Мета контролю – визначення рівня сформованості у студентів технологічної компетентності, рівня засвоєння ними теоретичних основ курсу «Сучасні технології викладання української мови»Скачати 100.36 Kb.
Дата конвертації12.07.2017
Розмір100.36 Kb.
Система контролю та оцінювання
Мета контролю – визначення рівня сформованості у студентів технологічної компетентності, рівня засвоєння ними теоретичних основ курсу «Сучасні технології викладання української мови», надбань дидактичної й методичної спадщини минулого, передового перспективного досвіду сучасної національної школи, педагогів-новаторів, рівня сформованості вмінь екстраполювати набуті знання для вирішення практичного завдання впровадження технологічного підходу в шкільній україномовній освіті.

Завдання контролю – визначення рівня теоретичної й методичної підготовки студентів, рівня сформованості вмінь: проектувати навчальні ситуації на заняттях з української мови на засадах технологічного підходу, моделювати власні навчальні технології, творчо використовувати знання з курсу.
Система контролю


Вид контролю

Об’єкт контролю

Форма контролю

Поточний

контроль

Відвідування студентами занять.

Облік відвідування.

Успішність виконання студентами завдань до практичних і лабораторних занять.

Усне чи письмове опитування, тестування.

Успішність самостійного вивчення студентами тем курсу.

Виконання контрольних завдань, написання рефератів, підготовка конспектів уроків.

Рубіжний

контроль

Рівень засвоєння студентами теоретичних і практичних питань розділів «Технологічний підхід в освіті. Метатехнології», «Макротехнології. Проблемний і проектний підходи в освіті», «Діяльнісний підхід у навчанні української мови. Мезотехнології».

Тестування в письмовій формі.

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.Підсумковий

контроль

Рівень засвоєння студентами теоретичних знань і практичних умінь у результаті вивчення дисципліни, рівень сформованості в них технологічної компетентності.

Комплексна

контрольна робота.
Оцінювання успішності студентів


За шкалою ECTS

За національною

шкалою

За шкалою

навчального закладу

A

Відмінно

91-100

B

Дуже добре

82-90

C

Добре

75-81

D

Задовільно

67-74

E

Достатньо

60-66

FX

Незадовільно, з правом повторного складання

35-59

F

Незадовільно, повторний курс

1-34


Об’єктами оцінювання виступають:

 • під час поточного контролю – виконання студентами завдань практичної частини курсу (усні чи письмові ґрунтовні відповіді, виконання завдань до занять, загальна активність на заняттях);

 • під час рубіжного контролю – результати тестування студентів, якість виконання ними індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ);

 • під час підсумкового контролю – якість виконання студентами завдань комплексної контрольної роботи.


Система оцінювання навченості студентів


Вид контролю

Об’єкт оцінювання

Кількість балів

Кількість балів

за одиницю контролю

Разом

Поточний

контроль

Ґрунтовна відповідь (усна чи письмова)

на занятті практичного блоку.Передбачено 12 практичних і лабораторних занять.

1

2

24

Виконання завдань до заняття практичного блоку.

0,5

Загальна активність

на занятті практичного блоку.0,5

Рубіжний

контроль

Тестування в письмовій формі

(передбачено 2 тести).


7

35

Виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (передбачено 3 ІНДЗ).
7

Підсумковий

контроль

Комплексна контрольна робота.

41

За весь курс

100


Критерії оцінювання тестових завдань
Тестова перевірка знань дає можливість індивідуалізувати процес контролю виконання студентами програми курсу, об’єктивно перевірити знання теоретико-методичного матеріалу, виявити рівень сформованості в них технологічної компетентності.

Студентам пропонується виконати тестові завдання закритого типу (20 завдань з трьома варіантами відповіді й однією правильною відповіддю).

Оцінювання тестів здійснюється за семибальною шкалою за допомогою формули прямої пропорційності.


Кількість правильних відповідей

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

6,5

6

6

5,5

5

5

4,5

4

4

3,5

3

3

2,5

2

2

1,5

1

1

0,5

Кількість балів

Варто зазначити, що в результаті алгебраїчних дій отримуємо числові дані – десяткові дроби із сотими долями. Оперувати такими числами незручно, тому вважаємо за доцільне округлення числових даних до ± 0,5. Із таблиці видно, що за різну кількість правильних відповідей студенти отримують однакові бали (значення виділено курсивом). Вважаємо цю похибку, що утворилася після округлення числових даних, незначною, виходячи з того, що розрахунок загальної успішності студентів здійснюється в межах максимальної суми в 100 балів. У разі виникнення суперечливих ситуацій логічно прийняти

рішення з виставлення підсумкового балу на користь студента.
Оцінювання комплексної контрольної роботи
Формою підсумкового контролю виступає комплексна контрольна робота: перше питання теоретичне, друге завдання теоретико-практичне, третє – практичне. Максимальна оцінка за виконання завдань комплексної контрольної роботи – 41 бал.

Виконання завдань оцінюється за такими критеріями: 1. теоретичне питання:

 • повнота й ґрунтовність викладу;

 • аргументованість тверджень;

 • суб’єктне усвідомлення змісту;

 • термінологічна коректність;

 1. теоретико-практичне завдання:

 • творче осмислення набутих теоретичних знань;

 • уміння використовувати наукові знання під час виконання практичних завдань;

 • точність виконання практичного завдання;

 1. практичне завдання:

 • технологічна грамотність;

 • методична грамотність;

 • обґрунтованість методичних рішень;

 • правильність оформлення фрагменту уроку.


Алгоритм оцінювання комплексної контрольної роботи


Кількість балів

Теоретичне питання

Теоретико-практичне завдання

Практичне завдання

35-41

Повне засвоєння та суб’-єктне усвідомлення мате-ріалу. Твердження чітко аргументовані. Проде-монстровано терміно-логічну грамотність

Завдання виконано точ-но. Продемонстровано творчість. Наукові зна-ння використано на практиці.

Продемонстровано мето-дичну й технологічну грамотність. Методичні рішення обґрунтовано. Оформлення фрагменту уроку правильне.

21-34

Повне засвоєння матері-алу, але недостатнє суб’-єктне його усвідомлення. Нечітка аргументація тверджень. Часткова тер-мінологічна некорект-ність.

Завдання виконано не-повно. Осмислення знань частково творче. Наукові знання використано на практиці.

Наявність незначних ме-тодичних і технологічних помилок, а також поми-лок в оформленні фраг-менту уроку. Методичні рішення обґрунтовано.

6-20

Часткове засвоєння мате-ріалу, суб’єктне його не усвідомлення. Аргумен-тація відсутня. Терміно-логічна неграмотність.

Завдання виконано част-ково. Творчість не проде-монстровано. Наукові знання не пов’язані з практикою.

Наявність значної кілько-сті методичних і техно-логічних помилок, а та-кож в оформленні фраг-менту уроку.

1-5

Теоретичний матеріал не засвоєно. Аргументація відсутня. Термінологічна неграмотність.

Завдання виконано част-ково. Творчість не проде-монстровано. Рівень нау-кових знань низький.

Методична й технологіч-на неграмотність. Непра-вильне оформлення фра-гменту уроку.


Розроблені критерії дають можливість:

 • адекватно оцінити виконання студентами завдань комплексної контрольної роботи;

 • виявити якісний рівень засвоєння теоретичних знань і сформованості вмінь, передбачених програмою дисципліни «Сучасні технології викладання української мови»;

 • зробити відповідний загальний висновок про рівень сформованості у майбутніх учителів-словесників методичної, технологічної, професійної компетентностей, про їхню готовність творчо здійснювати фахову діяльність.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ifsk -> uml -> spt sum
uml -> Тема 1: роль фразеологічного фонду І метафори в культурі. Поняття культурної конотації
uml -> Програма навчальної дисципліни
uml -> Тема. Навчальний текст як основна форма організації мовлення вчителя-словесника
uml -> Програма навчальної дисципліни «культура наукової української мови»
uml -> Програма навчальної дисципліни «науковий семінар» напрям підготовки 0203 «Гуманітарні науки»
spt sum -> Технологічна компетентність студентів-філологів
spt sum -> Сучасний особистісно зорієнтований урок української мови

Скачати 100.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка