Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Порядок Підсумкового оцінювання знаньСторінка12/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14Порядок Підсумкового оцінювання знань
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну систему («зараховано» 60-100 балів та «незараховано» менше 60 балів; оцінка та систему оцінювання за шкалою ECTS).

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в оцінку у формі заліку та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку


Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу ECTS

здійснюється в такому порядку:

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ


Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)Оцінка за шкалою

ECTS

90-100

зараховано

А


80-89

В

70—79

С

66-69

D

60-65

Е

21-59

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

6.3. Приклади типових завдань, виносяться на залік


 1. Механізм регулювання міжнародних економічних відносин.

 2. Координація економічних дій в міжнародних відносинах: об’єкти, види.

 3. Історія виникнення та етапи розвитку міжнародних організацій.

 4. Основні риси сучасного етапу розвитку міжнародних організацій.

 5. Підходи до визначення поняття “міжнародна організація”. Критерії віднесення організації до категорії “міжнародна”?

 6. Види міжнародних організацій, їх спільні і відмінні риси.

 7. Міжнародні конференції та їх класифікація.

 8. Типи міжнародних організацій і їх особливості.

 9. Право міжнародних організацій, його види і суть.

 10. Розподіл повноважень між міжнародними організаціями та їх членами.

 11. Сутність наднаціональних міжнародних організацій та механізм їх впливу на країни-члени.

 12. Види рішень міжнародних організацій та процес. Процедура прийняття рішень.

 13. Методи і технічні прийоми прийняття рішень в міжнародних організаціях.

 14. Технічні прийоми прийняття рішень в міжнародних організаціях.

 15. Поняття та статус міжнародних службовців міжнародних організацій.

 16. Правові основи створення та функціонування постійних представництв держав-членів при міжнародних організаціях.

 17. Правові основи створення та функціонування місій постійних спостерігачів при міжнародних організаціях.

 18. Сутність, види та функції міждержавних організацій.

 19. Порядок створення міждержавних організацій.

 20. Організаційні структури міжнародних організацій.

 21. Міжнародні неурядові організації: правовий статус, сутність, види, форми діяльності.

 22. Роль неурядових організацій в системі регулювання міжнародних економічних відносин.

 23. Участь України і міжнародних неурядових організаціях.

 24. Історія створення Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організаційні засади діяльності, інституційна структура та функції.

 25. Міжнародний олімпійський комітет: основні завдання та організаційна структура.

 26. Організація Економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР): дата, цілі створення і діяльність організації.

 27. Європейський Союз: історія створення, членство та організаційна структура.

 28. Основні засади та цілі діяльності ЄС.

 29. Сучасний стан співробітництва України з Європейським Союзом.

 30. Правові основи співробітництва України з Європейським Союзом.

 31. Створення Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ). Членство у ЄАВТ та основні цілі.

 32. Створення Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ). Членство та основні цілі діяльності.

 33. Участь України в ЦЄІ.

 34. Співдружність Незалежних Держав (СНД): історія створення, проголошені цілі і принципи діяльності, міжнародні угоди між членами.

 35. Створення субрегіональних угруповань в СНД.

 36. Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС): історія створення, склад, цілі і напрямки співробітництва.

 37. ГУАМ: історія та мета створення. Еволюція та сучасний стан діяльності.

 38. Європейський економічний простір: мета створення, принципи організації, перспективи розвитку.

 39. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС): дата і цілі створення, склад, діяльність, перспективи розвитку.

 40. Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН): історія створення, мета, сучасна діяльність.

 41. Ліга арабських держав: історія створення склад, діяльність.

 42. Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (Каріком).

 43. Історія створення, цілі та принципи діяльності ООН.

 44. ООН: структура організації, головні органи і їх компетенція.

 45. Фінансове забезпечення діяльності ООН.

 46. Реформування ООН.

 47. Призначення регіональних економічних комісій ООН. Європейська економічна комісія (ЄЕК) і напрями її діяльності.

 48. Спеціалізовані установи ООН, специфіка їх статусу. Основні спеціалізовані установи в економічній сфері діяльності.

 49. Програми і робочі органи ООН, специфіка їх статусу. Основні програми і робочі органи в сфері економіки.

 50. Історія та сучасний стан співробітництва України з ООН.

 51. Система міжнародних організацій з регулювання світової торгівлі.

 52. Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД): дата, мета створення, діяльність.

 53. Міжнародна торговельна палата (МТП): створення, членство, діяльність.

 54. Африканські регіональні організації торговельного спрямування.

 55. Американські регіональні організації торговельного спрямування.

 56. Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК): цілі створення, організаційна структура, діяльність.

 57. Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА): історія та мета створення, членство, діяльність.

 58. Південний спільний ринок (МЕРКОСУР).

 59. Міжнародні товарні організації: специфіка утворення та функціонування, перелік основних організацій.

 60. Міжнародна організація із стандартизації (ІСО): дата і мета створення, організаційна структура, напрямки діяльності.

 61. Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК).

 62. ГАТТ: цілі, функції та принципи організації, процедура ведення багатосторонніх торгівельних переговорів, результати Уругвайського раунду.

 63. Світова організація торгівлі (СОТ): організаційна структура, механізм приєднання до СОТ.

 64. Приєднання України до СОТ.

 65. Особливості регулювання торгівлі послугами згідно до договорів Уругвайського раунду.

 66. Основні положення Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. (ТРІПС).

 67. Галузеві міжнародні організації.

 68. Система міжнародних валютно-кредитних організацій.

 69. Передумови і мета створення Міжнародного валютного фонду (МВФ)

 70. МВФ: членство та організаційна структура.

 71. Цілі діяльності МВФ, функції та механізми фінансування.

 72. Членство України у МВФ. Еволюція, напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з МВФ.

 73. Група Світового банку.

 74. Розподіл функцій між МВФ та Світовим банком

 75. Створення Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Основна мета діяльності МБРР, членство та організаційна структура.

 76. Джерела фінансових ресурсів МБРР. Цілі діяльності МБРР, види та умови надання кредитів.

 77. Еволюція, поточний стан, напрямки та перспективи співробітництва України з МБРР.

 78. Створення Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Основна мета та умови отримання кредитних коштів МАР.

 79. Створення Міжнародної фінансової корпорації (МФК). Основна мета та умови отримання кредитних коштів МАР.

 80. Цілі діяльності МФК, функції та механізми фінансування.

 81. Членство України у МФК. Напрямки, поточний стан та перспективи співробітництва України з МФК.

 82. Створення Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій (БАГІ). Основна мета діяльності та механізми досягнення цілей.

 83. Створення Міжнародного центру з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС). Основна мета та напрями діяльності.

 84. Створення Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). Основна мета створення та структура капіталу.

 85. Основні функції та умови кредитування ЄБРР.

 86. Організаційні та процедурні засади Європейського банку реконструкції та розвитку щодо розгляду, підготовки та реалізації проектів в Україні.

 87. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ЄБРР.

 88. Створення Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Членство та основні задачі діяльності ЄІБ.

 89. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ЄІБ.

 90. Створення Північного інвестиційного банку (ПІБ). Членство та основні задачі діяльності ПІБ.

 91. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ПІБ.

 92. Створення Чорноморського банку торгівлі і розвитку (ЧБТР). Основна мета створення та напрями діяльності.

 93. Поточний стан та перспективні напрямки співробітництва України з ЧБТР.

 94. Правове забезпечення підготовки та реалізації проектів міжнародних фінансових організацій в Україні.

 95. Створення Банку міжнародних розрахунків (БМР). Основна мета створення та функції.

 96. Організації з регулювання зовнішньої заборгованості: Паризький клуб, Лондонський клуб.6.4. ЗРАЗОК ТЕСТОВОГО МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ. ЄС І УКРАЇНА
1. Яка характеристика європейської інтеграції не є вірною:

а) європейська інтеграція – це процес без чітко встановлених взірців чи остаточно визначеного кінцевого стану;

б) не існує антагонізму між процесом європейської інтеграції та національним суверенітетом держав;

в) процес європейської інтеграції ґрунтується на розмаїтті політичних, економічних та суспільних чинників;

г) кінцевою метою європейської інтеграції – є побудова Спільного ринку;

д) відповіді б) і г) не є вірними.2. Який з нижче перерахованих критеріїв «відбору» країн до ЄС не є обов’язковим:

а) існування демократичного суспільства, забезпечення прав людини та національних меншин;

б) верховенство закону;

в) досягнення сталих темпів економічного зростання не менше 3% ВВП на рік;

г) наявність ринкової економіки та здатності витримувати конкурентний тиск з боку країн-членів;

д) нічого з вищенаведеного.3. Договір про Європейський Союз чинний …

а) протягом безмежного періоду часу;

б) до 14 квітня 2014 року;

в) поки Європейський Парламент не узгодить конституцію;

г) до початку міжурядової конференції з питань реформування договору про Європейський Союз;

д) поки кількість країн не буде перевищувати 35.4. Яке з перерахованих нижче тверджень про Амстердамський договір не є вірним?

а) основи Амстердамського договору були закладені ще в Маастрихтському договорі;

б) це останній договір, який фактично завершив процес європейської інтеграції;

в) Амстердамський договір, так само як і Маастрихтський, є рамковою угодою, яка увібрала в себе суттєві доповнення існуючих досі європейських договорів (Євратом, ЄОВС, ДЄС);

г) Амстердамський договір відкрив перед ЄС нові сфери діяльності;

д) все з вищенаведеного не є вірним.


5. Скільки країн складає Європейський Союз?

а) 15; б) 28; в) 25; г) 18; д) 27.6. Яке з тверджень про ЄС можна вважати вірним:

а) поняття Євросоюз є результатом переговорів глав держав та урядів ЄС на початку 90-х років;

б) договір про ЄС набув чинності у 1997р. в результаті підписання Амстердамського договору;

в) для ЄС властиво поєднання двох форм: інтеграції та співробітництва між державами;

г) ЄС є абсолютно абстрактним поняттям;

д) лише відповіді в) і г) є вірними.7. Європейський Парламент був вперше...

а) призначений урядами країн-членів ЄС у 1997 році;

б) обраний громадянами країн-членів ЄС у 1979 шляхом прямих виборів;

в) сформований у 1979 шляхом делегування відповідного числа членів національних парламентів країн-членів;

г) обраний громадянами Європи у 1997 за партійною приналежністю;

д) призначений урядами країн-членів ЄС у 1979 році.

Резиденцією Європейського Парламенту є місто:

а) Брюссель; б) Люксембург; в) Страсбург ;г) Франкфурт-на-Майні; д) Рим.


8. Економічний і Соціальний Комітет ЄС…

а) відповідає за спільну соціально-економічну політику країн-членів ЄС;

б) знаходиться у Франкфурті-на-Майні;

в) є дорадчим інститутом представництва інтересів країн-членів ЄС у сфері економічного та соціального життя;

г) складається з міністрів економіки та соціального забезпечення країн-членів ЄС;

д) всі відповіді вірні.


9. Рішення Суду ЄС…

а) не можна відмінити;

б) може анулюватися загальною палатою верховних суддів країн-членів ЄС;

в) виконується тільки після попередньої згоди з Радою Міністрів;

г) можна відмінити, якщо за це проголосують не менше 90% членів Європейської Ради;

д) може бути анульованим Міжнародним Судом в Гаазі.


10. До членства у СОТ ставляться більші вимоги, ніж до членства у ГАТТ:

а) так; б) ні


7. РЕКОМЕНДОВАНа ЛІТЕРАТУРа

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка