Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»Сторінка1/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту
Кафедра міжнародного менеджменту
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________ А.М. Колот
«___» ___________ 2016 р.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни «Міжнародні організації»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань «економіка та підприємництво»

спеціальність 6503 «міжнародна економіка»
ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ Д.Г. Лук’яненко


Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

Київ 2016

1. ВСТУПДисципліна «Міжнародні організації» є важливою складовою частиною комплексу дисциплін бакалаврського рівня, знання, яких необхідно фахівцям напряму підготовки 6601/2. В сучасну епоху процесів інтеграції та глобалізації, зростає вплив міжнародних організацій на регулювання міжнародних, зокрема, міждержавних відносин.

Актуальність проблем міжнародних організацій пов’язана з тим, що сфера діяльності цих організацій в Україні дедалі розширюється і поглиблюється. До того ж активізація зовнішньоекономічної діяльності України передбачає її активну участь в таких міждержавних об’єднаних, дослідженнях інтеграційних угруповань та використання досвіду й практичного застосування стратегій розвитку міжнародних економічних організацій. Оскільки курс і будується саме на такому досвіді., опанування дисципліни «Міжнародні організації» підвищить рівень компетенції фахівців, стане вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні, так і за її межами.

Метою навчальної дисципліни є формування системи теоретичних навичок і вмінь дослідження стану міжнародної економічної інтеграції, знань щодо об’єктивних закономірностей, принципів, функцій механізмів створення і дій та особливостей сучасних міжнародних організацій, сучасного і перспективного співробітництва України з міжнародними організаціями.

Головними завданнями курсу є:

 • розуміння сучасних аспектів діяльності міжнародних міждержавних організацій;

 • вивчення конкретних аспектів історії, складу, географічної сфери, діяльності конкретних організацій та кола проблем, що вони розв’язують, їх впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, на політику окремих держав;

 • розуміння цілей, завдань, функцій, організаційної структури, повноважень,норм та правил функціонування міжнародних економічних організацій;

 • вивчення установчих документів, інших рішень міжнародних організацій, тенденцій їх розвитку, можливих змін розвитку і вдосконалення внутрішньо організаційного механізму, процедури прийняття рішень;

 • формування вмінь та набуття практичних навичок з аналізу діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного співробітництва.

Предметом дисципліни - є принципи, методи та технологія формування і функціонування міжнародних організацій.

Дослідження головного завдання і мети вивчення курсу включає засвоєння таких ключових понять і категорій, на яких ґрунтується дисципліна, а саме базових понять та концепцій політичної економії, міжнародної економіки, міжнародного права, міжнародного маркетингу, міжнародних фінансів, міжнародної економічної діяльності України.Дисципліна спрямована на формування у студентів наступних професійних компетентностей та навичок:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу ефективності застосування інструментів впливу на характер діяльності міжнародних організацій та інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій.

 • Здатність до організації, планування та загальні характеристики діяльності міжнародних організацій.

 • Засвоєння основ базових знань щодо сутності міжнародної економічної діяльності міжнародних організацій.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі навчання.

 • Знання другої мови при опрацюванні іншомовних джерел.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота у Microsoft Office (PowerPoint, Excel) при підготовці доповіді з презентацією, робота з програмним комплексом MD Office, робота з StatSoft STATISTICA тощо).

 • Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел) щодо міжнародної економічної діяльності міжнародних організацій.

 • Розв’язання проблем (виокремлення проблем, їх причин, наслідків і шляхів вирішення на різних рівнях діяльності міжнародних організацій).

 • Прийняття рішень (вміння приймати обґрунтовані рішення на різних рівнях діяльності міжнародних економічних організацій в світі та України).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час аудиторної роботи.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час аудиторної роботи.

 • Формування професійної та громадянської етики.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо визначення теоретичних основ, механізмів реалізації міжнародних економічних організацій, основних методів прийняття рішень в міжнародних організаціях.

 • Здатність до навчання щодо класифікації та основні критерії типізації міжнародних організацій.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

 • Здатність працювати самостійно при вивченні тем з дисципліні міжнародні економічні організацій.

 • Лідерські якості.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

 • Планування і управління проектами.

 • Ініціативність та дух підприємництва.

 • Турбота про якість фахової підготовки.

 • Бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності:

 1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

 2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

 3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

 4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Проаналізувати стан та перспективи розвитку міжнародних організацій.

 • Оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення окремих та загальних цілей діяльності міжнародних організацій.

 • Вивчити конкретні аспекти історії, складу, географічної сфери, діяльності конкретних організацій та кола проблем, що вони розв’язують, їх впливу на розвиток певних галузей міжнародних відносин, на політику окремих держав

 • На основі аналізу світових тенденцій розвитку та визначати потреби суспільства.

 • Проаналізувати суть міжнародно-правових питань створення та функціонування міжнародних організацій.

 • Визначати адекватність обраних методів, форм, засобів здійснення діяльності міжнародних економічних організацій.

 • Урахувати особливості реалізації особливих функцій та механізмів регулювання сучасних міжнародних міждержавних утворень;

 • Визначити застосування процедур прийняття рішень в міжнародних економічних організаціях.

 • Висвітлити основні цілі, завдання, функції, організаційну структуру, повноваження,норми та правила функціонування міжнародних економічних організацій;

 • вивчити установчі документи, інші рішення міжнародних організацій, тенденцій їх розвитку, можливі зміни розвитку і вдосконалення внутрішньо організаційного механізму, процедур прийняття рішень.

 • Проаналізувати оцінки перспектив співробітництва України з різними міжнародними організаціями;

 • Вміти робити власні висновки та рекомендації щодо перспектив в цій сфері.

 • Використовувати основні положення законодавства України з регулювання міжнародної економічної діяльності міжнародних організацій.

 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна.

 • Формувати вміння та набуття практичних навичок з аналізу діяльності міжнародних організацій в різних сферах економічного співробітництва.

 • З огляду на загальноприйняті схеми взаємодії та взаємозв’язків усіх компонентів у природничій, соціальній і технологічній сферах визначати стратегію і тактику діяльності, яка б забезпечувала сталий розвиток.

Після вивчення курсу студенти мають опанувати систему теоретичних знань та практичних навичок достатніх для виконання роботи та вирішення управлінських задач в міжнародних економічних відділах та структурах Міністерств та відомств України, інших державних та комерційних установах.

Структуру і зміст курсу побудовано на основі узагальнення реальної практики управління та особливостей сучасних міжнародних організацій. Студенти послідовно опановують основний зміст кожної теми відповідно до структури шляхом вивчення рекомендованої літератури та проводять початкову самоперевірку за допомогою контрольних запитань. Рівень набутих знань оцінюється студентом методом тестування до теми. Окрім того, студент повинен відповісти на проблемні питання та виконати індивідуальні завдання. Після засвоєння всього курсу студент має підготовити письмові пропозиції щодо розв’язання проблем, запропонованих у підсумковому кейсі.

У процесі вивчення дисципліни «Міжнародні організації» багато важить застосування новітніх технологій навчання та робиться основний акцент на самостійну роботу. Для належного спрямування такої роботи і полегшення засвоєння матеріалу методичне забезпечення з кожної теми курсу включає:


 • перелік навчальних цілей. Це відповідним чином спрямовує процес навчання та чітко визначає, про що саме слухачі повинні дізнатися та які практичні навички опанувати, вивчаючи кожну тему;

 • контрольні завдання. Вони мають сконцентрувати увагу слухачів на суттєвих проблемах теми, вказати на її найважливіші аспекти та закріпити навчальний матеріал;

 • малюнки, схеми, таблиці, що узагальнюють матеріал курсу в зручній, лаконічній, легкій для сприйняття формі. Такий підхід сприяє ефективному засвоєнню матеріалу;

 • термінологічний словник. Він дає змогу засвоїти ключові категорії за кожною темою;

 • рекомендована література, що містить перелік вітчизняних і зарубіжних підручників, навчальних посібників, монографій і статей з тематики міжнародних організацій.

Наприкінці курсу студенти складають залік.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

Індивідуальні


Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Регулювання світового господарства в умовах глобалізації. Інституційна сутність і характерні риси міжнародних організацій

2

2
-

6

1

1

8

Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій

2

2
1

6

1

1

8

Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності Організаційно-функціональна структура ООН

1

5

1

6

4


1

8

Тема 4. Регіональні комісії ООН

Спеціалізовані установи ООН1
1

6

1

8

Тема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН

Участь України в діяльності ООН1
-

6

1

8

Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону

2

2
1

6

2

1

6

Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки (американський регіон)

1

2
1

6

1

1

4

Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону

1

2
1

6

1

1

8

Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав (арабські країни – Перська затока)

-

2
1

6

1


1

4

Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)

-

1
1

4

1

1

4

Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі

1

2
1

6

1

-

8

Тема 12. Система міжнародних валютно-кредитних організацій. Бреттон-Вудські міжнародні фінансові організації

-

3

1

6

4


1

6

Тема 13. Міжнародний валютний фонд

Група Світового банку2
1

6

1

7

Тема 14. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР). Європейський інвестиційний банк (ЄІБ)

1

3

1

6

2


1

8

Тема 15. Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР). Північний інвестиційний банк (ПІБ). Банк міжнародних розрахунків (БМР). Паризький та Лондонський клуби

1
1

6

1

8

Тема 16. Міжнародні організації як інститути глобального управління. Формування фінансової архітектури: основні питання і можливі наслідки для України

2

2
1

6

1

1

8

Підсумковий контроль, годиниУсього:

14

28

-

15

93

20

15

115

Разом годин:

годин

150

150

кредитів

5

5

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка