Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організаційСторінка3/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 2. Механізм функціонування міжнародних організацій
Заняття 2: семінар-дискусія, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад поняття механізму функціонування міжнародних організацій: норм міжнародного права, договорів, міжнародних звичаїв, міжнародних конференцій та ін.

 • Здатність до організації і планування процесу прийняття рішень в міжнародних організаціях.

 • Засвоєння основ базових знань з організаційно-функціональної структури міжнародних організацій: цілей, сфери компетенції, функцій та ін.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового господарства, механізму функціонування та методів прийняття рішень у міжнародних організаціях (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Вміння працювати у команді.

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність практичного застосування набутих знань з механізму функціонування міжнародних організацій.

 • Дослідницькі навики і уміння визначення технічних процедур прийняття рішень в міжнародних організаціях, основних ознак статусу міжнародних службовців, напрямів діяльності постійних представництв держав при міжнародних організаціях.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опануванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.


Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного міждержавного регулювання відносин (при підготовці та обговоренні програмних питань семінарського заняття);

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни сучасного міждержавного регулювання відносин;

 • Уміння продемонструвати знання та розуміння важливих фактів, концепцій, принципів функціонування міжнародних організацій.

 • Уміння проводити оцінку застосування санкцій проти порушників міжнародних норм поведінки.

 • На основі аналізу тенденцій розвитку міждержавного регулювання відносин діагностуватиактуальні проблеми економічної безпеки України з визначенням зовнішніх та внутрішніх загроз.


Питання до обговорення:

 1. Дайте визначення права міжнародної організації та назвіть його джерела?

 2. Які питання регулює «внутрішнє право», «зовнішнє право»?

 3. Які бувають договори та міжнародні звичаї, наведіть приклади укладання таких угод міжнародними організаціями?

 4. Які є джерела формування нормативної основи діяльності міжнародних організацій?

 5. Охарактеризуйте загальні і спеціальні принципи міжнародного права, наведіть приклади.

 6. Яка організаційно-функціональна структура міжнародних організацій:

  • як міжнародна організація визначає свої цілі (головні і підпорядковані)?

  • дайте визначення поняття «компетенція організації»;

  • охарактеризуйте функціональну структуру міжнародної організації;

  • охарактеризуйте організаційну структуру міжнародної організації.

 7. Найпоширенішим на сьогодні є мажоритарний метод прийняття рішень. У чому полягає його суть? Яка різниця між абсолютною та кваліфікованою більшістю?

 8. Дайте визначення абсолютної, відносної, «кваліфікованої» одностайності та одностайності зацікавлених сторін.

 9. Розкрийте суть методу «зважених» голосів та «консенсусний» метод прийняття рішень.

 10. Охарактеризуйте технічні прийоми прийняття рішень у міжнародних організаціях.

 11. Дайте визначення поняття та статусу міжнародних службовців міжнародних організацій.

 12. Відомо, що за юридичною силою більшість рішень міжнародних організацій необов’язкові. Чим у такому разі пояснюється зростаючий вплив цих інститутів на розвиток світової економіки?Методологія проведення семінару:

1) Експрес-опитування з питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді (5 хв.).

2) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.

До кожної доповіді готується альтернативний підхід заздалегідь призначеним опонентом з числа студентів групи (не більше 5 хвилин). Позитивну оцінку (максимально 1 бал) студент отримує в разі обґрунтованого виступу з альтернативним підходом до тематики доповіді.

Дискусія між студентами групи під керівництвом викладача щодо доповіді та виступу опонента. Підведення підсумків обговорення викладачем за кожною темою обговорення.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованого виступу щодо тематики доповіді.


 1. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарському занятті

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Опонування до доповіді з презентацією

1

0,5

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

Робота в малих творчіх групах

1

0,5

0


Література:

1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

2. Національна безпека України: навч. посібник / В.А.Ліпкан; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид. К. : КНТ, 2009. 576 с. – с.55-136, 542-569.

3. Козак Ю. Г., Ковалевський В.В. Кутайні З. та ін. Міжнародні організації: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2007.

4. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

5. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Антонюк Л.Л. (співавтори - Губський Б.В., Панченко Є.Г., Петрашко П.Г., Сіденко С.В., Татаренко Н.О., Аністратенко Н.В., Білошапка В.А., Кальченко Т.В., Мартинюк О.В., Олійник В.В., Павловська О.Д., Пахомов С.Ю., Петрашко Л.П., Омельченко Р.В., Фурсова О.В., Данилюк Н.І.) Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. – Т.І / За заг. Ред. Лук’яненко Д.Г., Поручника А.М.. – К.: КНЕУ, 2006. – 816 с.

6. Сайт International Institute for Management Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imd.org/research/publications/wcy/index.cfm

7. Сайт Світового економічного форуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness8. Сайт Міністерства закордонних справ України, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua

Розділ 2. Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво
Тема 3. Історія створення, цілі та принципи діяльності. Організаційно-функціональна структура ООН

Тема 4. Регіональні комісії ООН. Спеціалізовані установи ООН.

Тема 5. Фонди, програми і робочі органи ООН. Участь України в діяльності ООН.

Заняття 3: робота в малих творчих групах, семінар - конференція.

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу загальної характеристики, цілей, принципів та функцій діяльності ООН.

 • Здатність до аналізу особливостей визначення членства в ООН, формування бюджету ООН.

 • Уміння досліджувати міжнародні проблеми економічного характеру, які вирішує ООН.

 • Засвоєння основ базових знань з функціонування регіональних комісій, спеціалізованих установ, фондів, програм і робочих органів ООН.

 • Здатність визначати пріоритетні сфери діяльності ООН для України.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного міжнародного співробітництва (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі ООН у міжнародному регулюванні глобальних проблем.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Уміння визначати на основі аналізу діяльності регіональних комісій ООН (Європейська економічна комісія (ЕЭК), Економічна й соціальна комісія для Азії й Тихого океану (ЭСКАТО), Економічна комісія для Африки (ЭКА), Економічна комісія для Латинської Америки (ЭКЛА), Економічна комісія для Західної Африки (ЭКЗА)), основні регіональні економічні та соціальні проблеми, надавати рекомендації по їх вирішенню.

 • Розуміти роль спеціалізованих установ ООН (Міжнародна організація праці (МОП), Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), Організація з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Організація з промислового розвитку (ЮНІДО) та ін.), автономних організацій при ООН (Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ), Міжнародна рада з контролю за наркотичними засобами, Міжнародний торговий центр (МТЦ), Всесвітня торгова організація (ВТО), Всесвітня організація з туризму (ВОТ) та ін.) у регулюванні міжнародних відносин соціальної, культурної, економічної, фінансової, сільськогосподарської та інших сфер діяльності.

 • На основі аналізу діяльності України в системі ООН і міжнародних організаціях, вміння дати професійну оцінку проблемам і перспективам розвитку української економіки, визначати вигоди й можливі втрати від участі України в міжнародних співтовариствах.


Питання семінару:

 1. Загальна характеристика діяльності Організації Об’єднаних Націй.

 2. Умови членства в ООН.

 3. Особливості формування бюджету ООН.

 4. Організаційно-функціональна структура ООН.

 5. Регіональні комісії ООН.

 6. Фонди, програми і робочі органи ООН.

 7. Спеціалізовані установи ООН.

 8. Автономні організації, пов’язані з ООН.

 9. Україна в системі ООН і міжнародних організаціях.

 10. Існує декілька проектів реформування системи ООН. З чим, на Ваш погляд, це пов’язано?

 11. Якою, на Ваш погляд, є найефективніша модель ООН?


Методологія проведення семінару:

1) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

2) Експрес опитування з основних питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді.

3) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

4) Робота в малих творчих групах полягає у поділі групи студентів на певні підгрупи, кожна з яких складається з 3-4 студентів, які готують виступ на тему «Система Об'єднаних Націй та міжнародне економічне співробітництво»

  1. Семінар-конференція на тему: «Україна в системі ООН і міжнародних організаціях» організується таким чином, що академічна група поділяється підгрупи, в яких студенти-доповідачі протягом часу, визначеного викладачем, виступають в ролі експертів з порушеного питання; доповіді студентів рецензуються і оцінюються групою рецензентів (до 3-х чол.); студенти, які не згодні з деякими положеннями, висвітленими у доповідях експертів, виступають у ролі опонентів. Веде конференцію студент-головуючий, який надає слово усім учасникам гри, підводить підсумки після кожної доповіді, організовує обговорення. Характерною особливістю даного виду роботи є мінімізація критичних зауважень з боку викладача та колег на представлені студентами конкурентні інструменти та методи, що дозволяє сформувати міжособистісні навички і уміння.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1 Експрес-опитування.

1.2. Усне опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКРШкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Участь у дискусії

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Семінар-конференція

1

0,5

0


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

 2. Сайт Організації Об’єднаних націй. Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/ru/

 3. Сайт Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ООН/ЄЕК). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org

 4. Сайт Економічної і соціальної комісії для Азії і Тихого океану (ЕСКАТО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unescap.org

 5. Сайт Економічна і соціальна комісія ООН для Західної Азії (ЕСКЗА) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.escwa.org.lb

 6. Сайт Економічної комісії для Латинської Америки і країн Карибського басейну (ЕКЛАК) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eclac.cl/indexl.html

 7. Сайт Економічної комісії для Африки (ЕКА). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uneca.org

 8. Сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unctad.org/Templates/StartPage.asp?intItemID=2068

 9. Сайт Програми розвитку ООН (ПРООН) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.undp.org http://www.undp.org

 10. Сайт Міжнародної організація праці (МОП) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ilo.org

 11. Сайт Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org

 12. Сайт Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org

 13. Сайт Всесвітньої організації з туризму (ВОТ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.world-tourism.orgРозділ 3. Регіональна економічна інтеграція

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка