Методична розробка "використання інтерактивної дошки під час проведення занять"Скачати 104.5 Kb.
Дата конвертації12.12.2018
Розмір104.5 Kb.

Хмельницький економічний університет


Фінансово-економічний коледж
Комісія загальноосвітніх дисциплін

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

"ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ ДОШКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ"

Виконав:

викладач основ інформатики


Воронов Валерій Олексійович

Хмельницький, 2008

"Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), що викликає необхідність постійного впровадження засобів ІКТ і до системи освіти. Цей процес, який в результаті швидкоплинного апаратного та програмного розвитку ІКТ вже набув ознак перманентного процесу, отримав назву процес інформатизації освіти". Накопичений в процесі інформатизації освіти в Україні практичний досвід та спеціальні педагогічні дослідження показують, що використання засобів ІКТ в освіті приводить до чітких позитивних впливів на результати навчально-виховного процесу. Ю.О. Жук пропонує розглядати процес інформатизації "… як множину процесів, спрямованих на задоволення освітніх інформаційних потреб (організаційних, економічних, наукових, технічних, виробничих, управлінських та навчально-методичних) всіх учасників навчально-виховного процесу"[1].

В умовах всезростаючого інформаційного навантаження якість роботи педагогічних працівників значною мірою залежить від інтенсифікації та оптимізації навчального процесу на основі ефективного використання класичних та активного впровадження нових методик, що базуються на найширшому використанні різноманітних технічних засобів навчання. Науково-технічний прогрес та сучасна педагогічна наука, забезпечуючи викладача найновішими методиками і технічними засобами подачі навчального матеріалу, вимагають від нього постійної самоосвіти та зусиль щодо вдосконалення педагогічної майстерності, як однієї з найвагоміших умов забезпечення належного рівня навчально-виховного процесу.

Електронні інтерактивні дошки - це ефективний спосіб впровадження електронного змісту й мультимедійних матеріалів у масове середовище навчання.

Використання інтерактивної дошки при вивченні тем, явищ тощо, які більш повно й детально висвітлюються в електронних освітніх ресурсах, а іноді й неможливо вивчати в реальних умовах.

Більш повна візуалізація об’єктів та явищ у порівнянні з роздрукованими засобами навчання, наприклад, шкільний підручник чи навчальний посібник.

Рішення й аналіз інтерактивних задач, котрі вимагають аналітичного чи графічного підходу з використанням маніпуляційно-графічного інтерфейсу, що додається до інтерактивної дошки.

Використання програмного середовища, віртуальних біологічних, хімічних, фізичних та інших лабораторій для організації творчої навчально-пошукової діяльності навчаємих.

Використання можливості варіювати тимчасові масштаби подій, переривати дію комп’ютерної моделі, експерименту, повторювати їх.

Технологізація процесу оцінювання чи само оцінювання навчальних досягнень навчаємих.

Тестування та корекція результатів освітньо-навчальної діяльності слухачів.

З технічної сторони про дошку треба знати, що вона забезпечена різними датчиками і блоком обробки інформації, які фіксують усі натискання на її поверхню. Для витирання непотрібної інформації користуються спеціальною губкою. Коли взяти її в руки, то датчики отримують інформацію про включення “режиму витирання”. Оскільки вся інформація формується в комп’ютері, то нею можна управляти, перетворювати запам’ятовувати, зберігати на різних носіях, використовувати в якості ілюстрацій до інших предметів.

Працюючи з інтерактивною дошкою активізуються органи чуття. Інформаційні процеси, що лежать в основі навчання – багатогранні. Однак принципова схема будь-якого інформаційного впливу включає в себе обов’язковими елементами джерело інформації, її приймача і канал зв’язку між ними.

З позицій філософії, процес пізнання інтерпретується як відображення об’єктивної дійсності в нашій свідомості, без відображення пізнання не існує.

Відображення слухача починається з відчуття, без якого неможливе формування в свідомості якихось образів, знань. Тому органи чуттів і створені на їх основі почуттєві методи пізнання являють собою канал, через який інформація від об’єкта пізнання прямує до свідомості. Почуттєве пізнання закінчується сприйняттям відображення об’єкта, тобто вводом його органами чуттів у свідомість того, хто навчається.

Застосування інтерактивних дошок на заняттях тільки розширює можливості органів чуттів. Технічні засоби взагалі і навчання зокрема в пізнавальному процесі виконують роль знарядь праці вчителя і учня, вони служать продовженням органів чуттів.

Треба зауважити, що найбільш ефективне сприйняття інформації забезпечує оптимальне поєднання вербальної та візуальної форм її подачі. Це також особливо важливо з огляду на потребу періодично переключати увагу учнів для стимуляції процесу запам’ятовування навчального матеріалу. Адже 45-хвилинні лекції стомлюють учнів, а психофізіологічні особливості дитини не дозволяють їй концентрувати увагу більше 15-20 хвилин. Ігнорування цих обставин у результаті призводить до суттєвого пониження уваги і, як наслідок , зниження рівня сприйняття навчальної інформації, особливо в другій половині лекції. Викладачі легко вловлюють ознаки послаблення уваги учнів і використовують різні методичні прийоми для переключення уваги: розповідають цікавий випадок, наводять приклади з практики тощо. Але більш ефективним є переключення уваги за допомогою технічних засобів навчання – нової інтерактивної дошки.

Чи мусить викладач боятись, у разі використання комп’ютерних технологій в організації педагогічного процесу, власне практично щоденного навчання, самоосвіти, перенавчання, щоби бути, як кажуть, на передових позиціях інформатизації шкільної освіти? Так, на зміну новим інформаційним технологіям прийшли так звані інформаційно-комунікаційні технології. Усе частіше у навчальних закладах окрім, ставши звичайним, комп’ютера та відео проектора з’являються інтерактивні дошки. Це безмежно розширює методичні можливості заняття, навчання, освіти, а викладачі можуть створювати власні конспекти занять, спираючись на можливості інтерактивної дошки, самостійно готуючи відповідні програми, чи використовувати готові електронні ресурси. Як створити електронні освітні ресурси, щоб вони були оптимальними для специфіки застосування на інтерактивних дошках? У чому особливості педагогічного дизайну для таких освітніх ресурсів?

Переважній кількості пересічних викладачів, у принципі, властивості інтерактивної дошки інтуїтивно зрозумілі. Уже майже всім відомо, що в інтерактивних дошках суміщені можливості звичайної дошки й відео проектора: на такій дошці можна писати звичайним способом і проектувати будь-яке зображення, наприклад, інтерактивну модель, анімацію, відео фрагмент тощо.

А якщо так, то чому ж тоді всі так одноголосно стверджують, що інтерактивні дошки мають незвичні можливості? Саме поняття інтерактивності, зокрема інтерактивної дошки, полягає в можливості вносити корективи, нотатки чи певні зауваження в демонстраційний матеріал, змінювати послідовність кадрів, зберігати необхідні кадри чи їх фрагменти для подальшої роботи. Ще раз слід наголосити, що інтерактивна дошка – звичайнісінький усім знайомий нам, викладачам, монітор комп’ютера з можливістю введення будь-яких даних у комп’ютер безпосередньо з робочої поверхні дошки.

На звичайній дошці можливі записи тільки крейдою. На білій дошці можливі записи тільки фломастери-маркери кількох кольорів. Інтерактивна дошка може показувати зображення в кольорі (відео, анімації, слайди тощо), на ній можна робити записи також маркерами кількох кольорів, є можливість писати поверх зображення та давати можливість запам’ятовувати необхідний для подальшої роботи кадр.

Наприклад, у процесі викладання шкільного курсу фізики таблиці є необхідним ілюстративним матеріалом, який потрібен викладачу фізики для пояснення або узагальнення навчального матеріалу і який не можна відтворити на звичайній дошці.

На інтерактивній дошці можна відтворити 3-D модель (об'ємне зображення по осях XYZ – ред.) таких пристроїв в об’єм та русі, реалізувати їх обертання у просторі. На інтерактивній дошці можна накреслити зовсім простесеньку схему, малюнок тощо у спрощеному вигляді спереду, а потім реальний об’ємний вигляд.

Ще із класичної теорії педагогіки кожний викладач знає, що так усім відомі традиційні технічні засоби навчання діляться на звукові (магнітофон, радіоприймач тощо), екранні (фільмоскоп, кодоскоп, епідіаскоп, діапроектор тощо) та аудіо звукові (кінопроектор, телевізор, відеомагнітофон тощо). А ось інтерактивна дошка вигідно поєднує в собі можливості всіх перелічених технічних засобів навчання, проте можливості в інтерактивної дошки практично безмежні. Може, саме тому інтерактивна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом навчання.

Які ж педагогічні задачі вирішує інтерактивна дошка? Принаймні можна виділити чотири основні потреби сучасного навчального закладу: • необхідність формування в учнів певних базових загально навчальних компетентностей;

 • відпрацювання навчальних компетентностей;

 • формування творчо-дослідницьких умінь;

 • організація навчального процесу шляхом самостійної діяльності учнів.

 • Формування особистісних якостей учнів.

Немає жодного з викладачів, які почали працювати з інтерактивними дошками й не відзначили би стрімкого підвищення інтересу учнів до навчання, до заняття. А відомо, що формування в учнів стійкого активного інтересу є визначальною проблемою сучасної шкільної освіти. Якщо розглянути найпоширеніші способи розвитку пізнавального інтересу, то видно, що за допомогою інтерактивних дошок реалізується кілька способів формування пізнавального інтересу.

Способи навчально-пізнавальної діяльності

Реалізація при роботі

З інтерактивними дошкамиАктуальність і новизна змісту

Продуктивно використовується у процесі постановки

Цілей і задач уроку, актуалізації раніше невідомогоРозкриття значущості знань

Сприяє ефективному відбору інформаційного й контрольного матеріалу

Наочність

Сприяє розширенню ілюстративної бази уроку

Зацікавленість

Сприяє зацікавленості на уроці

Емоційність
Порівняння й аналогії
Проведення дискусій
Ігрові технології

Можливе застосування ігрових технологій при спеціальному вигодуванні уроку за допомогою електронних освітніх ресурсів

Практичні роботи

Дослідницького характеруМожливе проведення робіт дослідницького характеру за допомогою інтерактивних моделей та комп’ютерних середовищ

Проблемне навчання

Можливе проблемне навчання при спеціальному видобуванні уроку за допомогою електронних освітніх ресурсів


При використанні інтерактивної дошки можливі такі види освітньої діяльності

Етапи проведення уроку

Можливі варіанти використання колекції

Мути медіа-компонентів для інтерактивних дошок

Формування в учнів мотивації та діяльності з освоєння нового матеріалу, у тому числі постановка теми та визначення основних цілей і задач

Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій. Актуалізація раніше невідомого. Запис теми уроку


Пояснення нового матеріалу

Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій

Відтворення знань з матеріалу, що узагальнюється, та сисматизація цих знань

Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій

Формування вмінь і навичок

Проведення індивідуального тестування з інтерактивними завданнями. Тестування проводиться для всього класу одночасно, при цьому тестові завдання пред’являються протягом деякого часу або при відповіді одного учня. Можливе відкриття коментаря. Рішення, відповіді для корекції відповіді та тренування

Активна пізнавальна діяльність учнів

Організація активної пізнавальної діяльності. Робота з інтерактивними моделями

Проблемне викладення навчального матеріалу

Підбір інтерактивних моделей для висунення навчальної гіпотези, формулювання проблеми, пошуку практичного рішення проблеми

Закріплення знань

Організація виступів учнів з використанням колекції мультимедіа-компонентів

Підбиття підсумків уроку

Запис підсумків уроку.

Стимуляція учнів на самоконтроль і самоосвіту


Інтерактивний режим

Для роботи в інтерактивному режимі - інтерактивний зчитувальний блок встановлюється перед інтерактивною дошкою і позиціонується на необхідну поверхню, а електронна оптична стілус-миша знімає і передає дані про своє положення. Будь-яка гладка поверхня (маркерна дошка, стіна) перетворюється на інтерактивний проекційний комп'ютерний екран завдяки e-presenter. Компактний інтерактивний зчитувальний блок легко встановлюється за допомогою штатива або спеціальних тримачів на будь-якій поверхні. Для формування зображення потрібен мультимедійний проектор (можна придбати окремо).

На дошку, екран або стіну за допомогою мультимедійного проектора подається зображення екрану комп'ютера. Оптична стілус-миша, при натисненні на поверхню інтерактивної дошки - посилає сигнали зчитувальному інтерактивному блоку - так відбувається управління комп'ютером. Ви можете працювати з будь-якими комп'ютерними програмами, виходити в Інтернет, малювати, робити позначки на слайдах презентації і багато інших дій.

Технологія така: перед роботою відбувається калібрування : e-presenter  позиціонується на активну область поверхні інтерактивної дошки (калібрується 4 точки поверхні дошки). Після налаштування інтерактивний зчитувальний блок може визначати координати оптичного стілуса-миші (при натисненні оптичний стілус-миша посилає сигнали). Зрозумівши, де оптичний стілус-миша, e-presenter передає сигнал комп'ютеру (по безпровідному зв'язку).

Програмне забезпечення e-board (у комплекті) дозволяє робити написи і малюнки поверх комп'ютерного зображення, виділяти фрагменти тексту або картинки - для залучення уваги тих, хто навчається (слухачів).

Програмне забезпечення e-board (у комплекті) дозволяє зберігати на комп'ютері у вигляді послідовності картинок те, що відбувається на екрані (у інтерактивному режимі), а також записи на маркерній дошці (у режимі маркерної дошки). Крім того це програмне забезпечення вміє записувати те, що відбувається на інтерактивній дошці у вигляді електронної лекції (уроку). Виходить "живий" електронний конспект записів на інтерактивній дошці разом з коментарями промовця.

Можлива робота пристрою без мережевого живлення протягом 8 годин (у режимі маркерної дошки або в безпровідному інтерактивному режимі).

Інтерактивна дошка e-board - відображає вигляд екрану комп'ютера вчителя і дозволяє за допомогою спеціальних пристроїв екранного редагування і управління (оптичний стилус-миша):


 • управляти комп'ютером, в режимі, аналогічному управлінню за допомогою координатно-вказівного пристрою «миша» (під терміном «управління комп'ютером» розуміється, принаймні, запуск додатків, переглядання дисків, тек і файлів, ініціація роботи в локальній мережі і в мережі Інтернет);

 • робити написи, позначки, виділяти найбільш важливі блоки інформації, що демонструються на інтерактивній дошці;

 • переглядати у будь-якому порядку і редагувати сторінки підготовлених заздалегідь (або створюваних в інтерактивному режимі) файлів презентацій.

Інтерактивна дошка комплектується пристроєм редагування і управління (оптичний стилус-миша). Оптичний стилус-миша має функції правої і лівої клавіші маніпулятора «миша».

У комплекті з інтерактивною дошкою поставляються всі монтажні і кріпильні елементи, необхідні для надійного кріплення інтерактивної дошки на стіну.Спеціалізоване освітнє програмне забезпечення для роботи з інтерактивною дошкою e-board має дистрибутив на компакт-диску, містить в собі велику бібліотеку цифрових елементів, створює середовище, яке дозволяє:

 • обрати тип уроку;

 • згідно до обраного типу уроку, готувати матеріали, користуючись шаблонами структури уроку та готовими шаблонами сторінок;

 • швидко та легко обирати та редагувати дизайн сторінок;

 • містить готові шаблони сіток («міліметрівок»);

 • містить готові шаблони фонів зображення (географічні карти, системи координат, нотні стани);

 • готувати матеріали уроку та робити будь-які нотатки під час уроку електронним чорнилом;

 • робити знімки всього екрану або частини екрану, обмеженої прямокутником, многокутником, довільною лінією, які можна потім помістити в сторінку даного уроку, в бібліотеку ресурсів, в довільну папку на жорсткому диску, або в відкритий електронний документ;

 • концентрувати увагу на необхідній частині екрану, обмежуючи її еліпсом чи прямокутником (або інвертуючи це обмеження);

 • змінювати масштаб відображення сторінок;

 • вставляти та редагувати написи (текстові блоки) в довільному місці сторінки, користуючись екранною клавіатурою;

 • швидко та легко знищувати зайві об’єкти;

 • встановлювати посилання всередині сторінки на іншу сторінку або на прикладну програму;

 • переміщати будь-які об’єкти на довільне місце сторінки;

 • використовувати у якості елементів сторінки уроку звукові файли, відео фрагменти, флеш-анімації;

 • довільно переходити зі сторінки на сторінку уроку;

 • зберігати сторінки на диск комп’ютера вчителя чи на довільний диск комп’ютерної мережі;

 • експортувати сторінки та готові уроки в формат *.ppt (MS PowerPoint), *.doc (MS Word), SWF (Flash), PDF чи HTML;

 • імпортувати матеріали з MS PowerPoint;

 • записувати все, що відбувається на інтерактивній дошці з можливістю збереження на диск у вигляді окремого файлу та наступною прокруткою запису;

 • робити написи та графічні коментарі поверх будь-яких вікон;

 • роздруковувати, копіювати, висилати електронною поштою окремі сторінки та урок в цілому;

 • використовувати зображення стандартних геометричних фігур при підготовці сторінок, з можливістю зміни розмірів фігур, їхнього кольору;

 • супроводжувати сторінки уроку поясненнями, які фіксуються в додаткових сторінках документу;

 • містить загальний та особистий каталог електронних освітніх ресурсів;

 • містить каталог електронних освітніх ресурсів за типами (Фони, Зображення, Сітки, Текстові блоки, Фігури, Лінії, Звуки, Відео, Посилання, Тип за вибором автора) та за категоріями (Математика, Фізика, Біологія, Географія, Хімія, Мистецтво, Історія, Література, Музика);

 • здійснювати експорт та імпорт ресурсів;

 • при роботі на інтерактивній дошці запускати та вносити зміни безпосередньо в документах та файлах, відкритих у програмах (наприклад, Microsoft Word, Excel, PowerPoint) зі збереженням внесених виправлень, записів та графічних поміток в документі або файлі.

Навчання за допомогою інтерактивних дошок мало чим відрізняється від звичних методів викладання. Основи успішного проведення уроку ті самі, незалежно від технологій й устаткування, що використовує викладач. Насамперед, будь-яке заняття повинне мати чіткий план і структуру та досягати певних цілей і результатів. Все це допомагає учням краще засвоїти матеріал і співвіднести його з тим, що вони вже знають.
Стандартний заняття може розвиватися так:

 • підготовка до початку заняття;

 • пояснення цілей заняття;

 • введення в нову тему або завдання (може повторюватися кілька разів протягом заняття, тому що є його основою);

 • розвиток теми при участі учнів;

 • обговорення наприкінці заняття того, що було пройдено, а також самого процесу навчання.

Структура заняття завжди залишається та ж - неважливо, використовується інтерактивна дошка чи ні. Але в деяких випадках інтерактивна дошка може стати гарним помічником, наприклад, при, так би мовити, індуктивному методі викладання, коли учні приходять до тих або інших висновків, сортуючи отриману інформацію.

Викладач може по-різному класифікувати матеріал, використовуючи різні можливості дошки: переміщати об'єкти, працювати з кольорами, - при цьому, залучаючи до процесу учнів, які потім можуть самостійно працювати в невеликих групах. Іноді можна знову звертати увагу учнів на дошку, щоб вони поділилися своїми думками й обговорили їх перед тим, як продовжити роботу. Але важливо розуміти, що ефективність роботи з дошкою багато в чому залежить від самого викладача та від того, як він застосовує ті або інші її можливості.


Література


 1. Активные методы обучения и программирование: проблемы, возможности, перспективы: Межвузовский сборник научных трудов. – К., 1993

 2. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М.: Педагогика,  1986. – 240 с.

 3. Жалдак М.І., Лапінський В.В, Шут М.І. Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання математики, фізики, інформатики: Посібник для вчителів. – К.: – НПУ імені М.П.Драгоманова. – 2004. – 182 с.

 4. Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об’єкту інформатизації // Післядипломна освіта в Україні. – 2002. – №2. – С. 35-37.

 5. Изготовление наглядных пособий с использованием компьютерной копировальной техники. Методика их использования. – К., 1999

 6. Програмне забезпечення SMART Board. Керівництво користувача – Канада, 2004

 7. Семенюк Э.П. Информационный подход к познанию действительности. – К.: Наукова думка, 1998.

 8. http://ua.info/content/articles/223.html 

 9. http://www.smartboard.com.ua/ru/howtos/24.htmСкачати 104.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка