Методи педагогічного впливу під час формування ділової активностіСкачати 158.38 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір158.38 Kb.
МЕТОДИ ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу.

Традиційне тлумачення терміну "методи навчання" є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв'язання навчально-виховних завдань".

На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в комплексний "пакет", систему прийомів, за допомогою яких педагог і учні реалізують поставлені цілі.

Вибір методів навчання зумовленій:


 • цілями навчання;

 • змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області;

 • темпом та терміном процесу навчання;

 • стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога;

 • дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання;

 • рівнем підготовки учнів.

Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання.

При плануванні конкретних уроків педагогу необхідно враховувати, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати:

• активну участь учнів у процесі навчання;

• встановлення зворотного зв'язку в системі "педагог-учень";

• можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях;

• розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності роботи в малих групах);

• мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях;

• можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях.

У процесі навчання найбільш доцільне використання, в першу чергу, тих методів, при яких:


 • в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці;

 • учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку;

 • відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності.

Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання (ІАМН). Слово "інтерактив" (пер. з англійської "intеr" - "взаємний", "асt" - діяти) означає взаємодіяти.

Інтерактивний метод - це спосіб взаємо­дії через бесіду, діалог. Найбільш ефективні результати при застосуванні ІАМН можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

Інтерактивне навчання - це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів.

ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами.

Правила організації інтерактивного навчання:

1. Правило перше. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні;

2. Правило друге. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися;

3. Правило третє. Учні мають самостійно розробляти та виконувати правила роботи у малих групах;

4. Правило четверте. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;

5. Правило п'яте. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах.

Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам'ятовують: • 80% того, що висловлювали самі;

 • 90% того, що робили самі.

Поліпшується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д.

Як вчителю-організатору необхідно бути:

_ ненав’язливим організатором і керівником навчальної діяльності учнів;

_ як член колективу навчальної групи виконувати специфічні функції в

колективній діяльності (постановка спільних завдань навчання, забезпечення необхідною інформацією, консультування, контроль);

_ готовою до будь-яких запитань, критики, корекції завдань і змін

засобів спільної роботи в ході поточної навчальної діяльності з боку тих,

хто навчається;

_ організатором учасників навчання на безпосередню участь в обговоренні окремих завдань навчальної діяльності;

_ контролером, щоб робота кожного учня у першу чергу була адресована всім членам малих груп, а вже потім мені;

_ організатором діяльність кожного учасника навчального процесу , щоб

він брав безпосередню участь у контролі та оцінюванні спільно виконуваної роботи.

Щоб навчальний процес відбувався за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, щоб учні вчилися з цікавістю, навчаючи один одного, слід використовувати такі форми та методи інтерактивного навчання

Таблиця
Легко і ефективно поєднувати з традиційними формами та методами навчання і

застосовувати на різних етапах уроків інтерактивні технології кооперативного

навчання.

№ Технології Коли використовувати Що формує в учнів?1 Робота в парах Під час засвоєння, закріплення, перевірки знань

Сприяє розвитку навичок спілкування2 Ротаційні (змінювані) трійки Під час закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його грунтовного аналізу та осмислення . Сприяє розвитку

навичок спілкування; формує вміння аналізувати3 Два-чотири– всі разом Під час закріплення та засвоєння нового матеріалу з метою його грунтовного аналізу та осмислення .Сприяє розвитку спілкування в групі

4 Карусель Під час інтенсивної перевірки обсягу й глибини наявних знань

Розвиває вміння аргументувати власну позицію5 Робота в малих групах. Варіанти Під час закріплення вмінь та навичок. Для

Сприяє розвитку вмінь аналізувати, організації роботи груп: «Діалог», «Синтез думок»,

«Спільний проект», «Пошук інформації», «Коло ідей» розв’язання складнихпроблем, що потребують

колективного розуму (розв’язування складних геометричних задач, у тому числі на побудову , розв’язування рівнянь, нерівностей з параметром тощо) узагальнювати;

розвитку пізнавальної активності, логічного мислення

6 Акваріум Під час закріплення вмінь та навичок Сприяє розвитку спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку

Навчити учнів успішно спілкуватися, використовувати навички активного

слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими,

розуміти інших, ставити запитання й відповідати на них мені допомагають

технології колективно-групового навчання

№ Технології Коли використовують Що формує в учнів1 Обговорення проблеми в загальному колі.

Варіанти технології «Мікрофон», «Незакінчені речення»

Під час вивчення складних або проблемних питань у навчальному матеріалі,

мотивації пізнавальної діяльності, актуалізації опорних знань . Сприяє розвитку

вміння вільно висловлювати власні ідеї. Розвиває вміння говорити коротко,

але по суті і переконливо.

2 Мозковий штурм Під час засвоєння вмінь та навичок, розв’язування складних задач або для пошуку різних способів розв’язування однієї задачі. Сприяє розвитку уяви та творчості, формує вміння чітко висловлювати свою думку

3 Навчаючи вчусь («Кожен учить кожного», «Броунівський рух»)

Під час вивчення великого обсягу інформації, узагальнення та повторення

Вивченого. Підвищує інтерес до предмета, формує вміння структурувати, узагальнювати,

Аналізувати матеріал .4 Ажурна пилка («Мозаїка», «Джигсо») .Під час вивчення великого обсягу матеріалу за короткий час . Сприяє формуванню навичок самостійної роботи

Найбільше спонукають учнів до творчості технології

ситуативного моделювання. У сучасному суспільному житті ми спостерігає

дебати партій, політиків, ток-шоу з відомими діячами, презентації фірм,

дискусії перед мікрофоном, різні реклами. Елементи таких заходів можна втілювати в сучасний урок, а саме такі технології ситуативного моделювання: метод реклами, метод презентації, метод проектів, рольову гру .

Метод реклами зацікавлює учнів своєю новизною, сучасністю. Адже вони

бачать, яке велике значення в житті має реклама. Користуючись цим прийомом, я часто даю учням завдання підготувати рекламу про якесь математичне поняття, застосування якоїсь теми тощо. А на уроці«йде трансляція» реклами.

Метод презентації можна використати на уроці будь-якого типу, а особливо під час повторення вивченого матеріалу . Учні вже багато знають про питання, що розглядається, тому можуть цілісно, зв’язно і цікаво розповісти про нього.

Одним із успішних методів впровадження інтерактивних технологій є метод

проектів. Основний акцент при його використанні ставиться на творчий

розвиток особистості. Учень не лише засвоює необхідні знання, а й вчиться

шукати та знаходити об’єкти їх застосування. Метод проектів зорієнтований на творчу самореалізацію особистості, яка розвивається в процесі навчання.

Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними,

спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані

рішення.

Інтерактивне навчання на практиці. Вимоги до впровадження інтерактивного навчання.

Як було зазначено вище, існують вимоги щодо реалізації інтерактивних

методів навчання, невиконання яких може звести їх ефективність до нуля.

Необхідно провести вступне заняття, адже учні абсолютно не знайомі з

подібними методами роботи, що різко змінюють усталений стиль навчання. На цьому занятті слід: по-перше, чітко і зрозуміло пояснити, що таке інтерактивне навчання, по-друге, довести до відома учнів та опрацювати з ними правила роботи в групах, складені у зрозумілій формі (практиці їх було розмножено і видано кожному учневі для вклеювання в зошит): Без доброзичливої атмосфери в колективі застосування інтерактивного навчання неможливе, тому потрібно її створити і постійно підтримувати.

Правила для учнів:

Кожна думка важлива.

Не бійся висловитися!

Ми всі- партнери!

Обговорюємо сказане, а не людину!

Обдумав, сформулював, висловив!

Говори чітко, ясно, красиво!

Вислухав, висловився, вислухав!

Тільки обґрунтовані докази!

Вмій погодитися і не погодитися!

Важлива кожна роль.

"Інтерактивні технології - не самоціль. Потрібно постійно контролювати

процес, досягнення поставлених цілей (вони повинні бути чітко сформульовані і легко контрольовані), у випадку невдачі переглядати стратегію і тактику роботи, шукати і виправляти недоліки.

Урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою. Оптимально (з практики) - 1-2 методи за урок.

Слід поєднувати взаємонавчання з іншими методами роботи - самостійним

пошуком, традиційними методами.

Процес впровадження.

Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках повинен відбуватися за логікою"від простого до складного", паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи.

Можна розробити спеціальний план поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще ретельно підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені«ігри».

Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» й розробити

разом з ними«правила роботи в класі.

Необхідно налаштувати учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних

занять.

Використовувати спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у

малих групах, мозковий штурм тощо.

Коли в учнів з'явився досвід такої роботи, ці заняття проходили значно легше,

а підготовка не забирала багато часу .

_ Використання інтерактивних технологій - не самоціль. Це лише спосіб

створення атмосфери в класі, котра найкращим чином сприяє співпраці,

порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати

особистісно-орієнтоване навчання.

Якщо застосування інтерактивних технологій у конкретному класі веде до

протилежних результатів, слід переглянути стратегію й обережно ставитися до використання таких методів.

Можливо, варто обговорити цю ситуацію з учнями (чи правильно ви

розумієте й використовуєте методику , чи готові ви та учні до її використання)?

Типові проблеми

1. Головна проблема: учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має,

боїться її висловлювати її відкрито, на весь клас. Самі учні пояснюють це так:

"В нас рідко запитують власну думку", "Чи цінна моя думка?", "А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?", "Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмету" тощо.

2. Часто школярі не вміють слухати інших, об'єктивно оцінювати їх думку ,

рішення.

3. Учень не готовий в процесі обговорення змінювати свою думку , йти на

компроміс.

4. Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку , методи роботи.

5. Труднощі в малих групах: лідери намагаються"тягнути" групу , а слабші

учні відразу стають пасивними.

6. Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою

завоювання "авторитету", привертання уваги. При обговоренні замість

аргументувати свою думку , учень починає демагогію: "Ви ж самі сказали,

цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!"

Проте за умови вмілого провадження інтерактивні методи навчання дозволяють залучити до роботи всіх учнів класу , сприяють виробленню соціально важливих навиків роботи в колективі, взаємодії, дискусії, обговорення.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя охоплення великого

обсягу інформації і зорієнтована на рівні «знання» й «розуміння».

У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність речей,

осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її

і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні

технології.

При застосуванні інтерактивного навчання зустрічаються певні труднощі.

Щоб подолати ускладнення в застосуванні Інтерактивних технологій і

перетворити їх слабкі боки на сильні, вчителю треба пам'ятати:

Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу , а

також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога.

Починати потрібно з поступового використання цих технологій, якщо ви або

учні з ними не знайомі.

Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя

й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, використовувати

навички активного слухання, висловлювати власні думки, переконувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання і

відповідати на них.

Процес навчання – це не автоматичне „вкладання” навчального матеріалу в голову учня. Цей процес потребує напруженої розумової праці, особистої активності дитини в ньому, інтерактивних технологій навчання. Інтерактивні форми на уроках – це веління часу. Новітні підходи до організації навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим та ефективним.

Упровадження інтерактивних методів навчання забезпечує: • відкритість стосунків, довіру одне до одного; самостійність дитини, позбавлення страху перед помилкою; розкріпачення поведінки;

 • розвиток творчих здібностей;

 • психологічне здоров’я;

 • конструктивну життєву позицію;

 • духовно-душевний розвиток.

Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду , врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання. У ході інтерактивного навчання учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу ситуацій і відповідної інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми. Інтерактивні методи відкривають нові можливості для ефективної взаємодії учителя й учнів: учитель стає наставником саморозвитку учня, провідником в інформаційному просторі, а учень в свою чергу , перетворюючись на суб’єкта пізнавальної життєдіяльності протягом уроку , набуває особистісних компетентностей.

Інтерактивне навчання розвиває в учнів комутативні вміння та навички, забезпечує виховну мету , привчає їх працювати в команді, знімає нервове

навантаження.

Стійка динаміка якості знань учнів є підтвердженням ефективності впровадження досвіду та обґрунтовує доцільність використання інтерактивних

методів для формування компетентної особистості. Навчальні заняття для вчителя та учнів– це постійний пошук, спільна праця, в основі якої довіра та спільне бажання досягнути бажаний результат .

Використання інтерактивних методів – не самоціль. Для кожного вчителя це лише засіб для досягнення тієї атмосфери у класі, яка активізує пізнавальну діяльність, найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно – орієнтоване навчання, забезпечити високу результативність уроку, підвищити мотивацію учнів до навчання.


І в цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку мислення - творчого і діалектичного. Новітні підходи до організації навчання роблять навчально-виховний процес різноманітним, цікавим та ефективним, а найкориснішим у такому навчанні є те, що уроки, на яких використовуються інтерактивні технології починають подобатися.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 158.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка