Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»Сторінка13/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Основна література:


 1. Козак Ю. Г., Ковалевський В.В. Кутайні З. та ін. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007.

 2. Кістерський Л., Бурляй А. Україна і міжнародні валютно-фінансові організації // Міжнародні фінанси: Підручник / О.І. Рогач, А.С. Філіпенко, Т.С. Шемет та ін.; за ред. О.І. Рогача. – К.: Либідь, 2003. – 784 с. – С. 712 – 727.

 3. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 4. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. (співавтори - Губський Б.В., Панченко Є.Г., Петрашко П.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О., Аністратенко Н.В., Білошапка В.А., Кальченко Т.В., Мартинюк О.В., Олійник В.В., Павловська О.Д., Пахомов С.Ю., Петрашко Л.П., Омельченко Р.В., Фурсова О.В., Данилюк Н.І.) Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М.. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

 5. Циганкова Т. М., Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2003. — 183Додаткова література:

 1. Абдуліна І. Новий крок на шляху приєднання України до Європейського Союзу//Інтелектуальна власність.2001.№11-12. – с.36 – 42.

 2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения – М.:Юристъ, 2006

 3. Адаптація до членства в ЄС. Розвиток процесу // Євробюлетень. – 2006. – № 2. – С. 14-15.

 4. Антонюк Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн: регіональний аспект // Міжнародна економічна політика. – 2005. - № 2. – с. 44-68.

 5. Базилюк Я. Б., Давиденко С. В. Стратегічні пріоритети та перспективи зовнішньоекономічного співробітництва України з ЄС та РФ / Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки – 2005 / за ред.О. С. Власюка. – К.: Знання України, 2005. – 608 с.

 6. Барановский А. Внешний долг государства: закономерности и особенности // Финансовая Украина. – 2006.

 7. Білорус О.Г., Лук’яненко Д. Г. та ін.; Керівник авт. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. — 789 с. — Рос. мовою.

 8. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобалізація і безпека економічного розвитку / за ред. О.Г. Білоруса. – К.: КНЕУ, 2001.

 9. Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г., Гончаренко О.М., Мацейко Ю.М., Зленко В.А. Глобальные трансформации и стратегии развития / НАН Украины; Институт мировой экономики и международных отношений. — К., 2000. – 422 с.

 10. Березовська І. А. Правове регулювання відносин України з ЄС в світлі перспективи створення асоціації // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2005. – Вип.33, ч.2. – С.133–139.

 11. Бобир О.І. Розвиток інвестиційно-позикової системи держави//Економіка: проблеми теорії і практики. – 2003. –Вип.177. – Том 2.

 12. Богатыренко З.С. "Международная организация труда в XXI веке: новые условия и новые перспективы" / "Трудовое право" – 2006, № 4.

 13. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – М., Фінанси і статистика, 2006.

 14. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К., Основи, 2006.

 15. Власюк О.С., Дерюгіна Т. В., Запатріна І.В. та ін. Державне управління: плани і проекти економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Кучеренка О.Ю., Запатріної І.В. – К.: Видавництво «ВІП», 2006.

 16. Вольфганг Ройтер, Глава Московського представництва ЮНЕСКО в Російській Федерації. Роль ЮНЕСКО в захисті прав людини. Культура миру – Програма ЮНЕСКО. 2007.

 17. Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябченко Л.І. Міжнародні економічні організації: Навч. посіб. – К.: Професіонал, 2006.

 18. Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі / За ред. І.Бураковського, Л.Хандріха, Л.Хоффмана – К.: АЛЬФА, 2003. – 292 с.

 19. Вступ до світової організації торгівлі: нові можливості для України/ підготовлено експертною групою українського центру міжнародної інтеграції.-К.: УЦМІ, 2006

 20. Вступ України до СОТ: переваги та ризики / В.М.Миленький// Науково-технічна інформація – 2004-№4.-С.8-12.

 21. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки/ І.Бураковський// Економічний часопис ХХІ – 2004- №7-8.-С.6-8.

 22. ВТО в развитии международной торговли в 2005 и 2006 годах – БИКИ – 2006- №52

 23. Верещак Л. М. Міжнародні організації: Аналітико-стат. інформація / Український ін-т науково-технічної і економічної інформації — К. : УкрІНТЕІ, 2002. — 37с. : мал., табл. — (Серія; Вип.6).

 24. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М.: Консалтбанкир, 2002. – 521 с.

 25. Гончаренко О. Ключ до безпеки в Євразії // Політика і час. – 2005. - №8.

 26. Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації в контексті економічних інтересів України.// Вісник Академії праці і соціальних відносин, 2004, №1, с.206-212.

 27. Гриневич А. ЭЕП и чем он нам грозит. Економіка та держава, 2003, №9, с.8-11.

 28. Губанова Л.І. Система контролю як засіб підвищення ефективності реалізації інвестиційного проекту// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 187: В 4т. Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 277 с.

 29. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан та стратегія забезпечення. – К.: ДП “Укрархбудінформ”, 2001 р. – 7, 6 д.а.

 30. Губський Б.В. Євроатлантична інтеграція України. – К.: Логос, 2003. – 328 с.

 31. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України. – 2003. - № 5. – С. 19-27.

 32. Гутник В. Европейский экономический и валютный союз: предварительные итоги и перспективы развития // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. - № 3. – С. 13-17.

 33. Данилюк Н.І., Веремієнко Т.С.Характеристика та виміри провідних напрямків глобальних економічних перетворень світо господарських відносин. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 231: В 9 т. Том VІІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 1492 -1503

 34. Данилюк Н.І., Омельченко Р.В.Механізми економічної конвергенції України та ЄС. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 203: В 5 т. Том ІІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 777-795

 35. Данилюк Н.І., Мальченко А.В.Приєднання до СОТ необхідна умова інтеграції України у світове господарство. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 232: В 5 т. Том І – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 78-93

 36. Дікон Боб, Халс Мішель, Стабс Пол. Глобальна соціальна політика: Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Анатолій... Олійник (пер.з англ.). — К. : Основи, 1999. — 348с.

 37. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навчально-методичний посібник / За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2005. – 15 д.а.

 38. ЄБРР підвищує статус в Україні // Урядовий кур’єр. – 2000. – 20 січня. № 10.

 39. Європейський Союз. Консолідовані договори. – К.: Port-Royal, 2006. – 206 c.

 40. Європейські інтеграційні процеси: формування єдиного ринку / під. ред. Луцишина П.В. , Федонюка С.В. - Луцьк.: Волинська обласна друкарня, 2004.- 200 c.

 41. Єременко О., Ковбасюк Ю. Кредитна діяльність Міжнародного валютного фонду // Вісник НБУ. — 2005.

 42. Єрошенко М. Стабілізаційні програми МВФ та реформування екноміки України // Актуальні проблеми економіки. – 2006.

 43. Жуано Даніель – Світова організація торгівлі. Пер. з франц. – К.: К.І.С., 2006. – 120 с. – ISBN 966-7048-44-6

 44. Іваненко Ю. В., Шах В. А. Звіт про аналіз ефективності використання позик міжнародних фінансових організацій на виконання системних та інвестиційних проектів економічного і соціального розвитку України // Рахункова палата України — Випуск 6 — 2007.

 45. Кальченко Т.В. Глобалізм і його основні концепції в контексті сучасних геополітичних практик // Збірник наукових праць.Вип.45 / Відповідальний редактор В.Є.Новицький / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2005. – 0,8 д.а.

 46. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень: К17 Монографія. -–К.: КНЕУ, 2006. –248с.

 47. Кальченко Т.В. Парадокси глобальних процесів на світових фінансових ринках // Ринок цінних паперів України – 2004 - №3-4 – 0,3 д.а.

 48. Кальченко Т.В. Стратегічні альянси як форма ефективної корпоративної консолідації // Вчені записки КНЕУ. Вип. 6. – 2004. – 0,3 д.а.

 49. Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Грищенко С. Г., Новацький В. М., Макогон Ю. В. Міжнародні організації: Навч. посіб. для студ. екон. вузів і ф- тів / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г.,Ковалевський,В.В. Козак (ред.). — О. : Астропринт, 2001. — 288с.

 50. Ковбасюк Ю. Становлення і розвиток міжнародних організацій у сфері зовнішньої торгівлі – передумова розширення багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин. // Вісник Української Академії державного управління, 2003, №2, с.124-129.

 51. Ковбасюк Ю. Україна і міжнародні фінансові організації: Навч. посіб. до дисципліни "Державні фінанси і бюджетний процес" / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К. : НАДУ, 2004. — 40

 52. Козак Л. Неурядові організації Європейського Союзу: порівняльний аналіз громадських організацій України. - Київ, 2002. - 48 с

 53. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навч. посібник. Вид. 2-е, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.

 54. Колосова В.П. Залучення кредитів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів в транспортній галузі України // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції “Формування транспортної мережі чорноморського регіону” м. Одеса, 6-8 червня 2007 року. – Одеса: Порты Украины. – 2007. – С. 117-121.

 55. Колосова В.П. Кредитна діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку // Енциклопедія банківської справи України. – К.: НБУ, 2001. – С. 309.

 56. Колосова В.П. Кредитування економіки України міжнародними фінансовими інститутами // Фінанси України. – 2000. - №2. – С. 20-30.

 57. Колосова В.П. Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних спорів // Енциклопедія банківської справи України. – К.: НБУ, 2001. – С. 356.

 58. Колосова В.П. Новые тенденции развития взаимоотношений Украины с МФО в энергетической отрасли // Международный энергетический форум: МЭФ СНГ-2001: Крым, 23-30 сентября 2001 г. / Под ред. Г.Л.Романова. – Харьков: Энерго Клуб Украины, 2002. – С. 126 – 131.

 59. Колосова В.П. Особливості кредитування Світовим банком країн із перехідною економікою // Фінанси України. – 2002. - №8. – С. 48-53.

 60. Колосова В.П. Особливості співпраці України з Європейським банком реконструкції та розвитку // Збірник наукових праць. Вип.45. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2005. –– С. 228-238.

 61. Колосова В.П. Світовий банк: проблеми реалізації кредитних проектів в Україні та пропозиції щодо підвищення ефективності кредитування // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми бюджетної політики України в умовах перехідної економіки” м. Київ, 5-6 квітня 2001 року. – К.: НДФІ при Міністерстві фінансів України. – 2001. – С. 95-101.

 62. Колосова В.П. Стратегія допомоги Світового банку // Фінанси України. – 2004. - №7. – С. 36-46.

 63. Колосова В.П. Україна в Чорноморському банку торгівлі та розвитку: перспективи співробітництва // Фінанси України. – 2006. - №12. – С. 130-138.

 64. Комиссаров А. О некоторых вопросах деятельности Таможенного союза Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана // Внешнеэкономический бюллетень. – 2000. №7.

 65. Корнєєв В. В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках / Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. — К.: НДФІ, 2003. —376с.

 66. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО : Інтеграційні перспективи України. -2-е вид. доп. та перероб. -К.: Інститут євро-атлантичного співробітництва, 2004. -88 с.;

 67. Кравчук Л.М. Погляд у ХХІ століття: майбутнє державного і національного середовища України в глобальній економіці // Україна: інтелект нації на межі століть. Кол. монографія / Керівник авт. кол. Врублевський В.К. — К.: ІВЦ “Інтелект”, 2000.

 68. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: Монографія / За ред. Я.А. Жаліла. – К.: Знання України, 2005. – 388 с.

 69. Лановенко Н. Участь України в інтеграційних процесах Чорноморського регіону. Транзитні послуги. Зовнішня торгівля, 2000, № 1, с.106-108.

 70. Легенький Г. М., Мироненко В. П., Новікова А. М., Заставнюк О. Г., Єременко М. О. Міжнародні організації, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту: Довідник / Державне підприємство "Державний автотранспортний науко- дослідний і проектрий ін-т" / А.М. Редзюк (ред.). — К.: ДП "ДержавтотрансНДІпроект", 2005

 71. Лисенков Ю.М., Коротка Т.А. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. — К: Зовнішня торгівля, 2005.

 72. Ломакин В.К. Мировая экономика. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ. 2007

 73. Лопе-Карлос А. Международный валютный фонд нуждается в реформировании // Проблемы теории и практики управления. – 2006. - №5

 74. Лук’яненко Д. Г., Пахомов Ю. М, Новицький В. Є., Сіденко С. В. та ін. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001.

 75. Лук’яненко Д., Бакаєв О. Глобалізація економічного розвитку: фінансова криза // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С.3-14.

 76. Лук’яненко Д.Г. (у співавторстві). Приватизація, інвестиції та фондовий ринок. Т.3. Інвестиційна діяльність в Україні.  – К.: Укртелеком, 2001 р. – 45,5/3,0 д.а.

 77. Лук’яненко Д.Г. Глобальний контекст розвитку економіки України / Вчені записки: Наук. збірник: Вип.2 / Відп. ред. В.С. Савчук. – К.: КНЕУ, 1999. – С.156.

 78. Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 206 с.

 79. Лук’яненко Д.Г. Інвестиційний глобалізм: сучасні проблеми економічних досліджень // Ринок цінних паперів України. – 2002. – №5-6. – С.17-21.

 80. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: Видавництво "ВІПОЛ", 1996. – 138 с.

 81. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. — К.: Віпол, 1996.

 82. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економічна інтеграція. Монографія. – К.: ВІПОЛ.- 1996 р. – 7,9 д.а.

 83. Лук’яненко Д.Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія. За редакцієй доктора економічних наук, професора Д. Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2001. — 538 с.

 84. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність. – К.: КНЕУ, 2003.

 85. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін.; За редакцією доктора економічних наук, проф. Д.Г.Лук’яненка. “Міжнародна інвестиційна діяльність:” Підручник. (“Business English for Economists: Questions of Accounting”) – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.

 86. Лук’яненко Д.Г., Чужиков В.І.,(співавтори - Сіденко С.В., Павловська О.Д., Мартинюк О.В., Панчеко Є.Г., Петрашко Л.П., Білошапка В.А.) Спільний європейський економічний простір: гармонізація мегарегіональних суперечностей: Монографія; - К.: КНЕУ, 2007. – 544 с.

 87. Макогон Ю.В., Регіональні економічні зв'язки та вільні економічні зони: Підруч. для студ. екон. спец. та вищ. навч. закл. / Donetsk National University. International Economics Department. — 2.вид., перероб. та доп. — Донецьк: ДонНУ, 2005. — 542с.

 88. Майорова І.М. Європейська інтеграція та проблеми конкурентоспроможності економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка. - №5(28). – 2006.

 89. Малянова А.Н. "Всемирная торговая организация: история создания, источники права ВТО" / "Международное публичное и частное право" – 2005, №5.

 90. Матеріали міжнародної конференції «Перспективи розвитку ОЧЕС як чинник регіональної стабільності», Київ, 12.05.2006р. http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/

 91. Мельник А.Ф. Мельник В.В. Інституційне забезпечення підтримки інвестиційних проектів і регіонального розвитку// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 187: В 4т. Том 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 277 с.

 92. Міжнародна економічна інтеграція на початку ХХІ століття / За ред. А. С. Філіпенка: Монографія. – К.: Знання України, 2003. – 320 с.

 93. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посібник / Лук’яненко Д.Г. та ін. — К.: КДЕУ, 2002. — 113 с.

 94. Міжнародна торгівля та проблеми охорони навколишнього середовища // Глобальна торгова система: розвиток інструментів, правил, інструментів СОТ. Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.    

 95. Міжнародні організації в системі світогосподарських зв'язків: Навч. посіб. / Дніпропетровський національний ун-т / О.Л. Притикіна (уклад.). — Д. : РВВ ДНУ, 2003. — 48с.

 96. Міжнародні організації економічного співробітництва: Довідник / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки / А.І. Сухоруков (відп.ред.), Н.Г. Діденко (відп.ред.). — К. : НІПМБ, 2005. — 114с.

 97. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. О.С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007.

 98. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред.. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. –Київ: ЦУЛ, 2003.

 99. Міжнародні організації: Тести з дисципліни для студ. спец. 7.030403 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Т.П. Яхно (уклад.), І.Г. Бабець (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 104с.

 100. Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова: Зб. публікацій міжнар. організації "Артикль 19" / "Артикль 19. Всесвітня кампанія за свободу слова", міжнародна організація; Лабораторія законодавчих ініціатив. — К. : Міленіум, 2003. — 140с.

 101. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч.посіб. / За ред. Ю.Г.Козака, Ю.І.Єханурова, В.В.Ковалевського. – К.:Центр навчальної літератури, 2005. – 353 с.

 102. МІЖНАРОДНА торгівля: Навч. посіб. / А.П. Румянцев, А.І. Башинська, І.М. Корнілова, Ю.В.Коваленко. – К.: Центр навч. л-ри – 2004. – 376 с.

 103. Мільнер Л. де. Що таке МВФ і як він може допомогти Україні // Уряд. кур’єр. — 1994. — 17 лют. — 19 лют.

 104. Мільнер Лоренс де. МВФ і стабілізація в країнах Балтії // Уряд. кур’єр. — 1994. — 18 жовт.

 105. МОЙСЕЄНКО Ю. Україна і Світова організація торгівлі // Уряд. кур'єр. – 2002. – 11 лип.

 106. Мусієць Т.В. Розвиток національної банківської системи як шлях інтеграції України до ЄС/Актуальні проблеми економіки ВНЗ НАУ №6(24)-К.: 2003р.

 107. Мусіс Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу. - К.: «К.І.С», 2005.- 465 c.

 108. Мокій А. І., Яхно Т. П., Бабець І. Г. Міжнародні організації: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Укоопспілка; Львівська комерційна академія — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 208с.

 109. Новикова С.Н. "Международное сотрудничество в области электроэнергетики между электроэнергетическим советом СНГ и международными организациями, крупными интернациональными компаниями" / "Право и политика" – 2006, № 6 та № 7.

 110. Новицкий В. Взаємодія в реальному секторі як головний фактор розвитку співробітництва України з Євросоюзом / Європейський Союз та Україна: : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17 червня 2004 р. / Відп. за вип. В.І.Чужиков. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 96-104.

 111. Новицкий В. Выбор векторов и вектор выбора. Економіка і держава. 2003, №4, с. 9-11.

 112. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. — К.: КНЕУ, 2003. — 948с.

 113. Норт Даглас. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки/ І. Дзюб – К.: Основи, 2000 – 198 с.

 114. Осика С., Пятницький В.– Світова організація торгівлі: підручник 2- е вид. – К.: К.І.С., 2004. – xxxvi – 516 c.

 115. Павловська О.Д. Інвестиційна взаємодія в умовах глобалізації економічного розвитку /О.Д. Павловська // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут, Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2000. – Вип.2. – С. 284 – 287.

 116. Павловська О.Д. Інвестиційна політика ЄС (український контекст) // Європейська інтеграція та Україна: навчально-методичний посібник // За ред.проф. В.Є. Новицького, к.е.н. Т.М.Пахомовою, доц..В.І.Чужикова. – К.: ТОВ «Макрос», 2002. – С. 218 – 229.

 117. Павловська О.Д. Стан і проблеми взаємопогодженого міжнародного регулювання торгівлі та інвестицій // Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія // Кер.Авт.Кол. і наук.ред. Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 460 – 497.

 118. Павловська О.Д. Пов’язані з торгівлею перспективні сфери багатосторонньої гармонізації / Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / Д.Г. Лук’яненко, А.М.Поручник, Л.Л.Антонюк та ін.; За заг.ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

 119. Павловська О.Д. Сучасна стратегія залучення і ефективного використання іноземних інвестицій в Україні / Б.В.Губський, О.Д.Павловська, С.В.Харчук / Проблемы развития внешнеэкономических свіязей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. Сборник научных трудов. – Донецьк, ДонНу, 2001. – Ч.2. – С. 328 – 331.

 120. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Видавництво КДЕУ, 1996.

 121. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Глобальні трансформації і стратегії економічного розвитку. Монографія. – К.: Україна. – 1998 р

 122. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / Общ. ред. Н.С. Бабинцевой. — М.: Прогресс, 1994.

 123. Петрашко Л.П. Міжнародні фінанси: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 221 с.

 124. Петренко С. Європейський вимір вільної торгівлі // Уряд. кур’єр. — 2000. — 26 лют.

 125. Плотніков О. В. Концептуальні засади стратегії взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями в 2000 – 2005 роках / НДФІ. – К., 2001. – 20 с.

 126. Поважна Н. Я. Міжнародні фінансові організації в глобалізаційному розвитку світової економіки: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Київський національний ун- т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003. — 20с.

 127. План дій «Україна - Європейський Союз», Європейська політика сусідства, схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005 року.

 128. Полянікіна Л. І., Калач С.М. Розвиток інвестиційного процесу у регіонах України// Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 187: В 4т. Том 3. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – с. 381-387.

 129. Попов М.С. "Деятельность международных экономических организаций по созданию международно-правовых норм" / "Право и политика" – 2006, № 7.

  Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
  KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
  KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка