Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57


Use of genetic algorithms at the decision of problems of rational placing of products on working platform Generative of installation shapingСторінка8/27
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.1 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Use of genetic algorithms at the decision of problems of rational placing of products on working platform Generative of installation shaping
In the report the modern approach to the decision of problems of accommodation (2D packings) products on a platform are considered at their level-by-level manufacturing with use of genetic algorithms. Examples of use of the offered approach are considered at laser stereolithograph and selective laser sintering.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Бугорский Ю.А., Україна, Харків
Визначення параметрів розподілу розмірів зерен для абразивних порошків
В докладе представлено результати визначення, на основі концепції 3D моделювання, параметрів розподілу розмірів зерен наважок абразивних порошків. Концепція 3D моделювання абразивно-алмазних інструментів побудована на базі статистичної об‘єктно-орієнтованої методології. Розрахунки виконувалися для моделі зерен у формі тривісного еліпсоїда при незалежному розподілу їхніх розмірів по нормальному або логарифмічно-нормальному законі. Наведено порівняльний аналіз параметрів розподілу розмірів зерен для всіх зернистостей по ГОСТ 3647-80.
Доброскок В.Л., Гаращенко Я.Н., Бугорский Ю.А., Украина, Харьков
Определение параметров распределения размеров зерен для абразивных порошков
В докладе представлены результаты определения, на основе концепции 3D моделирования, параметров распределения размеров зерен в навесках абразивных порошков. Концепция 3D моделирования абразионно-алмазных инструментов построена на основе статистической объектно-ориентированной методологии. Расчеты выполнялись для модели зерен в форме трехосного эллипсоида при независимом распределении их размеров по нормальному или логарифмически-нормальному закону. Приведен сравнительный анализ параметров распределения размеров зерен для всех зернистостей по ГОСТ 3647-80.
Dobroskok V.L., Garashchenko Ya.N., Bugorskij Ju.A., Ukraine, Kharkоv
Definition of distribution parameters of the sizes of grains for abrasive powders
In the report results of definition, on the basis of the concept 3D modelling, distribution parameters of the grains sizes in abrasive powders are presented. The concept 3D modelling of abrasive-diamond tools is constructed on the basis of statistical object-oriented methodology. Calculations were carried out for grains model in the form of three-axial ellipsoid at independent distribution of normal or log-normal law of their sizes. The comparative analysis of distribution parameters of the grains sizes for all graininess in accordance with GOST 3647-80 is resulted.

Доброскок В.Л., Гаращенко Я.М., Лупа О.О., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗВОРОТНОГО ІНЖИНІРИНГУ ВИРОБІВ НА БАЗІ ЦИФРОВИХ ФОТОГРАФІЙ
У доповіді розглянуто можливості розширення технологічних можливостей зворотного інжинірингу за рахунок створення 3D моделі виробів по цифровим фотографіям. Наведено огляд ринку програмного забезпечення призначеного для проектування 3D моделі виробів на основі комплекту фотографій. Розглянуто приклад створення 3D моделі виробу з використанням програмного забезпечення 3DSOM Pro.
Доброскок В.Л., Гаращенко Я.Н., Лупа А.А., Украина, Харьков
Исследование возможностей обратного инжиниринга изделий на базе цифровых фотографий
В докладе рассмотрены возможности расширения технологических возможностей обратного инжиниринга за счет создания 3D модели изделий по цифровым фотографиям. Приведен обзор рынка программного обеспечения предназначенного для проектирования 3D модели изделий на основе комплекта фотографий. Рассмотрен пример создания 3D модели изделия с использованием программного обеспечения 3DSOM Pro.
Dobroskok V.L., Garashchenko Ya.N., Lupa O.O., Ukraine, Kharkоv
Research of capabilities of reverse engineering of products on the basis of digital photos
In the report capabilities of expansion of technological manufacturing capability of return engineering due to creation 3D models of products on digital photos are considered. The review of the software market intended for designing 3D models of products on the basis of a set of photos is resulted. The example of creation 3D models of a product with use of the software 3DSOM Pro is considered.

Доброскок В.Л., Глазньов М.С., Україна, Харків
КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ СПЕКАЄМИХ ВИРОБІВ З УРАХУВАННЯМ УСПАДКУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКУ
У доповіді розглядені технологічні особливості створення виробів методом селективного лазерного спікання. Показане поетапне змінення властивостей порошку залежно від кількості технологічних циклів. Розглянуті шляхи підвищення якості виробів, що спікаються багаторазово використовуючи поліамідний порошок.
Доброскок В.Л., Глазнев М.С., Украина, Харьков
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СПЕКАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ С УЧЕТОМ НАСЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОРОШКА
В докладе рассмотрены технологические особенности создания изделий методом селективного лазерного спекания. Показано поэтапное изменение свойств порошка в зависимости от количества технологических циклов. Рассмотрены пути повышения качества спекаемых изделий при работе с многократно использованным полиамидным порошком.
Dobroskok V.L., Glaznev M.S., Ukraine, Kharkоv
SINTERED PRODUCTS QUALITY MANAGEMENT ADJUSTED FOR INHERITANCE OF POWDER FUNCTIONAL PROPERITIES
Technological features of products creation by selective laser sintering are considered. Gradual property changing depending on quantity of technological cycles is shown. The ways of quality improvement of sintered products with repeatedly used polyamide powder are considered.

Доброскок В.Л., Латиш Т.Ю., Друговейко В.Є., Україна, Харків
Моделювання эндопротезу колінного суглоба у системі Delcam для подальшої материалізації генеративними технологіями
У доповіді розглянуто результати моделювання ендопротезу колінного суглоба з використанням програмного забезпечення фірми Delcam Plc. Розглянуто метод реверсного інжинірингу для отримання вихідних геометричних параметрів прототипу - ендопротезу фірми Zimmer (США). Запропоновано виконувати матеріалізацію дослідного зразка методом лазерної стереолітографії.
Доброскок В.Л., Латыш Т.Ю., Друговейко В.Е., Украина, Харьков
Моделирование эндопротеза коленного сустава в системе Delcam для последующей материализации генеративными технологиями
В докладе рассмотрены результаты моделирования эндопротеза коленного сустава с использованием программного обеспечения фирмы Delcam Plc. Рассмотрен метод реверсного инжиниринга для получения исходных геометрических параметров прототипа - эндопротеза фирмы Zimmer (США). Предложено выполнять материализацию опытного образца методом лазерной стереолитографии.
Dobroskok V.L., Latysh T.J., Drugoveiko V.E., Ukraine, Kharkоv
Knee joint endoprosthesis modeling with DELCAM system FOR Further Materialization by generative TECHNOLOGIES
In report the results of modeling of a knee joint endoprosthesis with Delcam Plc software were reviewed. The method of reverse engineering for obtaining the geometric parameters of the baseline prototype - Zimmer endoprosthesis was reviewed. It was proposed to materialize the prototype by SLA.

Доля В.М., Україна, Харків
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ ЖИТТЯ ОДИНИЧНОГО НАРОСТУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗМІННОЇ СКЛАДОВОЇ ТЕРМОЕЛЕКТРОРУШІЙНОЇ СИЛИ
У доповіді розглянута методика вимірювання змінної складової термоелектрорушійної силі натуральної термопари. Показано взаємний зв’язок між зміною значення термоелектрорушійної сили та маси одиничного наросту. Визначені періоди життя одиничного наросту в умовах обробки чорних металів на оптимальних режимах різання, що відповідають максимально можливому ресурсу різального інструмента.
Доля В.Н., Украина, Харьков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДА ЖИЗНИ ЕДИНИЧНОГО НАРОСТА ПО ПОКАЗАНИЯМ ПЕРЕМЕННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТЕРМОЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ
В докладе рассмотрена методика измерения переменной составляющей термоэлектродвижущей силы естественной термопары. Показана взаимосвязь изменения величины термоэлектродвижущей силы и массы единичного нароста. Определены периоды жизни единичного нароста в условиях обработки чёрных металлов на оптимальных режимах резания соответствующих максимально возможному ресурсу режущего инструмента.
Dolya V.N., Ukraine, Kharkоv
STUDY OF THE PERIOD TO LIFE OF THE SINGLE EXCRESCENCE ON EVIDENCES VARIABLE FORMING THERMO ELECTROMOTIVE FORCE
In report is a considered method of the measurement variable forming thermo electromotive force of the natural thermocouple. It is shown correlation the change the value thermo electromotive force and masses of the single excrescence. The certain periods to life of the single excrescence in condition of the processing the ferrous metals on optimum mode of the cutting corresponding to greatly possible resource of the cutting instrument.

Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Україна, Харків
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ РЕМОНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У доповіді представлені результати досліджень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування технологічних систем технічного обслуговування і ремонту машин. Це досягається виконанням у рамках PDM-систем підготовки оптимальних технологічних процесів відновлення деталей машин, включаючи нечітку надійність алгоритмів відновлення окремих поверхонь і їх сполучень.
Дудукалов Ю.В., Торяник С.А., Украина, Харьков
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В докладе представлены результаты исследований, направленных на повышение эффективности функционирования технологических систем технического обслуживания и ремонта машин. Это достигается выполнением в рамках PDM-систем подготовки оптимальных технологических процессов восстановления деталей машин, включая нечеткую надежность алгоритмов восстановления отдельных поверхностей и их сочетаний.
Dudukalov Y.V., Toryanik S.A., Ukraine, Kharkоv
ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF AUTOMATED DESIGN OF REPAIR TECHNIQUES
The article introduces the results of research aimed at enhancing the effectiveness of performance of technological systems of vehicle servicing and repairs. The abovementioned is achieved by implementing the preparation of optimal technological processes of vehicle components recovery within the bounds of PDМ systems, including the fuzzy reliability of recovery algorithms of certain surfaces and their combinations.

Іліаш Н., Андраш І., Гаф-Діас М., Гаф-Діас І.І., Ціора І., Румунія, Петрошани
ОЦІНКА ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РОЗРОБКОЮ І ЗБАГАЧЕННЯМ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
У доповіді представлена методологія визначення можливої вартості з погляду економічної раціональності, співвідношення між достатньою обґрунтованістю й альтернативними витратами, а також винахідницький внесок і висновки.
Илиаш Н., Андраш И., Гаф-Диас М., Гаф-Диас И.И., Циора И., Румыния, Петрошаны
ОЦЕНКА ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С разработкой И обогащением ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
В докладе представлена методология определения возможной стоимости с точки зрения экономической рациональности, соотношение между достаточной обоснованностью и альтернативными затратами, а также изобретательский вклад и заключения.
Ilias N., Andras I., Gaf-Deac M., Gaf-Deac I.I., Cioara I., Romania, Petrosani
ASSESSMENT OF THE COSTS RELATED TO THE EXPLOITATION AND BENEFICIATION OF NATURAL RESOURCES
In the report methodology for identification of opportunity cost in economical rationality, relation between sufficiency and opportunity costs and original contributions and conclusions is submitted. Results of transformations (production and reproduction) are rediscovered in ecology economy, which is not only supplier of resources but also collector of productive results obtained under laws and economic techniques.

Кавалець М., Янковяк М., Новаковскі З., Польща, Познань
ДІАГОНАЛЬНА ТОКАРНА ГІБРИДНА СИСТЕМА ЛАЗЕРНОГО ЗМІЦНЕННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЕЙ І ЇХ ПОВЕРХНЕВИЙ ШАР
У доповіді представлені результати дослідження геометричних і фізичних властивостей поверхневого шару стали 100Cr6 і 55NіCrMo після лазерного зміцнення і так звана токарна гібридна система.
Кавалец М., Янковяк М., Новаковски З., Польша, Познань
диагональная токарная ГИБРИДная система лазерного упрочнения инструментальных сталей и их поверхностный слой
В докладе представлены результаты исследования геометрических и физических свойств поверхностного слоя стали 100Cr6 и 55NiCrMoV после лазерного упрочнения и так называемая токарная гибридная система.

Kawalec M., Jankowiak M., Nowakowski Z., Poland, Poznan
diagonal HYBRID turning of laser hardened tool steels and their surface layer
In this work there was presented research results of geometrical and physical properties of surface layer of 100Cr6 and 55NiCrMoV steels after laser fusion hardening and so-called hybrid turning. There was shown machined surfaces profilograms which illustrated its morphology. Geometrical properties of surface layer were defined by surface roughness parameter Ra and waviness parameter Wa. It was revealed that hybrid machining of research steels enables significant decreasing of microroughness height of machined surface in comparison with hardened surface. Physical properties of surface layer after hybrid machining were characterized with the aid of microstructure pictures and microhardness distributions deep into surface layer.

Калмар Л., Угорщина, Мішкольц
Розрахунок експлуатаційних характеристик робочого колеса радіального вентилятора
У доповіді представлені числові методи розрахунку експлуатаційних характеристик робочого колеса радіального вентилятора. Окремо визначено вплив гідродинамічного тертя і турбулентності, а також розраховані розподіл відносної швидкості, тиск, і втрати енергії.
Калмар Л., Венгрия, Мишкольц
Расчет эксплуатационных характеристик рабочего колеса радиального вентилятора
В докладе представлены числовые методы расчета эксплуатационных характеристик рабочего колеса радиального вентилятора. Отдельно определено влияние гидродинамического трения и турбулентности, а также рассчитаны распределение относительной скорости, давление, и потери энергии.
Kalmar L., Hungary, Miskolc
CALCULATION OF THE REAL PERFORMANCE CURVE OF RADIAL FLOW FAN IMPELLER
Numerical procedures to calculate the real performance curve of a cylindrically bladed radial-flow fan-impeller is introduce in the report. The characteristics of the flow belonging to different duty points of the fan also were determined by the numerical procedure. In this calculation, the blade effects as well as the effects of the fluid friction and the turbulence were taken into consideration separately. The effects of the blade were represented hydro-dynamically by a constrain force field. The frictional effect of the fluid and the turbulence of the flow were reflected by the analogy between the flow in a rectangular channel and the flow in the bladed space of the impeller. Distributions of the relative velocity, pressure and energy loss are calculated.
Карпусь В.Є., Іванов В.О., Україна, Харків
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ НАЙВИГІДНІШОЇ КОМПОНОВКИ ВЕРСТАТНИХ ПРИСТРОЇВ
У доповіді розглянута математична модель синтезу структури компоновки верстатних пристроїв, який здійснюється на основі багатокритеріальної оптимізації. Конкуруючі варіанти формуються відповідно до ієрархічної структури верстатних пристроїв на основі таблиць рішень для усіх функціональних елементів (базових, установочних, допоміжних установочних і затискних).
Карпусь В.Е., Иванов В.А., Украина, Харьков
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАИВЫГОДНЕЙШЕЙ КОМПОНОВКИ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
В докладе рассмотрена математическая модель синтеза структуры компоновки станочных приспособлений, который осуществляется на основе многокритериальной оптимизации. Конкурирующие варианты формируются в соответствии с иерархической структурой станочных приспособлений на основе таблиц решений для всех функциональных элементов (базовых, установочных, дополнительных установочных и зажимных).
Karpus V.E., Ivanov V.A., Ukraine, Kharkiv
the theoretical justification of optimal arrangement machine accessory choice
In report the mathematical model of the machine accessory justification structure synthesis implemented on the basis of multicriteria optimization is considered. The competitive variants are generated in compliance with hierarchical structure of machine accessories on the basis of decision tables for all functional elements (base, location, additional location and clamp).

Карпусь  В.Є., Іванова М.С., Чукарін О.В., Україна, Харків
РОЗРАХУНОК ТОЧНОСТІ ОБРОБКИ ОТВОРІВ ОСЬОВИМ ІНСТРУМЕНТОМ
У доповіді розглянуті основні причини виникнення похибки діаметра отвору і поведення його осі при свердлінні. Проводиться порівняльний аналіз залежності точності отвору від умови обробки. Досліджується вплив геометричних параметрів комбінованого свердла на точність обробки.
Карпусь В.Е., Иванова М.С., Чукарин А.В., Украина, Харьков
РАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЙ ОСЕВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
В докладе рассмотрены основные причины возникновения погрешности диаметра отверстия и увода его оси при сверлении. Проводится сравнительный анализ зависимости точности отверстия от условий обработки. Исследуется влияние геометрических параметров комбинированного сверла на точность обработки.
Karpus V.E., Ivanova M.S., Chukarin A.V., Ukraine, Kharkov
tHE CALCULATION OF HOLE MAKING ACCURACY BY AXIAL TOOL
In report the principal causes of hole size inaccuracy and drill run origination when drilling are considered. The comparative analysis of hole making accuracy dependence on the working environment are given. The influence of combined drill geometrical parameters on processing accuracy is researched.

Карпусь В.Є., Котляр О.В., Україна, Харків
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ
У доповіді розглянута система критеріїв для вибору найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання. Для ступінчастого вала розроблені варіанти структури технологічного процесу механічної обробки. Запропоновано методику проведення багатокритеріальної оптимізації. Проведений вибір оптимальної структури технологічного процесу.
Карпусь В.Е, Котляр А.В., Украина, Харьков
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ТИПА ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ
В докладе рассмотрена система критериев для выбора наивыгоднейшего варианта технологического процесса обработки деталей типа тел вращения. Для ступенчатого вала разработаны варианты структуры технологического процесса механической обработки. Предложена методика проведения многокритериальной оптимизации. Проведен выбор оптимальной структуры технологического процесса.
Karpus V.E., Kotliar A.V., Ukraine, Kharkov
THE SELECTION OF part CUTTING TURNED engineering procedure optimal variant
In report examined the set of criteria for selection of part cutting turned engineering procedure optimal variant. The version structures of mechanical part cutting engineering procedure for multidiameter shaft are proposed. The multiobjective optimization method are produced. The selection of the optimal variant engineering procedure is realizated.

Карпушевський Б., Кушнаренко О.М., Мурек Д., Німеччина, Магдебург
ВІЛЬНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СПІРАЛЬНИХ МІКРОСВЕРДЕЛ ЗІ ЗМІННОЮ ГВИНТОВОЮ ЛІНІЄЮ
Ефективність обробки різанням значною мірою визначається геометрією ріжучого інструменту. Виготовлення інструменту з нестандартною геометрією у процесі шліфування з використанням стандартного програмного забезпечення на основі чисельних методів не є найкращим з існуючих способів. Представлена доповідь присвячена окремим аспектам вільного програмування заточувального верстату для виготовлення спіральних свердел зі змінним кутом нахилу гвинтової канавки.
Карпушевский Б., Кушнаренко О.Н., Мурек Д., Германия, Магдебург
СВОБОДНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРАЛЬНЫХ МИКРОСВЕРЛ СО СМЕННОЙ ВИНТОВОЙ ЛИНИЕЙ
Эффективность обработки резанием в значительной степени определяется геометрией режущего инструмента. Изготовление инструмента с нестандартной геометрией в процессе шлифования с использованием стандартного программного обеспечения на базе численных методов не является наилучшим из способов. Представленный доклад посвящен отдельным аспектам свободного программирования заточного станка для изготовления спиральных сверл с изменяющимся углом наклона винтовой канавки.
Karpuschewski B., Kushnarenko O.N., Mourek D., Germany, Magdeburg
A FLEXIBLE PROGRAMMING OF CUTTER GRINDERS FOR MANUFACTURING OF HELICAL MICRODRILLS WITH VARYING HELIX ANGLE
For effective metal cutting it is necessary to use a tool with optimized cutting geometry. For grinding of cutting tools with nonstandard geometry standard programming techniques, such as tabular systems, are not the best options. In this paper some aspects of flexible programming of cutter grinders for manufacturing of helical drills with varying helix angle are described. Some results of grinding parameters selection for quality assurance of helical microdrills of are also presented and discussed.

Клітной В.В., Крикун Г.В., Панамарьова О.Б., Україна, Харків
Шляхи поліпшення експлуатаційних характеристик малогабаритної насосної установки
У доповіді розглядаються питання поліпшення експлуатаційних характеристик малогабаритної насосної установки за рахунок зменшення її масогабаритних показників, раціонального вибору об’єму та конструкції бака, збільшення величини номінального тиску та використання гідроапаратури з осциляцією. Поставлена задача розв’язується шляхом імітаційного моделювання.
Клитной В.В., Крикун Г.В., Панамарёва О.Б., Украина, Харьков
ПуТИ УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАЛОГАБАРИТНОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
В докладе рассматриваются вопросы улучшения эксплуатационных характеристик малогабаритной насосной установки за счет уменьшения ее массогабаритных показателей, рационального выбора объема и конструкции бака, увеличения величины номинального давления и использования гидроаппаратуры с осцилляцией. Поставленная задача решается путем имитационного моделирования.
Klitnoy V.V., Krikun G.V., Panamaryova O.B., Ukraine, Kharkov
WAYS OF IMPROVEMENT OF exploitational characteristics OF SMALL PUMPING setting
In report the questions of improvement of exploitational characteristics of the small pumping setting are examined due to diminishing of it massgabaritic indexes, rational choice of volume and construction of tank, increase of size of nominal pressure and use of hydroapparatuses with oscillation. The put task decides by an imitation modeling.
Кобець O.В., Україна, Харків


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка