Механізм формування витрат банкуСторінка9/13
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.46 Mb.
ТипРеферат
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Операційні витрати банку (додаток Д) за період аналізу зросли на 524754 тис. грн., або в 1,59 рази і станом на 01.01.2013 склали 855651 тис. грн. або 35 % усіх витрат.

Найбільш значущою в даній групі витрат є витрати на оплату праці персоналу – 48,8 % станом на 01.01.2013. За період дослідження обсяг даних витрат зріс на 253486 тис. грн., або в 1,54 рази.

Вагомими є витрати банку на формування матеріальної бази, її утримання в належному стані та амортизацію. Головною причиною цього вважаємо те, що ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» збільшив свою регіональну мережу у 2010 році в два рази до 80 відділень, станом на 01.01.2012 кількість його відділень склала 130 одиниць, станом на 01.01.2013 – 160 одиниць.

Витрати на амортизацію основних засобів станом на 01.01.2013 становлять 16,45 %. За період дослідження обсяг даних витрат зріс на 106359 тис. грн., або в 3 рази. Значними є витрати з операційної оренди основних засобів – 14,48 % станом на 01.01.2013. За період дослідження вони зросли на 73583 тис. грн., або в 1,46 рази. Витрати на ремонт та експлуатацію основних засобів зросли на 9984 тис. грн., або на 66 % та в підсумку склали 2,94 % усіх операційних витрат.

Значними є телекомунікаційні витрати, що станом на 01.01.2013 становлять 11,28 % операційних витрат банку. За період дослідження обсяг даних витрат зріс на 51843 тис. грн., або в 1,46 рази.

Інші статті операційних витрат банку є незначними та не мають значного впливу на фінансові результати діяльності банку.

З метою забезпечення ефективної діяльності банку вважаємо, що операційні витрати банку повинні постійно контролюватись та аналізуватись з точки зору продуктивності, а менеджментом банку повинні постійно вживатись заходи щодо їх оптимізації.

Для комплексного аналізу витрат банку проведемо їх коефіцієнтний аналіз, базуючись на даних, наведених у таблиці 2.4.


Таблиця 2.4 – Динаміка показників витратності ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» за 2010-2012 роки

Показник

2010

2011

2012

Відхилення за 2012-2010 рр.

Витратність активів, %

27,30

9,63

9,04

-18,26

Коефіцієнт дієздатності, од.

1,68

1,52

1,60

-0,08

Витратність робочих активів,%

27,90

10,35

11,87

-16,03

Рівень витрат на 1 грн. прибутку

-180,66

789,43

459,84

640,51

Як свідчать дані, наведені в таблиці 2.4, всі показники витратності, обрані для аналізу, за період дослідження покращились. Це свідчить про те, що розширення обсягів діяльності банку забезпечується адекватним ним темпам зростання витрат.

На основі проведено дослідження вважаємо зміни в обсягах та структурі витрат банку прийнятними та такими, що відповідають сучасним умовам ведення банківського бізнесу в Україні.

2.3 Механізм формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК»

Одним з завдань даного дослідження є вивчення механізму формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК».

Управління фінансами в банку в цілому та витратами, зокрема, здійснюється на основі розробленої фінансової структури, що є інструментом реалізації цілей банку щодо: підвищення ефективності банківської діяльності та максимізації прибутку; розвитку бізнес-напрямків; удосконалення системи мотивації праці працівників.

Основною функцією фінансової структури є делегування відповідальності за фінансові показники (доходи, витрати та прибуток) центрам фінансової відповідальності.

Задачі, що виконуються завдяки визначенню фінансової структури: оцінка рентабельності та ефективності управління банком в цілому; формування бізнес-планів підрозділів; виділення сфер відповідальності за виконання бізнес-планів; оцінка рентабельності структурних підрозділів та продуктів.

Критеріями виділення окремого бізнес-напрямку в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» є: наявність власного ринку діяльності та клієнтської бази; отримання прямих доходів та/або залучення фінансових ресурсів через виконання різних фінансових інструментів і в результаті здійснення операцій, надання послуг; виконання комплексу взаємопов’язаних та близьких послуг і операцій, що становлять єдиний технологічний процес.

Фінансова структура ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» включає такі бізнес-напрямки: операції з фізичними особами (поточні рахунки, депозити, кредитні та дебітні картки, кредити для фізичних осіб); операції з юридичними особами (поточні рахунки, депозити, овердрафти, кредити та інші види фінансування, валютні операції для юридичних осіб); інвестиційна банківська діяльність «операції на ринках позикового та власного капіталу, цінні папери, операції з обміну валют, торгові операції з наявною валютою та корпоративні фінанси).

Залежно від обслуговування клієнтів певного сегменту центри прибутку поділяються на спеціалізовані (обслуговують переважно клієнтів свого бізнес-напрямку, але також можуть продавати свої продукти/послуги клієнтам іншого бізнес-напрямку) та універсальні (обслуговують клієнтів різних бізнес-напрямків (наприклад, підрозділ операцій з цінними паперами, підрозділ документарних операцій)).

У банку також існують підрозділи, які чинять опосередкований вплив на залучення клієнтів певних сегментів шляхом впровадження партнерських програм. Вони не належать до жодного з бізнес-напрямків, оскільки можуть працювати на всі бізнес-напрямки одночасно. При цьому вони є центрами фінансового обліку, оскільки приймають участь у виконанні бізнес-напрямками їх фінансових показників. Результати діяльності таких підрозділів оцінюються окремо від діяльності інших бізнес-напрямків.

У структурі таких підрозділів виділяють як центри витрат, так і центри прибутку. На центри прибутку перерозподіляється частина доходу бізнес-напрямків, отриманих від клієнтів, що були залучені на обслуговування в банк через партнерські програми. Такий перерозподіл доходів здійснюється на основі внутрішнього нормативного документу, що регламентує даний процес.

Центри інфраструктури залежно від функцій, що вони виконують, поділяються на дві групи: менеджмент-центри (вище керівництво банку, прямі витрати якого не можуть бути повністю віднесені на бізнес-напрямки) та сервіс-центри (підрозділи, що забезпечують та обслуговують діяльність банку, витрати яких не можуть бути повністю віднесені до того чи іншого бізнес-напрямку).

Кожен центр прибутку має свій план активів та пасивів, бюджет доходів та витрат (для центрів витрат – тільки бюджет витрат), що забезпечує визначення саме тих активів та пасивів, доходів та витрат, на розмір яких центр прибутку та центр витрат може безпосередньо впливати.

Нами визначено, що з метою обґрунтованого формування витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» застосовується система фінансового планування, яка забезпечує досягнення поставлених завдань і дозволяє оперативно реагувати на зміни у зовнішньоекономічному середовищі та у внутрішній діяльності банку і складається з елементів, охарактеризованих нижче.

Стратегічне фінансове планування строком на три-п’ять років визначає стратегічні цілі банку та встановлені основні прогнозні показники діяльності.

На основі стратегії розвитку міжнародної банківської групи «СБЕРБАНК РОСІЇ», враховуючи макроекономічний прогноз діяльності національної банківської системи на рівні банку, за участі бізнес-напрямків розробляється фінансова модель стратегічного бачення розвитку банку в Україні (далі стратегія розвитку). Безпосередньо в стратегії розвитку банку витрати не плануються, але даний документ є базовим у довгостроковому контексті для річного циклу планування діяльності банку в цілому, в тому числі і витрат.

Поточне фінансове планування в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» здійснюється на один рік з поквартальною розбивкою і передбачає розробку бізнес-плану банку, в якому конкретизуються, виходячи із стратегії розвитку банку, завдання та планові показники діяльності на фінансовий рік.

Бізнес-план ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» формується відповідно до агрегованих показників, які доводяться групою, виходячи з загальної стратегії групи в Україні і включає наступні планові статті: чисті активи; кредити юридичним особам; кредити фізичним особам; залучення коштів юридичних осіб; залучення коштів фізичних осіб; власний капітал; доходи, витрати та прибуток; якісні показники ефективності діяльності банку (прибутковість активів та капіталу, коефіцієнт окупності адміністративно-управлінських витрат, коефіцієнт комісійної дохідності активів).

Засобом попереднього контролю витрат в ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» є бюджет, за допомогою якого також здійснюється функція планування. Він забезпечує:


  • оптимізацію витрат, здійснення витрат відповідно до отриманих доходів;

  • проведення капітальних інвестицій відповідно до наявних джерел фінансування (отриманим прибутком та розміром капіталу);

  • формування єдиної методології планування витрат й оцінки результатів діяльності бізнес-напрямків, філій та банку в цілому відповідно до стандартів групи «СБЕРБАНК РОСІЇ».

Політика бюджетування ПАТ «УМОВНИЙ БАНК» в сфері формування витрат передбачає:

  • забезпечення окупності платних кредитних ресурсів, тобто одержання позитивної процентної маржі за активними операціями банку (перевищення процентних доходів над процентними витратами та постійне її нарощування.

Дане завдання реалізується завдяки виваженій політиці управління активами і пасивами банку по збільшенню обсягів залучених ресурсів і розміщення коштів в активні вкладення та процентній політиці, спрямованій на визначення та встановлення оптимальних цін на активні та пасивні операції, які б забезпечували прибутковість операції і були конкурентоспроможними на ринку банківських послуг;

  • поступове поліпшення співвідношення непроцентних доходів й непроцентних витрат з метою досягнення покриття непроцентних витрат непроцентними доходами шляхом розширення комісійної діяльності, й відповідно, збільшення непроцентних доходів та оптимізації непроцентних витрат.

Розглянемо, яким чином банком плануються витрати у розрізі їх основних складових.

Процентні витрати банку плануються, виходячи з прогнозів залучень ресурсів відповідних бізнес-напрямів і контрактів, що плануються, виходячи з видів ресурсів, строків і ставок та обсягів оборотів, що прогнозуються з урахуванням їх збільшення або зменшення порівняно з попереднім періодом. Крім цього, береться до уваги заплановане зростання основних показників, яке може бути розраховане, виходячи з результатів попередніх періодів, або у розрахунку на проведення заходів, які зазначені у бізнес-плані.

Менеджери бізнес напрямів самостійно визначають планові процентні ставки за продуктами. Планування вартості продуктів здійснюється, виходячи з середньої фактичної вартості продуктів та макроекономічних прогнозів на період, що планується, які викладені у бізнес-плані.

Середня ставка залучення розраховується за кожним видом ресурсів за формулою (2.1):


(2.1)

де – середньозважена процентна ставка;

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка