Механізм формування витрат банкуСторінка13/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Параметри мікроклімату відділу мають такі характеристику: температура повітря коливається від 20 до 22 градусів, для її регулювання в теплу пору року використовується кондиціонер типу Samsung 480 М, продуктивністю за повітрям 500 м3/год; відносна вологість – 52 %; швидкість руху повітря – 0,2 м/с.Для обігріву приміщення в холодний період року використовується центральна водяна система опалення (дві батареї, по одній біля кожного вікна), що достатньо для підтримання нормальної температури повітря взимку.

Для створення оптимальних умов зорової роботи в відділі використовується природне та штучне освітлення. Природне освітлення забезпечується через два вікна розміром 1,5 м2м, обладнані вертикальними жалюзі. Штучне освітлення – загальне рівномірне.

Основними джерелами шуму у відділі обслуговування корпоративних клієнтів є комп’ютери, принтери, телефонні апарати, кондиціонер. Проникненню зовнішнього шуму в приміщення відділу заважають вікна, що мають подвійні рами й герметично закриваються. Рівень шуму в приміщенні досягає приблизно 50 Дб, що відповідає оптимальному рівню згідно з ДЕСТ 12.1.003-86.

Установлені в приміщенні комп’ютери є джерелом електромагнітного випромінювання та надмірної теплоти. Також джерелом електромагнітного випромінювання є принтери. Рівень електромагнітного випромінювання дорівнює 0,7 Вт/м2 , який передбачає 12-ти годинний час перебування у зоні випромінювання.

Приміщення банку обладнане належними санітарно-побутовими приміщеннями; санітарний стан яких знаходиться на достатньому рівні.

Значення параметрів, що характеризують санітарно-гігієнічні умови праці у відділі обслуговування корпоративних клієнтів наведені у таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Параметри санітарно-гігієнічних умов праці у приміщенні відділу по роботі з корпоративними клієнтами Сумського відділення № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

№ п/п

Параметри

Фактичне значення

Норматив за державними стандартами

Відповідність нормативу

1

Температура повітря в перехідний період, 0С

20-22

18-27

Відповідає

2

Відносна вологість, %

52

40-60

Відповідає

3

Швидкість руху повітря, м/с

0,2

0,1-0,2

Відповідає

4

Запиленість, мг/м3

0,5

0,2-2

Відповідає

5

Освітленість, Лк

330

300

Відповідає

6

Рівень шуму Дб

50

50-65

Відповідає

Як свідчать дані таблиці 4.1, основні параметри санітарно-гігієнічних умов праці у відділі відповідають нормативним значенням.

Розглянувши наведений матеріал, можна зробити висновки про те, що умови праці відповідають всім нормам законодавства про охорону праці згідно зі СНиП 2.04.05-91, ДНАОП 0.03-3.15-86, ДСанПіН 3.3.2.007-98.

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації умови праці в банку відносяться до 1 класу – оптимальні умови.

4.3 Профілактика травматизму та професійних захворювань у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

Одним з основних показників, що характеризують ефективність охорони праці і дотримання правил техніки безпеки є рівень травматизму. У Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» за період дослідження випадків травматизму з тимчасовою втратою працездатності зареєстровано не було.

Зважаючи на це, всі розрахункові показники стану виробничого травматизму та професійних захворювань у Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» дорівнюють нулю.

У результаті проведеного аналізу дійшли висновку, що основні небезпечні фактори пов’язані зі шкідливістю окремих елементів обладнання, зокрема, комп’ютерної та оргтехніки. Всі інші фактори не мають негативного впливу на працівників відділі обслуговування корпоративних клієнтів та інших працівників Сумського відділення № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».


Висновки до розділу 4

За результатами аналізу організації охорони праці в Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» зроблено висновок, що вона повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів, що регулюють ці питання. За результатами проведеного дослідження порушень в організації охороні праці у відділенні банку виявлено не було.

Громадський нагляд та контроль за діяльністю відділення здійснюється регулярно, а суб’єкти, що провадять цю діяльність, функціонують ефективно.

За результатами аналізу стану санітарно-гігієнічних умов праці зроблено висновок про їх відповідність ДЕСТ 12.1.005-88.

Згідно з Гігієнічною класифікацією, умови праці у відділі обслуговування корпоративних клієнтів можна вважати оптимальними і віднести до 1 класу. В ньому створено такі умови, за яких зберігається здоров’я працівників та створюються передумови для високого рівня працездатності.

ВИСНОВКИ

Функціонування банку в умовах динамічної зміни економічної ситуації потребує використання прогресивних підходів у сфері управління банківським бізнесом. Це у першу чергу стосується застосування заходів фінансового менеджменту, об’єктом якого виступають параметри, за допомогою яких можна проаналізувати, спланувати та проконтролювати процеси надання банківських послуг. Одним із таких параметрів є витрати банку, у зв’язку з цим витрати потребують постійного дослідження і управління.

Витрати банку – це фактичне вираження у грошовій формі використаних ресурсів, сировини, послуг, яке використовується банком при здійсненні фінансово-господарських операцій і має цільову спрямованість для досягнення певних результатів і поставленої мети.

Під впливом багатьох факторів витрати банку визначаються, як ті, які необхідно враховувати при їх оцінці та прогнозуванні. Умовно усі фактори можна поділити на внутрішні та зовнішні.

Витрати банківської системи України за 2010-2012 рр. зменшились, переважно, за рахунок зменшення обсягів витрат на формування резервів під активні операції. Основною статтею витрат банків України є процентні витрати, які за період дослідження зросли внаслідок як збільшення обсягів зобов’язань, так підвищення їх вартості. Здатність банків України отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів за період дослідження зменшилась, оскільки показник співвідношення процентних доходів та витрат зменшився.

Другою за значущістю є адміністративні та інші операційні витрати, які порівняно з 2010 зросли на 27,9 % або на 10,896 млрд. грн. Їх частка у загальних витратах банків зросла і склала 35,16 %. Вважаємо, що дана стаття в кожному банку повинна бути проаналізована з точки зору її продуктивності та менеджментом банків повинні бути вжиті заходи щодо їх оптимізації.

Частка комісійних витрат протягом періоду дослідження була стабільною (на рівні 2 %) та суттєво не впливала на фінансовий результат банків України.

Витрати ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» за 2010-2012 рр. зменшились за рахунок зменшення витрат на формування резервів під активні операції. Це було обумовлено значним зменшенням розміру активів, під які формуються та списання з балансу банку проблемних активів. У результаті цих динамічних змін частка даної статті у загальних витратах банківської системи склала 13,67 %.

Основною статтею витрат банку є процентні витрати, які за період дослідження зросли внаслідок як збільшення обсягів платних зобов’язань, так підвищення їх вартості. Здатність ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» отримувати прибуток від залучення та розміщення ресурсів за період дослідження зменшилась, про що свідчить зменшення показника співвідношення процентних доходів та витрат. Зважаючи на те, що процентний прибуток є основним у формуванні прибутку банку, вважаємо, що менеджерам доцільно здійснювати подальшу роботу щодо оптимізації ресурсної бази з точки зору мінімізації її вартості.

Другою за значущістю є операційні витрати, які зросли на 524754 тис. грн., або в 1,59 рази і станом на 01.01.2013 склали 855651 тис. грн. або 35 % усіх витрат. Вважаємо, що дана стаття в банку повинна бути проаналізована з точки зору її продуктивності та менеджментом повинні бути вжиті заходи щодо їх оптимізації.

Частка комісійних витрат протягом періоду дослідження була стабільною (на рівні 2 %) та суттєво не впливала на фінансовий результат банку.

Динаміка та структура витрат банку відповідає середньогалузевій, що означає, що заходи по формуванню та регулюванню витрат відповідають сучасним умовам ведення банківського бізнесу в Україні. За результатами дослідження, проведеному в третьому розділі випускної роботи було розроблено заходи, що дозволяють оптимізувати формування процентних та операційних витрат, які в сукупності формують майже 80 % витрат банківської установи.

Для покращення формування операційних витрат сформовано методичний підхід до оптимізації їх формування на основі використання технології функціонально-вартісного аналізу. За його результатами банк зможе виявити непродуктивні витрати та провести їх скорочення без загрози для погіршення якості банківських продуктів. У підсумку це забезпечить підвищення ефективності діяльності банку.

У випускній роботі запропонований методичний підхід до планування формування процентних витрат ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» з урахуванням сезонних особливостей його діяльності. Відомо, що банківська діяльність має сезонний характер, тому аналіз та планування процентних витрат з урахуванням сезонності робить можливим оцінювання цієї компоненти коливань протягом року й отримування адекватних прогнозів формування процентних витрат банку в майбутньому.

За результатами проведеного дослідження нами визначено, що механізм формування витрат в банку базується на системах фінансового планування, аналізу й контролю.

Планування витрат базується на стратегії розвитку та бізнес-плані банку. Засобом оперативного планування й попереднього контролю витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» є бюджет, який забезпечує оптимізацію витрат, їх здійснення витрат відповідно до отриманих доходів.

За результатами аналізу організації охорони праці в Сумському відділенні № 1 ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» зроблено висновок, що вона повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів, що регулюють ці питання. За результатами проведеного дослідження порушень в організації охороні праці у відділенні банку виявлено не було.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Скрипник, М. І. Затрати і витрати: проблема трактування понять [Електронний ресурс] / Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – 2005. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_1/stat26.pdf. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 2. Друри К. Введение в управленческий и производственный учёт [Текст] : учеб. пособ. / пер. с англ.; под ред. Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит: ЮНИТИ, 1998. - 774с. – ISBN 5-85177-038-4.

 3. Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов [Текст] / Р.М. Нуреев. - М.: Изд. группа НОРМАИНФРА-М, 1998. - 678 с. – ISBN 5891231832.

 4. Керимов, В. Э.Управленческий учёт и проблемы классификации затрат [Текст] / Керимов В. Э., Адумукас С. И., Иванова Е. В. // Менеджмент в России и зарубежом. - 2002. - № 1. - С. 125 – ISBN 135 978-5-8114-0847-4.

 5. Панасюк, В. М. Витрати виробництва: управлінський аспект [Текст] : монографія / В. М. Панасюк. - Тернопiль : Астон, 2005. - 288. – ISBN 966-308-113-9.

 6. Ансофф, И. Стратегическое управление: пер. с англ. [Текст] / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989. - 212 с.

 7. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія [Текст] : Підручник / За ред.. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стер. –К.: Знання-Прес, 2008. – 719с. – ISBN 966-311-058-9.

 8. Финансово-кредитный словарь [Текст]: словарь / За ред. Н. В. Гаретовський. - М.: Финансы и статистика, 1988 – 511 с., ISBN 478-258-475.

 9. Бланк, И. А. Словарь-справочник финансового менеджера [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника – Центр, 1998. – 480 с. – ISBN 5-89329-057-9.

 10. Грещак, М. Г. Управління витратами [Текст] : навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. / М. Г. Грещак, О. С. Коцюба. – К. : КНЕУ, 2002. – 131 с. – ISBN : 966–574–390–2.

 11. Осовська, Г. В. Економічний словник [Текст] / Г. В. Осовська, О. О. Юшкевич, Й. С. Завадський. – К. : Кондор, 2007. – 358 с. – ISBN : 966-351-131-1.

 12. Кулішов, В. В. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В. В. Кулішов. – К. : Ніка – Центр, Ельга, 2009. – 205 с. – ISBN : 966-8340-66-3.

 13. Банковское дело [Текст] : учебник / Под ред.. О.И. Лаврушина. – М.: Банковский и баржевій научно-консальтуционній центр, 2002 – 260 с. – ISBN 764-643-178-9.

 14. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ МФУ від 31.03.99 № 87, із змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //www.rada.gov.ua. - Назва з домашньої сторінки., . Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. - Назва з домашньої сторінки.

 15. Про банки і банківську діяльність [Електронний ресурс] // Закон України від 07.12.2000 р. № 245-VII, із змінами та доповненнями від 16.05.2013. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 16. Губарь, Е. Банки отбрасывают сети [Електронний ресурс] Е. Губарь. – Режим доступу : http://antiraider.ua/ucp_mod_ucp_site_arts_show_344.html – Заголовок з екрану.

 17. Губарь, Е. Филиалы вирвались из сетей [Електронний ресурс] / Е.Губарь КомерсантъУкраина.

 18. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. - Заголовок з екрану.

 19. Озканлі, О. [Електронний ресурс] / О.Озканлі, М.Бумін // Зв'язок між скороченням персоналу та продуктивністю банків Туреччини : Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/5053/1/2006-3-5.pdf. – Заголовок з екрану.

 20. Про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України [Електронний ресурс]: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2007 №493. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0049-08. - Заголовок з екрану.

 21. Тульчинский, С. Источники потерь эффективности в коммерческих банках [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://old.e-xecutive.ru/bank/article_6013. - Заголовок з екрану.

 22. Про банк [Електронний ресурс] / Офіційний сайт ПАТ «УМОВНИЙ БАНК». – Режим доступу: http://www.btabank.ua/ukr/about_bank.php. – Заголовок з екрану.

 23. Консолідована фінансова звітність банку [Текст] / ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», станом на 31 грудня 2011 року разом із висновком незалежного аудитора.

 24. Консолідована фінансова звітність банку [Текст] / ПАТ «УМОВНИЙ БАНК», станом на 31 грудня 2012 року разом із висновком незалежного аудитора.

 25. Положення про фінансове планування та бюджетування в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» [Текст] : Положення, затверджене рішенням Правлінням АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (протокол від 09.02.2010 № 166).

 26. Губарь, Е. Банки отбрасывают сети [Електронний ресурс] Е. Губарь. – Режим доступу : http://antiraider.ua/ucp_mod_ucp_site_arts_show_344.html – Заголовок з екрану.

 27. Дані фінансової звітності банків України [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_supervision/index.htm. - Заголовок з екрану.

 28. Про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України [Електронний ресурс]: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2007 №493. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0049-08. - Заголовок з екрану.

 29. Сало, І. В. Фінансовий менеджмент банку [Текст] / І. В. Сало, О. А. Криклій - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 314 c. - ISBN 978-966-680-312-5.

 30. Тульчинский, С. Источники потерь эффективности в коммерческих банках [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://old.e-xecutive.ru/bank/article_6013. - Заголовок з екрану.

 31. Система внутрішнього аудиту банку: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Донецький державний університет управління. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com /5_NITSB_2009/Economics/40841.doc.htm – 05.01.2019. - Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 32. Бєлова, І. В. Організація контролю в банку [Текст]: навч. посіб. / уклад. І. В. Бєлова. – Суми: Університетська книга, 2009. – 302 с. – ISBN 978-66-680-442-9.

 33. Герасимович, А. М. Аналіз банківської діяльності [Текст] / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2006. – 600 с. - ISBN 5-93517-121-Х.

 34. Криклій, О. А. Управління прибутком банку [Текст] : монографія / О. А. Криклій, Н. Г. Маслак. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с. – ISBN 978-966-895-221-9.

 35. Куберка, В.І. Підходи до визначення сутності поняття «витрати банку» [Електронний ресурс] / Житомирська наукова бухгалтерська школа Франца Бутинця: Х Всеукраїнська наукова Internet-конференція студентів та молодих вчених − Режим доступу : http://zsas.zhitomir.org/ru/forum/куберка-вв-підходи-до-визначення-сутності-поняття-«витрати-банку». - Назва з домашньої сторінки інтернету.

 36. Мицкевич, А. Управление затратами и прибылью [Электронный ресурс] / Бизнес образование в Украине. - Режим доступа: http://www.educate.com.ua/book/0/57484.html. – Загол. с экрана.

 37. Атестація робочих місць за умовами праці [Електронний ресурс] : порядок, затверджений постановою Держнаглядохоронпраці України від 1 серпня 1992 р. № 442. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/442-92-%D0%BF. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 38. Взрывоопасные смеси и методы их испытаний [Электронный ресурс] : государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 сентября 1978 г. № 2509. – Режим доступа : http://www.fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html. – Загл. с экрана.

 39. Вибрационная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс] : государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 13 июля 1990 г. № 2190. – Режим доступа : http://www.skonline.ru/doc/3542.html. – Загл. с экрана.

 40. Виробничий шум, ультразвук та інфразвук [Електронний ресурс] : норми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 1 грудня 1999 р. № 37. – Режим доступу : http://dnop.com.ua/dnaop/ act4878.htm. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 41. Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса) [Электронный ресурс] : положение, утвержденное приказом Главного государственного санитарного врача СССР от 12.08.1986 г. № 4137-86. – Режим доступа : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v4137400-86. – Загл. с экрана.

 42. Допустимые уровни ионизации воздуха производственных и общественных помещений [Электронный ресурс] : нормы, утвержденные приказом Заместителя главного государственного санитарного врача СССР от 12 февраля 1980 г. № 2152-80. – Режим доступа : http://document.ua/sanitarno-gigienicheskie-normy-dopustimyh-urovnei-ionizacii--nor5256.html. – Загл. с экрана.

 43. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві [Електронний ресурс] : порядок, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 21 грудня 1993 р. № 132. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0020-94. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 44. Охорона праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс] : правила, затверджені наказом Держгірпромнагляду України від 26 березня 2010 р. № 65. – Режим доступу : http://document.ua/pravila-ohoroni-praci-pid-chas-ekspluataciyi-elektronno-obch-nor17970.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 45. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 1 февраля 1990 г. № 1710. – Режим доступа : http://www.fireman.ru/bd/gost/12-1-011/12-1-011.html. – Загл. с экрана.

 46. Пожарная безопасность. Термины и определения [Электронный ресурс] : государственный стандарт, утвержденный постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 августа 1981 г. № 4084. – Режим доступа : truddoc.narod.ru/gost/gost_12.1.033-81.htm. – Загл. с экрана.

 47. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 48. Про колективні договори і угоди [Електронний ресурс] : закон України від 1 липня 1993 р. № 3356-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3356-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 49. Про комісію з питань охорони праці підприємства [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Держгірпромнагляду України від 21 березня 2007 р. № 55. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws /show/z0311-07. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 50. Про охорону праці [Електронний ресурс] : закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-ХІІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/2694-12. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 51. Про порядок проведення навчання з питань охорони праці [Електронний ресурс] : положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 січня 2005 р. № 15. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 52. Про порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві [Електронний ресурс] : Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua /laws/show/1232-2011-%D0%BF. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 53. Про проведення медичних оглядів працівників певних категорій [Електронний ресурс] : Положення, затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 р. № 246. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 54. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності [Електронний ресурс] : Закон України від 15 вересня 1999 р. № 1045-ХІV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1045-14. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 55. Про розробку інструкцій з охорони праці [Електронний ресурс] : Положення, затверджене наказом Комнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 р. № 9. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/z0226-98. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 56. Про службу охорони праці [Електронний ресурс] : Положення, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 15 листопада 2004 р. № 255. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-0. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 57. Производственные здания предприятий [Электронный ресурс] : Положение, утвержденное постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 7 декабря 1982 г. № 202. – Режим доступа : http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8992/index.htm. – Загл. с экрана.

 58. Робота з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс] : державні санітарні правила, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0458-97. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 59. Роботи з підвищеною небезпекою [Електронний ресурс] : перелік, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 25 січня 2005 р. № 15. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/z0231-05. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 60. Роботи, де є потреба у професійному доборі [Електронний ресурс] : перелік, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 вересня 1994 р. № 263/121. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc /?code=z0018-95. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.


ДОДАТКИ
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка