Менеджмент зед карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студентаСкачати 69.98 Kb.
Дата конвертації30.09.2017
Розмір69.98 Kb.
#29203
  Навігація по даній сторінці:
 • Метою
Менеджмент ЗЕД
Карта самостійної роботи та критерії оцінки знань студента
Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань

Поточний контроль знань проводиться з метою виявлення якості навчального процесу і його результатів у міжсесійний період, що здійснюється в ході аудиторних та індивідуальних занять і перевірки самостійно виконаних студентами завдань, передбачених навчальною програмою дисципліни.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу, вироблених навичок здійснення економічних розрахунків, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст тем, умінь публічно та письмово презентувати певний матеріал.

Об’єктами поточного контролю знань студента є три види навчальної діяльності: • рівень засвоєння знань та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях;

 • написання рефератів з окремих питань дисципліни:

 • виконання модульних завдань під контролем викладача.

При контролі рівня знань та активності роботи студента оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у доповідях з теоретичного питання та виступах щодо застосування методики розв’язання ситуаційного завдання; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарське (практичне) заняття, у формі доповнення відповіді інших студентів, результати прикінцевого тестування.

В процесі контролю написання рефератів оцінці підлягає розкриття окремих питань навчальної програми дисципліни з використанням як літературних джерел так і статистичних та аналітичних матеріалів. Тематика рефератів подана в розділі самостійної роботи.

Кожний студент вибирає тему реферату за попередньою домовленістю з викладачем. Коло питань не обмежується питаннями лекційного або семінарського занять. Обсяг реферату 10-12 сторінок стандартного аркушу комп’ютерного набору. Термін подання реферату викладачу – не пізніше дати проведення відповідного семінарського заняття.

Модульні завдання, що підлягають оцінці, можуть виступати в формі ситуаційних завдань, який розв'язується в аудиторії. Протягом семестру студент має пройти два модульних контролі, кожен з яких включає 10 завдань. Перший модуль охоплює 1-6 теми, другий – 7-9 теми.

Вся діяльність студента під час поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. При цьому оцінювання студента за виконання кожного виду навчальної діяльності спирається на метод експертних оцінок:

Рівень знань студента оцінюється на основі його доповіді з теоретичного питання та результатів розв'язання ситуаційного завдання за шкалою 10; 5; 0 балів згідно з такими критеріями:

оцінку "10" заслуговує студент, який всебічно, безпомилково, в логічній послідовності і вільно розкрив теоретичне питання; самостійно і правильно виконав ситуаційне завдання та продемонстрував знання методики його розв'язання;

оцінку "5" отримує студент, який дав правильну, але неповну відповідь на теоретичне питання або розкрив всі аспекти поставленого питання, але припустився несуттєвих помилок; в основному володіє знанням методики розв’язання ситуаційного завдання, але потребує незначної допомоги з боку викладача;

оцінка "0" виставляється студенту, який не розкрив вузлових елементів теоретичного завдання; не володіє методикою розв’язання ситуційного завдання або який відмовився відповідати на питання, поставлене викладачем.

Протягом семестру студент може виступати з доповіддю, як результат самостійної роботи. Рівень знань студента оцінюється на основі його доповідей за шкалою 10; 5; 0 балів протягом кожного з двох модулей.

10 балів – кількість доповідей мінімум дві, якісно підготовлені, повністю розкривають проблему;

5 балів – кількість доповідей дві, але проблема розкрита не повністю, або одна якісна доповідь;

0 балів – жодної доповіді.

Активність студента при обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття, оцінюється за шкалою 5 в межах пів-семестру (модуля): 5 балів – за виступ із суттєвим доповненням не менше, ніж на трьох заняттях; 0 балів – за відсутність виступів із суттєвим доповненням або за виступ в кількості менше, ніж на трьох заняттях.

В цілому протягом кожного з двох модулей за рівень знань та активність роботи на семінарських (практичних ) заняттях студент може "заробити" максимально 15 балів: 10 балів – за виступи з доповіддю плюс 5 балів – за активність в обговоренні питань семінарських (практичних) занять.

Реферати виконують функцію теоретичного питання, які студент має викласти викладачу у процесі кожного з двох проміжних контролів знань протягом семестру.

Кожне модульне завдання оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів згідно з такими критеріями: • оцінку «10» заслуговує студент, який дав правильні відповіді не менше, ніж на 80% всіх питань модульного завдання;

 • оцінку «5» отримує студент, який дав правильні відповіді на 70-50% всіх питань модульного завдання;

 • оцінка «0» виставляється студенту, який дав правильні відповіді менше, ніж на 50% всіх питань модульного завдання.

За кожне з двох модульних завдань студент може максимально отримати 10 балів. У підсумку протягом першого модуля студент може отримати максимально 25 балів (5+10+10), а протягом семестру за два модулі 50 балів = 10+20+20.

Основною формою підсумкового контролю знань є іспит.Метою іспиту є встановлення фактичної відповідності і оцінка рівня знань студентів вимогам програми дисципліни.

Завданням іспиту є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Іспит проводиться потоком в письмовій формі за розкладом, який доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. Тривалість іспиту – три астрономічних години.

Екзамен проводиться комісією. До складу комісії входять лектор потоку та викладачі, які проводять семінарські заняття. Склад комісії затверджується кафедрою.

Кожен студент отримує окремий екзаменаційний білет, завдання з якого він переписує в бланк письмової роботи і дає на них відповіді.

Після закінчення іспиту роботи здаються комісії, яка їх перевіряє та оцінює.

Місце і час оголошення результатів екзамену доводяться до студентів на початку іспиту. Результати іспиту та загальна підсумкова оцінка доводяться до студентів лектором потоку.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів іспиту розглядаються і вирішуються комісією.

Відповідь студента на кожне із 4 завдань екзаменаційного білету оцінюється за шкалою 0 - 15 балів, для кожного з ситуаційних завдань, та 0-10 балів, для кожного з теоретичних питань, згідно з такими критеріями: • оцінку «10» та відповідно «15» заслуговує студент, який: а) безпомилково, в повній мірі і без ознак плагіату розкрив теоретичні питання; б) продемонстрував знання методики і правильне її застосування при розв'язанні ситуаційних завдань;

 • оцінку «5» та відповідно «10» отримує студент, який: а) на теоретичне питання подав правильну, але неповну відповідь, або повну відповідь з несуттєвими помилками, або повну та правильну відповідь з незначними ознаками плагіату; б) методику розв'язання практичного завдання в основному витримав, але припустив несуттєвих помилок;

 • оцінка «0» виставляється студенту, який: а) не розкрив суттєві елементи теоретичного питання або його відповідь на питання переважно є плагіатом: б) не володіє методикою розв'язання практичного завдання.

У підсумку результати складання іспиту оцінюються в діапазоні 0–50 балів.

Наведені критерії є основними. Однак, загальна оцінка за іспит може бути знижена на 10 балів за таких умов: • якщо екзаменаційна письмова робота написана неохайно або нерозбірливим почерком;

 • якщо під час проведення іспиту студент порушував дисципліну.

У разі, коли екзаменаційна робота студента оцінена менше ніж в 25 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (0 балів)

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на іспиті студент набрав не менше 25 балів).

Якщо на іспиті студент набрав менше 25 балів, а отже отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та іспиту.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:Оцінка за бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою90–100

A

«5»

«Відмінно»

80

B

«4»

«Добре»

65–75

C

60

D

«3»

«Задовільно»

50–55

E

20–45

FX

«2»

«Незадовільно» з можливістю повторного складання

0–15

F

«Незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Скачати 69.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка