Меточні вказівкиСкачати 440.04 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.11.2017
Розмір440.04 Kb.
#31386
ТипПротокол
1   2

Додаток 1Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

(повна назва інституту/факультету)

(повна назва кафедри)
«До захисту допущено»

Завідувач кафедри

__________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

“___”_____________20__ р.


Дипломна робота

на здобуття ступеня бакалавра

зі спеціальності(код і назва)

на тему:

Виконав (-ла): студент (-ка) ____ курсу, групи _________

(шифр групи)

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Керівник(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали) (підпис)

Консультант(назва розділу) (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали) (підпис)

Рецензент(посада, науковий ступінь, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) (підпис)
Засвідчую, що у цій дипломній роботі немає запозичень з праць інших авторів без відповідних посилань.

Студент _____________(підпис)
Київ – 20__ року

Додаток 2Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»
Інститут (факультет)

(повна назва)

Кафедра


(повна назва)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Спеціальність

(код і назва)
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________ _______________

(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________20__ р.ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студенту

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи

,

керівник роботи ,(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом по університету від «___»_________ 20__ р. №_____

2. Термін подання студентом роботи

3. Вихідні дані до роботи

4. Зміст роботи

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням плакатів, презентацій тощо)

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада
консультанта

Підпис, дата

завдання
видав

завдання
прийняв

7. Дата видачі завдання

Календарний план№ з/п

Назва етапів виконання
дипломної роботи

Термін виконання
етапів роботи

Примітка

Студент ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Керівник роботи ____________ ____________________(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 3


ЗМІСТ

1.Загальні відомості 2

2.Мета та завдання дипломної роботи 3

3.Керівництво дипломною роботою 5

4.Етапи виконання дипломної роботи 6

5.Основні вимоги до тексту дипломної роботи 9

6.Вимоги до структурних елементів вступної частини 12

7.Вимоги до структурних елементів основної частини 15

8.Правила оформлення ілюстрацій, таблиць, формул 17

9.Приклад оформленняперелікупосилань 21

Кожне джерело, що включено до списку, має бути відбито у тексті роботи. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Зокрема, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». 21

Додаток 1 29

Додаток 2 30

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 33

Додаток 4


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Латинські символи:

– теплоємність, Дж/кг∙К;– необхідна витрата, кг/с;

–питома ентальпія, Дж/кг;

показник адіабати;

– питома робота, Дж/кг;

– тиск, Па;

–питома ентропія, Дж/кг∙К;

– температура, °C;

– питома теплота, Вт/м2;

– теплова потужність, Вт;

– питомий об’єм, м3/кг;Грецькі символи:

– коефіцієнт збільшеннятепловихвитрат через використання проміжного охолодженнявкомпресорі;

коефіцієнт корисної дії;

– молярна маса;

– загальний коефіцієнт втрат в циклі;

– коефіцієнт питомих втрат;

– ступінь підвищення тиску;

– ступінь регенерації теплоти;

– коефіцієнт проміжного охолодження в компресорі;Індекси:

г – гарячий тракт;

гр – гранична умова;

опт – оптимальне значення;

рег – регенератор;

х – холодний тракт;

параметр, визначений при постійному тиску;

– параметр, визначений при постійному об’ємі;

Скорочення:

БПЕ – блок перетворення енергії;

ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор;

ВТГР – високотемпературний газоохолоджувальний реактор;

ГТУ – газотурбінна установка;

ІАБ – імовірнісний аналіз безпеки;

КВВП – коефіцієнт використання встановленої потужності;

КВТ – компресор високого тиску;

КНТ – компресор низького тиску;

ТА – теплообмінний апарат;

ТВЕЛ – тепловидільний елемент;

ЧПЗ – частота пошкодження активної зони;ЯЕУ – ядерна енергетична установка;


Консультантом не може бути зазначено керівника дипломної роботи.

Каталог: bitstream -> 123456789 -> 15420
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"

Скачати 440.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка