Механізм формування витрат банкуСторінка12/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


  • за ресурсами у іноземній валюті:

, (2.3)

де К – курс долара по відношенню до гривні.


Непроцентні витрати за всіма установами банку (за винятком новостворених установ, які працюють в режимі планової збитковості) плануються, виходячи з потреби забезпечення діяльності банку та наявності джерела фінансування (доходи філії банку після покриття процентних витрат) за умови забезпечення рентабельної діяльності.

Комісійні витрати плануються, виходячи з вартості послуг і операцій, пов’язаних із операційною діяльністю.

Інші операційні витрати передбачаються відповідно до укладених угод по наданню послуг (оперативний лізинг, аудиторські, консалтингові послуги тощо).

Загальні адміністративні витрати плануються в бюджеті залежно від їх змісту за порядком, охарактеризованим нижче.

Витрати на оплату праці розраховуються, виходячи з кількості персоналу, необхідного для забезпечення ефективної діяльності кожної філії (відділення) та банку в цілому, а також з урахуванням фінансових можливостей щодо утримання персоналу. Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування плануються відповідно до чинного законодавства. Матеріальна допомога та соціальні виплати плануються за наявності фінансової можливості. Витрати на підготовку кадрів плануються, виходячи з виробничих потреб в підготовці працівників, за рішенням правління (або Голови правління) банку.

Витрати на утримання основних засобів формуються з необхідності підтримання їх у належному стані. Вони плануються, виходячи з наявності основних засобів, вартості техогляду і обслуговування, діючих цін тощо. Амортизаційні відрахування плануються відповідно до вимог Положення про нарахування амортизаційних відрахувань з урахуванням планових капітальних витрат.

Експлуатаційні та господарські витрати плануються, виходячи з укладених договорів на комунальні послуги, охорону, наявної виробничої площі, кількості функціональних працівників та середнього показника витрат у цілому по установі, кількості транспортних засобів, норм витрат пально-мастильних матеріалів на 100 км пробігу, діючих цін.

Витрати на телекомунікації плануються наступним чином: витрати на СЕП – відповідно до планового росту кількості платіжних документів; витрати на інші системи банківського зв’язку – відповідно до укладених договорів; поштово-телефонні витрати – з урахуванням виробничих потреб, затвердженого рангу посад та Карти компенсацій та пільг ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», діючих тарифів та фінансових можливостей.

Витрати на відрядження, пов’язані з виробничою діяльністю, прогнозуються відповідно до плану відряджень працівників структурних підрозділів, погоджених з керівництвом, з урахуванням затвердженого рангу посад та Карти компенсацій та пільг ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».

Представницькі витрати плануються залежно від задач по розвитку клієнтської бази.

Витрати на маркетинг та рекламу плануються відповідно до програми по зміцненню позитивного іміджу банку з урахуванням необхідності популяризації інформації щодо комплексу послуг, які надаються установами банку, впровадженню нових видів послуг з урахуванням фінансових можливостей банку.

Витрати на спонсорство та благодійну діяльність плануються за умови прибуткової діяльності та необхідності зміцнення іміджу банку. Норматив зазначених витрат становить не більше 4 % від прибутку минулого року.

Витрати на маркетинг, рекламу, спонсорство та представницькі витрати філій та відділень плануються та фактично здійснюються ними лише за погодженням відповідними підрозділами Головного офісу.

Інші адміністративні витрати плануються залежно від участі банку у різних спілках, асоціаціях тощо і необхідності сплати членських внесків, плану заходів стосовно корпоративної культури та інших витрат загально банківського характеру.

Витрати, пов’язані із відкриттям установ, плануються відповідно до плану розвитку мережі установ банку.

Поточний контроль витрат ведеться безпосередньо в ході здійснення діяльності банку. Проведення витрат у розмірах більших, ніж затверджено за статтями адміністративно-управлінських витрат, можливе лише за рахунок економії за іншими статтями за умови, якщо сума витрат не перевищує затверджену в бізнес-плані філії загальну суму за відповідним напрямком адміністративно-управлінських витрат: витрати на оплату праці; амортизація; адміністративно-господарські витрати.

У рамках кінцевого контролю витрат фактично понесені витрати порівнюються з плановими.

Для аналітичного забезпечення формування витрат в банку використовуються такі види аналізу:  • ранжування, за допомогою якого виявляються найбільш і найменш витратні бізнес-напрями, банківські продукти і послуги; порівнюються витрати різних елементів фінансової структури за заданою статтею бюджету;

  • кластерний аналіз, який дозволяє об’єднувати витратні статті бюджету в групи (кластери) за визначеними ознаками, порівнювати їх і виявляти серед них найбільш і найменш впливові. При проведенні даного аналізу обчислюються граничні значення статей для кожної з груп, а потім вони відносяться до відповідної групи. Кількість груп визначається, виходячи з потреб аналізу;

  • факторний аналіз призначений для виявлення обставин (факторів), що вплинули на значення статті витрат банку, що аналізуються, та зміни в ній;

  • аналіз трендів забезпечує вивчення змін витрат, що відбулися протягом заданого періоду. Глибина дослідження визначає кількість періодів, протягом яких необхідно простежити зміни у витратах банку. Тренд створюється на основі заздалегідь сформованої вибірки статей витрат, що вимагає постійного контролю за їх станом;

  • «план-факт» аналіз, у процесі якого контролюється і аналізується виконання бюджетів банку в розрізі витратних статей, виявляючи і оцінюючи відхилення в витратах банку, аналізуючи причини виникнення цих відхилень.

Вважаємо, що в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» приділяється значна увага забезпеченню ефективного формування витрат, що передбачає їх планування, контроль та аналіз.

Висновки до розділу 2

За результатами дослідження, проведеного в другому розділі, нами зроблено наступні висновки.

Витрати банківської системи України за 2010-2012 рр. зменшились, переважно, за рахунок зменшення обсягів витрат на формування резервів під активні операції. Головною причиною цього стало очищення балансу банків України від проблемних активів за рахунок сформованих резервів та повільне розгортання кредитних операцій. В результаті цих динамічних змін частка даної статті у загальних витратах банківської системи склала 14,69 %.

Основною статтею витрат банків України є процентні витрати, які за період дослідження зросли внаслідок як збільшення обсягів зобов’язань, так підвищення їх вартості. Здатність банків України отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів за період дослідження зменшилась, оскільки показник співвідношення процентних доходів та витрат зменшився.

Другою за значущістю є адміністративні та інші операційні витрати, які порівняно з 2010 зросли на 27,9 % або на 10,896 млрд. грн. Їх частка у загальних витратах банків зросла і склала 35,16 %. Вважаємо, що дана стаття в кожному банку повинна бути проаналізована з точки зору її продуктивності та менеджментом банків повинні бути вжиті заходи щодо їх оптимізації.

Частка комісійних витрат протягом періоду дослідження була стабільною (на рівні 2 %) та суттєво не впливала на фінансовий результат банків України.

Об’єктом дослідження в випускній роботі виступав ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».

Витрати банку за 2010-2012 рр. зменшились за рахунок зменшення витрат на формування резервів під активні операції. Це було обумовлено значним зменшенням розміру активів, під які формуються та списання з балансу банку проблемних активів. У результаті цих динамічних змін частка даної статті у загальних витратах банківської системи склала 13,67 %.

Основною статтею витрат банку є процентні витрати, які за період дослідження зросли внаслідок як збільшення обсягів платних зобов’язань, так підвищення їх вартості. Здатність ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів за період дослідження зменшилась, про що свідчить зменшення показника співвідношення процентних доходів та витрат. Зважаючи на те, що процентний прибуток є основним у формуванні прибутку банку, вважаємо, що менеджерам доцільно здійснювати подальшу роботу щодо оптимізації ресурсної бази з точки зору мінімізації її вартості.

Другою за значущістю є операційні витрати, які зросли на 524754 тис. грн., або в 1,59 рази і станом на 01.01.2013 склали 855651 тис. грн. або 35 % усіх витрат. Вважаємо, що дана стаття в банку повинна бути проаналізована з точки зору її продуктивності та менеджментом повинні бути вжиті заходи щодо їх оптимізації.

Частка комісійних витрат протягом періоду дослідження була стабільною (на рівні 2 %) та суттєво не впливала на фінансовий результат банку.

Динаміка та структура витрат банку відповідає середньогалузевій, що означає, що заходи по формуванню та регулюванню витрат відповідають сучасним умовам ведення банківського бізнесу в Україні.

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що механізм формування витрат в банку базується на системах фінансового планування, аналізу й контролю.

Планування витрат базується на стратегії розвитку та бізнес-плані банку. Засобом оперативного планування й попереднього контролю витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» є бюджет, який забезпечує оптимізацію витрат, їх здійснення витрат відповідно до отриманих доходів; проведення капітальних інвестицій відповідно до наявних джерел фінансування (отриманим прибутком та розміром капіталу); формування єдиної методології планування витрат й оцінки результатів діяльності бізнес-напрямків, філій та банку в цілому відповідно до стандартів групи.

Поточний контроль витрат ведеться безпосередньо в ході здійснення діяльності банку. Проведення витрат у розмірах більших, ніж затверджено за статтями адміністративно-управлінських витрат, можливе лише за рахунок економії за іншими статтями за умови, якщо сума витрат не перевищує затверджену в бізнес-плані філії загальну суму за відповідним напрямком адміністративно-управлінських витрат: витрати на оплату праці; амортизація; адміністративно-господарські витрати.

У рамках кінцевого контролю витрат фактично понесені витрати порівнюються з плановими.

РОЗДІЛ 4


ОХОРОНА ПРАЦІ У СУМСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

4.1 Правові та організаційні основи охорони праці у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

Охорона праці в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» є важливою складовою трудового процесу, бо банк визнає, що від стану санітарно-гігієнічних умов залежить здоров’я працівників та їх працездатність. Тому керівництво банку забезпечує належні умови для працівників.

Базою проходження переддипломної практики та об’єктом дослідження при написанні третього розділу є ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».

За результатами проходження переддипломної практики нами визначено, що організація служби охорони праці в цілому по ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» централізована і має вертикальну підпорядкованість.

Базові повноваження щодо організації охорони праці в службах і підрозділах банку має відділ охорони департаменту управління персоналом головного офісу. Даний підрозділ банку формує всю необхідну внутрішню нормативну базу щодо охорони праці в «УМОВНИЙ БАНК»; формує план заходів щодо підвищення ефективності охорони праці; подає на затвердження кошторис витрат, пов’язаних з охороною праці; контролює та надає керівництву банку звіти про їх виконання та сформовані пропозиції щодо покращення охорони праці. Зазначені планові заходи надаються по організаційній вертикалі службам і підрозділам банку і обов’язкові до виконання. На рівні служб і підрозділів банку контроль за їх виконанням покладено на керівника відповідного підрозділу.

Необхідність створення служби охорони праці та її кількісний склад визначаються кількістю працюючих. Оскільки кількість працівників у ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» становить 12 чоловік, служба з охорони праці в цій банківській установі не створена. Відповідальність за організацію охорони праці несе керуючий відділення. Це відповідає нормативним вимогам – якщо чисельність працівників менше 50, то створення організаційного підрозділу з охорони праці не передбачено.

Охорона праці в банку потребує відповідного нормативного забезпечення. За джерелами походження його поділяють на зовнішнє (нормативно-правові акти, розроблені на рівні держави та галузі й обов’язкові до виконання) та внутрішні (розробляються в банку відділом з охорони праці спільно з юридичним департаментом в межах чинного законодавства й обов’язкові до виконання всіма службами й підрозділами ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»).

До базового зовнішнього нормативного забезпечення з охорони праці входить: Кодекс законів про працю, Закони України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Типове положення про службу охорони праці», «Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ (ДСАНПІН 3.3.2.007-98)», інші положення та інструкції.

У ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» сформоване необхідне внутрішнє нормативне забезпечення для ефективної організації роботи з охорони праці, зокрема: «Інструкція про охорону праці та техніку безпеки для працівників банку», «Інструкція про протипожежні заходи для працівників банку», «Інструкція про охорону праці та техніку безпеки для працівників банку при використанні персональних комп’ютерів та електротехнічних пристроїв».

У банку між трудовим колективом та правлінням укладено колективний договір, умови якого коригуються щорічно. У ньому наявний розділ «Охорона праці», в якому визначені обов’язки працедавця по створенню належних умов праці для працівників та передбачені комплексні заходи щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці.

Вважаємо, що в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» сформоване необхідне нормативне забезпечення для ефективної організації роботи з охорони праці (табл. Е.1).

Усі документи з питань охорони праці в Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» знаходяться в електронному вигляді. Це створює повний доступ до них працівників банківської установи відповідно до визначених прав доступу. Також усі документи дублюються в паперовому вигляді і зберігаються в спеціально відведеному місці, у разі завершення строку їх використання вони передаються в архів.

Результати оцінки виконання положень нормативних актів з охорони праці у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» представлено в таблиці Е.2.

Важливе значення для ефективної охорони праці відіграє знання вимог зовнішніх та внутрішніх нормативних актів з охорони праці та їх контроль.

У ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» визначено, що працівники при прийнятті на роботу і періодично, в процесі роботи, повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Така перевірка проводиться у вигляді усного опитування. Допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

При прийнятті на роботу працівника в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» обов’язково проводяться вступний і первинний інструктажі з охорони праці. У подальшому, відповідно до вимог положення «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» проводяться позаплановий, повторний інструктажі (раз на 6 місяців), а також цільовий – у разі виникнення надзвичайних подій. Інструктаж та навчання з техніки безпеки має на меті попередження виробничого травматизму.

Студент, що прибув на практику до ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», ознайомлюється з умовами колективного договору, інструкціями про охорону праці та техніку безпеки, про протипожежні заходи, про охорону праці та техніку безпеки при використанні персональних комп’ютерів та електротехнічних пристроїв, розроблених для працівників банку.

Згідно з вимогами нормативних актів, у ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» раз на три роки проводиться атестація робочих місць за умовами праці, що передбачає виявлення шкідливих і небезпечних виробничих факторів та причин їх появи; дослідження санітарної гігієни виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища й характеру праці на відповідність їх вимогам стандартів санітарних норм і правил; вивчення відповідності умов праці рівню розвитку техніки і технології, удосконалення порядку та умов установлення і призначення пільг і компенсацій. ЇЇ результатом є розробка паспорту робочого місця банку.

Відповідно до нормативних документів ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» працівники щороку проходять профілактичні медичні огляди.

Фінансування охорони праці здійснюється власником, працівник не несе ніяких витрат на заходи щодо охорони праці. Відповідно до прийнятого в банку централізованого вертикального підходу до управління банком в цілому та управління охороною праці, зокрема, фінансування витрат на охорону праці здійснюється централізовано.

У ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» створено фонд охорони праці, кошти якого в межах визначеного для відділення бюджету витрат використовують на виконання планових заходів, що забезпечують підвищення рівня охорони праці в банківській установі відповідно до визначеного переліку. Перевищення планової величини витрат в межах планового року не дозволяється.

У таблиці Е.3 наведені дані щодо витрат на заходи з профілактики травматизму і професійних захворювань за 2010-2012 рр.

Як свідчать наведені дані, в банківській установі за період аналізу відсутні частково доцільні та недоцільні витрати, оскільки протягом періоду дослідження відсутні аварійні ситуації, для банківської установи не притаманні важкі умови праці.

У структурі доцільних витрат домінують витрати на заходи з охорони праці за колективним договором, при цьому їх обсяг протягом періоду був відносно сталим. Це обумовлено достатньо високим рівнем організації охорони праці в банківській установі та відсутністю значної потреби в підвищенні її рівня.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження нами складено Акт перевірки стану охорони праці у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» станом на 31.05.2013 (табл. Е.4).

Громадський контроль з питань охорони праці в банківській установі виконується належним чином. Зокрема, профспілка працівників приймає участь в управлінні соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, у підготовці проектів двосторонніх зобов’язань в колективному договорі.

Як свідчать наведені дані, порушень у роботі Сумського відділення № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» не виявлено, в банківській установі дотримуються всі вимоги чинного законодавства та внутрішньої нормативної бази.

4.2 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

Відділення № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» знаходиться в м. ……., вул…..

Це чотириповерхова цегляна житлова будівля з зовнішнім утепленням, на першому поверсі якої розташовані офісні приміщення. Відділення банку знаходиться на першому поверсі. Крім нього, на першому поверсі розташоване відділення ПАТ «Індустріалбанк» та офіси інших компаній.

Наявність відділення іншого банку та певна віддаленість від основних потоків клієнтів, на нашу думку, зменшує потенціал даної установи в залученні банківської клієнтури.

На противагу цьому, розташування будівлі, в якій розташоване відділення, з точки зору питання безпеки та умов праці є вдалим: периметр будівлі огороджений; поблизу знаходиться автомобільна дорога, але будівля розташована в глибині кварталу, тому негативні ефекти від неї для відділення не характерні; виробничі приміщення, які є джерелом виникнення небезпечних факторів, а також залізничні колії поблизу будівлі відсутні; високі дерева, які б закривали небосхил, зменшуючи природну освітленість, відсутні.

Проходження практики здійснювалось у відділі обслуговування корпоративних клієнтів, в якому працюють 3 особи. Приміщення повністю обладнане меблями, комп’ютерною та оргтехнікою, зокрема у ньому розташовано 3 робочих столи, обладнаних 3 персональними комп’ютерами, 3 принтерами, 3 телефонами.

Для проведення атестації робочих місць у відділі обслуговування корпоративних клієнтів використана «Гігієнічна класифікація умов праці» за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Обсяг відділу при висоті стелі 2,5 (повна відповідність санітарним нормам) метри складає 84 м3. Загальна площа відділу складає 33,6 м2. Площа на одного працюючого складає 11,2 м2 (норма – 6 м2), а об’єм – 28 м3 (норма – 15 м3). Як свідчать наведені дані, це повністю відповідає нормам БНіП 11-90-81, СН 512-78 та ГСан ПіН 3.3.2. 007-98.

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом приміщення відділу відносяться до приміщень без підвищеної небезпеки, оскільки в ньому відсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку: волога, струмопровідний пил, хімічно активне середовище, струмопровідна підлога, підвищена температура.

Приміщення відділу обслуговування корпоративних клієнтів відповідає корпоративному дизайну банку і витримано в світло-коричневій кольоровій гамі з елементами зеленого кольору. Меблі, комп’ютерну та оргтехніку розміщено відповідно до їх функціонального призначення з урахуванням ергономічних вимог. Конструкція робочого місця працівника відділу обслуговування корпоративних клієнтів забезпечує підтримання оптимальної робочої пози.

Наявне в відділі обладнання відповідає вимогам нормативно-технічної документації. Комп’ютерна та оргтехніка була повністю оновлена в 2012 році, на всі її елементи наявні технічні паспорти. Кондиціонер має технічний паспорт та щороку проходить обслуговування для очищення його елементів від забруднень.

Основними технічними засобами і заходами забезпечення електробезпеки в установі є: ізоляція струмовідних частин, захисне розділення електричних мереж, компенсація ємнісних струмів замикання на землю, вирівнювання потенціалів, автоматичне та мануальне відключення приладів від електромережі у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

На основі наведеного можемо зробити висновок, що технологічна оснащеність робочих місць, зокрема, засоби захисту приладів і їх технічний стан у відділі обслуговування корпоративних клієнтів відповідають вимогам.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка