Механізм формування витрат банкуСторінка1/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи
Пояснювальна записка


до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ

Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Горяєва В.І.

Керівник: Крухмаль О.В.

Рецензент: Суховій О.В.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 109 сторінок, 9 таблиць, 15 рисунків, список використаних джерел із 56 найменування та 8 додатків.

Для збільшення прибутку банківської установи найважливішою задачею для керівників стоїть питання зниження витрат, а саме, які категорії відносити до витрат, визначення факторів, які мають суттєвий вплив на витрати. Управління витратами комерційного банку в сучасних умовах має забезпечуватися оптимізацією кожного з елементів витрат, які супроводжують здійснення різного виду банківських операцій.

Метою дипломної роботи є дослідження удосконалення механізму формування витрат банку.

Об’єктом дослідження є процес формування витрат банку. Предметом - сукупність теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування витрат банку.

Методи дослідження: аналізу, синтезу, системності, комплексності, абстрагування, дедукції та індукції, розрахунково-аналітичний, економіко-статистичний, порівняння, графічного зображення даних та експертний.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки. Існування і діяльність банку не можлива без здійснення витрат. Найбільшу частку їх в загальній структурі займають витрати від операційної діяльності. Визнання, оцінка та розкриття інформації про витрати регламентуються значною кількістю як загальнодержавних нормативно- правових документів так і міжнародних.

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі:


 • у роботі систематизовано підходи науковців до трактування та розмежування значень економічної категорії «витрати банку» - це фактичне вираження у грошовій формі використаних ресурсів, сировини, послуг, яке використовується банком при здійсненні фінансово-господарських операцій і має цільову спрямованість для досягнення певних результатів і поставленої мети;

 • основною статтею витрат банків України є процентні витрати, які за період дослідження зросли внаслідок як збільшення обсягів зобов’язань, так підвищення їх вартості;

 • механізм формування витрат в банку базується на системах фінансового планування, аналізу й контролю;

 • для покращення формування операційних витрат сформовано методичний підхід до оптимізації їх формування на основі використання технології функціонально-вартісного аналізу. За його результатами банк зможе виявити непродуктивні витрати та провести їх скорочення без загрози для погіршення якості банківських продуктів. У підсумку це забезпечить підвищення ефективності діяльності банку.

За результатами аналізу організації охорони праці в Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» зроблено висновок, що вона повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів, що регулюють ці питання. За результатами проведеного дослідження порушень в організації охороні праці у відділенні банку виявлено не було. Основні положення випускної роботи були оприлюднені та отримали схвальну оцінку на XVІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів "Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє" (14 березня 2013 р.) «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє» (м. Суми, 2013 р.).
Ключові слова: витрати, витрати банку, банк, механізм формування витрат, функціонально-вартісний аналіз.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи
Випускна робота


на тему: МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Горяєва В.І.


Керівник: к.е.н., доцент Крухмаль О.В.

Консультант к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми – 2013 року
Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

______________ Т.А.Васильєва

«___»_____________ 20___ р.


З А В Д А Н Н Я

НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ


Горяєвій Валерії Ігорівні
1. Тема роботи: Механізм формування витрат банку

керівник роботи: Крухмаль Олена Валентинівна, к.е.н., доцент,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Метою дипломної роботи є удосконалення механізму формування витрат банку.

Об’єкт процес формування витрат банку.

Предмет сукупність теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування витрат банку .

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: визначити сутність та види витрат банку; дослідити фактори впливу на витрати банку; дослідити механізм формування витрат банку.

Розділ 2 : здійснити загальний аналіз витрат банків України та ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», дослідити механізм формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».

Розділ 3 : визначити шляхи удосконалення механізму формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», дослідити методичний підхід до оптимізації формування операційних витрат банку на основі використання технології функціонально-вартісного аналізу, визначити Методичний підхід до планування процентних витрат банку з урахуванням сезонності.

Розділ 4: дослідити склад нормативно-правової бази, систему організації та управління охороною праці в банківській установі; проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті практики; охарактеризувати стан техніки безпеки та пожежної безпеки; провести аналіз та зробити оцінку економічних наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань та загальної захворюваності в банку.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

7. Дата видачі завдання «___ » _________ 20___ р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломної роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка
Завершення І розділу випускної роботи

До 03.02.2013


Отримання індивідуального завдання по проходженню переддипломної практики

30.04.2013


Проходження переддипломної практики

06.05 -02.06.2013


Подання на кафедру звіту про проходження переддипломної практики

03.06.2013


Погодження розділу звіту про проходження переддипломної практики «Охорона праці »

04.06.2013


Завершення ІІІ розділу випускної роботи

До 03.06.2013


Подання попереднього варіанту випускної роботи керівнику

03.06.2013


Попередній захист випускних робіт на кафедрі

10.06.2013


Погодження розділу «Охорона праці» з консультантом

11.06.2012


Подання випускної роботи на кафедру

14.06.2013


Захист роботи на засіданні ДЕК

24.06-30.06.2013


Студент ___________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи ___________ _____________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………….…………………………….

9

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БАНКУ…………………………………..………………………

11


1.1

Визначення сутності витрат банку та факторів, що на них впливають……………..…………………………………………

11


1.2

Аналіз підходів до класифікації витрат банку……………………………………………………………..

16


1.3

Механізм формування витрат …………………………………..

Висновки до розділу 1……………………………………………22

30


РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ТА МЕХАНІЗМУ ЇХ ФОРМУВАННЯ В ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»….………………………………………………………….

31


2.1

Аналіз витрат банків України ………………………………….

31

2.2

Аналіз витрат ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»………………………………………………………….

36


2.3

Механізм формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…………………………………………….

46

Висновки до розділу 2……………………………………………

54

РОЗДІЛ 3

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»…..

57


3.1

Методичний підхід до оптимізації формування операційних витрат банку на основі використання технології функціонально-вартісного аналізу……………………………

57


3.2

Методичний підхід до планування процентних витрат банку з урахуванням сезонності………………………………………….

67

Висновки до розділу 3……………………………………………

74

РОЗДІЛ 4ОХОРОНА ПРАЦІ У СУМСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»………………..

76


4.1

Правові та організаційні основи охорони праці у Сумському відділенні № 1…………………………………………………….

76


4.2

Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»………………..

81


4.3

Профілактика травматизму та професійних захворювань у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»………………..

84

Висновки до розділу 4 …………………………………………..

85

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………....

86

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………

89

ДОДАТКИ.………………………………………………………………………

97

ВСТУП

Мінімізація собівартості банківських послуг, для залучення більшої кількості клієнтів і заняття певної позиції на ринку, є основною метою функціонування банківської установи в умовах жорстокої конкуренції.

Прибуток є важливою складовою функціонування будь-якого підприємства, на його обсяг впливають такі фактори, як доходи і витрати, обсяг наявного капіталу, встановлений порядок визначення результатів діяльності та інші. Для збільшення прибутку банку необхідно раціонально використовувати залучені і запозичені кошти.

Отже, доходи і витрати банку є першорядними чинниками щодо формування прибутку, вплив яких на прибуток та його складові є очевидним.

Для збільшення прибутку банківської установи найважливішою задачею для керівників стоїть питання зниження витрат, а саме, які категорії відносити до витрат, визначення факторів, які мають суттєвий вплив на витрати.

У зв’язку з цим, обрана тема дипломної роботи є достатньо актуальною і потребує подальшого дослідження.

Вивченням проблеми управління витратами комерційних банків займались як зарубіжні так і вітчизняні економісти. До їх складу можна віднести: А. М. Мороза, А. Вожжова, Д. Сінкі, О. В. Васюренка, М. Білика, В. Б. Захожая, Б. С. Івасіва, С. М. Козьменка, П. Роуза, В. І. Колесникова, Г. С.Панову, Л. П. Кроливецьку, О. І. Лаврушина, Л. О. Примостку, М. І. Савлука та ін.

Метою дипломної роботи є дослідження удосконалення механізму формування витрат банку.

Для досягнення поставленої мети сформульовані наступні завдання: • з’ясувати сутність дефініції «витрати банку» та їх види;

 • визначити механізм формування витрат;

 • провести аналіз витрат банків України;

 • провести аналіз витрат банку ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»;

 • провести аналіз інформаційного і організаційного забезпечення регулювання витрат банків України і окремо банку ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»;

 • дослідити систему організації та управління охороною праці в банку; проаналізовано небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті дослідження.

Об’єктом дослідження є процес формування витрат банку. Предметом- сукупність теоретичних і практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму формування витрат банку.

У процесі роботи використовувалися такі методи дослідження: • системний підхід (при визначенні витрат як однієї із характеристик діяльності банку в системі грошово-кредитних відносин);

 • узагальнення, порівняння, групування;

 • табличний та графічний метод (при представленні отриманих результатів аналізу);

 • методи аналізу, синтезу, абстрагування (при формулювання визначення «витрати», побудови класифікації витрат банку).

Теоретико-інформаційну базу дослідження становлять нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність банків, зокрема, банківське законодавство, інструкції та положення НБУ, монографічні роботи і статті вітчизняних і зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, статистичні дані НБУ.

РОЗДІЛ 1


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ БАНКУ

1.1 Визначення сутності витрат банку та факторів, що на них впливають

Функціонування банку в умовах динамічної зміни економічної ситуації потребує використання прогресивних підходів у сфері управління банківським бізнесом. Це у першу чергу стосується застосування заходів фінансового менеджменту, об’єктом якого виступають параметри, за допомогою яких можна проаналізувати, спланувати та проконтролювати процеси надання банківських послуг. Одним із таких параметрів є витрати банку, у зв’язку з цим витрати потребують постійного дослідження і управління.

Вчені та науковці трактують поняття витрат по різному. Витрати вважаються однією із найбільш невизначених категорій у фінансах і бухгалтерському обліку, яка нерідко вживається в неоднакових смислових значеннях.

«Витрати» в банківській справі традиційно пов’язують з формуванням собівартості і ціни на банківські послуги. Значення «витрати банку» по своїй суті виходить із загального розуміння терміну «витрати». Зазвичай під витратами розуміють «спожиті ресурси або гроші, які потрібно заплатити за товари і послуги» [1]. Більш детально розглянемо підходи деяких економістів до дефініції «витрати» у таблиці 1.1.
Таблиця 1.1- Визначення терміну «витрати»

Автор

Визначення

1

2

Друрі К.

Витрати – кошти (ресурси), витрачені на отримання доходу [2]

Нуреєв Р. М

Витрати (costs) – усе, що виробник (фірма) закуповує для
використання з метою досягнення необхідного результату [3]

Керімов В. Е

Витрати – фактичне використання сировини, матеріалів, послуг [4]

Панасюк В. М.

Витрати виробництва – сукупність витрат, пов’язаних з із виготовленням та реалізацією продукції [5]

Продовження таблиці 1.1

1

2

Шмаленбах О

Витрати – блага, що утворюють вартість і не пов’язані з потоком платежів за ресурси [6]

Базилевич В.

Витрати виробництва – вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції [7]

Фінансово-кредитний словник,

Н.В. ГаретовськийИздержки - выраженная в денежном эквиваленте величина ресурсов, использованных в определенных целях. [8]

Бланк И.А. [9]

Витрати – виражені в грошовій формі поточні витрати трудових,

матеріальних, фінансових і інших видів ресурсів на виробництво

продукції.


Грещак М.Г.,

Коцюба О.С. [10]Витрати – це обсяг використаних ресурсів у грошовому вимірі для досягнення певної мети.

Осовська Г.В.,

Юшкевич О.О.,

Завадський Й.С.[11]


Витрати – формуються в процесі використання ресурсів при

здійсненні певної його діяльності. Вони мають цільову спрямованість. Витрати визначаються як сума зменшення вартості активів або зменшення власного капіталу (збиток).Кулішов В.В. [12]

Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів

або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного

капіталу.

Як бачимо, не існує одного загальноприйнятого визначення терміну «витрати». Якщо розглядати витрати з позиції обліку, то під терміном «витрати» розуміють зменшення економічної виголи за звітній період шляхом відпливу або зменшення активів, або збільшення заборгованості [13]. У Сучасному фінансово-кредитному словнику витрати – це грошове вираження затрат живої та уречевленої праці на виробництво і обіг продукції [14]. Відповідно до П(С)БО 1, П(С)БО 16 та Концептуальній основі Міжнародних стандартів фінансової звітності, за якою витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), а умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені [5, 15].

У фінансовому обліку терміну «витрати» дається наступне визначення- це показник у грошовому вираженні кількості ресурсів, які були використані для досягнення певної цілі. В управлінському обліку термін витрати використовується у залежності від рішення конкретних управлінських задач: одні витрати враховуються для оцінки запасів і визначення доходів, інші – для планування, складання бюджету і контролю.

Тому підсумовуючи вище наведені визначення слід виділити основні ознаки витрат: • внаслідок проведення підприємством своєї діяльності витрати – це зменшення економічної вигоди;

 • витрати необхідна умова отримання доходу;

 • витрати необхідні для досягнення необхідних результатів і поставленої мети;

 • витрати утворюють вартість;

 • витрати мають цільову спрямованість;

 • витрати виражаються в грошовій формі;

 • витрати виражають фактичне використання сировини, матеріалів, послуг.

Термін «витрати» ми дослідили, тому слід приділити увагу визначенню «витрати банку». По-перше, розглянемо, що вважається банком згідно законодавства. Банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку
внесені до Державного реєстру банків [15].

Отже, витрати банку – це фактичне вираження у грошовій формі використаних ресурсів, сировини, послуг, яке використовується банком при здійсненні фінансово-господарських операцій і має цільову спрямованість для досягнення певних результатів і поставленої мети.

Важливим питанням у сфері формування витрат банку є врахування поведінки витрат, тобто характеру їх реагування на зміни у діяльності банку. Зміна складу й величини витрат відбувається під впливом певних подій та операцій, що здійснюються у процесі діяльності. Тому події, які впливають на витрати, називають факторами витрат.

Під впливом багатьох факторів витрати банку визначаються, як ті, які необхідно враховувати при їх оцінці та прогнозуванні. Умовно усі фактори можна поділити на внутрішні та зовнішні.

Більш детальні приклади факторів впливу на ведені у таблиці 1.2.
Таблиця 1.2 – Фактори впливу на витрати банку [складено автором на основі 5]

Група факторів впливу на витрати банку

Фактори впливу на витрати банку

Внутрішні • ризик менеджмент;

 • персонал;

 • маркетинг;

 • управління формуванням ресурсів банку.

Зовнішні


 • економічний розвиток країни;

 • попит і пропозиція на кредит;

 • рівень конкуренції;

 • рівень інфляції;

 • грошово-кредитна політика НБУ;

 • державне регулювання;

 • податкова політика.

Загалом серед внутрішніх факторів можна виділити групи екстенсивних та інтенсивних факторів. До екстенсивних належать фактори, які відображають обсяг ресурсів, до інтенсивних відносять фактори, що відображають ефективність використання ресурсів або сприяють цьому.

1.2 Аналіз підходів до класифікації витрат банку

Особливе місце в класифікації витрат банку посідає їх поділ залежно від строків і характеру витрат на капітальні (використовуються на придбання і покращання основних засобів і, таким чином, розраховані на тривалий час; джерелом покриття є накопичений нерозподілений прибуток минулих років та одержаний у поточному році) та поточні (виникають при здійсненні банківських операцій, а також використовуються для виплати заробітної плати і премій співробітникам банку, на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, оплату аудиторських послуг тощо; джерелом покриття є валовий операційний дохід).

Детальна класифікація потребується при управлінні витратами, для чого виділяють три напрямки класифікації витрат [16]:


 • перший напрямок – оцінка витрат та визначення фінансових результатів: вичерпані та невичерпані витрати, прямі та непрямі, основні та накладні;

 • другий напрямок – прийняття рішень: релевантні та нерелевантні,
  постійні та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі;

 • третій напрямок – контроль: контрольовані та неконтрольовані.

В основу класифікації витрат покладено принцип: різні витрати для різних цілей (рис.1.1).

Класифікація витрат з точки зору управління ними

Неконтрольовані

Контрольовані


КонтрольОцінка запасів, визначення фінансових результатів

Прийняття рішень


Вичерпні та невичерпніРелевантні та нерелевантні

Прямі та непряміПостійні та змінні

Витрати на продукціюМаржинальні та середні

Дійсні та можливі

Рисунок 1.1 – Класифікація витрат з метою управління ними [16]

На практиці не всі витрати, що відносяться до звітного періоду (вичерпані витрати), безпосередньо пов’язані із створенням банківського продукту. Тому для визначення собівартості продуктів або послуг розрізняють витрати, які формують собівартість продукту (послуг) та витрати періоду.

Важливою ознакою витрат є характер їх зв’язку з певним об’єктом: продуктом, підрозділом, проектом тощо. Залежно від характеру цього зв’язку витрати поділяють на прямі та непрямі. Віднесення витрат до прямих або непрямих залежить від того, що є об’єктом витрат. Одні й ті самі витрати можуть бути одночасно прямими і непрямими щодо різних об’єктів.

Поділ витрат на основні та накладні, прямі та непрямі пов’язаний, в першу чергу, з необхідністю отримання об’єктивної інформації про обсяг витрат.

Для прийняття управлінських рішень необхідно розрізняти релевантні та нерелевантні витрати. Релевантні витрати дорівнюють нулю при відмові від існуючого варіанту використання ресурсів на користь альтернативного, а нерелевантні витрати залишаються незмінними. Отже, тільки релевантні витрати повинні враховуватись при прийнятті рішень.

Розглядаючи різні альтернативні варіанти рішень необхідно враховувати не лише дійсні (реальні), а й можливі витрати (втрати). Можливі витрати не відображають в облікових регістрах і беруть до уваги тільки в разі використання обмежених ресурсів.

Класифікація витрат на постійні та змінні важлива для прийняття управлінських рішень щодо обсягу виробництва і ціноутворення. Постійні витрати – витрати, обсяг яких не залежить від зміни обсягу залучених (розміщених) коштів чи інших факторів, що впливають на витрати. Прикладом таких витрат можуть бути: витрати на утримання будівель, обладнання, оренду землі, комісійні, які встановлюються аналогічно постійним комісійним; загальні адміністративні витрати; відрахування в резерви. Змінними витратами вважаються, якщо їх обсяг змінюється водночас зі зміною кількості послуг чи операцій. Прикладом таких витрат є: частина комісійних - процентні доходи, які розраховуються у відсотках від вартості банківського продукту; торговельні та інші.

Для контролю діяльності окремих підрозділів та оцінки роботи їх керівників виділяють контрольовані та неконтрольовані витрати. Одні й ті самі витрати можуть бути контрольованими з боку керівника кредитного відділу та неконтрольованими для керівника кредитного відділу іншого банку. Класифікація витрат на контрольовані та неконтрольовані лежить в основі системи обліку за центрами відповідальності.

З метою відображення витрат у фінансовій звітності слід розглядати їх у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку згідно до облікової класифікації витрат, які визнані банком, від здійснення банківських операцій згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» та від інших операцій, що здійснюються відповідно до законодавства України» (рис.1.2).


Види витрат у залежності від виду діяльності


Фінансова діяльністьОпераційна діяльність

Інвестиційна діяльність


 • процентні витрати;

 • комісійні витрати;

 • збитки від торгівельних операцій;

 • витрати на формування спеціальних резервів банку;

 • інші операційні витрати;

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення);

 • інвестицій в асоційовані компанії;

 • витрати за операціями із збільшення (зменшення);

 • інвестицій у дочірні установи;

 • витрати за операціями з цінними паперами власного боргу;

 • витрати за субординованим боргом;

 • дивіденди що сплачені протягом звітного періоду.

Рисунок 1.2 – Види витрат у залежності від виду діяльності [складено за 15,19]
Типова класифікація витрат банку, прописана в Положенні про облікову політику кожного банку, показує обов’язкову умову їх функціонування – високий рівень нормативно-правового регулювання діяльності банківських установ.

До процентних витрат від операційної діяльності відносяться витрати, які обчислюються пропорційно у часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку. До них належать: • витрати за кредитами і депозитами та за іншими процентними фінансовими інструментами, в тому числі за цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше підраховані;

 • витрати у вигляді амортизації премії за цінними паперами;

 • комісійні, подібні за природою до процентів.

До комісійних відносяться витрати за всіма послугами, отриманими від третіх сторін. До категорії комісійних належать:

 • витрати від операцій за розрахунково-касове обслуговування, обслуговування депозитних рахунків, за зберігання цінностей та здійснення операцій з цінними паперами;

 • витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів;

 • інші комісійні витрати [19].

Інші операційні витрати - це витрати від операцій, що не пов’язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вище зазначені групи операційних витрат, зокрема: витрати від оперативного лізингу(оренди); витрати за послуги аудиту; витрати на інкасацію; неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше. Загальні адміністративні витрати - це операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати:

 • на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов’язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо);

 • амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо);

 • гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв’язок (поштові, телефонні, факс тощо);

 • сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

Витрати на формування спеціальних резервів банку - це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів. Займають досить вагому частку у загальних витратах усіх банків України.

Враховуючи особливості складання та подання фінансової звітності банків України, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, класифікація витрат банку покладена в основу Звіту про фінансові результати і містить такі основні класифікаційні групи витрат: • процентні витрати;

 • комісійні витрати;

 • чисті збитки від операцій з іноземними валютами;

 • чисті збитки від операцій з цінними паперами;

 • непроцентні витрати (витрати на персонал, адміністративні витрати,тощо);

 • витрати на податок на прибуток.

Крім облікової класифікації витрат банку усі витрати виходячи із специфіки здійснення банківської діяльності поділяються на:

 • банківські витрати;

 • небанківські операційні витрати;

 • непередбачені витрати.

До банківських належать витрати, які пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України «Про банки і банківську діяльність». Небанківські операційні витрати діляться на адміністративні (сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток витрати на утримання й експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів витрати на утримання персоналу), інші небанківські операційні витрати [20].

1.3 Механізм формування витрат банку

Одним з завдань даного дослідження є вивчення механізму формування витрат.

Управління фінансами в банку в цілому та витратами, зокрема, здійснюється на основі розробленої фінансової структури, що є інструментом реалізації цілей банку щодо: підвищення ефективності банківської діяльності та максимізації прибутку; розвитку бізнес-напрямків; удосконалення системи мотивації праці працівників.

Основною функцією фінансової структури є делегування відповідальності за фінансові показники (доходи, витрати та прибуток) центрам фінансової відповідальності.

Задачі, що виконуються завдяки визначенню фінансової структури: оцінка рентабельності та ефективності управління банком в цілому; формування бізнес-планів підрозділів; виділення сфер відповідальності за виконання бізнес-планів; оцінка рентабельності структурних підрозділів та продуктів.

Критеріями виділення окремого бізнес-напрямку в банку є: наявність власного ринку діяльності та клієнтської бази; отримання прямих доходів та/або залучення фінансових ресурсів через виконання різних фінансових інструментів і в результаті здійснення операцій, надання послуг; виконання комплексу взаємопов’язаних та близьких послуг і операцій, що становлять єдиний технологічний процес.

Фінансова структура банку включає такі бізнес-напрямки: операції з фізичними особами (поточні рахунки, депозити, кредитні та дебітні картки, кредити для фізичних осіб); операції з юридичними особами (поточні рахунки, депозити, овердрафти, кредити та інші види фінансування, валютні операції для юридичних осіб); інвестиційна банківська діяльність «операції на ринках позикового та власного капіталу, цінні папери, операції з обміну валют, торгові операції з наявною валютою та корпоративні фінанси).

Залежно від обслуговування клієнтів певного сегменту центри прибутку поділяються на спеціалізовані (обслуговують переважно клієнтів свого бізнес-напрямку, але також можуть продавати свої продукти/послуги клієнтам іншого бізнес-напрямку) та універсальні (обслуговують клієнтів різних бізнес-напрямків (наприклад, підрозділ операцій з цінними паперами, підрозділ документарних операцій).

У банку також існують підрозділи, які чинять опосередкований вплив на залучення клієнтів певних сегментів шляхом впровадження партнерських програм. Вони не належать до жодного з бізнес-напрямків, оскільки можуть працювати на всі бізнес-напрямки одночасно. При цьому вони є центрами фінансового обліку, оскільки приймають участь у виконанні бізнес-напрямками їх фінансових показників. Результати діяльності таких підрозділів оцінюються окремо від діяльності інших бізнес-напрямків.

У структурі таких підрозділів виділяють як центри витрат, так і центри прибутку. На центри прибутку перерозподіляється частина доходу бізнес-напрямків, отриманих від клієнтів, що були залучені на обслуговування в банк через партнерські програми. Такий перерозподіл доходів здійснюється на основі внутрішнього нормативного документу, що регламентує даний процес.

Центри інфраструктури залежно від функцій, що вони виконують, поділяються на дві групи: менеджмент-центри (вище керівництво банку, прямі витрати якого не можуть бути повністю віднесені на бізнес-напрямки) та сервіс-центри (підрозділи, що забезпечують та обслуговують діяльність банку, витрати яких не можуть бути повністю віднесені до того чи іншого бізнес-напрямку).

Кожен центр прибутку має свій план активів та пасивів, бюджет доходів та витрат (для центрів витрат – тільки бюджет витрат), що забезпечує визначення саме тих активів та пасивів, доходів та витрат, на розмір яких центр прибутку та центр витрат може безпосередньо впливати.

Стратегічне фінансове планування строком на три-п’ять років визначає стратегічні цілі банку та встановлені основні прогнозні показники діяльності.

На основі стратегії розвитку міжнародної банківської групи банк, враховуючи макроекономічний прогноз діяльності національної банківської системи на рівні банку, за участі бізнес-напрямків розробляється фінансова модель стратегічного бачення розвитку банку в Україні (далі стратегія розвитку). Безпосередньо в стратегії розвитку банку витрати не плануються, але даний документ є базовим у довгостроковому контексті для річного циклу планування діяльності банку в цілому, в тому числі і витрат.

Поточне фінансове планування здійснюється на один рік з поквартальною розбивкою і передбачає розробку бізнес-плану банку, в якому конкретизуються, виходячи із стратегії розвитку банку, завдання та планові показники діяльності на фінансовий рік.

Бізнес-план формується відповідно до агрегованих показників, які доводяться групою, виходячи з загальної стратегії групи в Україні і включає наступні планові статті: чисті активи; кредити юридичним особам; кредити фізичним особам; залучення коштів юридичних осіб; залучення коштів фізичних осіб; власний капітал; доходи, витрати та прибуток; якісні показники ефективності діяльності банку (прибутковість активів та капіталу, коефіцієнт окупності адміністративно-управлінських витрат, коефіцієнт комісійної дохідності активів).

Засобом попереднього контролю витрат банку є бюджет, за допомогою якого також здійснюється функція планування. Він забезпечує: • оптимізацію витрат, здійснення витрат відповідно до отриманих доходів;

 • проведення капітальних інвестицій відповідно до наявних джерел фінансування (отриманим прибутком та розміром капіталу);

 • формування єдиної методології планування витрат й оцінки результатів діяльності бізнес-напрямків, філій та банку в цілому відповідно до стандартів банку.

Політика бюджетування банківської установи в сфері формування витрат передбачає:

 • забезпечення окупності платних кредитних ресурсів, тобто одержання позитивної процентної маржі за активними операціями банку (перевищення процентних доходів над процентними витратами та постійне її нарощування).

Дане завдання реалізується завдяки виваженій політиці управління активами і пасивами банку по збільшенню обсягів залучених ресурсів і розміщення коштів в активні вкладення та процентній політиці, спрямованій на визначення та встановлення оптимальних цін на активні та пасивні операції, які б забезпечували прибутковість операції і були конкурентоспроможними на ринку банківських послуг;

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка