Мета та завдання навчальної дисципліни МетаСкачати 305.89 Kb.
Дата конвертації31.10.2017
Розмір305.89 Kb.
#30603
ТипПрограма


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів знань про суть, модель, види психологічного впливу та способи захисту від нього.

Завдання

 • на сучасному рівні ознайомити студентів з основними поняттями, категоріями, теоріями, концепціями психології впливу, дати їх в системній єдності, застосовуючи метод синтезу конструктивних ідей різних психологічних шкіл та напрямків.

 • сприяти розумінню моделі впливу; показати можливості та перспективи її застосування в практичній роботі психолога.

 • зорієнтувати студентів в актуальних проблемах психології впливу, обґрунтувати місце психологічного впливу в життєдіяльності особистості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • загальні засади психології впливу;

 • загальну модель психологічного впливу;

 • психологічну характеристика різних видів психологічного впливу;

 • шляхи аналізу та методи захисту від деструктивних впливів.

вміти:

 • аналізувати методологічні і теоретичні засади психології впливу;

 • розрізняти види психологічного впливу відповідно до загальної моделі;

 • оволодіти основними методами психологічного впливу;

 • розкривати умови, чинники, рушійні сили, детермінанти аналізу та оптимального захисту від деструктивних впливів.


 1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Суть, види, модель і механізми психологічного впливу.

Психологічний вплив. Ініціатор і адресат впливу. Види психологічного впливу: переконання, прохання, навіювання, зараження, спонуки до наслідування, чутки, ігнорування, приховане управління, маніпулювання, нейролінгвістичне програмування та ін., види психологічного впливу: творчий та руйнівний, явний і прихований.

Модель психологічного впливу, залучення до контакту, фонові чинники, мішені впливу, спонука до активності.

Психологічні механізми впливу, моделі впливу: перцептивно-орієнтований, конвенціонально-орієнтований, операціонально-орієнтований, орієнтований на висновок, особистісно-орієнтовний, духовно-орієнтований.Тема 2. Приховане управління у психології впливу

Збір інформації про адресата, калібрування, „читання думок за В.Мессингом“, типи пізнавальної діяльності за К.Юнгом: емоційний, аналітичний, чуттєвий, інтуїтивний.

Мішені впливу: універсальні спонуки, задоволення потреб (фізіологічних, в безпеці, соціальні, в самореалізації, в позитивних емоціях та ін.)

Залучення до контакту: підведення до теми, захоплення уяви, незвичний початок, несподіваний поворот, «Ахілесова п'ята», несподівана подробиця, звернення до інтересів адресата, зорові парадокси, відступ від канону, право на помилку є, але у всіх — різне, виступаючи перед людьми..., «А ось був випадок...», сексапільність в боротьбі за статеву стриманість.

Фонове забезпечення в прихованому управлінні. Ефект Кулешова, «Ми з одного гнізда...», спільність інтересів, «Бути на виду», ставте питання, «Голос за кадром», жарти, документальність.

Спонука до діяльності: пряма актуалізація мотиву; підштовхування адресата до включення автоматизму, який приведе до бажаного результату; заданий ініціатором розподіл ролей (позицій в спілкуванні), що припускає бажану поведінку адресата; приведення в дію відповідних сценаріїв; нагадування (про домовленість, обіцянок, боргу, замкнете і тому подібне); натяки; «обсмикування»; імітація спроб вирішення проблеми; актуалізація внутрішньоособистісного конфлікту; підштовхування адресата до звичної для нього схеми дій; спокушання; провокація.

Психологічне навантаження (способи підвищення психологічного тиску): універсальні вислови, генералізації, неясна вказівка, розширення повідомлення, заміщення суб’єкта дії, підміна нейтральних понять емоційно-оцінними і навпаки, помилкова аналогія, тематичне перемикання, неявні допущення, використання ефекту „25-го кадру“.


Тема 3. Трансактний аналіз і приховане управління
Тема 4. Маніпуляція та захист від неї

Маніпуляції. Напрямки маніпуляції інформацією: викривлення інформації, її приховування, часткове розкриття питання, маніпулятивні способи подачі інформації, психологічне навантаження, софізми. Механізм впливу маніпулятивної інформації.

Недоліки маніпулятивних стосунків. Маніпуляції в службових та ділових стосунках. Маніпуляції між дорослими та дітьми. Маніпуляції в подружньому житті.

Техніки захисту від маніпуляцій: робота з інформацією, усвідомлення маніпуляції, захист від залежності. Пасивний захист: умови та варіанти.

Особливості вибору психологічного захисту.

Тема 5. Нейролінгвістичне програмування як реалізація моделі прихованого управління

Походження та передумови НЛП, його джерела. Отримання інформації про адресата: провідна репрезентативна система, значення та способи виділення провідної системи.

Мішені впливу, рефреймінг. Основні прийоми рефреймінгу: перевизначення, наслідки переконань, деталізація, укрупнення, контрприйом та ін. Саморефреймінг.

Залучення до технологій НЛП, якоріння. Фонові фактори в НЛП, раппорт, наведення трансу.


Тема 6. Переконання, як вплив на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки людей

Основні концепції та принципи процесу переконання. Етапи переконання, залучення уваги, розуміння переконання, прийняття аргументів. Значення само переконання. Вплив іміджу ініціатора. Апеляція до логіки та емоцій. Модель процесу переконання. Ефекти переконання: „ефект Бартлетта“, ефект бумеранга, непрямі переконання. Опір переконанням. Практичні прийоми переконання.


Тема 7. Прохання, як засіб психологічного впливу.

Резерви прохання як виду психологічного впливу. Техніки прохань з „підходом“: „нога в дверях“, запутування, залучення, наклеювання ярликів. Принципи поступливості: принцип взаємного обміну, послідовність, авторитет, соціальна валідація, дефіцит, симпатія/дружба. Експлуатація особистісних цінностей.


Тема 8. Навіювання, як засіб психологічного впливу.

Невербальні засоби навіювання. Класифікація видів навіювання: пряме і непряме , навмисне і ненавмисне навіювання. Види навіювань в залежності від їх змісту: специфічне та неспецифічне, позитивне та негативне, безпосереднє та відстрочене. Природна і ситуативна навіюваність. Значення сугестивності від тимчасового психічного стану людини. Детермінанти навіювання.


Тема 9. Зараження як засіб психологічного впливу.

Психологічна суть поняття „Зараження“. Визначення та властивості натовпу. Види натовпу: оказіальний, конвенціональний, експресивний, діючий. Паніка, її визначення, фактори виникнення масової паніки: соціальні, фізіологічні, загально психологічні, соціально-психологічні та ідеологічні. Механізми розвитку паніки: шокуючий стимул, взаємна індукція, наявність у натовпі жінок та дітей, звук високої частоти.


Тема 10. Стимулювання до наслідування, як засіб психологічного впливу

Психологічна суть наслідування. Види наслідування: логічне та нелогічне, зовнішнє та внутрішнє, наслідування-мода та наслідування-звичай, наслідування всередині класу та міжкласове наслідування. Теорії наслідування: біологічна, загально психологічна, соціально-психологічна. Фактори, що сприяють наслідуванню (особистісні варіанти, ЗМІ, статус). Мода, функції моди: комунікативна, інтерактивна, компенсаторна.


Тема 11. Чутки, як засіб психологічного впливу

Фактори виникнення чуток: основні (інтерес до теми, дефіцит надійної інформації) та супутні (особистісний статус, емоційний баланс). Тенденції перетворення фабули у процесі розповсюдження чуток: згладжування, загострення. Параметри класифікації слухів: експресивний, інформаційний, за мірою впливу на людей. Модель впливу засобами чуток.


Тема 12. Самовисунення та формування прихильності як засоби психологічного впливу

Тактики самовисунення в залежності від статусу, влади, гендерних відмінностей.

Фактори створення популярного образу: вчинки, публічність, особливі прикмети, елементи мовлення, одяг. Використання ефекту „приєднання“ (до зірок, до значимих символів, до минулого до маси). Імідж в політичній діяльності, правила створення іміджу. Модель самовисунення.

Складові соціально-психологічної атракції: фізична привабливість, переваги ініціатора, спільна діяльність, підтримка адресата, похвала, схожість. Позитивні невербальні прояви у формуванні прихильності.

Характеристика практичних прийомів формування приємного співрозмовника (вербальні та невербальні способи).

Модель формування прихильності.


Тема 13. Примус та напад , як засоби психологічного впливу

Витоки підкорення. Фактори, що впливають на слухняність: статус, ефект присутності, ефект близькості.

Тиск в малій групі, конформізм, сила групового тиску, тиск підтекстом. Фактори, що впливають на конформність: приватність висловлювання, наявність підтримки, тип особистості, гендерні відмінності, склад групи, індивідуальні особливості особистості.

Модель впливу у випадку примусу.

Поняття агресії як мотивованої деструктивної поведінки. Види агресії за Е.Фромом (оборонна, деструктивна, злоякісна, псевдоагресія, інструментальна).

Становлення агресії, гендерні відмінності агресивності. Моделі впливу алкоголю на агресивну поведінку: „розгальмування“, „збудження“, „синтетична“ модель. Типи (фізична-вербальна, активна-пасивна, пряма-непряма) та теорії (інстинкту, спонукання, фрустрація-агресія, когнітивна та соціальна моделі) агресії. Зовнішні та внутрішні детермінанти агресії.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1. Суть, види, модель і механізми психологічного впливу

8

2

24

8

2

15

Тема 2. Приховане управління у психології впливу

8

2

24

8

2

15

Тема 3. Трансактний аналіз і приховане управління

8

2

24

8

8

Тема 4. Маніпулювання та захист від нього

8

2

24

8

2

15

Тема 5. Нейролінгвістичне програмування як реалізація моделі прихованого управлі

8

2

24

8

2

15

Тема 6. Переконання, як вплив на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки особистості

8

2

24

8
17

Тема 7. Прохання як засіб психологічного впливу

8

2

24

8
17

Тема 8. Навіювання як засіб психологічного впливу

8

2

24

8
17

Тема 9. Зараження як засіб психологічного впливу

8

2

24

8
17

Тема 10. Стимулювання до наслідування як засіб психологічного впливу

9

1

17

9

9

Тема 11. Чутки як засіб психологічного впливу

9

1

17

9

9

Тема 12. Само висунення та формування прихильності як засоби психологічного впливу

9

2

25

9

9

Тема 13. Примус та напад як засоби психологічного впливу

9

2

25

9

9

Усього годин


108

24

2460

108

8

892

Модуль 2

ІНДЗ
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Суть, види, модель і механізми психологічного впливу

2

2

Приховане управління у психології впливу

2

3

Трансактний аналіз і приховане управління

2

4

Маніпулювання та захист від нього

2

5

Нейролінгвістичне програмування як реалізація моделі прихованого управління

2

6

Переконання, як вплив на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки особистості

2

7

Прохання як засіб психологічного впливу

2

8

Навіювання як засіб психологічного впливу

2

9

Зараження як засіб психологічного впливу

2

10

Стимулювання до наслідування як засіб психологічного впливу

1

11

Чутки як засіб психологічного впливу

1

12

Самовисунення та формування прихильності як засоби психологічного впливу

2

13

Примус та напад як засоби психологічного впливу

2


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


12...
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Суть, види, модель і механізми психологічного впливу

4

2

Приховане управління у психології впливу

4

3

Трансактний аналіз і приховане управління

4

4

Маніпулювання та захист від нього

4

5

Нейролінгвістичне програмування як реалізація моделі прихованого управління

4

6

Переконання, як вплив на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки особистості

4

7

Прохання як засіб психологічного впливу

4

8

Навіювання як засіб психологічного впливу

4

9

Зараження як засіб психологічного впливу

4

10

Стимулювання до наслідування як засіб психологічного впливу

7

11

Чутки як засіб психологічного впливу

7

12

Самовисунення та формування прихильності як засоби психологічного впливу

5

13

Примус та напад як засоби психологічного впливу

5
Разом

60


9. Індивідуальні завдання

Охарактеризувати види психологічного впливу, яких Ви зазнали та здійснили у повсякденному житті (описати 1 день)10. Методи навчання

Лекція, проблемна лекція, бесіда, диспут, дискусія, мозкова атака, аналіз конкретних ситуацій, опитування, доповідь, розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, ігрове проектування, тестування.

11. Методи контролю

Фронтальне, вибіркове, усне та письмове опитування, контрольні роботи, колоквіум, тестування, бесіда, доповідь, реферат.12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

100
Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.


Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до ___

до ___

до ___

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Навчальний план, робоча програма, навчально-методична література, психодіагностичні методики, методичні матеріали до практичних занять та самостійної роботи.14. Рекомендована література

 1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 591с.

 2. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. — М.; Наука, 1980. — 334 с.

 3. Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. — М.: Наука, 1991. —299 с.

 4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – М.: Прогресс, 1988. – 400с.

 5. Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М.: МГУ, 1982.—200 с.

 6. Бодалев А. А. Личность и общение: Избранные труды. — М.: Педагогика, 1983.—272 с.

 7. БоддиД., Пэйтон Р. Основы менеджмента/ Пер. с англ. — СПб: Питер, 1999.—816 с.

 8. БрудныйА. А. К теории коммуникативного воздействия // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. — М.: МГУ, 1977. — С. 32-50.

 9. Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2000. – 354с.

 10. Джелалі В.О. Психологія вирішення конфліктів: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – Х., К., 2006. – 320с.

 11. Добрович А. Б. Общение: наука и искусство. — М.: Знание, 1978. —144 с

 12. Донченко Е. А. Социальная психика. — К.: «Наукова думка», 1994. — 208 с.

 13. Донченко Е. А., Титаренко Т. М. Личность: конфликт, гармония. —К: Политиздат Украины, 1987. —158 с.

 14. Доценко Е.Л. Писхология манипуляции: Феномены, механизмы, защита. – М.: МТЦ ТОО „Черо“, 1996. – 289с.

 15. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами управління: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 456с.

 16. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2001. – 368с.

 17. Ершов П. М. Потребности человека. — М. ,• Мысль, 1990. — 365 с.

 18. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. — М.: Экономика, 1990. —357 с.

 19. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. — СПб: Питер, 2000. — 448 с.

 20. Зимичев А. М. Психология политической борьбы. — К.-.МЗУУП, 1992. — 113с.

 21. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб: Изд-во «Питер», 2000. —512 с.

 22. Карлоф Б. Деловая стратегия/Пер. с англ. —М.: Экономика, 1991. —239 с.

 23. Карцева Т. Б. Личностные изменения: проблемы психологической диагностики //Человек в системе наук. —М.: Наука, 1989. —С. 483-492.

 24. КеллиГ., ТибоДж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости // Современная зарубежная социальная психология. — М.: МГУ; 1984. — С. 61-81.

 25. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности. — М.: Наука, 1988. —192 с.

 26. КорнелиусХ., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты. —М.: СТРИНГЕР, 1992. —212 с.

 27. Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. — М.: Экономика, 1993. — 156 с.

 28. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М.: МГУ, 1981. —584 с.

 29. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. – К.: МАУП, 2002. – 256с.

 30. Милтс А. А. Гармония и дисгармония личности. — М.: Политиздат, 1990. — 222 с.

 31. Пірен М.І. Конфліктологія: Підручник. – К.: МАУП, 2007. – 360с.

 32. Пірен М. 1. Основи конфліктології. Навчальний посібник. — К., 1997. — 78 с.

 33. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий. — М.: Высшая школа, 1984. — 174 с.

 34. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика /Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — 368 с.

 35. Салем М. Как читать человека: пер с англ. Б.Каратаева. – Харьков, 2008. – 320с.

 36. Словарь психолога-практика / сост. С.Ю.Головин. – Мн.: Харвест, 2001 – 976с.

 37. Счастливцев Р., Средства психологической защиты. – М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2007. – 222с

 38. Управление — это наука и искусство: А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. —М., 1992. —351 с.

 39. Філософський словник/За ред. В. 1. Шинкарука. —., 1973. —600 с.

 40. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения / Пер. с англ. —.: Наука, 1992. —158 с.

 41. Франки В. Человек в поисках смысла /Пер. с англ. —.: Прогресс, 1990. —365 с.

 42. Фуллер Д. Управляй или подчиняйся. Проверенная техника эффективного менеджмента. — М., 1992. —287 с.

 43. ХекхаузенХ. Мотивация и деятельность. /Пер. с нем. — Т. 2. —М.: Педагогика, 1986.—392 с.

 44. Хилл Н. Думай и богатей /Пер. с англ. —М., 1992.

 45. Хофстеде Г. Культура бізнесу //Кур'єр ЮНЕСКО. — 1994. — Червень. — С 12-16.

 46. Хруцкий Е. А. Организация проведения деловых игр: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1991. —320 с.

 47. Чалдини Р. Писхология влияния. – СПб.: Питер, 2007. – 288с.

 48. Шейнов В.П. Искусство управлять людьми. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2008. – 512с.

 49. Шейнов В.П. Психологическое влияние. – М.: АСТ, Минск: Харвест, 2007. – 764с.

 50. Щекин Г. В. Как читать людей по их внешнему облику. — К: Украина, 1993. —239 с.

Примітки: 1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

 2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри (циклової комісії), у раді (методичної комісії) факультету (навчального закладу), підписується завідувачем кафедри (головою циклової комісії), головою ради (методичній комісії) і затверджується проректором (заступником директора) вищого навчального закладу з навчальної роботи.

 3. Формат бланка А4 (210297 мм.).

Директор департаменту вищої освіти Я. Я. Болюбаш


Схема оцінювання з курсу “Психологія впливу” для студенів спеціальності “Практична психологія”


Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Всього за модуль рубіжного контролю


Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Всього за модуль самостійної роботи

Загальна кількість балів

Рейтинг за

практичні заняття


1-й

контроль


1-й

контроль


Робота в модульному середовищі

Виконання завдань

самостійної роботиУчасть у наукових конференціях,

переможці олімпіад, конкурсів публікації тощоРеферати

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10-11

Т12

Т13

8-9 тиждень

8-9 тиждень

Заняття 1

Заняття 2

Заняття 3

Заняття 4

Заняття 5

Заняття 6

Заняття 7

Заняття 8

Заняття 9

Заняття 10

Заняття 11

Заняття 12

5 балів

5 балів

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

4 бали

50 балів

15 балів

15балів

30 балів

6 балів

6 балів

6 балів

2 бали

20 балів

100 балів

Кількість практичних занять, які становлять 60% від загальної кількості занять (12 занять) – 7 занять

50

Тк= ------------------- =6,90,6 * 127 – 5,26 – “відмінно (А)

5,25 – 3.51 – “добре” (В)

3.5 – 1.76 – “задовільно” (С)

1.75 – 0 - “незадовільно

Схема оцінювання з курсу “Психологія впливу” для студентів спеціальності “Практична психологія” (заочна ф.н.)


Модуль І

(практичний)

Всього за практичний модуль

Модуль ІІ

(теоретичний)

Модуль ІІІ

(самостійна робота)

Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Заліковий тестовий контроль

Робота в модульному середовищі

Рейтинг за

практичні заняття


Всього за змістовий модуль 1

Рейтинг за

практичні заняття


Всього за змістовий модуль 2

Т 1, 5


Т 1, 5


Т 4-5


Т 6-7

Заняття 1

Заняття 1

Заняття 3

Заняття 4

7,5

7,5

15

7,5

7,5

15

30 балів

50 балів

20 балів

100 балів


7,5 – 5,9 – “відмінно (А)

5,8 – 3,9 – “добре” (В)

3,8 – 1,9 – “задовільно” (С)

1,8 – 0 - “незадовільно“Каталог: sites -> default -> files -> Programs
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета вивчення курсу «Психологія статі та сексуальності»
Programs -> Пояснювальна записка Людина є, безперечно, система…яка в найвищій ступені сама себе регулює, сама себе підтримує
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни Мета
Programs -> Мета навчального курсу
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни метою курсу
Programs -> Пояснювальна записка Курс «Зоопсихологія, порівняльна психологія»
Programs -> Мета та завдання навчальної дисципліни метою курсу
Programs -> Пояснювальна записка соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змін у ставленні до людей похилого віку. Змінюється зміст основних понять "старість" І "психічне здоров’я в пізньому віці"

Скачати 305.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка