Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародні організації»


Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)Сторінка6/14
Дата конвертації09.11.2017
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема 10. Регіональні економічні організації держав Африки (африканський регіон)
Заняття 8: семінар - мозковий штурм, робота в малих творчих групах

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу концептуальних засад сутності регіональної економічної інтеграції, передумов формування системи міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики, виділення основних форм та пріоритетних напрямків розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Проведення дослідження розвитку економічних регіональних організацій африканського регіону, визначення особливостей розвитку регіональної економічної інтеграції та її форм в африканських країнах.

 • Визначення специфіки діяльності економічних організацій африканських держав (Організація африканської єдності (АОЄ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС), Західноафриканський економічний і валютний союз (УЕМОА), Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Митний та економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), Східноафриканський банк розвитку (САБР), Західноафриканський банк розвитку (БОАД).

 • Здатність до аналізу діяльності міжнародних кредитно-фінансових інституцій держав Африки (Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Східноафриканський банк розвитку (ВАБР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН).

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку світового ринку технологій (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння щодо виявлення виявлення основних тенденцій розвитку регіональної економічної інтеграції.

 • Здатність до навчання щодо здобуття навичок управління інформацією.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, діяльності макрорегіональних інтеграційних утворень (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття);

 • Вміння проводити дослідження міжнародного характеру щодо визначення ролі економічних регіональних організацій в системі міждержавного макрорегіонального регулювання економічної політики.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Визначати основні аспекти діяльності і структурної організації найбільш великих і авторитетних регіональних міжнародних економічних організацій африканських держав.

 • Розуміти роль регіональних економічних організацій країн Африки (Організація африканської єдності (АОЄ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОВАС), Західноафриканський економічний і валютний союз (УЕМОА), Спільний ринок Східної та Південної Африки (КОМЕСА), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Митний та економічний союз Центральної Африки (ЮДЕАК), Східноафриканський банк розвитку (САБР), Західноафриканський банк розвитку (БОАД) в умовах сучасних реалій регіональних інтеграційних процесів.

 • Визначення найбільш пріоритетних напрямків економічної інтеграції африканських країн (лібералізація регіональної торгівлі, створення спільного ринку, економічного і валютного союзу, забезпечення вільного переміщення громадян і майна, створення і реалізація спільних проектів в галузі енергетики, гірничої промисловості та шляхового будівництва, уніфікація національного інвестиційного законодавства);

 • Уміння за чітки визначеними критеріями дати оцінку відповідності створення інтеграційного угрупування інтересам міжнародної економіки в цілому.

 • Використовувати основні положення законодавства України, що визначають діяльність держави в організаціях регіонального типу.

 • Уміння дати професійну оцінку стосовно структурної оптимізації економічного співробітництва України з африканськими країнами, та визначити перспективи співпраці України з державами Африки.


Питання семінару:

 1. Особливості африканської моделі економічної інтеграції.

 2. Основні аспекти діяльності і структурної організації Організації африканської єдності (АОЄ).

 3. Основні аспекти діяльності і структурної організації Економічного співтовариства держав Західної Африки (ЕКОВАС).

 4. Основні аспекти діяльності і структурної організації Західноафриканського економічного і валютного союзу (УЕМОА).

 5. Основні аспекти діяльності і структурної організації Спільного ринку Східної та Південної Африки (КОМЕСА).

 6. Основні аспекти діяльності і структурної організації Південноафриканського співтовариства розвитку (САДК).

 7. Основні аспекти діяльності і структурної організації Митного та економічного союзу Центральної Африки (ЮДЕАК).

 8. Основні аспекти діяльності і структурної організації Східноафриканського (САБР) і Західноафриканського (БОАД) банків розвитку.

 9. Основні напрямки діяльності Групи Африканського банку (Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Східноафриканський банк розвитку (ВАБР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН).).


Методологія проведення семінару:

І. Експрес-опитування з питаня семінару передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді.

ІІ. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованої відповіді на питання семінару.ІІІ. Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за обраною темою.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.ІV. Робота в малих творчих групах над питанням «Перспективи розвитку економічної інтеграції в Африці» полягає у поділі групи студентів на групи по 4-5 осіб в кожній підгрупі, кожна з яких наводить свій приклад найбільш перспективних напрямків економічного співробітництва між африканськими державами.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі вдалого наведення прикладів та обґрунтованого пояснення.V. Мозковий штурм на тему: «Роль регіональних економічних організацій Африки у системі світового господарства» організовується таким чином, що академічна група поділяється на 2 підгрупи, в яких студенти протягом часу, визначеного викладачем, формують позицію групи завдяки висловлюванню тез та альтернативних до них думок, асоціацій з літературними та інишими творчими сюжетами. Позицію кожної підгрупи висловлює один представник, кожному доповідачу надається до 5 хвилин часу на найобгрунтованіше висловлення тез щодо ролі регіональних економічних організацій Африки у системі світового господарства.

Позитивну оцінку (максимально 0,5 бали) студент отримує в разі обґрунтованого висловлення власної думки.


Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації
2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.5. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5

0

Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

Робота в малих творчих групах

1

0,5

0

Мозковий штурм

1

0,5

0


Література:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c.

 3. Чужиков В. І. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності: Монографія / За ред. З. С. Варналія. — К.: Знання України, 2005.

 4. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. — 2005. — N 6. — С. 11-22.

 5. Сайт Організації Африканської єдності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.au.int/en/.

 6. Сайт Африканського банку розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.afdb.org/

 7. Сайт Спільного ринку Східної та Південної Африки (КОМЕСА) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.comesa.int.Розділ 4. Багатосторонні міждержавні організації з питань торгової та економічної політики
Тема 11. Світова організація торгівлі (COT) у системі регулювання міжнародної торгівлі
Заняття 9: семінар – розгорнута бесіда

Мета заняття – опанування наступних компетентностей:
Загальні компетентності:

Ключові інструментальні компетентності:

 • Здатність до аналізу основних засад розвитку системи багатостороннього регулювання торговельно-економічних відносин, сучасного етапу розвитку регулювання світових товарних ринків.

 • Засвоєння основ базових знань щодо місця Світової організації торгівлі (СОТ) в системі міжнародного регулювання торговельних відносин, основних цілей, принципів, функцій та організаційної структури організації, особливостей процедур вступу та ін.

 • Базові загальні знання щодо характеристики найбільш впливових організацій з регулювання світових товарних ринків (Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД), Міжнародний торговий центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ), Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) та інші.

 • Засвоєння основ базових знань щодо відносини України з торгово-економічними організаціями.

 • Усне спілкування рідною мовою у процесі дискусії.

 • Знання другої мови при оволодінні іншомовними джерелами.

 • Елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованних електронних джерел, робота у Microsoft Office PowerPoint при підготовці доповіді з презентацією).

 • Навики управління інформацією для виокремлення тенденцій розвитку міжнародної інвестиційної діяльності (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності:

 • Здатність до критики та самокритики під час дискусії.

 • Навики та уміння з формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії.

 • Етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів семінару.

Ключові системні компетентності:

 • Дослідницькі навики і уміння визачати особливості системи міжнародного регулювання торговельних відносин; принципів та спеціальних умов, якими керується СОТ та інші торговельно-економічні організації у процесі регулювання міждержавних торговельних відносин.

 • Здатність породжувати нові ідеї (креативність) у процесі дискусії.

 • Здатність працювати самостійно при опонуванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії.

 • Турбота про якість доповіді та презентації.

 • Бажання досягти успіху при обговоренні тем доповідей з презентацією.

Глобальні компетентності:

 • Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, системи наддержавного регулювання торговельної та економічної політики (при підготовці та обговоренні питань семінарського заняття).

 • Знання нормативно-правового забезпечення міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин.

 • Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Володіння методологією здійснення наддержавного регулювання торговельної та економічної політики.

 • Здатність характеризувати міжнародні товарні угоди.

 • Професійно оцінювати перспективні напрями діяльності СОТ.

 • Уміння критично визначати роль міжнародних консультативних комітетів і міжнародних дослідницьких груп у розвитку торгівлі сировинними товарами.

 • Визначати особливості застосування тарифних інструментів у процесі регулювання міждержавних торговельних відносин.

 • Визначати види програм, у межах яких здійснюють свою діяльність регіональні торговельні організації (Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА), Південний спільний ринок (МЕРКОСУР), Спільний ринок Східної і Південної Африки (СРСПА), Митний та економічний союз Центральної Африки (МЕСЦА) та інші).

 • Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати напрямки співробітництва України з торгово-економічними організаціями.

 • Використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна у сфері міжнародного регулювання торговельно-економічних відносин.


Питання семінару:

 1. В чому полягає сутність багатобічного регулювання світових товарних ринків?

 2. Які механізми реалізації міжнародних товарних угод?

 3. Які основні передумови створення стабілізаційних міжнародних товарних угод?

 4. Значення регулювання світових товарних ринків для розвитку міжнародних торгових відносин.

5.Світова організація торгівлі як інституційна основа митної взаємодії країн.

6. Вектори реалізації митної політики України.

7. Які особливості застосування тарифних інструментів?

8. Які основні переваги та недоліки після вступу України до СОТ?

9. Членство в СОТ як необхідна умова інтеграції країни у світове господарство.
Методологія проведення семінару:

І. Відповіді на питання семінару (програмні питання) передбачає залучення декількох студентів до відповіді на поставлене викладачем програмне питання з наведеного переліку.

Позитивну оцінку (максимально 2 бали) студент отримує в разі кожного обґрунтованої відповіді на питання семінару.ІІ. Експрес-опитування з теми «Багатобічне регулювання світових товарних ринків» – передбачає залучення всіх студентів групи, кожному пропонується 1 питання відкритого типу, що вимагають чіткого визначення. Позитивну оцінку студент отримує в разі правильної відповіді. Позитивну оцінку (0,5 балів) студент отримує в разі правильної відповіді.

ІІІ. Презентація доповідей на попередньо обрану тему в контексті теми семінару передбачає в виступ студента (не більше 10 хвилин) із підготовленою презентацією доповіді за даною темою.

Теми доповідей:

 1. Глобальні переваги та недоліки системи світової торгівлі.

 2. Формування механізму ефективної адаптації діяльності українського бізнесу до правил і вимог СОТ.

 3. Використання конкурентних переваг глобальної торговельної системи.

 4. Загальні переваги і ризики від членства у СОТ: досвід інших країн.

 5. Використання конкурентних переваг глобальної торговельної системи.

Позитивну оцінку (максимально 5 балів) студент отримує в разі обгрунтованої вичерпної доповіді, з висвітленням основних положень у вигляді презентації.
Види самостійної роботи студентів та форми контролю

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Підготовка до семінарського заняття1.1. Усне опитування

1.2. Експрес-опитування
ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Підготовка презентації доповідей на попередньо обрану тему.

2.3. Написання реферату(есе) на задану тему

2.4. Аналітичний розгляд наукової публікації2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення презентованих доповідей під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.3. Обговорення(захист) реферату(есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР
Шкала оцінювання участі у семінарі

Види робіт поточного контролю знань студентів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Експрес-опитування

0,5
Доповідь з презентацією

5

4

3

0

Відповіді на питання семінару (програмні питання)

2

1,5

1

0

Обґрунтований виступ щодо тематики доповіді та/або відповіді на питання семінару (програмні питання)

0,5

0

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс.: 3-тє вид.перероб.та доп. Навч. посіб. / За ред.. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Логвинової Н.С., - К.: Центр учбової літератури, 2011. – 344 с.

 2. Кучик О. С., Суховолець І. Р., Сельмах А. Б., Литвин Г., Тюшка А. Міжнародні організації: навч. посібник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет міжнародних відносин / О.С. Кучик (ред.). — 2-е вид., переробл. і доп. — К. : Знання, 2007. — 749c

 3. . Осика С., Пятницький В.– Світова організація торгівлі: підручник 2- е вид. – К.: К.І.С., 2004. – xxxvi – 516 c.

 4. Сайт Світової організації торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wto.org

 5. Сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org/ru/ga/unctad/

 6. Сайт Міжнародного торгового центру ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.intracen.org/

 7. Сайт Митного та економічного союзу Центральної Африки (МЕСЦА) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ceeac-eccas.org/Розділ 5. Міжнародні фінансові інституції

Каталог: userfiles -> Department of International Economics and manageme -> KafMM
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Двнз «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»
KafMM -> Міністерство освіти І науки україни двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Department of International Economics and manageme -> Заочна форма навчання
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор
KafMM -> Л. П. Петрашко, д е. н., професор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка