Меточні вказівкиСкачати 440.04 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір440.04 Kb.
ТипПротокол
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ И НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ДОНИК Т.В., ГІЛЬЧУК А.В.


МЕТОЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи бакалаврів

для студентів напрямку «Прикладна фізика»
Затверджено Вченою радою ФТІ НТУУ «КПІ»

Протокол № 3/2016 від 23.03.2016 р.

Київ

2016
ЗМІСТ
1.Загальні відомості 2

2.Мета та завдання дипломної роботи 3

3.Керівництво дипломною роботою 5

4.Етапи виконання дипломної роботи 6

5.Основні вимоги до тексту дипломної роботи 9

6.Вимоги до структурних елементів вступної частини 12

7.Вимоги до структурних елементів основної частини 15

8.Правила оформлення ілюстрацій, таблиць, формул 17

9.Приклад оформленняперелікупосилань 21

Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито у тексті роботи. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 21

Додаток 1 29

Додаток 2 30

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 34
 1. Загальні відомості

Навчальний процес згідно з положенням про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ» передбачає підготовку фахівців за кваліфікаційними рівнями бакалавр та магістр. Навчання на кожному кваліфікаційному рівні має завершуватись випускною атестацією.

Бакалавр - фахівець, який на основі повної загальної середньої освіти провів підготовку, здобув фундаментальні й професійно-орієнтовані знання і набув уміння розв’язувати типові професійні задачі. Термін навчання–4роки. Програмапідготовкибакалаврівзабезпечуєодночаснездобуттябазовоївищоїосвітитавідповідноїкваліфікаціїнаосновіповноїзагальноїсередньоїосвіти.

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня й обсягу знань, умінь та інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Державна атестація студентів проводиться на основі захисту дипломної роботи і здійснюється державними екзаменаційними комісіями (ДЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. Випускники, які успішно пройшли державну атестацію отримують диплом встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти та кваліфікації бакалавра відповідного професійного спрямування.

До державної атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчальних планів з напрямку підготовки. Допуском до захисту атестаційної роботи є відповідний наказ реактора (проректора з навчально-виховної роботи) університету за поданням директора інституту. Атестаційною роботою кваліфікаційного рівня бакалавр є дипломна робота бакалавра.

Згідно з Навчальним планом Фізико-техничного інституту у процесі навчання студентів передбачено виконання студентами IV курсу дипломної роботи бакалавра, яка має бути оформлена відповідно викладеним нижче правилам.


 1. Мета та завдання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи є заключним етапом навчання студентів і має за мету систематизувати, закріпити і розширити теоретичні знання та практичні навики розв’язання професійних задач, розвинути досвід самостійної роботи й оволодіння методами моделювання, дослідження процесів, об’єктів, систем у певній галузі науки і техніки, а також визначити рівень підготовки бакалаврів. Важливим є розвинути у студентів здібності до творчого науково-технічного пошуку та сприяти отриманню ними досвіду публічного оголошення результатів власної роботи.

Дипломна робота бакалавра – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «бакалавр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в стандартах вищої освіти до організаційної, управлінської і виконавської (технологічної, операторської), виробничої функцій.

Теми дипломних робіт щорічно визначає випускова кафедра, розглядає рада факультету і затверджує директор інституту. Студентам надають право вибирати тему дипломної роботи або пропонувати власну з обґрунтуванням доцільності її розроблення.

Основними завданнями дипломної роботи є: • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньою програмою «бакалавр», та їх практичне використання при вирішенні конкретних прикладних і теоретичних наукових питань у галузі фізики енергетичних систем;

 • розвиток досвіду самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментування, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання завдань, які передбачені завданням на дипломну роботу;

 • визначення відповідності рівня підготовки здобувача вищої освіти вимогам освітньої програми, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

За всі технічні рішення, прийняті в роботі, відповідальність несуть студент та його керівник.

До дипломної роботи висуваються такі загальні вимоги: • тема роботи повинна відповідати напрямку підготовки фахівців кафедри, бути актуальною, передбачати елементи новизни і отримання результатів, які мають певне практичне значення;

 • завдання до роботи формулюють таким чином, щоб студент міг самостійно виконати основні розрахунки;

 • обсяг роботи має складати 50-70 сторінок;

 • робота повинна передбачати систематизацію, закріплення і розширення теоретичних та практичних знань;

 • оформлення роботи має відповідати вимогам державних стандартів.
 1. Керівництво дипломною роботою

Керує підготовкою студентів завідувач кафедри, який призначає керівника атестаційної роботи.

Обов’язками керівника роботи є: • розробка і затвердження теми дипломної роботи, надання студенту необхідних пояснень, щодо запропонованої теми;

 • підготовка і видача студенту у визначені строки завдання;

 • надання студенту рекомендацій, щодо опрацювання літератури (статей, монографій, підручників, посібників, дисертацій та ін.), програмного забезпечення тощо;

 • контроль реалізації календарного плану виконання роботи, призначення консультацій раз на тиждень, перевірка виконаної роботи (частинами або в цілому);

 • складання відгуку на роботу студента;

 • підготовка студента до захисту;

 • присутність на захисті дипломної роботи студента.

За рішенням кафедри або на прохання керівника дипломної роботи може також бути призначений консультант з наукових чи технічних питань. Консультант може бути призначений як для надання консультацій по окремим розділам, так і щодо всієї дипломної роботи.

Консультант за погодженням з керівником складає графік консультацій студента, ставить завдання перед студентом, рекомендує методи і шляхи їх вирішення, інформує керівника про стан виконання відповідного розділу (або роботи в цілому), перевіряє розділ (або роботу в цілому) і, за відсутності зауважень, підписує титульний лист пояснювальної записки.
 1. Етапи виконання дипломної роботи

Організаційно процес виконання дипломних робіт складається з наступних етапів:

 • підготовчого, який починається з вибору студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за обраною темою (ознайомлення зі станом проблеми, збирання фактичних матеріалів, проведення необхідних спостережень, експериментів, досліджень тощо), включає освоєння програми переддипломної практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

 • основного, який починається одразу після захисту звіту про практику й завершується орієнтовно за два тижні до захисту дипломних робіт на засіданні екзаменаційної комісії. На цьому етапі дипломна робота має бути повністю виконаною, перевіреною керівником та консультантом;

 • заключного, який включає отримання відгуку керівника та рецензії. Виконані дипломні роботи з відгуком керівника подаються студентами на випускову кафедру не пізніше одного тижня до дня захисту в екзаменаційну комісію. Завідувач кафедри за результатами співбесіди зі студентом та ознайомленням з поданими матеріалами приймає рішення про допуск до захисту та ставить візу на титульній сторінці дипломної роботи студента. Рішення завідувача кафедри оформлюється відповідним протоколом засідання кафедри.

Студент має право:

 • вибирати тему атестаційної роботи з числа запропонованих кафедрою або запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки і можливості виконання. У разі необхідності може ініціювати питання про зміну теми, керівника та консультантів, але не пізніше одного тижня з початку виконання дипломних робіт (за графіком навчального процесу). У всіх випадках він звертається з відповідною заявою на ім’я завідувача кафедри;

 • користуватися лабораторною та інформаційною базою кафедри, приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення натурного експерименту, математичного моделювання або наукових досліджень за темою роботи;

 • отримувати консультації керівника та консультанта;

 • самостійно вибирати варіанти вирішення завдань на дипломну роботу;

 • попереднього (на кафедрі), первісного або повторного (у екзаменаційну комісію) захисту дипломної роботи;

 • звертатися (в усній або письмовій формі) до голови екзаменаційної комісії, керівництва інституту, університету та Міністерства освіти і науки зі скаргами або апеляціями щодо порушення його прав. Оцінка, яка за результатами складання випускного екзамену або захисту дипломної роботи виставлена екзаменаційною комісією, оскарженню не підлягає.

Студент зобов’язаний:

 • своєчасно вибрати тему дипломної роботи та отримати попереднє завдання на роботу та рекомендації від керівника щодо підбору та опрацювання матеріалів;

 • отримати у керівника затверджене завідувачем кафедри за встановленою формою остаточне завдання на дипломну роботу, з’ясувати зміст, особливості та вимоги до виконання його окремих питань;

 • регулярно, не менше одного разу на тиждень, інформувати керівника про стан виконання роботи відповідно до календарного плану, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;

 • самостійно виконувати індивідуальну дипломну роботу;

 • при розробленні питань враховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, приймати обґрунтовані й оптимальні рішення із застосуванням системного підходу;

 • відповідати за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення текстового та графічного матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям кафедри, існуючим нормативним документам та стандартам вищої освіти;

 • дотримуватися календарного плану виконання роботи, своєчасно та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника і консультанта дипломної роботи;

 • у встановлений термін подати дипломну роботу для перевірки керівнику та консультанту і після усунення їх зауважень повернути керівнику для отримання його відгуку;

 • отримати всі необхідні підписи на титульному листі роботи, а також резолюцію завідувача кафедри про допуск до захисту;

 • особисто подати дипломну роботу, допущену до захисту, рецензенту; на його вимогу надати необхідні пояснення;

 • ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті роботи у екзаменаційній комісії. Вносити будь-які зміни або виправлення в дипломну роботу після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється;

 • за рішенням інституту, кафедри або з власної ініціативи та за згодою керівника пройти попередній захист на кафедрі або в організації, де виконувалася робота;

 • надати на кафедру підготовлену та допущену до захисту дипломну роботу з відгуком керівника і рецензією не менш ніж за тиждень до її захисту в екзаменаційній комісії;

 • своєчасно прибути на захист дипломної роботи або попередити завідувача кафедри та голову екзаменаційної комісії (через секретаря екзаменаційної комісії) про неможливість присутності на захисті із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин. У разі відсутності таких документів екзаменаційна комісія може прийняти рішення про неатестацію його як такого, що не з’явився на захист дипломної роботи без поважних причин, з подальшим відрахуванням з університету. Якщо студент не мав змоги заздалегідь попередити про неможливість своєї присутності на захисті, але в період роботи екзаменаційної комісії надав необхідні виправдні документи, комісія може перенести дату захисту.
 1. Основні вимоги до тексту дипломної роботи

Диплому роботу подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису у друкованому вигляді на аркушах формату А4 (210 х 297 мм) з книжним розташуванням сторінок шрифтом TimesNewRoman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines у твердому переплетенні обсягом від 50 до 70 сторінок. Перший рядок кожного абзацу треба починати з відступом на 10 мм. Відстань між абзацами така сама, як і між рядками у абзаці – 1,5 інтервали.

Мова пояснювальної записки українська або іноземна (за узгодженням з кафедрою).

Текст пояснювальної записки дипломної роботи друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 20 мм, правий – 10 мм, верхній – 20 мм, нижній – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту.

Структурні елементи «РЕФЕРАТ», «ЗАВДАННЯ», «ЗМІСТ», «ПЕРЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «РОЗДІЛ» і заголовки розділі слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів дипломної роботи слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки вкінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим та попереднім текстом має бути – не менше одного рядку. Відстань між основами рядків заголовку, а також між двома заголовками приймаються такою, як у тексті. Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш (додаток 1), другою сторінкою – завдання (додаток 2), третьою – реферат, ці сторінки включаються до загальної нумерації сторінок, але на них номери не проставляються. Наступні сторінки нумеруються у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Увага! Структурні частини роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, перелік посилань не мають порядкового номеру, а розділи нумерують наступним чином: «РОЗДІЛ 1», після номера крапку не ставлять, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка (наприклад: «2.3» – третій підрозділ другого розділу). Пункти нумерують у межах кожного підрозділу, підпункти – у межах кожного пункту за такими ж правилами (приклад: «1.3.2» – другий пункт третього підрозділу першого розділу).

Структура дипломної роботи умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина: • титульний аркуш (додаток 1);

 • завдання на дипломну роботу (додаток 2);

 • реферат (анотація) українською та іноземною мовами;

 • зміст (додаток 3);

 • перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (додаток 4);

 • вступ.

Основна частина:

 • розділи, які розкривають основний зміст роботи відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування;

 • кожний розділ має закінчуватися висновками;

 • закінчення (загальні висновки);

 • перелік посилань.
 1. Вимоги до структурних елементів вступної частини

Вступна частина атестаційної роботи містить такі структурні елементи: титульний аркуш (додаток 1); завдання (додаток 2), реферат; зміст (додаток 3); перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (додаток 4); вступ.

Титульний аркуш оформлюється згідно з додатком 1. На титульному аркуші відповідно до назви теми дипломної роботи зазначається бібліографічний код УДК.

Завдання на виконання дипломної роботи з урахуванням рекомендацій та вимог, наведених нижче, затверджується завідувачем кафедри і видається студенту-випускнику.

У завданні зазначаються: • Тема дипломної роботи та наказ по університету, яким вона затверджена (вписується після отримання наказу деканатом);

 • Термін здачі студентом закінченої роботи, який встановлюється рішенням кафедри або вченої ради інституту з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, візи завідувача кафедри про допуск до захисту, рецензії та подання секретарю державної екзаменаційної комісії не пізніше ніж за тиждень до захисту;

 • Вихідні дані до роботи. Вихідні дані до дипломної роботи повинні визначати кількісні або (та) якісні показники щодо умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість дослідження, конкретизують методику розв’язання теоретичних проблем та проведення експерименту, якщо останнє не є предметом самостійного вибору студента в процесі виконання дипломної роботи. Залишати цей розділ завдання незаповненим або зазначати в ньому літературні джерела (крім тих, де надається опис і характеристика конкретного об’єкта-прототипу) неприпустимо!;

 • Перелік завдань, які потрібно розробити. Зазначаються конкретні завдання з окремих частин дипломної роботи, послідовність та зміст яких визначають фактично програму дій студента та майбутню структуру дипломної роботи. Формулювання цих завдань з кожної частини роботи має бути в наказовому способі, тобто починатися зі слів: «Розробити…», «Обґрунтувати…», «Оптимізувати…», «Провести аналіз…», «Розрахувати…» тощо;

 • Перелік графічного (ілюстративного) матеріалу. Визначає креслення, діаграми, гістограми, рисунки, плакати тощо, які є обов’язковими для виконання у даній роботі. Кількість обов’язкових креслень (ілюстрацій) та їх формати визначає кафедра;

 • Консультанти з окремих питань (або частин) дипломної роботи. Зазначаються назви питань (наприклад, з технологічної частини, інших спеціальних питань) та вчене звання, прізвище, ініціали й посада консультанта з цих питань;

 • Дата видачі завдання;

 • Календарний план виконання дипломної роботи.

Завдання підписується керівником роботи, який несе відповідальність за реальність виконання та збалансованість його обсягу з часом, відведеним на виконання атестаційної роботи, а також студентом, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання для виконання. Завдання є необхідною складовою роботи. Внесення до нього суттєвих змін допускається, як виняток, рішенням кафедри на прохання керівника тільки протягом місяця від початку виконання дипломної роботи.

Завдання на дипломну роботу бакалаврів має орієнтувати студента на розв’язання в основному діагностичних задач, що потребує не тільки вибору відомих методів рішень, а й перетворення їх для нових умов.

Реферат обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст дипломної роботи і містити:


 • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

 • мету роботи, використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта, нові якісні та кількісні показники тощо);

 • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

 • перелік ключових слів (не більше 20).

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів; висновки; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. Приклад змісту наведено в додатку 3.

В переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів пояснюються всі прийняті в роботі малопоширені умовні позначення, символи та скорочення, який розміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюється менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифровку наводять у тесті при першому згадуванні.

Вступмає відображати актуальність і новизну роботи та містити:


 • обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;

 • обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

 • можливі галузі застосування результатів роботи.
 1. Вимоги до структурних елементів основної частини

Основна частинапояснювальної записки має включати:

 • розробку вимог до характеристик об’єкта;

 • вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;

 • вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів поставленої задачі;

 • експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;

 • висновки за розділами та загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломну роботу та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

У першому розділі (огляд літератури) подають огляд літератури і вибір напрямків дослідження. В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними, і визначити місце своєї роботи у розв’язанні проблеми. Загальний обсяг огляду літератури, як правило, не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини дипломної роботи.

У наступному розділі (матеріали і методи)обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань дослідження і їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення розрахунків, гіпотези, що розглядають, в експериментальних – принцип дії і характеристики розробленої апаратури, оцінки похибок вимірювань.

В інших розділах з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень студента з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Студент має давати оцінку повноти розв’язування поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень.

Між структурними частинами роботи повинен просліджуватися чіткий логічний зв'язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою і починатися з короткого опису питань, що розкриваються в даному розділі в їхньому взаємозв’язку з попередніми і наступними розділами.

Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки із стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини дослідження, що була розглянута у розділі. У висновках не слід переказувати те, що було зроблено в розділі, а сформулювати що з нього випливає.

Загальні висновкиє завершальною й особливо важливою частиною дипломної роботи, що має продемонструвати результати дослідження, ступінь реалізації поставленої мети та завдань. У висновках проводиться синтез всіх отриманих результатів дослідження та їх співвідношення із загальною метою і завданнями дипломної роботи. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної наукової проблеми (задачі), її значення для науки і практики. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Висновки краще представляти у вигляді послідовно пронумерованих абзаців. При цьому кожен абзац має містити окремий завершений логічно висновок чи рекомендацію.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «…у роботах [1 – 7]…».

Додатки(за необхідності). До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:


 • додаткові ілюстрації або таблиці;

 • матеріали, які через великий обсяг або форму подання не можна включити до основної частини (фотографії, проміжні математичні докази, розрахунки; протоколи випробувань);

 • копії технічного завдання, договорів та програми робіт;

 • опис алгоритмів і лістинги програм, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

 • опис нової апаратури і приладів, що використовуються під час проведення експерименту, інструкції і методики;

 • копії документів, окремі витяги із положень (інструкцій) тощо.
 1. Правила оформлення ілюстрацій, таблиць, формул

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці таким чином, щоб їх можна було розглядати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. До ілюстрації і таблиці в тексті роботи, також, як і після неї, повинен бути пропущений один рядок. Розміщують ілюстрації і таблиці симетрично щодо бічних полів сторінки. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. На всі ілюстрації і таблиці мають бути посилання у тексті роботи. Якщо ілюстрації створені не студентом, необхідно при поданні їх дотримуватися вимог чинного законодавства про авторські права.

Кожна ілюстрація повинна мати пояснювальний (підрисунковий) текст. Ілюстрація позначається словом «Рисунок _», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних по центру, наприклад, «Рисунок 3.1 – Схема розміщення». Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій наведених у додатках. Номер ілюстрації, відокремлених крапкою, наприклад, рисунок 3.2 – другий рисунок третього розділу. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки, вміщуючи назву ілюстрації на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними позначають: «Рисунок _, аркуш _». Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в роботі з зазначенням їх номерів, назв і номерів сторінок, на яких вони вміщені.Приклад ілюстрації:

1...6 – 2s/d = 3,5; 5; 7; 12; 15; 20. 7 – гладка труба, крапки:експерименти; лінії:розрахунок за рівнянням (1.3)


Рисунок 1.5 Теплообмін в трубізі скрученною стрічкою
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. Слід нумерувати таблиці арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу. Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею посередині. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці. При поділі таблиці на частини допускається її головку або бокових заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Слово «Таблиця _» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці _» з зазначенням номера таблиці.

Приклад таблиці:

Таблиця 9.1Налаштування меню редактора

РОЗМІР→ВИЗНАЧНИК
Стиль→ВИЗНАЧНИКвстановити параметри

Звичайний

14 пт
Стиль

Шрифт

напівжирний

Курсив

великий індекс

80%
Текст

Times New Roman
V

малий індекс

70%
Функція

Times New Roman
V

великий символ

150%
Змінна

Times New Roman
V

малий символ

90%
Ряд. грец.

Symbol
Проп. грец.

Symbol
Символ

Symbol
Матриця

Times New Roman

V

Числа

Times New RomanПереліки, за потреби, можуть бути наведені всередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку. Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою, або, не нумеруючи – дефіс (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) – третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

Набирають формули і рівняння в редакторі формул Equation або MathType, використовуючи параметри, що наведені нижче. Використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри та таблиці – не можна.

Приклад формули:


(9.1)
Важливо пам’ятати, що числа подібності завжди пишуться прямими літерами, а саме Nu, Re, Pr, Gr та ін.


 1. Приклад оформленняперелікупосилань

Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито у тексті роботи. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Оформлюватиперелікпосиланьнеобхіднов такому вигляді: 1. Книги під ім’ям автора (авторів).

 • один автор:

Адреянова, В.В. Какорганизоватьделопроизводство на предприятии [Текст] / В.В. Адреянова. – М.: ИНФРА-М,1997. – 94 с.

 • два автора:

Кунда, Н.Т. Методи наукових досліджень [Текст] / Н.Т. Кунда, О.М. Куницька. – К.: НТУ, 2007. – 83 с.

 • три автора:

Агафонова, Н.Н. Гражданское право [Текст]: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Агафоно-ва, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; подобщ. ред. А.Г. Калпина. – М.: Юристъ, 2002. – 542 с.

 • чотири автора і більше:

Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / А.Д. Матросов, В.Д. Дюжев, В.А. Матросова, И.Н. Погорелов. – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – 223 с.

Трансформація вартості у розвитку відносин «підприємство – клієнт» [Текст]: моногр. / А. Чубар, Я. Фролов, Р. Неструй та ін. – Л.: Нац. ун-т, 2007. – 200 с. 1. Книги під заголовком.

Деловыедосьефирмы [Текст]: краткоепособие по делопроизводству. – М.: Информ. центр «Маркетинг», 1998. – 88 с.

Информационныетехнологии [Текст]: учеб. / под ред. Г.А. Титоренко. – М.: Юнити, 2000. – 335 с. 1. Довідкові видання.

Юридическаяэнциклопедия [Текст] / Юрид. центр науч. исслед. и правовойинфор-мации; науч. ред. М.Ю. Тихомиров. – М., 1993. – 205 с.

4. Підручники, навчальні посібники, лекції.

Финансыпредприятий [Текст]: учеб. для вузов / М.В. Романовский, Т.Н. Седаш, В.В. Бочаров и др.; Мин-во общ. и проф. образования Рос. Федерации; под ред. М.В. Ро-мановского. – СПб.: Бизнес-пресса, 2000. – 527 с.

Андреев, Е.Б. Проектированиемногоуровневых систем управления в пакете [Текст]: учеб. пособие / Е.Б. Андреев, В.Е. Поляков; Мин-во образования и науки Украи-ны, Уфим. гос. нефтянойтехн. ун-т. – Уфа: Изд-во Уфим. гос. нефтяноготехн. ун-та, 2005. – 145 с.

Основыэкономическойтеории: конспект лекций [Текст] / В.М. Агаев, А.А. Косин, В.И. Новак и др.; подобщ. ред. А.А. Косина. – 2-е изд. – М.: Пресса, 2004. – 1000 с.

5. Методична література.

Золотарьова, І.В. Підготовка ділової документації в МС WORD [Текст]: метод. вказівки та завдання до виконання самост. роботи для студ. ден. і заоч. форм навчання / І.О. Золотарьова, З.Л. Костіна; Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ВД «Інжек», 2007. – 142 с.

6. Збірники наукових праць.

Інформаційні технології в навчальному процесі [Текст]: зб. наук. пр. / редкол.: М.І. Жолдак [та ін.]; Південно-укр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: Астропринт, 2007. – 167 с.

Актуальныепроблемысоциогуманитарногозначения [Текст]: сб. науч. тр. МПГТУ / редкол.: И.Н. Грифцова и др. – М.: Прометей, 1998. – Вып. 27. – 2005. – 295 с.

Межвузовскийсборникнаучных статей докторантов, аспирантов и соискателей [Текст] / Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульяно-ва; под ред. В.Л. Куракова. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. гос. ун-та, 2005. – 195 с.

7. Монографії.

Щеголов, В.И. Этническое в психологическом поле студента [Текст]: моногр. / В.И. Щеголов. – СПб.: Астерион, 2004. – 91 с.

Журавський, К. Корупція в Україні – не політика [Текст]: моногр. / В. Журавський, М. Михальченко; НАН України, Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. Ф. Кураса. – К.: Фенікс, 2007. – 407 с. 1. Статті зі збірників, матеріалів конференцій, семінарів, тез доповідей та ін.

Мельников, С.М. Анализвлияниядефектовметаллической фольги на физико-механические характеристики сотовогозаполнителя [Текст] / С.М. Мельников, Д.И. Дмитриев // Открытыеинформационные и компьютерныеинтегрированныетехнологии: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 20. – Х., 2006. – С. 50 – 52.

Ісаєнко, О.О. Електронні науково-інформаційні ресурси [Текст] / О.О. Ісаєнко // Документознавство: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 – 23 трав. 2007 р. – С. 179 – 180.

Гордукалова, Г.Ф. Информационныймониторинг [Текст] / Г.Ф. Гордукалова, В.А. Минкина // Стратегическоеиспользованиеинформацион¬ных систем: материалыМежду-нар. семинара, 27 – 28 мая 1992 г. – СПб., 1992. – С. 52 – 54.

Пушков, Ю.Г. О нормированиикачестважидкихэлектратов [Текст] / Ю.Г. Пушков // Научно-технический прогресс и оптимизация процес сов создания препаратов: тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 21 – 22 мая 1987 г. – Львов, 1987. – С. 1 – 13.

Мамин, Н.С. Об институтеюридическойответственности [Текст] / Н.С. Мамин // Юридическаяответственность: учен. зап. Тарт. гос. ун-та. – Тарту, 1989. – С. 30.

Морозова, Т.Г. Некоторыевопросырайонирования [Текст] / Т.Г. Морозова // Тр. ин-та / Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – 1978. – Вып. 19. – С. 56 – 59.

9. Статті з журналів.

Белов, Ю.А. Теорема об эпифоризме [Текст] / Ю.А. Белов // Моделирование. – 2004. – Т.1, №2. – С. 37 – 38.

Дайнеко, В.Г. Интеллектуальныепродукты [Текст] / В.Г. Дайнеко // Вестн. Воро-неж. гос. техн. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. – 2005. – Вып. 94. – С. 19 – 20.

Гончаров, В.А. Численная схема газа [Текст] / В.А. Гончаров, В.И. Ост // Журн. вычисл. математики и мат. физики. – 1998. – Т. 28, №12. – С. 5 – 13.

Боголюбов, А.Н. О резонансах [Текст] / А.Н. Боголюбов // Вестн. Моск. ун-та. Сер.3. Физика. Астрономия. – 2001. – №3. – С. 5 – 10.

10. Дисертації.

Белозеров И.В. Религиознаяполитика [Текст]: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02; защищена 22.01.02; утв. 15.07.02 / БелозеровИван Валентинович. – М., 2002. – 215 с.

Антонов Е.А. Гидродинамические и информационныесвойстваполимеров [Текст]: автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук: 02.00.06 / Антонов ЕвгенийАнатольевич; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб., 2004. – 15 с. 1. Звіти про науково-дослідні роботи.

Формированиегенетическойструктуры стада [Текст]: отчет о НИР (промежуточ.): 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства; рук. Попов В.А.; исполн. Алешин Г.П. [и др.]– М., 2001. – 75 с. – № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943.

12. Депоновані наукові роботи.

Разумовский, В.А. Социологическоеисследованиемалыхгруппнаселения [Текст] / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев; Ин-т экономикигорода. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. академии наук 15.02.02, № 139876.

Социологическоеисследованиемалыхгруппнаселения [Текст] / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансоваяакадемия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

13. Патентні документи.

Пат. 2187888 РоссийскаяФедерация, МПК7НО4В1/38, НО413/00. Приемопере-дающееустройство [Текст]/ Чугаева И.В.; Заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.01; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23. – 3 с.: ил.

Заявка 1095735 РоссийскаяФедерация, МПК7В6461/00. Одноразовая ракета-носитель [Текст]/ Тернер Э.В. (США); заявительСпатсСистемс / Лорал, инк.; пат. пове-ренныйЕгорова Г.Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.01; опубл. 10.03.02, Бюл. № 7; при-оритет 09.04.99, № 09/289,37 (США). – 5 с.: ил.

А.с. 1007970 СССР, МКИ3В25J15/00. Устройство для захватанеориентированных деталей типавалов [Текст]/ В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08; за-явл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: ил.

14. Промислові каталоги.

Оборудованиеклассныхкомнатобщеобразовательныхшкол [Текст]: каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М.: МГПУ, 2002. – 235 с.

15. Офіційні матеріали.

КонституцияРоссийскойФедерации [Текст]: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 с.

Устав Московскойобласти [Текст]: принятМоск. обл. Думой 5 нояб. 1996 г. с по-правками. – М., 2000. – 72 с.

СоглашениемеждуПравительствомРоссийскойФедерации и ПравительствомУк-раины о торгово-экономическомсотрудничестве в 1993 году [Текст]: от 3 окт. 1992 г. // Закон. – М., 1993. – № 1. – С. 28.

Гражданский кодекс РоссийскойФедерации [Текст]: по состоянию на 1 июня 2005 г. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.

Концепцияразвитияюридическогообразования в СССР [Текст]// Вестн. МГУ. – Сер.11, Право. – 1989. – № 6. – С. 21 – 28.

16. Постанови.

О правительственнойкомиссии по проведениюадминистративнойреформы [Текст]: постановлениеПравительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 31. – ст. 3150.

16. Розпоядження.

О поощрении [Текст]: распоряжение Президента РоссийскойФедерации от 27 сент. 2005 г. № 438-рп // Собр. законодательства РФ. – 2005. – 3 окт. – С. 11119 (ст.4027).

17. Укази.

О мерах по развитиюфедеративныхотношений и местногосамоуправления в РоссийскойФедерации [Текст]: указ Президента РФ от 27 ноября 2003 г. № 1395 // Собр. законодательства РФ. – 2003. – № 48. – ст. 4660. Приказы:

О предоставлении в Федеральную службу по финансовымрынкамэлектронных доку-ментов [Текст]: приказ Федер. службы по финансовымрынкам от 1 сент. 2004 г. № 04-442/пз-н // Рос. газ. – 2004. – 26 окт. – С. 14.

СборникзаконодательныхактовРоссийскойФедерации [Текст]. – М.: Верхов. Со-вет Рос. Федерации: Известия, 1993. – 79 с.

Сборникдолжностныхинструкцийработниковздравоохранения, Госсанэпиднад-зора и аптечныхучреждений [Текст]. – М.: Инфра-М., 2004. – 604 с.

Перечень нормативныхактоввысшихоргановвласти и управления, опубликован-ных в 1997 году [Текст]// Закон. – М., 1997. – № 12. – С. 108 – 110.

18. ДСТУ

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическаязапись. Библиографическоеописание. Общиетребования и правила составления [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.1-84; введ. 01.07.2004. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 64 с.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст]. – На заміну ГОСТ 7.1-84; чинний з 2007-07-01. – К.: Держс-поживстандарт України, 2007. – 47 с.

19. Статті з газети.

Аскольдова, М. Там, гдеродилсяКарлсон [Текст] / М. Аскольдова // Комсомол. правда. – 1997. – 4 дек.

Головачев, В. Долгплатежомкрасен: О долгах по зарплате [Текст] / В. Головачев // Труд. – 1996. – 3 апр.

20. Статті зі зібрання творів.

Выгожский, Л.С. Историяразвитияфункций [Текст] / Л.С. Выготский // Собр. соч.: в 6 т. – М., 1995. – Т. 3: Проблемыразвитияпсихики. – С. 2 – 15.

Маркс, К. Первыйобзор [Текст] / К. Маркс, Ф. Энгельс // Соч. – 2-е изд. – Т.7. – С. 224 – 237.

Пастернак, Б.Л. Речь на ПервомВсесоюзномсъездесоветскихписателей [Текст] / Б.Л. Пастернак // Избр.: в 2 т. – М.: Худож. литература, 1985. – Т. 2. – С. 280 – 285.

Казьмин, В.Д. Справочникдомашнеговрача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детскиеболезни / В.Д. Казьмин. – М.: АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.

21. Складова частина книги.

Важов, А.Я. Учетреализациипродукции [Текст] / А.Я. Важов // Основы бухгалтер-скогоучета / М.Я. Штейнман, В.В. Данев, А.Я. Важов. – М., 1966. – Гл. 14. – С. 2111 – 2113.

Юль, А. Влияние фазового сдвига на анализданных [Текст] // Турбулентныесдви-говыетечения: пер. с англ. / А. Дж. Юль; под ред. А.С. Гиневского. – М., 1983. – С. 275 – 280.

Малый, А.И. Введение в законодательствоЕвропейскогосообщества [Текст] / А.И. Малый // ИнститутыЕвропейскогосоюза: учеб. пособие / А.И. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О′Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7 – 26.

22. Електроні ресурси.

Василенко, Л.А. Информационная культура в контексте глобальныхизменений [Электронный ресурс] / Л.А. Василенко, И.Н. Рыбакова. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/D48VasilinkoRybakova.htm - 3.06.2011 г.

Богомольний, Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлю-бним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Все-укр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: підсумки 10-ї ювілейної міжнар. конф. „Крим-2003” [Електронний ре-сурс] / Л.Й. Костенко, А.Г. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43–48. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. – 3.06.2011 р.
Каталог: bitstream -> 123456789 -> 15420
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 440.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка