результате выполненных исследований получены эмпирические зависимости для расчета практических полей рассеивания координированных размеров при трехпереходной обработке отверстий. Учитывая многообразие влияющих факторов и их степень влияния на получение координированных размеров, рекомендуется величины практических полей рассеивания определять по графическим зависимостям, а для более точного определения – по эмпирических.
Басова А.Г., Украина, Харьков, Гордеев А.С., Украина, Харьков
the accuracy of the coordinated sizes at repair of polygraphy machines beds
As a result of carried out researches empiric dependences are received for the calculation of the practical fields of the coordinated sizes dispersion at three-transitional holes treatment. Taking into account the variety of influencing factors and their degree of impact in order to receive the coordinated sizes, it is recommended to determine the sizes of the practical fields of dispersion on graphic dependences, and for more exact determination – on empiric.
Беззубенко Н.К., Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОСНОВИ АЛМАЗНО-ІСКРОВОГО ШЛІФУВАННЯ
Ідеологія проектування енергозберігаючих технологій алмазно-іскрового шліфування, що використовують введення в зону обробки додаткової енергії у формі електричних розрядів, спирається на тріаду умов: зниження питомої енергоємності механічного різального контакту, забезпечення необхідної і достатньої для цього додаткової електроенергетичної підтримки ефективного відновлення рельєфу різального інструменту, прискорення формоутворення за рахунок його більш високої продуктивності інструментом зі стабільно ефективним різальним рельєфом.
Беззубенко Н.К., Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков
энергосберегающие основы алмазно-искрового шлифования
Идеология проектирования энергосберегающих технологий алмазно-искрового шлифования, использующих ввод в зону обработки дополнительной энергии в форме электрических разрядов, опирается на триаду условий: снижение удельной энергоемкости механического режущего контакта, обеспечение необходимой и достаточной для этого дополнительной электроэнергетической поддержки эффективного обновления режущего рельефа инструмента, ускорение формообразования за счет его более высокой производительности инструментом со стабильно эффективным режущим рельефом.
Bezzubenko N.K., Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkоv
energy-saving principles of diamond-spark grinding
Ideology of development of energy-saving technologies of diamond-spark grinding using additional energy in the form of electric discharges in processing zone is based on triad of conditions: decrease of specific power consumption of mechanical cutting contact, support of necessary and sufficient additional electropower support of effective renovation of cutting relief of tool for this purpose, accelerated forming due to more high productivity by tool with stably effective cutting relief.

Бережной Р.А., Україна, Харків
ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛAСКОГО ШЛІФУВАННЯ З ВИХОДЖУВАННЯМ
Установлено закономірності знімання припуску і формування точності обробки при шліфуванні з подовжньою подачею. Розглянуто питання оптимізації структури і параметрів процесу знімання припуску при пласкому шліфуванні, що включає етап виходжування. Запропоновано технічні рішення для підвищення точності і якості обробки поверхонь алмазно-абразивними інструментами.
Бережной Р.А., Украина, Харьков
Оптимизация плоского шлифования с выхаживанием
Установлены закономерности съема припуска и формирования точности обработки при шлифовании с продольной подачей. Рассмотрены вопросы оптимизации структуры и параметров процесса съема припуска при плоском шлифовании, включающем этап выхаживания. Предложены технические решения для повышения точности и качества обработки поверхностей алмазно-абразивными инструментами.
Berezhnoy R.A., Ukraine, Kharkоv
Optimization of flat grinding with sparking-out
Mechanisms of allowance removal and formation of processing accuracy at grinding with length feed are established. Problems of optimization of structure and parameters of allowance removal process are considered at flat grinding including stage of sparking-out. Technical decisions for increase of accuracy and quality of processing of surfaces are offered by diamond-abrasive tools.

Воронков В.І., Наконечний М.Ф., Україна, Харків
Особливості зносу алмазних зерен при обробці високоміцних інструментальних матеріалів
У доповіді розглянуті питання зносу зерен при прецизійній обробці різальних елементів інструментів. Встановлені основні механізми зносу, їх комбінації при різних умовах обробки, шляхи зростання працездатності зерен та кругів на їх основі за рахунок регульованого дозованого впливу на складові зв’язки.
Воронков В.И., Наконечный Н.Ф., Украина, Харьков
Особенности износа алмазных зерен при обработке высокопрочных инструментальных материалов
В докладе рассмотрены вопросы износа зерен при прецизионной обработке режущих элементов инструментов. Установлены основные механизмы износа, их сочетания при различных условиях обработки, пути повышения работоспособности зёрен и кругов на их основе за счёт регулируемого дозированного воздействия на составляющие связки.
Voronkov V.I., Nakonechnyi N.F., Ukraine, Kharkov
Feature of wear of diamond grains at processing of high-strength tool materials
Problems of grain wear at precision processing of cutting elements of tools are considered in the report. The basic mechanisms of wear, their combination under various conditions of processing, ways of increase of working capacity of grains and wheels on their basis due to the adjustable dosed influence on bond components are established.

Гайдамака А.В., Україна, Харків
Про забезпечення ресурсу надшвидкісних підшипників кочення
Обґрунтована послідовність дій з покращення та керування властивостями мастила надшвидкісних підшипників кочення, яка дає можливість підтримувати ресурс на необхідному рівні. Подані постановки задач вибору антифрикційних препаратів до мастила, оцінки працездатності спряжень деталей, регулюванню, параметричному та структурному керуванню експлуатаційними властивостями мастила.
Гайдамака А.В., Україна, Харків
ПРО обеспечении ресурса сверхскоростных подшипников качения
Обоснована последовательность действий по улучшение и управление свойствами масла сверхскоростных подшипников качения, которая дает возможность поддерживать ресурс на необходимом уровни. Поданы постановки задач выбора антифрикционных препаратов к смазке, оценке работоспособности сопряжений деталей, регуляции, параметрическому и структурному управлению эксплуатационными свойствами смазки.
Gaydamaka A.V., Ukraine, Kharkov.
ABOUT providing of resource of the superhighspeed bearings of rolling
Grounded sequence of executions on an improvement and management properties of greasing of the с superhighspeed bearings of rolling, which enables to support a resource at necessary level. Raising of tasks of choice of antifrictional preparations is given to greasing, estimation of capacity of interfaces of details, adjusting, parametric and structural management operating properties of butter.
Гайдамака А.В., Алефіренко В.Ю., Україна, Харків
Дослідження зношування спряження сепаратор – базуюче кільце циліндричних роликопідшипників
Сепаратори важконавантажених роликопідшипників в експлуатації мають значні зноси, що призводить до відмов вузлів тертя. Для підвищення довговічності роликопідшипника необхідно провести вдосконалення елементів склополіамідного сепаратора, які найбільш піддаються зношуванню шляхом нанесення на останньому мастилоутримуючих канавок.
Гайдамака А.В., Алефиренко В.Ю., Україна, Харьков
Исследование изнашивания сопряжения сепаратор – базирующее кольцо цилиндрических роликоподшипников
Сепараторы тяжелонагруженных роликоподшипников в эксплуатации значительные изнашиваются, что приводит к отказам узлов трения. Для повышения долговечности роликоподшипника необходимо провести совершенствование элементов стеклополиамидного сепаратора, которые наиболее поддаются изнашиванию путем нанесения на последнем канавок для дополнительной смазки.
Gaydamaka A.V., Alefirenko V.Y., Ukraine, Kharkov
Research of wear of interface a separator is a basing ring of cylindrical rollerbersngs
Separators of heavyloaded rollerbersng in exploitation the considerable wear out, that results in the refuses of knots of friction. For the increase of longevity of rollerbersng it is necessary to conduct perfection of elements of glasspolyamide separator, which are most added a wear by causing on the last of ditches for the additional greasing.

Гайдамака А.В., Немчік В. В., Україна, Харків
МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОВЕРХОНЬ ТЕРТЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛІНДРИЧНИХ РОЛИКОПІДШИПНИКІВ, ЩО МАЮТЬ ОСОБЛИВІСТЬ СПРИЙМАТИ ЗНАЧНІ ОСЬОВІ НАВАНТАЖЕННЯ
В експлуатації у підшипниках з циліндричними роликами може відбуватися інтенсивне зношування торців роликів і бортів кілець. Для підвищення зносостійкості спряження необхідно покращити властивості мастильного матеріалу та зменшенням жорсткості бортів зовнішніх кілець підшипника.
Гайдамака А.В., Немчик В. В., Украина, Харьков
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСТСОЙКОСТИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РОЛИКОПОДШИПНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГТ ВОСПРИНИМАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЕ ОСЕВЫЕ НАГРУХКИ
При эксплуатации в роликовых цилиндрических подшипниках может происходить интенсивное изнашивание торцов роликов и бортов колец. Для повышения износостойкости сопряжения необходимо улучшить свойства смазки и путем уменьшения жесткости бортов наружного кольца подшипника.
Gaydamaka A.V., Nemchik V.V., Ukraine, Kharkov
METHODS of INCREASING IZNOSTSOYKOSTI SURFACES of FRICTION of the DETAILS CYLINDRICAL ROLIKOPODSHIPNIKOV, WHICH MOGT to PERCEIVE SIGNIFICANT AXIAL NAGRUHKI
At usages in roller cylindrical bearing can occur intensive изнашивание butt end roller and board колец. For increasing of wear capability of the interfacing necessary to perfect the characteristic of lubrificant and by reduction to acerbity board medicine to be taken externally ring bearing.

Гладкий П.М., Мамон Ю.М., Україна, Харків
Дослідження ПОВОРОТНОГО РОЗПОДІЛЬНИКА РЕГУЛЬОВАНОЇ АКСІАЛЬНО-ПОРШНЕВОЇ ГІДРОМАШИНИ
В доповіді розглянуте питання побудови розрахункової схеми поворотного розподільника, котра отримана дискретизацією деталі на пружні елементи. Виконаний аналіз геометричних параметрів деталі та отримані розрахункові залежності для визначення напруги в небезпечних перетинах, запропонований аналітичний розрахунок для знаходження напруг за відомої геометрії поворотного розподільника.
Гладкий П.М., Мамон Ю.Н., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВОРОТНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ ГИДРОМАШИНЫ
В докладе рассмотрен вопрос построения расчетной схемы поворотного распределителя, которая получена дискретизацией детали на упругие элементы. Выполнен расчет анализа геометрических параметров детали и получены расчетные зависимости для определения напряжений в опасных сечениях, предложен аналитический расчет для нахождения напряжений по известной геометрии поворотного распределителя.
Gladkiy p.M., Mamon Y.M., Ukrainе, Kharkоv
RESEARCH TURNING DISTRIBUTOR OF regulable AXIAL-FLOW-PISTON HYDROMACHINE
In a lecture there is question of construction of calculation chart of turning distributor, which is got of detail on resilient elements. The calculation of analysis of geometrical parameters of detail is executed and calculation dependences are got for determination of tensions in weak sections, an analytical calculation is offered for finding of tensions on the known geometry of turning distributor.

Грабченко А.І., Доброскок В.Л., Чернишов С.І., Вітязєв Ю.Б., Україна, Харків
Особливості СТАТИСТИЧНОго ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНОЛОГІЙ ПОШАРОВОГО ВИРОЩУВАННЯ ВИРОБІВ
У доповіді розглянуто концепцію статистичного моделювання робочих процесів інтегрованих генеративних технологій з реалізацією в об'єктно- орієнтованому середовищі програмування. Сформульовано комплекс умов, необхідних для реалістичного прогнозування вихідних показників робочих процесів генеративних технологій в умовах різного рівня невизначеності значень технологічних параметрів. Представлено основні можливості розробленої системи по дослідженню механізмів формування вихідних характеристик робочих процесів.
Грабченко А.И., Доброскок В.Л., Чернышов С.И., Витязев Ю.Б., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ статистическоГО прогнозирования выходных характеристик робочих процесів технологий послойного выращивания изделий
В докладе рассмотрена концепция статистического моделирования рабочих процессов интегрированных генеративных технологий с реализацией в объектно-ориентированной среде программирования. Сформулирован комплекс условий, необходимых для реалистического прогнозирования выходных показателей рабочих процессов генеративных технологий в условиях различного уровня неопределенности значений технологических параметров. Представлены основные возможности разработанной системы по исследованию механизмов формирования выходных характеристик рабочих процессов.
Grabchenko A.I., Dobroskok V.L., Chernyshov S.I., Vitjazev Ju.B., Ukraine, Kharkоv
peculiarities of forecasting statistical of output characteristics of working processes of technologies of layered growth of products
In the report the concept of statistical modelling of working processes integrated generative technologies with realization in the object-oriented environment of programming is considered. The complex of the conditions necessary for realistic forecasting of output parameters of working processes of generative technologies in conditions of a various uncertainty level of values of technological parameters is formulated. The basic capabilities of the developed system on research of formation mechanisms of output characteristics of working processes are presented.

Гречка І. П., Свинаренко М. С., Україна, Харків
Особливості проектування проточної частини нового гідравлічного вібраційного контуру
У доповіді наведені результати математичного моделювання плину робочої рідини в проточній частині нового гідравлічного вібраційного контуру. Встановлені границі зміни швидкості робочої рідини та визначено режим течії на окремих ділянках. За отриманими лініями току робочої рідини в його порожнині, в різні проміжки часу, визначені області, в яких формуються пульсації тиску в резонансному контурі, що дозволяє обгрунтовано вибрати профіль його проточної порожнини.
Гречка И. П., Свинаренко М. С., Украина, Харьков
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ НОВОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВИБРАЦИОННОГО КОНТУРА
В докладе приведены результаты математического моделирования течения рабочей жидкости в проточной части нового гидравлического вибрационного контура. Установлены границы изменения скорости рабочей жидкости и определен режим течения на отдельных участках. За полученными линиями тока рабочей жидкости в его полости части, в разные промежутки времени, определены области, в которых формируются пульсации давления в резонансном контуре, что разрешает, обосновано, выбрать профиль его проточной полости.
Grechka I.P., Svinarenko M.S., Ukraine, Kharkov
FEATURES OF DESIGNING OF THE FLOWING PART OF THE NEW HYDRAULIC VIBRATING CONTOUR
In the report results of mathematical modelling of current of a working liquid in a flowing part of a new hydraulic vibrating contour are resulted. Borders of change of speed of a working liquid are established and the mode of current on separate sites is determined. Behind the received lines of a current of a working liquid in its cavity of a part, in different time intervals, areas in which pulsations of pressure in a resonant contour are formed that allows are determined, is proved, to choose a structure of its flowing cavity.

Гуцаленко Ю.Г., Україна, Харків
ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КЕРАМІКИ
Розвиток технологій оксиду алюмінію і карбіду вольфраму конструкційного й інструментального призначення в напрямку підвищення функціональної ефективності металургійної формованої кераміки, у тому числі композитної, зв'язується з визначеним наноструктурованим модифікуванням вихідних порошкових сумішей, що забезпечують підвищення технологічності спікання, твердотільної однорідності, мікротвердості й міцності кінцевих продуктів.
Гуцаленко Ю.Г., Украина, Харьков
повышение функциональной эффективности керамики
Развитие технологий оксида алюминия и карбида вольфрама конструкционного и инструментального назначения в направлении повышения функциональной эффективности металлургически формируемой керамики, в том числе композитной, связывается с определенным наноструктурным модифицированием исходных порошковых составов, обеспечивающим повышение технологичности спекания, твердотельной однородности, микротвердости и прочности конечных продуктов.
Gutsalenko Yu.G., Ukraine, Kharkоv
Increase of functional efficiency of ceramics
Development of technologies of aluminium oxide and tungsten carbide of constructional and tool purposes in the direction of increase of functional efficiency of metallurgically formed ceramics, including composite one, is connected with certain nanostructure modifying of initial powder composition providing increase of sintering manufacturability, solid-state uniformity, microhardness and strength of end-products.

Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В., Україна, Харків
УНІВЕРСАЛЬНИЙ АЛГОРИТМ ТОЧЕЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ЗАСТОСУВАННІ ДО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБ'ЄКТІВ ЗУБООБРОБКИ
Розроблений універсальний алгоритм точечної інтерпретації 3D об'єктів враховує об'єднання в одному об'єкті профілів різного ступеня геометричної складності, особливо вісесиметричних і властивому широкому колу зубчастих коліс і інструментів зубообробки. Алгоритм адаптований до специфіки застосування в технологіях прискореного прототипування і рекомендований до використання в навчальних і практичних задачах.
Гуцаленко Ю.Г., Крюкова Н.В., Украина, Харьков
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ТОЧЕЧНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В ПРИМЕНЕНИИ К ИНСТРУМЕНТАМ И ОБЪЕКТАМ ЗУБООБРАБОТКИ
Разработанный универсальный алгоритм точечной интерпретации 3D объектов учитывает объединение в одном объекте профилей разной степени геометрической сложности, в особенности осесимметричных и присущих широкому кругу зубчатых колес и инструментов зубообработки. Алгоритм адаптирован к специфике применения в технологиях ускоренного прототипирования и рекомендован к использованию в учебных и практических задачах.
Gutsalenko Yu.G., Krukova N.V., Ukraine, Kharkоv
UNIVERSAL ALGORITHM OF DOT INTERPRETATION IN APPLICATION TO TOOLS AND GEAR TREATMENT OBJECTS
The developed universal algorithm of 3D objects dot interpretation takes into account association in one object of a different degree structures of geometrical complexity, in particular axisymmetric and inherent to the broad audience of cogwheels and gear treatment tools. The algorithm is adapted to specificity of application in technologies of the accelerated prototyping and recommended to use in educational and practical tasks.

Доброскок В.Л., Абдурайімов Л.Н., Латиш Т.Ю., Україна, Харків
Використання ГЕНЕТИЧНих АЛГОРИТМів ДЛЯ РІШЕННі ЗАдач раціонального РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБІВ НА робочій ПЛАТФОРМІ генеративної установки формоутворення
У доповіді розглянуто сучасний підхід до рішення задач розміщення (2D пакування) виробів на платформі при їх пошаровому виготовленні з використанням генетичних алгоритмів. Розгляyнуті приклади використання запропонованого підходу при лазерній стереолітографії та селективному лазерному спіканні.
Доброскок В.Л., Абдурайимов Л.Н., Латыш Т.Ю., Украина, Харьков
Использование генетических алгоритмов при решении задач рационального размещения изделий на рабочей платформе ГЕНЕРАТИВНОЙ установки ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
В докладе рассмотрен современный подход к решению задачи размещения (2D упаковки) изделий на платформе при их послойном изготовлении с использованием генетических алгоритмов. Рассмотрены примеры использования предложенного подхода при лазерной стереолитографии и селективном лазерном спекании.
Dobroskok V.L., Abdurayimov L.N., Ukraine, Kharkоv


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка