Механізм формування витрат банкуСторінка5/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Непроцентні витрати за всіма установами банку (за винятком новостворених установ, які працюють в режимі планової збитковості) плануються, виходячи з потреби забезпечення діяльності банку та наявності джерела фінансування (доходи філії банку після покриття процентних витрат) за умови забезпечення рентабельної діяльності.

Комісійні витрати плануються, виходячи з вартості послуг і операцій, пов’язаних із операційною діяльністю.

Інші операційні витрати передбачаються відповідно до укладених угод по наданню послуг (оперативний лізинг, аудиторські, консалтингові послуги тощо).

Загальні адміністративні витрати плануються в бюджеті залежно від їх змісту за порядком, охарактеризованим нижче.

Витрати на оплату праці розраховуються, виходячи з кількості персоналу, необхідного для забезпечення ефективної діяльності кожної філії (відділення) та банку в цілому, а також з урахуванням фінансових можливостей щодо утримання персоналу. Внески, збори на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування плануються відповідно до чинного законодавства. Матеріальна допомога та соціальні виплати плануються за наявності фінансової можливості. Витрати на підготовку кадрів плануються, виходячи з виробничих потреб в підготовці працівників, за рішенням правління (або Голови правління) банку.

Витрати на утримання основних засобів формуються з необхідності підтримання їх у належному стані. Вони плануються, виходячи з наявності основних засобів, вартості техогляду і обслуговування, діючих цін тощо. Амортизаційні відрахування плануються відповідно до вимог Положення про нарахування амортизаційних відрахувань з урахуванням планових капітальних витрат.

Експлуатаційні та господарські витрати плануються, виходячи з укладених договорів на комунальні послуги, охорону, наявної виробничої площі, кількості функціональних працівників та середнього показника витрат у цілому по установі, кількості транспортних засобів, норм витрат пально-мастильних матеріалів на 100 км пробігу, діючих цін.

Витрати на телекомунікації плануються наступним чином: витрати на СЕП – відповідно до планового росту кількості платіжних документів; витрати на інші системи банківського зв’язку – відповідно до укладених договорів; поштово-телефонні витрати – з урахуванням виробничих потреб.

Витрати на відрядження, пов’язані з виробничою діяльністю, прогнозуються відповідно до плану відряджень працівників структурних підрозділів, погоджених з керівництвом.

Представницькі витрати плануються залежно від задач по розвитку клієнтської бази.

Витрати на маркетинг та рекламу плануються відповідно до програми по зміцненню позитивного іміджу банку з урахуванням необхідності популяризації інформації щодо комплексу послуг, які надаються установами банку, впровадженню нових видів послуг з урахуванням фінансових можливостей банку.

Витрати на спонсорство та благодійну діяльність плануються за умови прибуткової діяльності та необхідності зміцнення іміджу банку.

Витрати на маркетинг, рекламу, спонсорство та представницькі витрати філій та відділень плануються та фактично здійснюються ними лише за погодженням відповідними підрозділами Головного офісу.

Інші адміністративні витрати плануються залежно від участі банку у різних спілках, асоціаціях тощо і необхідності сплати членських внесків, плану заходів стосовно корпоративної культури та інших витрат загально банківського характеру.

Витрати, пов’язані із відкриттям установ, плануються відповідно до плану розвитку мережі установ банку.

Поточний контроль витрат ведеться безпосередньо в ході здійснення діяльності банку. Проведення витрат у розмірах більших, ніж затверджено за статтями адміністративно-управлінських витрат, можливе лише за рахунок економії за іншими статтями за умови, якщо сума витрат не перевищує затверджену в бізнес-плані філії загальну суму за відповідним напрямком адміністративно-управлінських витрат: витрати на оплату праці; амортизація; адміністративно-господарські витрати.

У рамках кінцевого контролю витрат фактично понесені витрати порівнюються з плановими.

Для аналітичного забезпечення формування витрат в банку використовуються такі види аналізу:  • ранжування, за допомогою якого виявляються найбільш і найменш витратні бізнес-напрями, банківські продукти і послуги; порівнюються витрати різних елементів фінансової структури за заданою статтею бюджету;

  • кластерний аналіз, який дозволяє об’єднувати витратні статті бюджету в групи (кластери) за визначеними ознаками, порівнювати їх і виявляти серед них найбільш і найменш впливові. При проведенні даного аналізу обчислюються граничні значення статей для кожної з груп, а потім вони відносяться до відповідної групи. Кількість груп визначається, виходячи з потреб аналізу;

  • факторний аналіз призначений для виявлення обставин (факторів), що вплинули на значення статті витрат банку, що аналізуються, та зміни в ній;

  • аналіз трендів забезпечує вивчення змін витрат, що відбулися протягом заданого періоду. Глибина дослідження визначає кількість періодів, протягом яких необхідно простежити зміни у витратах банку. Тренд створюється на основі заздалегідь сформованої вибірки статей витрат, що вимагає постійного контролю за їх станом;

  • «план-факт» аналіз, у процесі якого контролюється і аналізується виконання бюджетів банку в розрізі витратних статей, виявляючи і оцінюючи відхилення в витратах банку, аналізуючи причини виникнення цих відхилень.

Кожна банківська установа має приділяти значну увагу забезпеченню ефективного формування витрат, що передбачає їх планування, контроль та аналіз.

Висновки до розділу 1

Функціонування банку в умовах динамічної зміни економічної ситуації потребує використання прогресивних підходів у сфері управління банківським бізнесом. Це у першу чергу стосується застосування заходів фінансового менеджменту, об’єктом якого виступають параметри, за допомогою яких можна проаналізувати, спланувати та проконтролювати процеси надання банківських послуг. Одним із таких параметрів є витрати банку, у зв’язку з цим витрати потребують постійного дослідження і управління.

Витрати банку – це фактичне вираження у грошовій формі використаних ресурсів, сировини, послуг, яке використовується банком при здійсненні фінансово-господарських операцій і має цільову спрямованість для досягнення певних результатів і поставленої мети.

Під впливом багатьох факторів витрати банку визначаються, як ті, які необхідно враховувати при їх оцінці та прогнозуванні. Умовно усі фактори можна поділити на внутрішні та зовнішні.

Детальна класифікація потребується при управлінні витратами, для чого виділяють три напрямки класифікації витрат:  • перший напрямок – оцінка витрат та визначення фінансових результатів: вичерпані та невичерпані витрати, прямі та непрямі, основні та накладні;

  • другий напрямок – прийняття рішень: релевантні та нерелевантні,
    постійні та змінні, маржинальні та середні, дійсні та можливі;

  • третій напрямок – контроль: контрольовані та неконтрольовані.

Кожна банківська установа має приділяти значну увагу забезпеченню ефективного формування витрат, що передбачає їх планування, контроль та аналіз.

РОЗДІЛ 2


ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ ТА МЕХАНІЗМУ ЇХ ФОРМУВАННЯ
В ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

2.1 Аналіз витрат банків України

У сучасних умовах для досягнення ринкової успішності і утримання конкурентної позиції банки України повинні мати здатність здійснювати операції з мінімальними витратами внутрішніх ресурсів організації, в тому числі фонду робочого часу співробітників.

Аналіз витрат банків України проведемо на основі даних таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 – Структура витрат банківської системи України за 2010-2012 роки [на основі 18]

Вид витрат

2010

2011

2012

Сума, млн. грн.

Частка

Сума, млн. грн.

Частка

Сума, млн. грн.

Частка

Процентні витрати

61409,2

41,22%

59505,6

40,07%

68239,0

47,96%

Комісійні витрати

2679,8

1,80%

3106,8

2,09%

3118,9

2,19%

Адміністративні та інші операційні витрати

39122,9

26,26%

50354,7

33,91%

50018,9

35,16%

Витрати на формування резервів

45782,9

30,73%

35520,1

23,92%

20900,7

14,69%

Разом

148994,8

100%

148487,2

100%

142277,5

100%

Як свідчать наведені в таблиці дані, розмір витрат банків України за 2012 рік зменшився на 4,18 % або на 6,2 мдрд. грн., порівняно з 2010 роком – на 4,5 % або 6,717 млрд. грн. За 2012 рік сукупні витрати банків склали 142,28 млрд. грн.Найбільш суттєвого зниження за 2012 рік зазнали витрати на формування резервів: порівняно з 2011 – на 41,16 % або на 14,62 млрд. грн.; порівняно з 2010 – на 54,34 % або на 24,88 млрд. грн. Унаслідок зазначених динамічних змін частка витрат банків на формування резервів зменшилась порівняно з 2011 роком на 16 вп. і склала 14,7 %. Скорочення даної статті витрат було обумовлено, насамперед, очищенням активів банку від проблемної складової шляхом списання за рахунок резервів (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Динаміка показників, що характеризують формування витрат банків України на формування резервів під активні операції за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 [на основі 18]


За результатами проведеного дослідження нами визначено, що на зменшення витрат банків України на формування резервів під активні операції вплинуло зменшення проблемної заборгованості (коефіцієнт кореляції склав 0,99).

Процентні витрати банків України зросли: порівняно з 2011 – на 14,68 % або на 8,733 млрд. грн.; порівняно з 2010 – на 11,12 % або на 6,83 млрд. грн. Їх частка у загальних витратах банків склала 48 %.Збільшення процентних витрат банків пояснюється зростанням залишків зобов’язань банківської системи України на 14,1 % за період аналізу (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Динаміка ресурсної бази банків України та витрат на її формування за період з 01.01.2011 по 01.01.2013 [на основі 18]


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка