Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»Сторінка14/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 • Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. — К.: КГЭУ, 1994.

 • Поручник А.М., Столярчук Я.М., Павловська О.Д. та ін. Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.

 • Права людини: міжнародні договори Організації Об'єднаних Націй та Ради Європи / Комітет виборців України / В. Павлик (упоряд.), В. Тесленко (упоряд.). — К. : Факт, 2001. — 151с.

 • Прейгер Д., Новикова А., Малярчук І. та ін. Між бажаним і можливим: Розвиток співробітництва в рамках ОЧЕС // Політика і час. – 2003. - №7

 • Пятницький В., Оніщук О. Третя конференція міністрів СОТ взяла тайм-аут // Економіст, 2000, №3. с. 117-119.

 • Регіональна політика ЄС після його розширення: аналітичні оцінки / Нац. ін-т стратегічних досліджень (Закарпатський філіал). - Ужгород, 2004.-225 c.

 • Результати Уругвайського раунду багатосторонніх торговельних переговорів: Тексти офіційних документів. – К.: Вимір, Секретаріат Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, 1998. – 520 с.

 • Робоча навчальна програма з дисципліни "Міжнародні організації" для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Міжнародна економіка" всіх форм навчання / Київський національний економічний ун-т / Т. Ф. Гордєєва (уклад.), Т. М. Циганкова (уклад.). — К. : КНЕУ, 2002. — 32с

 • Руденко Ю.М. “Світові фінансові кризи і глобальне регулювання.” Вчені записки. Наук. зб.-К.: КНЕУ, № 7, 2005р.;

 • Румянцев А. П., Климко Г. Н., Рокоча В. В., Савчук В. І., Дідківський М. І. Міжнародна економіка. — К.: Знання-Прес, 2003. — 448с.

 • Рыхтик М. И. США: В поисках более совершенного Союза: Исторические очерки. – Н. Новгород: ИФ ННГУ, 1998.

 • Рязанова Н. Процедури управління проектами МБРР // Економіка і Держава. - 2006. № 5. - с. 15-18.

 • Рязанова Н.С. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості // Фінанси України. - 2005. № 7. - с. 26-38.

 • Самахвалов В. НА ОЧЕС чекає блискуче майбутнє // Політика і час. – 2002. - №7

 • Світ та європейська інтеграція: Навч. посіб. / За ред. Я. Малика, М. Мальського – Львів: ЛНУ, 2005

 • СВІТОВА торговельна організація – СТО //Міжнар.організації: Навч. посіб./За ред.. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с. – Розд. VI, Гл. 6.1. – С. 135-142.

 • Словник-довідник Європейського Союзу. - К.: «К.І.С», 2001. -210 c.

 • Сменковский А. Украина – МВФ: Игра в одни ворота // Фондовый рынок. – 2000. - №14.

 • Смирнов М.Г. "Некоторые аспекты сотрудничества организации объединенных наций и международных организаций в урегулировании вооруженных конфликтов" / "Международное публичное и частное право" – 2006, № 4.

 • Состояние внешнеэкономических свіязей со странами Европейского Союза за 2002 год // Економіка та держава. – 2003. -№4. –с.4-5.

 • Статистичний щорічник України. - К.: Держкомстат України, 2006. - c. 30 -45.

 • Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Монографія /За ред. д.е.н., проф. Д.Г. Лук’яненка. – КНЕУ – 2001 р. – 35,72 д.а.

 • Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). “Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 • Стригунова Д.П. "Организация и осуществление международных воздушных перевозок туристов в рамках туристского обслуживания" / "Современное право" – 2006, № 3.

 • Сьомін С. В. Міжнародні християнські організації та національна безпека України / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т стратегічних досліджень. — К., 1999. — 266с.

 • Таряник О. М., Тітенкова М. В. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами // Фінанси України. — 2006. № 7. — с.50—58.

 • Татаренко Н. О., Поручник А.М Теорія інвестицій: Навч. посібник — К.: КНЕУ, 2000.

 • Ткачук Т. Становлення та сучасний стан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів // Вісник НБУ. — квітень 2006. — с. 56 — 61.

 • Томенко М., Бадешко Л., Воробйов О. та інші. Абетка української політики: Довідник. – К.: Смолоскип, 1997 – Вип. 3 / Авт.-упоряд.:– 2000. – 268 с.

 • Тяпышев О.Г. О создании Восточно-Азиатской зоны свободной торговли. // Внешнеэкономический бюллетень. – 2001. №3.

 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку. Монографія: У 2 т. /За заг. ред. Д.Г.Лук’яненка, А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2006. – т.1-810 с., т.2- 590 с.Розділи  - 2.3.4; 2.3.6

 • Україна в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Вступ України до МБРР. Статті угоди МБРР / За заг. ред. Стельмаха В.С. / Упорядники Шаповалов А.В., Єременко О.К. — К., 2001. — 144 с.

 • Україна в Міжнародному валютному фонді: Вступ України до МВФ. Статті угоди МВФ / Науково-дослідний фінансовий ін-т / Упорядн. П’ятаченко Г.О., Єременко О.К. — К., 2003. — 146 с.

 • Україна на шляху до СОТ: хроніка основних подій (Статус Робочої групи з питань вступу України до СОТ) //Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Моногр. /Кер. авт. і наук. ред.. Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 635-636.

 • Устинов У.Н. Мировая торговля. Статистико-аналитический справочник. М.: Экономика. 2000. 358с.

 • Фадеева Т.М. Федералистская модель Европейского Союза: концепции и практика // МЭиМО. — 2000. — № 6.

 • Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.

 • Філіпенко А.С., Бураковський І.В., Будкін В.С. та ін. Міжнародні економічні відносини: Система регулювання міжнарод­них економічних відносин: Підручник / — К.: Либідь, 1994.

 • Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та ін. Міжнародні валютно-кредитні відносини / Ред. Філіпенко А.С. — К. : Либідь, 2003. — 206 с.

 • Финансирование с ЕБРР. Справочник для компаний и предпри­нимателей, рассматривающих возможности финансирования проектов или инвестирования в странах Центральной и Восточной Европы и СНГ. — Европейский банк реконструкции и развития, 1996.

 • Финансовая организация и деятельность МВФ. 3-е издание. Вашингтон, США, МВФ, 1994. – 168 с.

 • Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. — М.: ИHCAH, 1994.

 • Хорошковський В. Базові моделі економічного розвитку як теоретична основа й умова співробітництва з МВФ та Світовим банком // Актуальні проблеми економіки. — 2002. — №5.

 • Хорошковський В.І. Всесвітній банк: кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку. – Наукове видання. – К.: Укр.тов-во “ Інтелект нації”, 1999. – 196 с.

 • Хорошковський В.І. Кредити міжнародного валютного фонду: Навч. посіб. для студ. вузів. – К.: Література, 2005.

 • Хорошковський В.І. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: еволюція, теорія, практика: Монографія. – К.:Інформаційно-видавничий центр “Інтелект”, 2002. – 428 с.

 • Циганкова Т. M., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2001.— 488 с.

 • Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля. Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 256 с.

 • Циганкова Т.М. / Кер. авт. кол. і наук. Ред. / Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ Монографія – К.: КНЕУ, 2003. – 660

 • Чернова Н.Н. "Перспективы повышения роли международного суда ООН: предоставление права доступа в суд международным правительственным и некоторым неправительственным организациям" / "Международное публичное и частное право" – 2006, № 3.

 • Чужиков В.І., Європейський Союз та Україна: Матеріали наук.-практ. Конф. 17 червня 2004р. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 216с.

 • Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 • Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: Монографія. — К.: «Кадри», 2003.

 • Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 • Шаповалов А.В., Єременко А.К., Колосова В.П. та ін. Україна в Міжнародному банку реконструкції та розвитку / за заг. ред. В.С.Стельмаха. – К.: НБУ, 2001. – 144 с.

 • Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика. — Л. : Каменяр, 2003. — 719с.

 • Шумилов В.М. Всемирная торговая организация, Право и система, учебное пособие. – М.: Проспектъ. – 2005.

 • Шлыков К. Какой быть ООН в ХХI веке: проблема реформирования Совета Безопасности. – МЭиМО. –2001. - №5.

 • Annual Meetings of the Boards of Governors «Summary Prceedins», Washington D.C., 2006

 • Annual Meetings of the Boards of Governors «Summary Prceedins», Washington D.C., 2007

 • Annual Meetings of the Boards of Governors «Summary Prceedins», Washington D.C., 2008

 • Annual Report of the European Bank of Reconstruction and Development 2007. London, 2008.

 • Annual Report of the European Bank of Reconstruction and Development 2006. London, 2007.

 • David D. Driscoll. The IMF and the World Bank. How Do They Differ? International Monetary Fund, Washington, 1990.

 • David D. Driscoll. What is the International Monetary Fund? - International Monetary Fund. Washington, 1993.

 • Esha Ray. Funding the IMF. Why an Increase in Quotas? - International Monetary Fund. Washington, 1990.

 • EU Europe & the US: Facts and Figures on Transatlantic Trade and Investment / edited by David Spence, New York: American Chamber of Commerce to the EU, 2005. - 270 p.

 • European Union. Commission of the European Communities, 1993.

 • European conference of ministers of Transport. Fifty years of transport policy: success, failure and new challenges. Paris: CEMT, 2005. - 90 p.

 • European Commission. European energy and transport trends to 2030. Luxembourg: EUR-OP, 2004. - 128 p.

 • Explaining the Common Agricultural Policy. EC Directorate General for Agriculture, Publication, 2005. - 90 p.

 • Faina Andres. Decision making in a deeping European Union, The European Union Reviev, March 2003. – 400 p.

 • Future and emerging technologies in the 5th framework programmer 1999-2002.Luxembourg: EUR-OP, 2003. - 78 p.

 • Gros Daniel, Thygesen Niels, European Monetary Integration: 2nd Edition, Paris: CEMT, 2005. - 590 p.

 • Hitiris Theo, European Union Economics: 5th Edition, London: Sweet & Maxwell, 2002.- 392 p.

 • Hix Simon, Scully Roger. The European Parliament at fifty, Journal of common Market Studies, April 2005.

 • Horvath Zoltan, Handbook on the European Union, Budapest: HVG-ORAC Publishing House LTD, 2005. - 255 p.

 • International Bank for Reconstruction and Development. By-Laws (As amended through September 26, 1980). Washington, D.C. 1995.

 • International Development Association. Articles of Agreement (Effective September 24, 1960). — Washington, D.C. 1993.

 • International Monetary Fund, World Economic Outlook, 1992-2005,Washigton D.C., IMF, 1992-2005.

 • International Finance Corporation. Articles of Agreement (As amended through April 28, 1993). — Washington, D.C., 1993.

 • Johnson Peter. Industries in Europe: competition, trends and policy issues. Cheltenham: Edward Elgar, 2005. - 720 p.

 • Multinational Enterprises and New Trade Theory: Evidence for the Convergence Hypothesis by S. Barrios, H. Gorg and E. Strobi

 • Norkett Paul, Compendium of the European Union, London: Tekron, 2003. - 278 p.

 • Norkett Paul, Dictionary of European Union Terminology, London: Tekron, 2005. - 309 p.

 • Pelkmans Jacques, European Integration Methods and Economic Analysis: 3rd Edition, Luxembourg: Landmark, 2006. - 504 p.

 • Prodi Romano. Europe: the dream and the choices, Europe documents, n. 2339/2340, November 2003.

 • Rural development in the European Union. Luxembourg: EUR-OP, 2005. -220 p.

 • Smith Julie. The future of Europe and transatlantic relationship. International Affairs, October 2005.

 • Sovereign External Debt Management. Based on the proceedings of a World Bank Seminar Moscow, May 14-16, 1997.

 • The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts - Geneva: WTO, 2002 – ix, 492 c.

 • The WTO, the Internet and Trade in Digital Products: EC-US Perspectives. By Sacha Wunsch-Vincent. Oxford: Hart Publishing, 2006. Pp. xxxi, 295 Reviewed by Dr Andrew D Mitchell.

 • World Bank. Annual Report. Washington, World Bank, 2006.

 • World Bank. Annual Report. Washington, World Bank, 2007.

 • Єдиний митний тариф України - матеріали законодавчого інфодиску "Ліга"

 • www.agris.com (Дзеркало офіційного сайту СОТ в інтернеті)

 • www.agris.ru/ICSAIS/WTO (Історія ГАТТ/СОТ)

 • www.ueplac.kiev.uam (Українсько-європейський консультативний центр (Ukrainian-European Policy and Legal Advice Centre))

 • www.wto.org (Світова організація торгівлі (World Trade Organization))

 • http://www.day.kiev.ua

 • http://www.delukr.ec.europa.eu

 • http://www.eu.org.ua

 • http://www.europexxi.kiev.ua

 • http://www.eu-directory.ea-ua.info

 • http://www.europa.eu

 • http://www.kmu.gov.ua

 • http://www.mfa.gov.ua

 • http://www.niss.gov.ua

 • http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua

 • http://www.ukrstat.gov.ua

 • http://www.zerkalo-nedeli.com

 • http://www.presіdent.gov.ua

 • http://www.proeuropa.info

 • http://www.ukrstat.gov.ua

 • European Constitution http://www.proeuropa.info

 • Laeken Declaration http://www.proeuropa.info

 • Maastricht Treaty http://www.proeuropa.info

 • Single European Act (SEA) http://www.proeuropa.info

 • Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, and Ukraine http://www.ukrstat.gov.ua
  1 За необхідності кафедра може доповнити перелік об’єктів поточного контролю якості знань студентів  Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
  KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
  Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
  KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
  KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка