Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіонуСторінка4/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 6. Економічні регіональні організації Європейського регіону
Заняття 4: семінар - мозковий штурм, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу діяльності економічних регіональних організацій європейського регіону, зокрема Європейського Союзу, з урахуванням особливостей утворення, цілей, принципів та структури діяльності організації.

 • Засвоєння основних особливостей розвитку організацій в рамках Європейського союзу (Європейське економічне співтовариство (ЄЕС),), Європейський валютний союз (ЄВС) – Єврозона, Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ), Європейський економічний простір (ЄЕП) та ін.).

 • Визначення специфіки діяльності інших організацій європейського регіону (Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ), Європейська патентна організація (ЄПО), Європейське космічне агентство (ЄКА), Європейська організація ядерних досліджень (ЄЕРН), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружність незалежних Держав (СНД), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та ін.).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опануванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, діяльності макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати моделі регіональної політики Європейського Союзу в контексті зміцнення транскордонного, транснаціонального і міжрегіонального співробітництва.

 • Розуміти роль організацій європейського регіону (Центральноєвропейська ініціатива (ЦЕІ), Європейська патентна організація (ЄПО), Європейське космічне агентство (ЄКА), Європейська організація ядерних досліджень (ЄЕРН), Рада держав Балтійського моря (РДБМ), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Співдружність незалежних Держав (СНД), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС) та ін.) в умовах сучасних реалій процесів європейської інтеграції.

 • Здатність визначати потенціал участі України у регіональних інтеграційних угрупованнях.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.


Питання семінару:

 1. Європейський Союз (ЄС): основні цілі й історичні етапи утворення.

 2. Стратегічні цілі створення та функціонування ЄС.

 3. Аналіз конкурентних позицій ЄС в глобальній економіці.

 4. Основні аспекти торговельної політики ЄС.

 5. Сучасні пріоритети розвитку Євросоюзу.

 6. Стратегічні напрями розвитку Євросоюзу.

 7. Організації у рамках ЄС.

 8. Інші організації європейського регіону.

 9. Трансформація та структурна оптимізація економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.


Методологія проведення семінару:

1) Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

2) Експрес опитування з основних питань семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді.

3) Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

4) Робота в малих творчих групах полягає у поділі групи студентів на певні підгрупи, кожна з яких складається з 3-4 студентів, які готують виступ із зазначених питань.

5) Мозковий штурм на тему: «Трансформація та структурна оптимізація економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу» організовується таким чином, що академічна група поділяється на 2 підгрупи, в яких студенти протягом часу, визначеного викладачем, формують позицію групи завдяки висловлюванню тез та альтернативних до них думок, асоціацій з літературними та іншими творчими сюжетами. Позицію кожної підгрупи висловлює один представник, кожному доповідачу надається до 5 хвилин часу на висловлення тез щодо оптимізації економічного співробітництва України з країнами Європейського Союзу.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі обґрунтованого висловлення власної думки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1 Експрес-опитування.

1.2. Усне опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Участь у дискусії

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Мозковий штурм

1

0,5

0


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Данилюк Н.І., Омельченко Р.В.Механізми економічної конвергенції України та ЄС. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 203: В 5 т. Том ІІІ – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 777-795.

 4. План дій «Україна - Європейський Союз», Європейська політика сусідства, схвалений Кабінетом Міністрів України 12.02.2005 року.

 5. Чужиков В.І., Європейський Союз та Україна: Матеріали наук.-практ. Конф. 17 червня 2004р. / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2004. — 216с.

 6. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 7. Чужиков В. І. Регіональні інтеграційні стратегії постсоціалістичних країн Європи: Монографія. — К.: «Кадри», 2003.

 8. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 9. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки). “Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 416 с.

 10. Сайт Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.europa.eu.int.

 11. Сайт Європейського агентства офіційних публікацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: eur-op.eu.int

 12. Сайт Комісії Європейських Співтовариств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.eur.ru

 13. Сайт Виконавчого Комітету СНД [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cis.minsk.by/Тема 7. Регіональні економічні організації держав Америки

(американський регіон)
Заняття 5: семінар - мозковий штурм, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу розвитку економічних регіональних організацій держав Америки, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в країнах американського регіону.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій держав американського регіону (Організація Американських держав (ОАД), Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Латиноамериканська організація з енергетики (ЛАОЕ), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Організація східнокарибських держав (ОСКД), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська група, Міжамериканський банк розвитку (МАБР), Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), Карибський банк розвитку (КБР), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ) та ін.).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетенції:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій держав Америки.

 • Розуміти роль організацій американського регіону (Організація Американських держав (ОАД), Латиноамериканська економічна система (СЕЛА), Латиноамериканська організація з енергетики (ЛАОЕ), Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ), Карибське співтовариство і Карибський спільний ринок (КАРІКОМ), Організація східнокарибських держав (ОСКД), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Андська група, Міжамериканський банк розвитку (МАБР), Міжамериканська інвестиційна корпорація (МАІК), Карибський банк розвитку (КБР), Центральноамериканський банк економічної інтеграції (ЦАБЕІ).) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Здатність визначати чинники, які прешкоджають ефективній участі України в міжнародних інтеграційних процесах.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами американського регіону.


Питання семінару:

1. Особливості та форми економічної інтеграції в американському регіоні. 1. Регіональні економічні організації держав американського регіону.

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації американських держав (ОАД).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської економічної системи (СЕЛА).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської організації з енергетики (ЛАОЕ).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Латиноамериканської асоціації інтеграції (ЛАІ).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Карибського співтовариства і Карибського спільного ринку (КАРІКОМ).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації східнокарибських держав (ОСКД).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА).

 9. Основні аспекти діяльності і структурної організації Південного спільного ринку (МЕРКОСУР).

 10. Основні аспекти діяльності і структурної організації Андської групи.

 11. Основні аспекти діяльності і структурної організації Міжамериканського банку розвитку (МАБР), Міжамериканської інвестиційної корпорації (МАІК), Карибського банку розвитку (КБР), Центральноамериканського банку економічної інтеграції (ЦАБЕІ).)


Методологія проведення семінару:

І. Експрес-опитування з питаня семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді.

ІІ. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованої відповіді на питання семінару.ІІІ. Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за обраною темою.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.ІV. Робота в малих творчих групах над питанням «Як реалізуються основні форми економічної інтеграції в Американському регіоні?» полягає у поділі групи студентів на групи по 4-5 осіб в кожній підгрупі, кожна з яких наводить свій приклад реалізації форм економічної інтеграції держав американського регіону.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі вдалого наведення прикладів та обґрунтованого пояснення.V. Мозковий штурм на тему: «Загальна характеристика діяльності найбільш впливових регіональних банків в американському регіоні» організовується таким чином, що академічна група поділяється на 2 підгрупи, в яких студенти протягом часу, визначеного викладачем, формують позицію групи завдяки висловлюванню тез та альтернативних до них думок, асоціацій з літературними та інишими творчими сюжетами. Позицію кожної підгрупи висловлює один представник, кожному доповідачу надається до 5 хвилин часу на висловлення тез щодо обгрунтування набільш ефективних напрямів діяльності регіональних банків американського регіону.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі обґрунтованого висловлення власної думки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.5. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Мозковий штурм

1

0,5

0


Література:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 4. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 5. Сайт Організації американських держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oas.org/en/default.asp.

 6. Сайт Латиноамериканської асоціації інтеграції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aladi.org/

 7. Сайт Південного спільного ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mercosur.int/

 8. Сайт Міжамериканського банку розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.iadb.org/

 9. Сайт Карибського банку розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.caribank.org/
Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка