Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіонуСторінка5/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 8. Економічні регіональні організації Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Заняття 6: семінар - мозковий штурм, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:

Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення аналізу розвитку економічних регіональних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в країнах Азії та Тихоокеанського регіону.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво (АТЕС), Конфедерація азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР), Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), «План Коломбо» спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо), Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатський банк розвитку (АзБР)).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність аналізувати та оцінювати діяльность та структурну організацію найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

 • Розуміти роль організацій Азіатсько-Тихоокеанського регіону (Азіатсько-Тихоокеанське співробітництво (АТЕС), Конфедерація азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР), Тихоокеанська економічна рада (ТЕР), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), «План Коломбо» спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо), Асоціація регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК), Азіатський банк розвитку (АзБР)) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що регламентують співробітництво держави з організаціями регіонального типу.

 • Здатність визначати чинники, які прешкоджають ефективній участі України в міжнародних інтеграційних процесах.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.Питання семінару:

 1. Особливості та форми економічної інтеграції в Азії і Тихоокеанському регіоні.

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва (АТЕС).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Конфедерації азіатсько-тихоокеанських торгово–промислових палат (АІФРАТР)).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Тихоокеанської економічної ради (ТЕР).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації «Плану Коломбо» -спільного економічного та соціального розвитку в Азії і Тихому Океані (План Коломбо).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії (СААРК).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Азіатського банку розвитку (АзБР).


Методологія проведення семінару:

І. Експрес-опитування з питаня семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді.

ІІ. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованої відповіді на питання семінару.ІІІ. Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за обраною темою.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.ІV. Робота в малих творчих групах над питанням «Як реалізуються основні форми економічної інтеграції в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні?» полягає у поділі групи студентів на групи по 4-5 осіб в кожній підгрупі, кожна з яких наводить свій приклад реалізації форм економічної інтеграції держав американського регіону.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі вдалого наведення прикладів та обґрунтованого пояснення.V. Мозковий штурм на тему: «Які перспективи розвитку економічної інтеграції Азіатсько-Тихоокеанському регіоні?» організовується таким чином, що академічна група поділяється на 2 підгрупи, в яких студенти протягом часу, визначеного викладачем, формують позицію групи завдяки висловлюванню тез та альтернативних до них думок, асоціацій з літературними та інишими творчими сюжетами. Позицію кожної підгрупи висловлює один представник, кожному доповідачу надається до 5 хвилин часу на висловлення тез щодо обгрунтування набільш ефективних напрямів розвитку економічної інтеграції Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі обґрунтованого висловлення власної думки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.5. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Мозковий штурм

1

0,5

0


Література:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 4. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 5. Сайт Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.apec.org.

 6. Сайт Асоціація держав Південно-Східної Азії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.aseansec.org.

 7. Сайт Плану Коломбо [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.colombo-plan.org.

 8. Сайт Азіатського банку розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.adb.org.Тема 9. Регіональні економічні організації арабських держав
Заняття 7: семінар - мозковий штурм, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення дослідження розвитку економічних регіональних організацій арабських держав, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в арабських країнах.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій арабських держав (Рада зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ), Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), Ісламський банк розвитку (ІБР), Арабський валютний фонд (АВФ), Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕР).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій арабських держав.

 • Розуміти роль організацій в рамках Ліги Арабських держав (Рада зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ), Рада арабської економічної єдності (РАЕЄ), Організація арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК), Ісламський банк розвитку (ІБР), Арабський валютний фонд (АВФ), Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕР) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Визначення основних складників Індексу арабської регіональної інтеграції Економічної та соціальної комісії ООН для Західної Азії.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з арабськими країнами, та визначити перспективи співпраці України з Арабськими державами.


Питання семінару:

 1. Особливості та форми економічної інтеграції арабських держав (арабські держави –Перська затока)

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ради зі співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ради арабської економічної єдності (РАЕЄ).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації арабських країн-експортерів нафти (ОАПЕК).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Ісламського банку розвитку (ІБР).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського валютного фонду (АВФ).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського банку економічного розвитку Африки (АБЕРА).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Арабського фонду економічного і соціального розвитку (АФЕР).


Методологія проведення семінару:

І. Експрес-опитування з питання семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді.

ІІ. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованої відповіді на питання семінару.ІІІ. Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за обраною темою.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.ІV. Робота в малих творчих групах над питанням «Основні напрямки економічного співробітництва між арабськими державами» полягає у поділі групи студентів на групи по 4-5 осіб в кожній підгрупі, кожна з яких наводить свій приклад найбільш ефективних напрямків економічного співробітництва між арабськими державами.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі вдалого наведення прикладів та обґрунтованого пояснення.V. Мозковий штурм на тему: «Які перспективи розвитку регіональної економічної інтеграції арабських держав?» організовується таким чином, що академічна група поділяється на 2 підгрупи, в яких студенти протягом часу, визначеного викладачем, формують позицію групи завдяки висловлюванню тез та альтернативних до них думок, асоціацій з літературними та інишими творчими сюжетами. Позицію кожної підгрупи висловлює один представник, кожному доповідачу надається до 5 хвилин часу на висловлення тез щодо обгрунтування набільш ефективних напрямів розвитку регіональної економічної інтеграції арабських держав.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі обґрунтованого висловлення власної думки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.5. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Мозковий штурм

1

0,5

0


Література:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 4. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 5. Сайт Організації Ісламського співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oic-oci.org/oicv2/home/

 6. Сайт Ісламського банку розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.isdb.org

 7. Сайт Арабського фонду економічного і соціального розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arabfund.org
Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка