Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького лісова зоологія (Курс лекцій)Сторінка1/10
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.75 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького


ЛІСОВА ЗООЛОГІЯ

(Курс лекцій)

Мелітополь 2010


Лісова зоологія (курс лекцій). Уклад.: С.І. Шевченко. -Мелітополь.: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.2010.-111 с.
Дійсний учбовий посібник має мету заповнити існуючий прошарок учбової літератури з лісової зоології, написаний стосовно потреб студентів біологічного факультету стаціонару. Враховуючи те, що загальне навантаження з цієї дисципліни розраховано на один учбовий семестр, тому тематика основного курсу лекцій охоплює загальні характеристики типів та класів безхребетних та хребетних тварин.

Стисла характеристика матеріалу поєднується зі схемами та малюнками зовнішньої та внутрішньої будови представників тваринного світу. Також приділено увагу характеристиці місцевих видів, екологічного та медичного значення простіших - паразитам людини і тварини, гельмінтам найбільш поширених в південних регіонах. На сторінках курсу приділяється увага комахам корисних та небезпечних видів для людини.

Характеристика хребетних тварин гармонійно поєднується основною ідеєю про походження видів на Землі. Від ланцетника до ссавців показано еволюційний розвиток окремих органів, систем органів тварин.

Посібник може бути використаний студентами при вивченні курсу з лісової зоології та стане нагодою при підготовці до екзаменів з біологічних дисциплін.

ЛЕКЦІЯ 1. ВСТУП.

Питання:

1. Загальні властивості живих істот та предмет зоології.  1. Зоологія як система наук.

  2. Принципи зоологічної класифікації.

  3. Сучасні методи зоологічних досліджень.

  4. Значення зоології в життєдіяльності людини, біосфери та охорони навколишнього середовища.


1.Загальні властивості живих істот та предмет зоології.

Живі істоти (організми), що представлені у всих випадках індивидами, чи особами відрізняються від неживих предметів наступними ознаками, сукупність яких визначає життєві проявлення:Хімічний склад. Не зважаючи на те, що живі істоти складаються з таких самих атомів як і нежива природа, ці елементи в організмі утворюють складні молекули, що незустрічаються в неорганічному світі. До них відносяться нуклеїнові кислоти (носії спадкової інформації), білки, чи протеїни (структурні елементи протоплазми та активні речовини – ферменти), жири (запасні поживні речовини), ліпоїди (наприклад, стероїдні гормони). Білки складають 50-70% від сухої маси організму. Біологічно активні речовини в організмі тимчасово чи постійно розчинні у воді, але можуть залишатись у нерозчинному вигляді. Вода є середовищем для нерозчинних електролітів. Живі істоти тримають 60-80% води, у медуз її вміст доходить до 95%.

Клітинна організація. Живі істоти складаються з особливих функціональних одиниць – клітин. При цьому розпізнають прокаріот (бактерії та синьо-зелені водорості), зараз їх відносять до бактерій - та еукаріот - всі інші організми. У прокаріот відсутнє ядро оточене мембраною, у еукаріот таке ядро завжди є. Воно чітко відокремлене від оточуючої цитоплазми. Всі функціональні елементи клітин еукаріот подібні, такі клітини вважаються гомологічними, що вказує на їх загальне еволюційне походження. Особливе положення займають віруси, які не мають клітинної будови.

Обмін речовин та енергії. Організми являють собою відкриті системи, здійснюють постійний обмін речовинами та енергією з навколишнім середовищем. При цьому особина знаходиться у стані динамічної рівноваги (динамічно-стаціонарний стан). Обмін речовин є основа для усих життєвих процесів та регулюється системами (нервової та гуморальної), забезпечує фукціювання особини як єдиного цілого.

Неперервність видової специфіки. Нові особини даного виду виникають тільки з клітин цього виду. Така неперервність може бути порушена еволюційним процесом.

Наслідування. Окремі ознаки, як правило, передаються за допомогою носіїв інформації, представлених макромолекулами дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК).

Індивідуальний розвиток (онтогенез). Новий організм виникає у більшості випадків з особливо улаштованих статевих клітин в процесі індивідуального розвитку. Поділ та диференціація клітин приводить до утворення різноманітних тканин та органів. Онтогенез - означає реалізацію спадкової програми. Тривалість життя особини обмежена процесами старіння, що приводить до природньої смерті.

Еволюційний розвиток (філогенез, еволюція). Організми являють собою “історичні істоти” – види, що існують на окремому відрізку часу, виникають з других видів, існувавших раніше, відрізняються від своїх єволюційних потомків по спадковим ознакам, уровню організації та спеціалізації.

Ступінь філогенетичної рідності враховується при складанні природньої системи живого.

Вся багатоликість тварин виникла в процесі історичного розвитку тваринного світу. Стародавніми тваринами були найпростіші одноклітинні організми. Від них в процесі еволюції виникли всі сучасні види, від найпростіших до вищих тварин та людини. Таким чином весь тваринний світ має єдине походження і пов’язаний родинними вузами між собою.


Зоологія – (греч. zoon. – тварина, logos – наука) галузь біології, що вивчає тваринний світ (фауну) Землі у всім його різноманітті.

Зоологія – (зоо… та …логія) наука про тварин, частина біології, що вивчає різноманіття тваринного світу. Будову та життєдіяльність тварин, розповсюд-ження, зв’язок їх з середовищем мешкання, закономірності індивідуального та історичного розвитку.

2. Зоологія як система наук.

Зоологія в широкому розумінні слова являє собою цілу систему дисциплін, що вивчає тваринний світ:Систематика - наука, що розробляє принципи класифікації органічного світу. Задача систематики полягає в побудуванні природньої системи, яка відображає процес еволюції живих істот. При цьому тварини об’єднуються в групи (систематичні категорії) на снові спільного їх походження.

Морфологія наука, що досліджує зовнішню та внутрішню будову організмів.

Морфологія внаслідок її розвитку розгалузилась на ряд окремих наук: порівняльну морфологію, анатомію, ембрірологію, гістологію. Порівняльна морфологія вивчає схожість і відмінність у будові різних тварин. Вивчає гомологічні органи, які на перших етапах розвитку бувають надзвичайно подібні (крило птахів та кінцівка рептилій). Аналагічні органи – мають різне походження, але виконують однакову функцію (зябра, легені, трахеї).Анатомія ( греч. anatome – розтинати) , розділ морфології, що вивчає форму та будову окремих органів, систем та організма в цілому. Виділяється ще порівняльна анатомія тварин.

Фізіологія (греч. physis – природа і …логія - наука), вивчає процеси життєдіяльності (функції) тваринних організмів,їх окремих систем, органів, тканин та клітин. Виділяється порівняльна фізіологія.

Зоогеографія - вивчає закономірності географічного розповсюдження чи ареал.

Екологія - вивчає зв’язок тварин з навколишнім середовищем.

Палеозоологія - наука, що вивчає вимерлих тварин.

Хронологія - вивчає послідовність у зміні тваринних форм в історії Землі.

На теперішній час виділяють частини зоології, присвячені окремим групам тварин: протозоологія, яка вивчає одноклітинних організмів, ентомологія – вивчає комах, гельмінтологія – паразитичних червів, орнітологія – мир птахів і т.п.3. Основи зоологічної класифікації.

Основна систематична категорія – вид (species). Видом називають сукупність особин, споріднених по своєму походженню, які якісно відрізняють-ся від тварин других видів.Вид - це основна структурна одиниця в системі живих організмів, якісний етап їх еволюції.

Особини одного вида: 1) подібні одне з одним настільки, наскільки діти можуть бути схожі на своїх батьків (морфологічний критерій); 2) здібні схрещуватись між собою і давати плодовите потомство (фізіологічний критерій); 3) пристосовані до життя у визначених умовах (екологічний критерій), наслідок чого вид має визначений ареал розповсюдження (біогеографічний критерій).

З 1758 року для позначення видів була прийнята міжнародна номенклатура, уведена в науку засновником систематики Карлом Лінеєм і названа ним бінарною номенклатурою (тобто подвійним позначенням). Вона основується на об’єднанні близьких видів в більш крупні систематичні групи – роди (genus). Згідно бінарної номенклатурі кожна тварина позначається двома латинськими словами. Перше слово – назва роду – пишеться спереду з великої букви, за ним слідує особисто видова назва, яка пишеться з малої букви. Так, наприклад, рід Ascaris (аскарида) включає види: Ascaris lumbricoides (аскарида людська ) і Ascaris suum (аскарида свиняча). У медичній паразитології даються назви хвороби, викликаних цими паразитами. При цьому до корня латинської родової назви паразита додається суфікс оз та ез чи аз. Наприклад: хвороба викликана аскаридами – аскаридоз, дизентерійною амебою – амебіаз і т.п.

При класифікації використовуються інші систематичні категорії. Близькі роди об’еднуються в одну родину (familia), близькі родини – в ряди (ordo), останні в класи (classis), а класи - в типи (tipos).

Типи найбільш великі групи тваринного світу. Кожний з них включає в собі дуже різноманітних тварин, об’єднаних за подібним планом будови. Так, наприклад, ракоподібні, павуки та комахи входять до типу членистоногих, володіють особливим планом будови. Вони мають зовнішній скелет. Центральна нервова система має вигляд ланцюжка, розміщена черевній стороні. Серце розміщене на спинній стороні.

Ссавці, птиці, плазуни, земноводні та риби, недивлячись на значну відмінність між ними, мають подібний план будови тіла. У них внутрішній скелет тіла – хорда. Всі ці тварини входять в тип хордових.

Таким чином, основи зоології ми будемо вивчати основні типи тварин – Найпростіші, Губки, Кишечнопорожнинні, Плоскі черви, Круглі черви, Кільчасті черви, Молюски, Членистоногі, Голкошкірі, Хордові4. Сучасні методи зоологічних дослідженнь.

На теперішній час в зоологічній науці використовують всі відомі методи біологічних дослідженнь: 1). Найбільш відомий описовий метод чи метод спостереження за об’єктами в живій природі, де вивчають умови існування, зв’язок їх з іншими представниками, вплив на них фізичних та біологічних факторів. Вивчається вплив біотичних та абіотичних факторів на умови розповсюдження тварин. Важливим метод спостереження є при визначенні масової появи корисних та шкідливих тварин, носіїв небезпечних хвороб людини та тварини. Дані метода є найголовнішими при визначенні виду тварини. Інші методи доповнюють та конкретизують попередні дані метода спостереження за об’єктами в природі.

2. Методи експериментальних досліджень: методи анатомічних дослідженнь – використовується при вивченні внутрішніх органів, їх топографію в організмі; методи вивчення макро та мікроструктури за допомогою збільшувальних приладів світлової та електронної мікроскопії; метод гістологічних дослідженнь – використовується при вивченні тканин тварини. Використовуються методи фарбування та ідентифікації тканин. Вивчається внутрішній склад тканин; метод цитологічних дослідженнь – вивчається будова клітин окремих тканин органів;

метод каріологічного аналізу – вивчення будови хромосом, їх особливості; метод біохімічного аналізу – вивчення хімічного складу протоплазми клітин, продуктів гомеостазу; метод молекулярно-біологічного аналізу – вивчення структури хімічних елементів тварини (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти); використовуються радіобіологічні методи; методи комп’ютерної томографії.

3. Порівняльний метод – дає можливість знайти закономірності, загальні для різних явищ.

4. Статистичний метод – його ще називають біометрією , необхідний для здобуття вичерпної інформації про типові об’єкти, їх різноманіття, про системи біологічних взаємодій та взаємовідношень, вплив різних факторів на біологічні об’єкти.

5. Історичний метод – біологічні об’єкти та явища розглядаються в історичному аспекті: як виникли, розвивалися чи зникли в зв’язку з конкретними умовами.  1. Значення зоології в життєдіяльності людини, біосфери та охорони навколишнього середовища.

Важко переоцінити те значення, яке має зоологічна наука. Серед числених тварин є чимало цінних для господаства форм, які поставляють людині їжу і сировину для багатьох галузей промисловості. До об’єктів промислу належать ракоподібні, молюски, деякі голкошкірі. Бджоли дають людині мед та віск. Багато хребетних є кормовою базою для промислових риб, наприклад у Каспійському морі акліматизовано багатощетинкового кільчака нереїса, це значно зміцнило кормову базу осетрових.

Безхребетні мають значення в утворенні грунту (дощові черви).

Серед безхребетних тварин є багато форм, які завдають великої шкоди – це комахи, кліщі, ряд нематод. Останнім часом в результаті зменшення пильності за шкідливими комахами зареєстровані напади сарани на півдні України (1999-2000р.).

6. Основна література:

1. В.Ф. Натали. Зоология беспозвоночных. М., Главполитграфздат.,

1951.-536 с.,

2. В.А. Догель. Зоология беспозвоночных. М., Высш. школа, 1981.- 606 с.,

3.М.П. Савчук. Зоологія безхребетних. К., Радянська школа, 1965.- 502 с.,

4. А.В. Иванов, Ю.И. Полянский, А.А. Стрелков. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Часть 1. М., Советская наука. 1958.- 558с.

4. П.Б. Гофман-Кадошников, Д.Ф.Петров. Биология с общей генетикой. М.- "Медицина", 1966.-511 с.,

5. Э.Хардон, Р. Венер. Общая зоология. М., "Мир"., 1989.- 523 с.,

6. И.П. Аносов, Л.Я. Кулинич. Основы эволюционной теории. К., “Твір інтер”. 1999.- 286 с.,

ЛЕКЦІЯ 2. ТИП НАЙПРОСТІШІ АБО ОДНОКЛІТИННІ

Питання:

1. Будова найпростіших як одноклітинних організмів.2. Багатофункціональність клітин найпростіших.

3. Уявлення про органели.

4. Поширення і середовище існування найпростіших.
Клітина найпростішого — це самостійний організм, якому
властиві всі життєві функції: обмін речовин, подразливість, розм-
ноження, пересування в просторі.

Усі найпростіші належать до еукаріот, їхні клітини мають
оформлене ядро, в якому знаходиться генетичний матеріал. Від
навколишнього середовища клітина відмежована клітинною мем-
браною, яка викопує бар'єрну та захисну функції. У цитоплазмі
розрізняють два шари: ектоплазму (зовнішній) і ендоплазму (вну-
трішній). До органел, типових для еукаріотичних клітин, належать
мітохондрїі, ендоплазматичний ретикулум, рибосоми, апарат
Гольджі, лізосоми, ядро. Поряд із ними в цитоплазмі найпростіших
присутні специфічні органели — травні та скоротливі вакуолі, ба-
зальне тільце (у джгутикових), вічка.

Скоротлива вакуоля — це органела осморегуляції, що кон-
тролює надходження води в клітину. Вода накопичується в ско-
ротливій вакуолі, а внаслідок її скорочення виливається назовні
крізь пору. Інші функції скоротливої вакуолі: виділення — разом
з водою назовні виводяться продукти обміну речовин; дихання —
з водою надходить розчинений кисень.Травна вакуоля виконує
функцію травлення.У її порожнину виділяються ферменти, пере-
травлюють поглинені частинки їжі (органічні залишки, бактерії та інш.).

Як і всім живим організмам, найпростішим притаманна по-
дразливість — здатність реагувати на різні зміни навколишнього
середовища. Подразливість одноклітинних носить характер такси-
су. Розрізняють позитивні таксиси — рух до джерела подразнення,
і негативні — уникнення дії подразника.


За типом живлення найпростіші можуть бути фототрофами
і гетеротрофами. Деякі одноклітинні, наприклад евглена зелена,
в умовах яскравого освітлення поводяться як фототрофи, а в темря-
ві, за наявності органічних речовин, переходять на гетеротрофний
тип живлення. Серед найпростіших зустрічаються вільноживучі
(прикріплені, вільноплаваючі) і паразитичні форми. Вільношта-
ваючі здатні до активного руху, який забезпечується мінливими
виростами клітини — псевдоподіями, (амеби, радіолярії), джгути-
ками (хламідомонада, трипаносома), війками (інфузорії). Багато
з найпростіших утворюють колонії (вольвокс). Деякі одноклітин-
ні пристосувалися до паразитичного способу життя (дизентерійна
амеба, малярійний плазмодій).

Найпростіші поширені повсюдно. Вони освоїли прісні, морські
води та ґрунт. Багато найпростіших, що живуть у Світовому океа-
ні, мають мінеральний скелет
(форамініфери, радіолярії) з кальцій
карбонату або силіцій оксиду. Після відмирання організмів ці ске-
лети утворюють потужні донні поклади.

На сьогодні описано понад ЗО тис. видів найпростіших. Тип Простіших ділять на класи: Саркодові, Джгутикові,Споровики, Інфузорії.Клас Саркодові. Клітина саркодових вкрита плазматичною
мембраною, проте багато видів мають раковину. Органелами руху
і захоплення їжі у представників класу є непостійні вирости цито-
плазми — псевдоподії (несправжні ніжки). Основна маса саркодо-
вих — мешканці моря; у прісноводних форм є так звані скоротливі
вакуолі, що забезпечують виведення з клітини надмірної кількості
води. Живляться саркодові водоростями, бактеріями та іншими
найпростішими. Розмножуються як нестатевим, так і статевим
способом.
Амеба протей — типовий представник саркодових (рис.1). Мешкає
в прісних водоймищах. Зовні тіло амеби вкрите плазмалемою. Ха-
рактерна особливість — відсутність постійної форми тіла; клітина
утворює вирости — псевдоподії (несправжні ніжки), за допомогою
яких амеба пересувається. В ендоплазмі розташовується травна
вакуоля і численні поживні включення, скоротлива вакуоля, ядро
й інші органели. Захоплення їжі здійснюється шляхом фагоцитозу: несправжні ніжки оточують поживну частку, після чого відбувається її поглинання й утворення травної вакуолі.

Клас Джгутикові. Орган руху — джгутики. Більшість джгутикових має постійну форму, проте деякі види зберігають здатність

утворювати псевдоподії. Серед джгутикових є організми з автотрофним, гетеротрофним і змішаним типами живлення.

Евглена зелена (Euglena viridis) характерний представник джгутикових (рис2).
Значно поширена в прісноводних водоймах. Евглена має один
джгутик. У передній частині клітини знаходиться яскраво-червоне
вічко — стигма, що виконує функцію визначення джерела світла
(евглена виявляє позитивний фототаксис). У цитоплазмі присутні зелені хлоропласти, що містять хлорофіл. Зовнішній шар цитоплазми утворює пелікулу.

Евглена здатна змінювати характер живлення й обміну речовин
залежно від умов середовища: на світлі їй властивий автотрофний
тип, у темряві — гетеротрофний.


Клас Споровики. Включає в собі тільки паразитичні форми. Під впливом паразитизму будова споровиків сильно спрощена у порівнянні з представниками інших класів. Вони не мають органоїдів руху, травних та скоротливих вакуолів.

Життєвий цикл відрізняється складністю, проходить зі зміною хазяїв та чергуванням безстатевого, статевого розмноження та спорогонії. Безстатеве розмноження проходить шляхом шизогонії чи множинного поділу. Кінцевою стадією розвитку є утворення спор та спорозоїтів.

Назва споровики вказує на нявність у їх життєвому циклі стадії спори
де зародок паразитів вміщений в особливу оболонку, подібну цистам других простіших. Цим забезпечується розповсюдження та захист зародків від несприятливих зовнішніх умов. Але серед споровиків є такі, що не утворюють спор – це кровяні споровики. До них відносяться малярійні плазмодяії, що викликають у людей жахливе захворення – малярію.

Малярія, або переміжна лихоманка, — одна з важких і поширених хвороб людини. Так, в Індії число захворювань малярією доходить до декількох мільйонів чоловік в рік, причому хвороба часто закінчується смертю. Хвороба полягає в сильних нападах лихоманки з високою температурою - до 40—41°С. Напади повторюються через дві доби на треті або через троє на четверті, всі більше посилюються і дуже виснажують організм людини. Цю хворобу відвіку називали малярію «болотяною лихоманкою», оскільки частіше за захворювання малярією спостерігалися в місцях, багатих болотами і стоячими водоймищами. Дійсних причин захворювання не знали і тому помилково вважали, що хвороба викликається шкідливими випаровуваннями боліт.

Проте дослідженнями головним чином російських учених були з'ясовані причини, що викликають малярію, а також способи її розповсюдження. Виявилось, що малярію викликає крихітний простий паразит, що потрапляє в кров людини. Зародки малярійного паразита — плазмодія малярії — проникають всередину червоних кров'яних кліток, харчуються ними і ростуть. Плазмодії, що виросли, є маленькою клітинкою, що поміщається усередині червоної кров'яної клітки. Тут же паразити і розмножуються. Клітка малярійного плазмодія розділяється на декілька маленьких клітинок - зародків, які виходять із зруйнованої кров'яної клітки і проникають в інші, здорові кров'яні клітини (рис.3). Під час виходу зародків із зруйнованої кров'яної клітки і відбуваються напади малярії. Це пояснюється тим, що при цьому в кров потрапляють отруйні речовини, що виділяються паразитами. З кожним нападом збільшується число паразитів в крові людини і руйнується вся більша кількість кров'яних кліток. Це веде до сильного недокрів'я і виснаження організму людини.Відомо, що існують різні форми малярії. У одних випадках напади повторюються через дві доби, в інших — через три доби. Нарешті, існує особливо виснажлива форма малярії - тропічна. Різні форми малярії залежать від зараження людини різними видами плазмодія.

Яким же чином людина заражається малярією і як паразити малярії потрапляють в кров здорової людини? З'ясувалося, що паразити в кров людини попадають за допомогою особливих видів комарів, яких назвали малярійними. Відрізняються від звичайних тим, що на їх крильцях є темні плями, та коли він сідає на тіло людини сисати кров, його черевце підняте вгору (рис.3). Якщо такий комар нассеться крові у людини хворої малярією, то з кров'ю в організм комара потраплять і малярійні паразити. У телі комара на зовнішній оболонці кишки вони утворюють багато зародків - спорозоїтів. Спорозоїти потрапляють в слинні залози комара. Коли заражений комар смокче кров здорової людини, то разом із слиною комара в ранку потрапляють і зародки малярійного паразита. Щорічно від цієї хвороби страждають мільони людей, особливо в теплих країнах Землі – це Індія, північ та центр Африки, Центральна Америка.

Але чому ж малярія поширена в болотистих районах? Це пояснюється тим, що малярійні комарі живуть поблизу болот і стоячих водоймищ, оскільки вони відкладають свої яєчка у воду, з яєчок виводяться личинки. Вони також живуть у воді, але дихають атмосферним -повітрям. Для дихання вони піднімаються до поверхні води (рис.3,2). Личинки, що виросли, обертаються в лялечку, і лялечки (рис.3.3) також живуть у воді до вильоту комарів. Відкриття малярійного паразита і способу його перенесення від хворого до здорової людини малярійними комарами дало можливість вести успішну боротьбу з малярією.

З давних – давен у народі малярія має назву болотної пропасниці, що пов’язане з особливим лютуванням її в болотистих місцевостях, де успішно, як виявили, розвиваються личинки малярійних комарів.

З історії відомо, що все античне Середземномор’є знаходилося в полоні малярії. В самому Римі деякі імператори залишали місто у малярійний сезон року. На території древньої Греції малярія спостошувала цілі міста. За свідченням авторитетних вчених від малярії загинули Олександр Македонський, римський імператор Траян, пророк Мухамед, різні германські середньовікові королі та багато інших.

Одним із засобів боротьби з малярійним комаром є висушування боліт, що дають притулок його личинкам, або отруєння чи нафтування таких водойм.Клас Інфузорії. Понад 7 тис. видів інфузорій освоїли морські та прісні води, ґрунт, багато з яких пристосувалися до паразитизму.Інфузорія туфелька (Paramecium coudatum) — одержала свою назву через форму клітини (рис.4). Характерна особливість — наявність безлічі війок по всій поверхні тіла. Війки знаходяться в безперервному русі, що забезпечує
швидке переміщення інфузорії в просторі.

Ектоплазма інфузорії утворює декілька мембран, що надає
найпростішому постійної форми тіла. На одному боці у туфельки
є заглибина — рот (перистом), у якому розташовані довгі війки, що
забезпечують надходження поживних речовин. Кожна з двох скоротливих вакуолей складається з центрального резервуару та декількох привідних канальців, якими в резервуар стікає надмірна кількість рідини. Під час його скорочення рідина виливається назовні. Травна вакуоля інфузорій рухається з потоком цитоплазми. Непсретравлєні залишки їжі викидаються через порошицю, розташовану в певній ділянці тіла.

В інфузорії є два ядра, різні за формою і кількістю генетичного
матеріалу. Велике ядро (макронуклеус) містить більше ДНК, характеризується високим рівнем транскрипції, що пов'язано з його участю в процесах синтезу білка. Мале ядро (мікронуклеус) бере участь у процесах розмноження (рис. 4). Розмноження інфузорії може відбуватися як нестатевим способом (поділом) (рис. 5), так і статевим. Зазвичай - статевий процес чергується з декількома циклами нестатевого розмноження.

ЛЕКЦІЯ 3. ТИП ГУБКИ

Каталог: load
load -> Лекція і семінар. Модульно-рейтингова система. 1 модуль: доісторичні часи епоха феодалізму
load -> Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
load -> Написання І оформлення письмових робіт з правових дисциплін
load -> Робоча програма навчальної дисципліни 263, Цивільний захист Напрям підготовки: 20 Аграрні науки та продовольство
load -> Контрольные вопросы и задания 34 Глава Содержание школьного курса информатики и икт- 36
load -> Программа утверждена коллегией мо арк от 29. 10. 2003г. №5/5
load -> Реферат з образотворчого мистецтва Учениці 9-а класу Десятерик Аліни Нікополь 2014 Зміст Вступ
load -> Реферат з образотворчого мистецтва: Підготувала учениця 9-а класу Башмакова Єлизавета М. Нікополь 2014р Зміст


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка