Мета: розповісти учням про історію створення Конституції України, основні її засади, виховувати почуття патріотизму до своєї держави. ОбладнанняДата конвертації08.03.2019
Розмір78 Kb.
#84013
Мета: розповісти учням про історію створення Конституції України, основні її засади, виховувати почуття патріотизму до своєї держави.
Обладнання: аудіозапис музики та пісні «Україна» (слова та муз. Тараса Петриненка), портрети Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика та Михайла Грушевського, плакати з видатних мислителів та творців української державності, державна символіка, «Конституція України».
Виховний захід відбувається в класі. Приміщення прикрашене жовтими та блакитними стрічками, державною символікою.

Звучить лагідна музика. Наперед виходять учень.
Учень Україно, в паростках надій,

Із широкою, як степ, душею,

В думі сивій, волі молодій —

Переймаюсь долею своєю.


Вчитель. Добрий день, дорогі учні, вчителі. Сьогодні ми поговоримо з ва­ми про Конституцію. Відомо, що кожна держава, окрім своїх символів (гімну, прапора та герба), має ще й Конституцію. Цей документ є першорядним і найважливішим.

А що, на вашу думку, може означати слово «консти­туція»?


Учні відповідають на запитання, дають свої варіанти і значення слова.
Слово «конституція» в перекладі з латинської мови озна­чає «устрій», «установлення». У Стародавньому Римі конституціями називали окремі документи, які видавали імператори. Згодом цим словом став нази­ватися звід основних законів держави.

Давайте ще поміркуємо. Як ви гадаєте, чому для держави так важливо мати свою Конституцію?


Учні відповідають: «Конституція визначає головний порядок у державі та права її громадян».
Вчитель. Так, наш світ підкоряється певним законам: є за­кони природи, які упорядковують життя на Землі, є закони Божі — закони найвищої моралі, що допомагають нам від­окремлювати добро від зла. А є державні закони — правила існування в суспільстві, яких мають обов'язково дотримува­тися всі громадяни тієї чи іншої країни.

Як ви вважаєте, чи могла б людина обійтися без цих за­конів? Яке б було її життя?


Учні висловлюють свої думки щодо запитання. Вчитель доповнює й узагальнює відповіді.
Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, керу­ючись дише одним правилом: що хочу — те й роблю. І то­му ще з давніх часів люди почали упорядковувати своє життя. Спочатку, мабуть, це були просто загальні домовленості, але згодом вони стали непорушними правилами. А найваж­ливіші з правил стали законами й увійшли до окремого зводу, що потім отримав назву конституція.

У сучасному розумінні конституція — це політичний, нормативно-правовий акт держави (основний закон), який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації та діяльності державних органів, права та обов'язки громадян.

Конституція посідає особливе місце серед усіх законів держави. Цей документ закріплює основні права, свободи та обов'язки громадян, основи державного устрою, визначає, як утворюються та діють органи влади. Конституція — це фундамент для всіх законів у державі, найважливіший нормативно-правовий акт, який має особливі властивості:


 • Конституція визначає права та обов'язки суб'єктів права, перспективу державного й суспільного розвитку; звертається до загальноприйнятих людських цінностей та виховує людину в дусі їх пошани.

 • Конституція має високий ступінь стабільності, уносити до неї зміни можна тільки за дотримання певної процедури.

 • Конституція — юридична база для українського законодавства. Закони не повинні вступати у суперечність з конституцією.

 • Конституція має специфічний предмет правового регулювання — найважливіші суспільні відносини в державі.

 • Конституція розробляється та приймається в особливому порядку
  Конституція має високий рівень захисту з боку держави.

Кожна держава має свою конституцію і вважає її найціннішим документом. У цьому документі закладено основу держави — її суспільні й національні цінності, життєво важливі права та свободи громадян. Конституція — це гордість країни, день її прийняття вважається великим святом.

Скажіть, що вам відомо про Конституцію України, коли вона була прийнята?Учні відповідають: «Конституція України — звід найголовніших законів нашої держави. її було прийнято 28 червня 1996 року».

На уроках правознавства ми вже говорили про основні ознаки будь-якої держави. Це, перш за все,— чітко відокремлена кордонами територія, єдність влади, система податків, призначена на утримання державного апарату, наявність обов'язкових правил поведінки громадян, тоб­то правових норм, що встановлюються і охоро­няються державою.

Шлях становлення Української державності довгий і тернистий. Отже, й історія нашої Конституції також тривала. А бере вона початок ще з часів Київської Русі.

Звучить лагідна музика.
1-й учень. XI століття. Київська Русь. Часи князювання великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було складено «Руську правду» — перший державний документ, який визначав права всіх верств суспільства у князівстві. Нині відомо близько 106 списків цього документа, зроблених протягом ХШ-ХVІІ століть.

...Щодо значення «Руської Правди» в історії нашого права, то треба ствердити, що вона є головним твором, де зібрані погляди українського народу в першій добі, є немов підручником пізнання цілої правної системи, яка панувала в Київській державі».

Микола Чубатий
2-й учень. Протягом ХШ—XVII століть у містах Украї­ни, Білорусі запроваджується Магдебурське право. На його основі в містах почали створюватися органи місцевого врядування — магістрат. Громадяни звільнювалися від феодальних повинностей, і суспільне життя міста відтепер визначала громада.

Застосування Магдебурського права в Україні було при­пинено Катериною ІІ в 1786 році. Але в Києві воно діяло аж до 1835 року.3-й учень. У 1710 році відомий українській гетьман Пилип Орлик уклав першу демократичну Конституцію, пов­на назва якої була такою: «Пакти і конституції законів і вольностей Війська запорозького». Цей документ уперше встанов­лював державний суверенітет України й визначав її кордони.

«Запорізька громада наблизилася до повного ідеалу, невідомого ні в давні, ні в нові віки; принцип рівності панував тут в усьому: під час загальних зборів, при виборах військового старшини, січовому й паланковому управ­лінні, у всіх запорізьких школах, у суспільній трапезі, при поділі майна й у приватному житті в куренях. Ні знатність роду, ні станове походження, ні перевага віку не мали в Січі жодного значення».

Дмитро Яворницький


4-й учень. 29 січня 1918 року в IV універсалі Української Центральної Ради було проголошено створення Української Народної Республіки.

29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було за­тверджено Конституцію Української Народної Республіки. Автором її став Михайло Грушевський.«Тільки тоді, як держава, громада стане не пустою вивіскою, порожньою декоративною фразою, повторю­ваною лише «для годиться», а дійсним центром мислі і волі, предметом культу, релігії, яким вона була для старинного Еліна або Римлянина; коли послужити створенню Великої України... стане найвищим і най­більшим щастям для кожного свідомого українського громадянина по щирості і по совісті , - тоді тільки будується Велика Україна, і український народ зможе сказати перед світом, що він послужив ділу людства».

«Від першого слова і до останнього Універсал се один організаційний, творчий поклик...».

«Українці в політичній справі хочуть утворити широку національно-територіальну автономію України в складі Федеративної Російської республіки... Автономія ...се значить право жити по своїм законам, самим собі становити закони, а не по чужим законам і під чужою властю».

Михайло Грушевськнй


Вчитель. За часів існування Радянського Союзу було при­йнято чотири конституції, що поширювалися і на Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР).

А 24 серпня 1991 року Україна заявила світовій спільноті про себе як про незалежну й вільну державу. З того дня наша країна почала свою розбудову.


5-й учень Ті, із кого кепкували,

Насміхались, як могли,

Знов народом гордим стали,

Більш вони вже не хохли.


6-й учень Мають сонце, мають море,

Мають Київ і Дніпро.

Мають землю неозору,

На якій живе добро.


7-й учень Синьо-жовтий прапор мають

Й Володимирів тризуб,

Дон і Сян їх обіймають.

То  народ-великолюб.


8-й учень. З 20 вересня 1994 року Верховною Радою України було створено Конституційну комісію, яка розроб­ляла нову Конституцію нашої молодої держави. Верховна Рада провела цілодобове засідання з 27 по28 червня 1996 року і прийняла нову Конституцію України.

Конституційна Ніч висвітлила всі риси українського менталі­тету: низьке пристосуванство і високий патріотизм, зрадниц­тво і непідкупність, обмежене, містечкове мислення одних і дер­жавну позицію інших. Та все ж перемогли мудрі і розважливі, ті, хто вірить в Україну і її майбутнє.

Історія дала їм такий шанс...


9-й учень. Під синім небом України

Зазолотилися жита,

У чуйнім серці воєдино

З’єдналась палітра та.


10-й учень. Бо це дано нам споконвіку 

Від пращурів жива яса 

Душею, що не любить крику,

Єднати землю й небеса.


Вчитель. Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей,

виражаючи суверенну волю народу,

спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,

дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,

піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,

прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу,

усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,

керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням,

приймає цю Конституцію — Основний Закон України.
Вчитель. Ось таким довгим, складним і тернистим був шлях створення Конституції України. А тепер давайте поговоримо які ж державні й особистісні цінності вона проголошує?

Наперед виходять учні.
1-й учень. У Конституції нашої держави записано (чи­тає, витяги статей Конституції України):

 • Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

 • Державними символами України є Державний Прапор Ук­раїни, Державний Герб України і Державний Гімн України.

 • Державною мовою в Україні є українська мова.

 • В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

 • Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

 • Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкан­ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.


2-й учень. Конституція України проголошує такі права громадян (читає витяги статей Конституції України):

 • Кожна людина має невід'ємне право на життя.

 • Кожен має право на повагу до його гідності.

 • Кожна людина має право на свободу та особисту недотор­канність.

 • Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 • Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

 • Громадяни, мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

 • Громадяни мають право брати участь в управлінні держав­ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної, влади та органів місцевого самоврядування.

 • Кожен має право на освіту.

 • Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.


3-й учень. Читає вірш В. Симоненка «Людина»

Ти знаєш, що ти — людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя — єдина,

Мука твоя — єдина,

Очі твої одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди —

Добрі, ласкаві й злі.
Сьогодні усе для тебе

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба —

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі людина,
І, хочеш того чи ні

Усмішка твоя єдина,

Мука твоя єдина,

Очі твої одні.

4-й учень. Згідно з Конституцією України кожен грома­дянин нашої держави має такі обов'язки:

 • Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
  України, шанування її державних символів. .

 • Кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, куль­турній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

 • Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

 • Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конститу­ції України та законів України, не посягати на права і свобо­ди, честь і гідність інших людей.

Вчитель. «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути». Ці слова належать видатному українсько­му мислителю двадцятого століття В'ячеславу Липинському, людині, яка присвятила все своє життя розбудові української державності. І сьогодні мені б хотілося звернутися цими сло­вами до вас, дорогі учні. Ви — громадяни України, вам належить її майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання по­передніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем Конституції України — додасть нову важливу статтю до цього головного документа країни.

Наперед виходять учні.

1-й учень

Розквітай, прекрасна Україно,


Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов'їна,

Пісня неповторная твоя.
2-й учень

Хай смереки, ясені, тополі,

Квіти, луки, трави і сади

Шепчуть вірші щедрі, добрі, вольні,

Чисті, із джерельної води.
3-й учень

Нам би вічно милуватись нею


А лихі дороги обминуть,—

Дай напитись серцем і душею

І піти з тобою в мрійну путь.
4-й учень

Розквітай, прекрасна Україно,

Хай лунає мова солов'їна,

Пісня неповторная твоя.

Рідна земле, матінко моя!

5-й учень

Велична і свята, моя ти Україно,

Лише тобі карать нас і судить.
Нам берегти тебе, Соборну і єдину,

І нам твою історію творить.


6-й учень

У згусток, спресований мудро і чисто,

Він змістом став наших і діянь, і мрій.

Основа життя і мого, і Вітчизни.

І доля моя — мій Закон Основний.
7-й учень

Закон життя я схвалюю в труді.

Він в нашім хлібі, в пісні та у слові.

Законом цим зростають молоді,

Законом цим красуються будови.
Звучить музика. Учні виконують пісню Т. Петриненка «Україна».

Дороги іншої не треба,

Поки зорить Чумацький Шлях.

Я йду від Тебе і до Тебе

По золотих Твоїх стежках.

Приспів:


Україно! Україно!

Після далечі доріг

Вірне серце Твого сина

Я кладу Тобі до ніг.

Мені не можна не любити,

Тобі не можна не цвісти.

Лиш доти варто в світі жити,

Поки живеш і квітнеш Ти.

Приспів.
Бо ми кохаєм до нестями

І ще не скоро наш кінець.

Ще, може, нашими серцями

Розпалим тисячі сердець.Приспів
Ще свічка наша не згоріла.
Ще наша молодість при нас.
А те, чи варте наше діло,
То скажуть люди, скаже час.

Приспів
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка